Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. május 22., szerda, 08:36

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 10.805.554.764,- Ft bevétellel, 8.719.890.414.-Ft kiadással, és 2.085.664.350,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőke jellegű bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 5. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(3) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Monori Polgármesteri Hivatal előirányzatainak teljesítését a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A Monori Kossuth Lajos Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(6) A Monori Tesz-Vesz Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A Monori Petőfi Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A Monori Napsugár Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(9) A Monori Szivárvány Óvoda bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(10) A Monori Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(11) A Monori Gondozási Központ bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(12) A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(13) A Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 17. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(14) A KÖVÁL Monori Városüzemeltetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(15) Az Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 19. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(16) A könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatást a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat eszköz-forrás mérlegkimutatását a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) Az Önkormányzat eredménykimutatását és az egyéb tartós részesedéseket a 22. melléklet és 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §

A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. május 16.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

  1. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 415 412 087

2 407 263 234

99,66

-8 148 853

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 571 491

235 871 928

61,02

-150 699 563

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 723 430 699

1 796 120 873

104,22

72 690 174

1.4

Működési bevételek /B4/

520 063 416

691 457 217

766 608 421

110,87

75 151 204

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

42 074 620

102,62

1 074 620

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 706 200

9 966 332

114,47

1 260 132

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 582 835 386

5 266 577 694

5 257 905 408

99,84

-8 672 286

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

686 320 000

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 182 771 450

1 182 771 450

100,00

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

78 557 906

0,00

78 557 906

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

982 156 530

729 218 063

729 218 063

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

1 620 236 362

1 880 876 845

1 880 876 845

100,00

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

3 600 000 000

0,00

3 600 000 000

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 610 094 908

-2 610 094 908

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 869 091 450

5 547 649 356

296,81

3 678 557 906

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

7 135 669 144

10 805 554 764

151,43

3 669 885 620

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 038 426 007

5 777 777 452

4 090 869 315

70,80

1 686 908 137

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 126 498 526

2 120 950 997

99,74

5 547 529

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

313 909 632

313 354 136

99,82

555 496

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 443 383 162

1 284 341 541

88,98

159 041 621

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

13 929 438

46,76

15 862 562

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

524 553 371

1 864 194 132

358 293 203

19,22

1 505 900 929

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

107 706 923

100,00

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

12 048 000

39 552 454

38 189 752

96,55

1 362 702

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

233 384 737

212 396 528

91,01

20 988 209

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 483 550 018

0

0,00

1 483 550 018

2.1.2

Felhalmozási kiadások

592 095 441

1 288 360 835

959 224 969

74,45

329 135 866

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

688 009 943

599 454 442

87,13

88 555 501

2.1.2.2

Felújítás /K7/

517 168 211

597 750 892

357 170 527

59,75

240 580 365

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

2 600 000

2 600 000

100,00

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

0

2 600 000

2 600 000

100,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

4 630 521 448

7 066 138 287

5 050 094 284

71,47

2 016 044 003

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

69 796 130

100,38

-265 273

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

100,00

0

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

729 218 063

729 218 063

100,00

0

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

1 880 876 845

100,00

0

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

3 600 000 000

0,00

-3 600 000 000

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 610 094 908

-2 610 094 908

100,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

69 530 857

3 669 796 130

5 277,94

-3 600 265 273

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

7 135 669 144

8 719 890 414

122,20

-1 584 221 270

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-1 047 686 062

-1 799 560 593

207 811 124

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

1 047 686 062

1 799 560 593

1 877 853 226

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

2 085 664 350

 

 

2. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 910 268 495

2 341 145 855

2 342 135 954

100,04

990 099

251 000

251 166

251 166

100,00

0

53 629 826

74 015 066

64 876 114

87,65

-9 138 952

1 964 149 321

2 415 412 087

2 407 263 234

99,66

-8 148 853

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 131 715

235 463 055

60,98

-150 668 660

0

0

0

0,00

0

0

439 776

408 873

92,97

-30 903

15 121 950

386 571 491

235 871 928

61,02

-150 699 563

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 300 699

1 723 300 699

1 796 120 873

104,23

72 820 174

200 000

130 000

0

0,00

-130 000

0

0

0

0,00

0

1 083 500 699

1 723 430 699

1 796 120 873

104,22

72 690 174

1.4

Működési bevételek /B4/

110 708 800

226 508 138

322 450 436

142,36

95 942 298

25 933 000

18 204 768

16 411 809

90,15

-1 792 959

383 421 616

446 744 311

427 746 176

95,75

-18 998 135

520 063 416

691 457 217

766 608 421

110,87

75 151 204

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

42 074 620

102,62

1 074 620

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

41 000 000

42 074 620

102,62

1 074 620

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1 000 000

2 260 132

226,01

1 260 132

0

0

0

0,00

0

0

7 706 200

7 706 200

100,00

0

0

8 706 200

9 966 332

114,47

1 260 132

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 119 399 944

4 719 086 407

4 740 505 070

100,45

21 418 663

26 384 000

18 585 934

16 662 975

89,65

-1 922 959

437 051 442

528 905 353

500 737 363

94,67

-28 167 990

3 582 835 386

5 266 577 694

5 257 905 408

99,84

-8 672 286

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

686 320 000

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

12 400 000

686 320 000

686 320 000

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 140 921 703

1 140 921 703

100,00

0

0

7 600 319

7 600 319

100,00

0

0

34 249 428

34 249 428

100,00

0

1 035 286 062

1 182 771 450

1 182 771 450

100,00

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

78 557 906

0,00

78 557 906

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

78 557 906

0,00

78 557 906

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0,00

0

448 883 000

456 582 416

456 582 416

100,00

0

2 153 509 892

2 153 512 492

2 153 512 492

100,00

0

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

0

0

0,00

0

224 302 280

218 373 536

218 373 536

100,00

0

757 854 250

510 844 527

510 844 527

100,00

0

982 156 530

729 218 063

729 218 063

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

0

0

0,00

0

224 580 720

238 208 880

238 208 880

100,00

0

1 395 655 642

1 642 667 965

1 642 667 965

100,00

0

1 620 236 362

1 880 876 845

1 880 876 845

100,00

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

3 600 000 000

0,00

3 600 000 000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

3 600 000 000

0,00

3 600 000 000

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 827 241 703

5 505 799 609

301,32

3 678 557 906

448 883 000

464 182 735

464 182 735

100,00

0

2 153 509 892

2 187 761 920

2 187 761 920

100,00

0

3 650 078 954

4 479 186 358

8 157 744 264

182,13

3 678 557 906

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 167 086 006

6 546 328 110

10 246 304 679

156,52

3 699 976 569

475 267 000

482 768 669

480 845 710

99,60

-1 922 959

2 590 561 334

2 716 667 273

2 688 499 283

98,96

-28 167 990

7 232 914 340

9 745 764 052

13 415 649 672

137,66

3 669 885 620

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

993 202 747

2 625 247 123

1 044 516 674

39,79

1 580 730 449

466 927 000

475 918 497

465 114 635

97,73

10 803 862

2 578 296 260

2 676 611 832

2 581 238 006

96,44

95 373 826

4 038 426 007

5 777 777 452

4 090 869 315

70,80

1 686 908 137

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

104 120 755

163 813 510

158 287 509

96,63

5 526 001

350 058 000

356 675 571

356 675 571

100,00

0

1 538 457 525

1 606 009 445

1 605 987 917

100,00

21 528

1 992 636 280

2 126 498 526

2 120 950 997

99,74

5 547 529

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

12 880 450

16 452 652

15 897 156

96,62

555 496

50 354 000

55 446 221

55 446 221

100,00

0

230 110 061

242 010 759

242 010 759

100,00

0

293 344 511

313 909 632

313 354 136

99,82

555 496

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

327 669 171

559 861 621

506 552 842

90,48

53 308 779

63 467 000

60 748 800

49 944 938

82,22

10 803 862

809 728 674

822 772 741

727 843 761

88,46

94 928 980

1 200 864 845

1 443 383 162

1 284 341 541

88,98

159 041 621

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

13 929 438

46,76

15 862 562

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

27 027 000

29 792 000

13 929 438

46,76

15 862 562

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

521 505 371

1 855 327 340

349 849 729

18,86

1 505 477 611

3 048 000

3 047 905

3 047 905

100,00

0

0

5 818 887

5 395 569

92,73

423 318

524 553 371

1 864 194 132

358 293 203

19,22

1 505 900 929

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

107 706 923

107 706 923

107 706 923

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

107 706 923

107 706 923

107 706 923

100,00

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

9 000 000

30 685 662

29 746 278

96,94

939 384

3 048 000

3 047 905

3 047 905

100,00

0

0

5 818 887

5 395 569

92,73

423 318

12 048 000

39 552 454

38 189 752

96,55

1 362 702

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 906 248

233 384 737

212 396 528

91,01

20 988 209

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

226 906 248

233 384 737

212 396 528

91,01

20 988 209

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 483 550 018

0

0,00

1 483 550 018

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

177 892 200

1 483 550 018

0

0,00

1 483 550 018

2.1.2

Felhalmozási kiadások

571 490 367

1 241 455 222

912 319 356

73,49

329 135 866

8 340 000

6 850 172

6 850 172

100,00

0

12 265 074

40 055 441

40 055 441

100,00

0

592 095 441

1 288 360 835

959 224 969

74,45

329 135 866

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

56 862 156

643 125 571

554 570 070

86,23

88 555 501

8 340 000

6 850 172

6 850 172

100,00

0

9 725 074

38 034 200

38 034 200

100,00

0

74 927 230

688 009 943

599 454 442

87,13

88 555 501

2.1.2.2

Felújítás /K7/

514 628 211

595 729 651

355 149 286

59,62

240 580 365

0

0

0

0,00

0

2 540 000

2 021 241

2 021 241

100,00

0

517 168 211

597 750 892

357 170 527

59,75

240 580 365

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

2 600 000

2 600 000

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

2 600 000

2 600 000

100,00

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

0

2 600 000

2 600 000

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

2 600 000

2 600 000

100,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 564 693 114

3 866 702 345

1 956 836 030

50,61

1 909 866 315

475 267 000

482 768 669

471 964 807

97,76

10 803 862

2 590 561 334

2 716 667 273

2 621 293 447

96,49

95 373 826

4 630 521 448

7 066 138 287

5 050 094 284

71,47

2 016 044 003

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

69 796 130

100,38

-265 273

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

69 530 857

69 796 130

100,38

-265 273

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

100,00

0

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

729 218 063

729 218 063

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

982 156 530

729 218 063

729 218 063

100,00

0

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

1 880 876 845

100,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

1 620 236 362

1 880 876 845

1 880 876 845

100,00

0

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

3 600 000 000

0,00

-3 600 000 000

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0,00

0

0

0

3 600 000 000

0,00

-3 600 000 000

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

2 602 392 892

2 679 625 765

6 279 891 038

234,36

-3 600 265 273

0

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

2 602 392 892

2 679 625 765

6 279 891 038

234,36

-3 600 265 273

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 167 086 006

6 546 328 110

8 236 727 068

125,82

-1 690 398 958

475 267 000

482 768 669

471 964 807

97,76

10 803 862

2 590 561 334

2 716 667 273

2 621 293 447

96,49

95 373 826

7 232 914 340

9 745 764 052

11 329 985 322

116,26

-1 584 221 270

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

1 554 706 830

852 384 062

2 783 669 040

 

 

-448 883 000

-464 182 735

-455 301 832

 

 

-2 153 509 892

-2 187 761 920

-2 120 556 084

 

 

-1 047 686 062

-1 799 560 593

207 811 124

 

 

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-1 554 706 830

-852 384 062

-774 091 429

 

 

448 883 000

464 182 735

464 182 735

 

 

2 153 509 892

2 187 761 920

2 187 761 920

 

 

1 047 686 062

1 799 560 593

1 877 853 226

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

2 009 577 611

 

 

0

0

8 880 903

 

 

0

0

67 205 836

 

 

0

0

2 085 664 350

 

 

3. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Feladat megnevezése

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

1 964 149 321

2 415 412 087

2 407 263 234

Személyi juttatások /K1/

1 992 636 280

2 126 498 526

2 120 950 997

Közhatalmi bevételek /B3/

1 083 500 699

1 723 430 699

1 796 120 873

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

293 344 511

313 909 632

313 354 136

Működési bevételek /B4/

520 063 416

691 457 217

766 608 421

Dologi kiadások /K3/

1 200 864 845

1 443 383 162

1 284 341 541

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

8 706 200

9 966 332

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

29 792 000

13 929 438

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

483 509 171

1 314 833 380

358 293 203

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

136 848 000

934 189 266

0

Működési kv-i bevételek össz.:

3 567 713 436

4 839 006 203

4 979 958 860

Működési kv-i kiadások össz.:

