Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. május 22., szerda, 08:39

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendeletn11. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §

A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. május 16.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 9. pontjában foglalt táblázat „Gá1” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Építési
övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett
legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

Gá1

SZ

5000

50

40

40

20,0

25

2. melléklet a 12/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23-2017 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás építtetőjének kérelmére a technológiai és egyéb épületek beruházás szempontjából fontos építési paramétereinek (épületmagasság) növelése érdekében kerül sor a rendelet módosítására.