3 997 381 807

5 228 416 700

4 090 869 315

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

0

889 089 545

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-429 668 371

-389 410 497

0

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/

0

0

0

Likviditási célú hitel törlesztése /K912/

0

0

0

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/

0

0

0

Maradvány igénybevétele - működési /BB813/

429 668 371

541 048 975

541 048 975

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

78 557 906

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

69 796 130

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

3 600 000 000

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

3 600 000 000

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-2 602 392 892

-2 610 094 908

-2 610 094 908

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-2 602 392 892

-2 610 094 908

-2 610 094 908

Működési finansz.bevételek össz.:

429 668 371

541 048 975

4 219 606 881

Működési finansz.kiadások össz.:

0

69 530 857

3 669 796 130

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

429 668 371

471 518 118

549 810 751

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Működési bevételek összesen:

3 997 381 807

5 380 055 178

9 199 565 741

Működési kiadások összesen:

3 997 381 807

5 297 947 557

7 760 665 445

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

15 121 950

386 571 491

235 871 928

Beruházási kiadások /K6/

74 927 230

688 009 943

599 454 442

Felhalmozási bevételek /B5/

0

41 000 000

42 074 620

Felújítás /K7/

517 168 211

597 750 892

357 170 527

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

2 600 000

2 600 000

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék /K513/

41 044 200

549 360 752

0

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

15 121 950

427 571 491

277 946 548

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

633 139 641

1 837 721 587

959 224 969

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-618 017 691

-1 410 150 096

-681 278 421

Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/

0

0

0

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/

12 400 000

686 320 000

686 320 000

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/

605 617 691

641 722 475

641 722 475

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

618 017 691

1 328 042 475

1 328 042 475

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

0

0

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

618 017 691

1 328 042 475

1 328 042 475

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen:

633 139 641

1 755 613 966

1 605 989 023

Felhalmozási kiadások összesen:

633 139 641

1 837 721 587

959 224 969

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

4 630 521 448

7 135 669 144

10 805 554 764

Kiadások mindösszesen:

4 630 521 448

7 135 669 144

8 719 890 414

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

207 811 124

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-1 047 686 062

-1 799 560 593

0

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

1 047 686 062

1 799 560 593

1 877 853 226

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

0

0

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

0

2 085 664 350

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

0

0

4. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

56 862 156

640 507 948

522 357 700

81,55

118 150 248

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

19 212 598

31 604 564

100 000

0,32

31 504 564

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

25 560 752

489 572 224

422 810 883

86,36

66 761 341

2.1.2.1.2.1

Földterület vássárlása

0

4 000 000

0

0,00

4 000 000

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

4 173 228

4 173 228

0

0,00

4 173 228

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

21 387 524

481 398 996

422 810 883

87,83

58 588 113

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

0

62 118

0,00

-62 118

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

0

36 178 457

33 356 415

92,20

2 822 042

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

0

36 178 457

33 356 415

92,20

2 822 042

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

12 088 806

83 152 703

66 028 284

79,41

17 124 419

2.1.2.2

Felújítás /K7/

476 528 211

532 472 268

327 585 841

61,52

204 886 427

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

375 219 064

415 776 017

253 752 814

61,03

162 023 203

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

184 224 405

98 847 402

0

0,00

98 847 402

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

190 994 659

316 928 615

253 752 814

80,07

63 175 801

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

11 921 642

4 574 447

0,00

7 347 195

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

11 921 642

4 574 447

0,00

7 347 195

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

0

0

0,00

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

101 309 147

104 774 609

69 258 580

66,10

35 516 029

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

2 600 000

2 600 000

0,00

0

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/

0

2 600 000

2 600 000

0,00

0

K 6-8

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

533 390 367

1 175 580 216

852 543 541

72,52

323 036 675

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0,00

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

533 390 367

1 175 580 216

852 543 541

72,52

323 036 675

5. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Kimutatás az önkormányzat 2023. évi maradvány felhasználásáról önállóan működő költségvetési szervenként

adatok forintban

Megnevezés

Önkormányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Lajos Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

CsaSe

Kövál Monori Város-üzemeltetés

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység költségvetési bevételei

4 740 505 070

16 662 975

231 956

1 217 953

480 322

7 139 361

65 460

17 521 475

71 945 180

3 470 777

11 175 733

387 489 146

5 257 905 408

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

1 956 836 030

471 964 807

203 698 753

173 966 462

181 618 746

179 790 475

49 666 809

345 766 845

241 709 736

47 905 505

261 962 736

935 207 380

5 050 094 284

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

2 783 669 040

-455 301 832

-203 466 797

-172 748 509

-181 138 424

-172 651 114

-49 601 349

-328 245 370

-169 764 556

-44 434 728

-250 787 003

-547 718 234

207 811 124

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

5 505 799 609

464 182 735

211 224 376

182 484 817

190 464 609

175 321 989

49 601 349

332 594 288

171 368 872

51 662 472

251 769 004

571 270 144

8 157 744 264

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

6 279 891 038

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 279 891 038

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-774 091 429

464 182 735

211 224 376

182 484 817

190 464 609

175 321 989

49 601 349

332 594 288

171 368 872

51 662 472

251 769 004

571 270 144

1 877 853 226

Alaptevékenység maradványa

2 009 577 611

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 604 316

7 227 744

982 001

23 551 910

2 085 664 350

Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes maradvány

2 009 577 611

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 604 316

7 227 744

982 001

23 551 910

2 085 664 350

Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa

2 009 577 611

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 604 316

7 227 744

982 001

23 551 910

2 085 664 350

Alaptevékenység szabad maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megnevezés

Önkormányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Lajos Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

CsaSe

Kövál Monori Város-üzemeltetés

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alaptevékenység kötelezettségválalással terhelt maradványa

2 009 577 611

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 604 316

7 227 744

982 001

23 551 910

2 085 664 350

Bevételek összesen:

2 009 577 611

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 604 316

7 227 744

982 001

23 551 910

2 085 664 350

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredeti előirányzatként a 2024. évi költségvetésbe beépített feladattal terhelt maradvány

851 873 843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

851 873 843

Személyi juttatások + Maj. - Közfoglalkoztatás

2 100 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100 180

Dologi kiadások

 

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 180 998

7 227 744

982 001

23 551 910

75 663 421

Egyéb működési célú kiadások

 

0

0

0

0

0

0

0

423 318

0

0

0

423 318

Felhalmozási célú kiadások

 

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

0

Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Környezetvédelmi alap

3 790 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 790 277

Egyéb felhalm.c.tám.ÁHT-on kívülre - Parkolóhely megváltás

8 905 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 905 000

Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség számlaegyenleg

27 509 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 509 725

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2024. évi nettó állami támogatás előleg/első üteme

78 292 633

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78 292 633

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési céltartalék

300 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000 000

Fejlestési tartalék

737 105 953

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

737 105 953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiadások összesen:

2 009 577 611

8 880 903

7 757 579

9 736 308

9 326 185

2 670 875

0

4 348 918

1 604 316

7 227 744

982 001

23 551 910

2 085 664 350

6. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/2023.Er.ei. - Konc./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

 

 

 

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

 

 

 

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

394 704 113

408 332 273

517 454 161

126,72

109 121 888

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

598 567 080

695 785 801

695 785 801

100,00

0

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

662 860 953

796 381 328

842 564 883

105,80

46 183 555

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

41 982 823

44 248 823

53 716 805

121,40

9 467 982

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

158 746 326

163 783 326

0

0,00

-163 783 326

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

100 193 833

100 193 833

100,00

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

1 856 861 295

2 208 725 384

2 209 715 483

100,04

990 099

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

 

 

 

 

-

0

0

0

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

0

0

0,00

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

 

 

 

1.1.3.3.1

MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása

0

22 919 043

22 919 043

100,00

0

1.1.3.3.2

Mezei őrszolgálat támogatása

0

2 160 000

2 160 000

100,00

0

1.1.3.3.3

Bursa ösztöndíj

0

0

0

0,00

0

1.1.3.3.4

Nyári diákmunka támogatása

0

7 951 044

7 951 044

100,00

0

1.1.3.3.5

TB alaptól - Iskolaorvosi ellátás

4 340 400

0

0

0,00

0

1.1.3.3.6

HM VGH támogatás leutalás - 2164/2023 ill. 1193/2023 (V. 15.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.II-III.név

0

5 000 000

5 000 000

100,00

0

1.1.3.3.7

HM VGH támogatás leutalás - 2479/2023 ill. 1526/2023 (XII. 1.) Korm.h. - Uszoda működés támogatása 2023.IV.név

0

15 035 662

15 035 662

100,00

0

1.1.3.3.8

-

0

0

0

0,00

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

4 340 400

53 065 749

53 065 749

100,00

0

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

1 861 201 695

2 261 791 133

2 262 781 232

100,04

990 099

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

 

 

 

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

 

 

 

1.2.1.1

VP6-19.2.1-41-9-21 Strázsahegyi kilátó parkosítása 15+1,050 mFt ?
- Er.ei. - Önerő maradványból
- 2.sz.ei.mód. - támogatás beemelése
365/2022. (VII. 14.) KT határozat - /29/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Strázsa-hegyi kilátó parkosítása” című LEADER pályázat megvalósítása érdekében a kivitelezési feladatok ellátásával a Laczkó Team Kft-t (2253 Tápióság, Szentmártonkátai út 69.) bízza meg nettó 14.804.330 Ft, bruttó 18.801.499 Ft díjért. Fedezet a projekt költségvetése (15.121.950 Ft) és a 2022. évi költségvetés fejlesztési tartaléka (3.679.549 Ft).

15 121 950

15 121 950

14 002 195

92,60

-1 119 755

 

-

0

0

0

0,00

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

15 121 950

15 121 950

14 002 195

92,60

-1 119 755

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

 

 

 

1.2.2.1

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00009 Fenntartható városfejlesztési stratégiák kidolgozása ElőlegMVÖ-MÁK szla - TOP PLUS-1.3.1-21 projekt költségeinek átvezetése (jóváírás)
Bevont korábbi kifizetések:
-Pro Régió - 2022.01.17. /15 %/- 1.809.750
-Megérti Kft. - 2022.03.18. - 615.950
-Pro Régió - 2022.04.21. /15 %/- 1.809.750
-Pro Régió - 2022.08.09. /50 %/- 6.032.500

0

46 614 550

46 614 550

100,00

0

1.2.2.2

VEKOP-6.2.2-15-2020-00007 -„A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekt - pótlólagos támogatás

0

25 297 405

25 297 405

100,00

0

1.2.2.3

VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat - 315.527.844 Ft /Elszám.: 314.839.810 Ft/ (-ebből: Tám.: 299.097.810 Ft és 16.430.034 Ft /Elszám.:15.742.000 Ft/ önerő)510/2023. (XI. 16.) KT határozat - /5/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázat keretében megvalósuló beruházás finanszírozásával kapcsolatosan úgy dönt, hogy a leutalt előlegen felüli 147.730.591,- forint összeget a működési tartalék terhére fedezi, amennyiben az idei évben a MÁK részéről nem történik leutalás.

0

299 097 810

149 548 905

50,00

-149 548 905

 

-

0

0

0

0,00

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

371 009 765

221 460 860

59,69

-149 548 905

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

15 121 950

386 131 715

235 463 055

60,98

-150 668 660

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

 

 

 

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

101 000 000

102 202 562

101,19

1 202 562

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

0

0

0,00

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

101 000 000

102 202 562

101,19

1 202 562

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

978 800 699

1 618 800 699

1 685 930 605

104,15

67 129 906

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

976 800 699

1 616 800 699

1 682 542 555

104,07

65 741 856

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

0

0

0,00

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

2 000 000

2 724 900

136,25

724 900

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

0

663 150

0,00

663 150

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

3 500 000

7 987 706

228,22

4 487 706

1.3.3.1

Pótlék, bírság /B361/

2 500 000

2 500 000

2 987 706

119,51

487 706

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B361/

1 000 000

1 000 000

5 000 000

500,00

4 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B361/

0

0

0

0,00

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 083 300 699

1 723 300 699

1 796 120 873

104,23

72 820 174

1.4

Működési bevételek /B4/

 

 

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

20 500 000

28 856 315

140,76

8 356 315

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

8 940 000

20 824 581

232,94

11 884 581

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

9 000 000

29 166 101

324,07

20 166 101

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

0

25 414

0,00

25 414

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

14 168 800

16 325 162

115,22

2 156 362

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

11 000 000

1 495 000

13,59

-9 505 000

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

30 000 000

115 000 000

171 010 824

148,71

56 010 824

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

0

0

0,00

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

0

2 628 028

0,00

2 628 028

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

9 799 338

12 216 360

124,67

2 417 022

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

72 608 800

188 408 138

282 547 785

149,97

94 139 647

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

 

 

 

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

0

0

0,00

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

41 000 000

42 074 620

102,62

1 074 620

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

0

0

0,00

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

41 000 000

42 074 620

102,62

1 074 620

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

0

0

0,00

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

41 000 000

42 074 620

102,62

1 074 620

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

 

 

 

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

1 000 000

2 260 132

226,01

1 260 132

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

0

0

0,00

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

0

0

0,00

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

0

260 132

0,00

260 132

1.6.1.4

Támogatások

0

1 000 000

2 000 000

200,00

1 000 000

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1 000 000

2 260 132

226,01

1 260 132

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

 

 

 

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

0

0

0,00

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

0

0

0,00

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

0

0

0,00

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

0

0

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

0

0

0,00

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 032 233 144

4 601 631 685

4 621 247 697

100,43

19 616 012

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

 

 

 

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

 

 

 

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

0

0,00

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

0

0

0,00

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

0

0

0,00

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

0

0

0,00

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

12 400 000

686 320 000

686 320 000

100,00

0

1.8.1.2.1

332/2022. (VI. 16.) KT határozat - /18/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor, Zólyom és Késmárk utca HÉSZ szerinti kiszabályozásával összefüggő, előreláthatólag mindösszesen 24.400.000,- Ft összegű kártalanítás, telekalakítás, ügyvédi költség és igazgatási szolgáltatási díj fedezeteként 12 millió forint erejéig a fejlesztési tartalékot, a fennmaradó összegre pedig a kötvényt határozza meg.

12 400 000

12 400 000

12 400 000

100,00

0

1.8.1.2.2

61/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/1/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra benyújtott, „Külterületi utak felújítása Monoron 2021” című projekt megvalósítása érdekében biztosítja a hiányzó önerőt, 452.188 Ft-ot. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

452 188

452 188

100,00

0

1.8.1.2.3

64/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/2/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szélső út, Zólyom utca és Péteri út közötti szakaszának felújítása érdekében a kivitelezésre előzetesen bruttó 25.157.488 Ft-ot biztosít. Fedezet a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

25 157 488

25 157 488

100,00

0

1.8.1.2.4

80/2023. (II. 16.) KT határozat - /2/5/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Monori Strázsa újság kiadására vonatkozóan az előterjesztésben szereplő 1. ajánlatot, melynek összege havi nettó 794.250,- Ft, bruttó 833.963,- Ft. A többlet költség forrása a kötvény.

0

1 667 930

1 667 930

100,00

0

1.8.1.2.5

97/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/8/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Monor Város Települési Szennyvízkezelési Programjának készítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésétől számított legfeljebb 45 munkanapon belül” megnevezésű pályázat kiírásra került.
A pályázat nyertes ajánlatának a legalacsonyabb összegű ajánlatot, a Productus Környezetvédelmi Műszaki Tanácsadói Szolgáltató Bt. (7695 Óbánya, Fő u. 21.), bruttó 1.841.500,- Ft összegű ajánlatát nyilvánítja. Egyúttal felhatalmazza Monor Város Polgármesterét, hogy a nyertes pályázóval a szerződést aláírja. Forrás a kötvény működésre is fordítható része.

0

1 841 500

1 841 500

100,00

0

1.8.1.2.6

104/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/9/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi városi nagyrendezvények költségeinek finanszírozására 22.430.000,- Ft + ÁFA összeget biztosít, melynek fedezete a kötvény működésre is fordítható része. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a feladat elvégzésére a Vigadó Nonprofit Kft.-vel szerződést kössön.

0

28 486 100

28 486 100

100,00

0

1.8.1.2.7

120/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/10/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a fejlesztési és beruházási munkák alábbi besorolását:
2. A 2023. évi költségvetésbe beépíti, forrás a kötvény működésre is felhasználható része:

0

273 128 000

273 128 000

100,00

0

1.8.1.2.8

121/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/11/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- az intézmények felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat végezteti el. Forrás a 2023. évi önkormányzati költségvetésbe már beépítésre került 30 millió forint, a hiányzó 11.970.000,- Ft forrása pedig a kötvény működésre is fordítható része,
- a KÖVÁL Monori Városüzemeltetés felújítási karbantartási munkái közül az előterjesztés szerint műszaki szempontból fontosnak tartott munkákat a református temető gondnoki irodájának felújítása kivételével végezteti el, a várható költségek, melyek összege 1.370.000,- Ft forrása a kötvény működésre is fordítható része.

0

13 340 000

13 340 000

100,00

0

1.8.1.2.9

143/2023. (III. 16.) KT határozat - /2/16/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a MÜVÁK Irodát, hogy folytasson tárgyalásokat a 067/1 hrsz.-ú, 5302 m2 területű, rét művelési ágú ingatlan tulajdonosaival a terület megvásárlása érdekében.
Amennyiben maximum 4 MFt vételárban sikerül megállapodni a tulajdonosokkal, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Forrás a kötvény fejlesztésre fordítható része.

0

4 000 000

4 000 000

100,00

0

1.8.1.2.10

191/2023. (IV. 20.) KT határozat - /2/27/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori „tabán” társadalmi és fizikai rehabilitációja” című projekttel kapcsolatban a fürdő épületének kivitelezéséhez 13.321.076 Ft-ot összegű plusz önerőt biztosít. Forrás a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.192/2023. (IV. 20.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A monori tabán rehab. -Közösségi fürdő létrehozása” (EKR000131122023) elnevezésű közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság által 2023. április 18-án készített írásbeli szakvéleményben és döntési javaslatban foglaltakra tekintettel az alábbi döntést hozza:
5.
A fedezet összege nettó 30.408.252,- Ft, bruttó 38.618.881 Ft összeggel megemelésre kerül, ennek forrása: 25.297.405 Ft a projekt költségvetése, valamint 13.321.076 Ft a 2023. évi költségvetés fejlesztési kiadások tartaléka – ingatlan értékesítésből.

0

13 321 076

13 321 076

100,00

0

1.8.1.2.11

Magyar Államkötvény 2023/Z. elnevezésű értékpapír 2023. május 24-én lejárt
299/2023. (VI. 15.) KT határozat - /3/12/ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és utólagosan jóváhagyja a szabad pénzeszközök lekötésére vonatkozó tájékoztatást.
VÁLTOZÁS: a lejáró kötvény összeg /686.320 eFt/ - az előiányzatosított lehívás /373.794.282 Ft/

0

312 525 718

312 525 718

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

 

-

0

0

0

0,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

1 035 286 062

1 115 788 549

1 115 788 549

100,00

0

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

429 668 371

499 199 228

499 199 228

100,00

0

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

605 617 691

616 589 321

616 589 321

100,00

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

78 557 906

0,00

78 557 906

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

0

0

0,00

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

3 600 000 000

0,00

3 600 000 000

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

1 047 686 062

1 802 108 549

5 480 666 455

304,13

3 678 557 906

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 079 919 206

6 403 740 234

10 101 914 152

157,75

3 698 173 918

7. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

63 826 442

105 294 343

99 768 342

94,75

5 526 001

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

9 828 400

42 104 679

41 027 264

97,44

1 077 415

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

53 998 042

63 189 664

58 741 078

92,96

4 448 586

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

7 536 633

11 917 048

11 361 552

95,34

555 496

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

324 240 501

550 543 922

486 603 143

88,39

63 940 779

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

8 189 400

13 013 929

12 559 980

96,51

453 949

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

3 484 695

2 578 997

74,01

905 698

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

241 659 492

347 202 182

312 269 469

89,94

34 932 713

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

4 737 600

5 845 677

5 983 835

102,36

-138 158

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

67 025 269

180 997 439

153 210 862

84,65

27 786 577

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

29 792 000

13 929 438

46,76

15 862 562

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

521 505 371

1 855 327 340

349 849 729

18,86

1 505 477 611

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

107 706 923

107 706 923

107 706 923

100,00

0

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

9 000 000

30 685 662

29 746 278

96,94

939 384

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 906 248

233 384 737

212 396 528

91,01

20 988 209

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

177 892 200

1 483 550 018

0

0,00

1 483 550 018

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

944 135 947

2 552 874 653

961 512 204

37,66

1 591 362 449

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

0

0

0,00

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

69 530 857

69 796 130

100,38

-265 273

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

2 602 392 892

2 610 094 908

2 610 094 908

100,00

0

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

982 156 530

729 218 063

729 218 063

100,00

0

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

1 620 236 362

1 880 876 845

1 880 876 845

100,00

0

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

3 600 000 000

0,00

-3 600 000 000

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

2 602 392 892

2 679 625 765

6 279 891 038

234,36

-3 600 265 273

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

3 546 528 839

5 232 500 418

7 241 403 242

138,39

-2 008 902 824

8. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023. 12. 31./

Index
/100 % = U.mód.ei./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

251 000

251 166

251 166

100,00

0

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

0

0

0,00

0

1.1.2

Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/

251 000

251 166

251 166

100,00

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0,00

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

200 000

130 000

0

0,00

-130 000

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

200 000

130 000

0

0,00

-130 000

1.4

Működési bevételek /B4/

25 933 000

18 204 768

16 411 809

90,15

-1 792 959

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/

15 000 000

12 431 501

11 169 032

89,84

-1 262 469

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 050 000

3 141 517

2 803 027

89,23

-338 490

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

321 000

129 000

0,00

-192 000

1.4.5

Kamatbevételek /B408/

0

237 649

237 649

0,00

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek /B411/

6 883 000

2 073 101

2 073 101

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

26 384 000

18 585 934

16 662 975

89,65

-1 922 959

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei /B81/

448 883 000

464 182 735

464 182 735

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

7 600 319

7 600 319

100,00

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

448 883 000

456 582 416

456 582 416

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

224 302 280

218 373 536

218 373 536

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás

224 580 720

238 208 880

238 208 880

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

448 883 000

464 182 735

464 182 735

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

475 267 000

482 768 669

480 845 710

99,60

-1 922 959

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

466 927 000

475 918 497

465 114 635

97,73

10 803 862

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

350 058 000

356 675 571

356 675 571

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

50 354 000

55 446 221

55 446 221

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

63 467 000

60 748 800

49 944 938

82,22

10 803 862

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

3 048 000

3 047 905

3 047 905

100,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

8 340 000

6 850 172

6 850 172

100,00

0

2.1.2.1

Beruházások /K6/

8 340 000

6 850 172

6 850 172

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

475 267 000

482 768 669

471 964 807

97,76

10 803 862

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

475 267 000

482 768 669

471 964 807

97,76

10 803 862

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-448 883 000

-464 182 735

-455 301 832

 

 

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

448 883 000

464 182 735

464 182 735

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

8 880 903

 

 

9. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

100 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

 

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

 

0

1.4

Működési bevételek /B4/

12 000

131 956

131 956

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

 

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

12 000

0

0

 

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

 

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

 

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

 

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

127 737

127 737

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

4 219

4 219

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

 

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

231 956

231 956

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

843 631

843 631

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

204 171 205

210 380 745

210 380 745

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

31 697 345

12 268 722

12 268 722

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

172 473 860

198 112 023

198 112 023

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

204 171 205

211 224 376

211 224 376

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

204 183 205

211 456 332

211 456 332

100,00

0

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

204 183 205

210 980 535

203 222 956

96,32

7 757 579

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

159 262 142

166 230 629

166 230 629

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

24 219 063

26 034 253

26 034 253

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

20 702 000

18 715 653

10 958 074

58,55

7 757 579

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

475 797

475 797

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

475 797

475 797

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

204 183 205

211 456 332

203 698 753

96,33

7 757 579

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

204 183 205

211 456 332

203 698 753

96,33

7 757 579

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-204 171 205

-211 224 376

-203 466 797

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

204 171 205

211 224 376

211 224 376

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

7 757 579

 

 

10. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

100 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

2 962 995

1 231 664

1 117 953

90,77

-113 711

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 962 995

1 087 430

973 719

89,54

-113 711

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

139 366

139 366

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

4 868

4 868

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 962 995

1 331 664

1 217 953

91,46

-113 711

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

845 595

845 595

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

182 156 478

181 639 222

181 639 222

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

54 723 968

34 993 001

34 993 001

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

127 432 510

146 646 221

146 646 221

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

182 156 478

182 484 817

182 484 817

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

185 119 473

183 816 481

183 702 770

99,94

-113 711

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

184 992 473

183 117 163

173 267 144

94,62

9 850 019

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

134 497 384

137 776 268

137 776 268

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

20 936 123

20 256 136

20 256 136

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

29 558 966

25 084 759

15 234 740

60,73

9 850 019

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

699 318

699 318

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

127 000

699 318

699 318

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

185 119 473

183 816 481

173 966 462

94,64

9 850 019

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

185 119 473

183 816 481

173 966 462

94,64

9 850 019

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-182 156 478

-182 484 817

-172 748 509

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

182 156 478

182 484 817

182 484 817

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

9 736 308

 

 

11. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

100 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

10 000

380 322

380 322

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

10 000

0

0

0,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

142 061

142 061

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

238 261

238 261

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

480 322

480 322

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

731 574

731 574

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

206 453 431

189 733 035

189 733 035

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

64 588 741

26 312 762

26 312 762

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

141 864 690

163 420 273

163 420 273

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

206 453 431

190 464 609

190 464 609

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

206 463 431

190 944 931

190 944 931

100,00

0

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

206 463 431

190 793 295

181 467 110

95,11

9 326 185

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

159 518 876

147 284 636

147 284 636

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

22 236 555

19 836 169

19 836 169

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

24 708 000

23 672 490

14 346 305

60,60

9 326 185

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

151 636

151 636

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

151 636

151 636

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

206 463 431

190 944 931

181 618 746

95,12

9 326 185

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

206 463 431

190 944 931

181 618 746

95,12

9 326 185

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-206 453 431

-190 464 609

-181 138 424

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

206 453 431

190 464 609

190 464 609

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

9 326 185

 

 

12. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

1 847 681

1 847 681

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

1 168 000

5 291 680

5 291 680

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

1 168 000

4 351 146

4 351 146

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

135 772

135 772

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

804 762

804 762

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

1 168 000

7 139 361

7 139 361

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

708 910

708 910

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

139 017 530

174 613 079

174 613 079

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 284 340

34 497 643

34 497 643

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

96 733 190

140 115 436

140 115 436

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

139 017 530

175 321 989

175 321 989

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

140 185 530

182 461 350

182 461 350

100,00

0

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

140 058 530

180 953 352

178 282 477

98,52

2 670 875

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

113 727 343

143 418 520

143 418 520

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

15 380 637

19 179 067

19 179 067

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

10 950 550

18 355 765

15 684 890

85,45

2 670 875

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

127 000

1 507 998

1 507 998

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

127 000

1 507 998

1 507 998

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

140 185 530

182 461 350

179 790 475

98,54

2 670 875

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

140 185 530

182 461 350

179 790 475

98,54

2 670 875

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-139 017 530

-175 321 989

-172 651 114

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

139 017 530

175 321 989

175 321 989

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

2 670 875

 

 

13. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

135 Monori Szivárvány Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

0

0

0,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

23 000

65 460

65 460

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

23 000

0

0

0,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

61 924

61 924

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

3 536

3 536

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

23 000

65 460

65 460

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

488 423

488 423

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

88 608 643

49 112 926

49 112 926

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

28 545 813

8 610 480

8 610 480

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

60 062 830

40 502 446

40 502 446

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

88 608 643

49 601 349

49 601 349

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

88 631 643

49 666 809

49 666 809

100,00

0

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

88 631 643

49 666 809

49 666 809

100,00

0

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

67 552 733

39 928 190

39 928 190

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

9 131 910

4 980 052

4 980 052

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

11 947 000

3 260 886

3 260 886

100,00

0

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

1 497 681

1 497 681

100,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

 

0

0

0,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

88 631 643

49 666 809

49 666 809

100,00

0

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

88 631 643

49 666 809

49 666 809

100,00

0

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-88 608 643

-49 601 349

-49 601 349

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

88 608 643

49 601 349

49 601 349

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

 

 

14. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

100 000

100 000

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

11 236 900

17 844 875

17 421 475

97,63

-423 400

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

20 000

3 679

3 679

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

11 216 900

16 515 915

16 092 515

97,44

-423 400

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

188 984

188 984

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

1 136 297

1 136 297

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

11 236 900

17 944 875

17 521 475

97,64

-423 400

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 032 574

1 032 574

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

321 703 100

331 561 714

331 561 714

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

72 756 943

48 421 633

48 421 633

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

248 946 157

283 140 081

283 140 081

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

321 703 100

332 594 288

332 594 288

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

332 940 000

350 539 163

350 115 763

99,88

-423 400

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

332 940 000

350 043 283

345 270 965

98,64

4 772 318

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

253 803 278

264 031 022

264 031 022

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

37 302 772

41 415 214

41 415 214

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

41 833 950

44 597 047

39 824 729

89,30

4 772 318

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

495 880

495 880

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

 

495 880

495 880

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

332 940 000

350 539 163

345 766 845

98,64

4 772 318

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

332 940 000

350 539 163

345 766 845

98,64

4 772 318

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-321 703 100

-332 594 288

-328 245 370

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

321 703 100

332 594 288

332 594 288

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

4 348 918

 

 

15. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

31 007 172

40 399 001

32 071 214

79,39

-8 327 787

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

439 776

408 873

0,00

-30 903

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

30 117 280

47 858 073

39 465 093

82,46

-8 392 980

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

46 000

2 941

2 941

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

25 865 172

31 751 211

31 711 288

99,87

-39 923

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

4 206 108

4 955 797

4 947 740

99,84

-8 057

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

10 578 000

2 233 000

21,11

-8 345 000

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

546 579

546 579

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

23 545

23 545

0,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

61 124 452

88 696 850

71 945 180

81,11

-16 751 670

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1 065 604

1 065 604

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

177 604 626

170 303 268

170 303 268

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

110 231 426

75 215 204

75 215 204

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

67 373 200

95 088 064

95 088 064

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

177 604 626

171 368 872

171 368 872

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

238 729 078

260 065 722

243 314 052

93,56

-16 751 670

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

236 996 286

258 895 364

240 539 378

92,91

18 355 986

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

149 301 312

150 118 804

150 118 804

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

21 468 007

22 173 988

22 173 988

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

66 226 967

84 829 293

66 896 625

78,86

17 932 668

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

1 773 279

1 349 961

76,13

423 318

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 732 792

1 170 358

1 170 358

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

1 732 792

1 170 358

1 170 358

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

238 729 078

260 065 722

241 709 736

92,94

18 355 986

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

238 729 078

260 065 722

241 709 736

92,94

18 355 986

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-177 604 626

-171 368 872

-169 764 556

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

177 604 626

171 368 872

171 368 872

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

1 604 316

 

 

16. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

228 260

228 260

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

5 088 123

3 236 317

3 236 317

100,00

0

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

353 870

522 440

522 440

100,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

4 488 108

1 941 499

1 941 499

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

162 276

162 276

100,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

246 145

610 102

610 102

100,00

0

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

6 200

6 200

100,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

5 088 123

3 470 777

3 470 777

100,00

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

982 214

982 214

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

51 115 504

50 680 258

50 680 258

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

17 801 794

15 322 548

15 322 548

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

33 313 710

35 357 710

35 357 710

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 115 504

51 662 472

51 662 472

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

56 203 627

55 133 249

55 133 249

100,00

0

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

51 005 345

48 235 649

41 007 905

85,02

7 227 744

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

27 833 797

28 834 536

28 834 536

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

3 635 293

3 907 823

3 907 823

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

19 536 255

15 262 588

8 034 844

52,64

7 227 744

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

230 702

230 702

100,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 198 282

6 897 600

6 897 600

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 198 282

6 897 600

6 897 600

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

56 203 627

55 133 249

47 905 505

86,89

7 227 744

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

56 203 627

55 133 249

47 905 505

86,89

7 227 744

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 115 504

-51 662 472

-44 434 728

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 115 504

51 662 472

51 662 472

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

7 227 744

 

 

17. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

7 222 654

11 104 462

10 293 297

92,70

-811 165

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

118 000

947 152

882 436

93,17

-64 716

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

0

0

0,00

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

118 000

373 458

373 458

100,00

0

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

0

0

0,00

0

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

0

0

0,00

0

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

0

0

0,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

2

2

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

573 692

508 976

88,72

-64 716

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

12 051 614

11 175 733

92,73

-875 881

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

944 206

944 206

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

188 560 178

250 824 798

250 824 798

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

49 330 001

28 215 048

28 215 048

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

139 230 177

222 609 750

222 609 750

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

188 560 178

251 769 004

251 769 004

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

195 900 832

263 820 618

262 944 737

99,67

-875 881

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

195 900 832

263 264 673

261 406 791

99,29

1 857 882

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

150 244 751

205 705 328

205 705 328

100,00

0

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

24 089 081

31 857 868

31 857 868

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

21 567 000

23 384 252

21 526 370

92,05

1 857 882

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

2 317 225

2 317 225

100,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

555 945

555 945

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

555 945

555 945

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

0

0,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

195 900 832

263 820 618

261 962 736

99,30

1 857 882

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

195 900 832

263 820 618

261 962 736

99,30

1 857 882

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-188 560 178

-251 769 004

-250 787 003

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

188 560 178

251 769 004

251 769 004

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

982 001

 

 

18. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

Eredeti előiráyzat
2023.év

Módosított előirányzat

Teljesítés
/2023.12.31./

Index
/U.mód.ei. - Telj./

Eltérés
/U.mód.ei. - Telj./

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

15 400 000

20 035 662

20 035 662

100,00

0

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0,00

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

0

0

0,00

0

1.4

Működési bevételek /B4/

332 685 318

369 756 812

359 753 484

97,29

-10 003 328

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

147 607 495

174 884 830

169 739 258

97,06

-5 145 572

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 963 208

1 235 872

1 018 798

82,44

-217 074

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

112 944 637

107 195 798

104 788 467

97,75

-2 407 331

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

55 989 111

68 871 702

67 069 947

97,38

-1 801 755

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

13 180 867

15 571 551

15 571 551

100,00

0

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

20

20

0,00

0

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

1 997 039

1 565 443

78,39

-431 596

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0,00

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

7 700 000

7 700 000

100,00

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0,00

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

348 085 318

397 492 474

387 489 146

97,48

-10 003 328

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

26 606 697

26 606 697

100,00

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

594 119 197

544 663 447

544 663 447

100,00

0

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

285 893 879

226 987 486

226 987 486

100,00

0

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

308 225 318

317 675 961

317 675 961

100,00

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

594 119 197

571 270 144

571 270 144

100,00

0

 

I. Bevételek összesen:

942 204 515

968 762 618

958 759 290

98,97

-10 003 328

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

937 124 515

940 661 709

907 106 471

96,43

33 555 238

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

322 715 909

322 681 512

322 659 984

99,99

21 528

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

51 710 620

52 370 189

52 370 189

100,00

0

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

562 697 986

565 610 008

532 076 298

94,07

33 533 710

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

0

0

0,00

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

0

0

0,00

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

28 100 909

28 100 909

100,00

0

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

2 540 000

26 079 668

26 079 668

100,00

0

2.1.2.2

Felújítás /K7/

2 540 000

2 021 241

2 021 241

100,00

0

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

0

0

0,00

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

942 204 515

968 762 618

935 207 380

96,54

33 555 238

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

0

0

0,00

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

0

0

0,00

0

 

II. Kiadások összesen:

942 204 515

968 762 618

935 207 380

96,54

33 555 238

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-594 119 197

-571 270 144

-547 718 234

 

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

594 119 197

571 270 144

571 270 144

 

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

23 551 910

 

 

19. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2023. évi közszolgálati létszámadatai

adatok főben

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2023.év

Módosított előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

2,00

 

 

Védőnők

11,00

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

 

 

Összesen:

15,00

15,00

 

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

2,00

 

 

Irodavezetők

2,00

2,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

39,00

 

 

- ügykezelő

3,00

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

7,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

0,00

 

 

Összesen:

53,00

53,00

 

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

6,00

1 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

34,00

36,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

4,00

1 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

1,00

 

 

Takarító

1,50

2,00

0,5 fő 2023.08.31-ig, 1+1 fő 2024.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

26,50

28,00

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

2,00

4,00

2 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

2,00

 

 

Takarító

2,50

2,50

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

30,50

32,50

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

7,00

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

3,00

6,00

2 fő 2023.08.31-ig, 2+2 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

4,00

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

2,00

 

 

Takarító

1,00

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

20,00

37,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

5,00

0,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

1,00

0,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

3,00

0,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,50

0,00

 

 

Takarító

0,50

0,00

 

 

Karbantartó

0,50

0,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

12,50

0,00

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

11,00

10,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

50,00

52,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

13,00

20,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

28,00

29,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

6,50

7,00

 

 

Takarító

6,50

7,50

 

 

Karbantartó

4,50

4,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

0,00

 

 

Összesen:

123,50

133,50

 

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

 

Intézményvezető

2,00

2,00

 

 

Kisgyermeknevelő

30,00

30,00

 

 

Bölcsődei dajka

8,00

8,00

 

 

Karbantartó

1,00

1,00

 

 

Takarító

0,00

0,50

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,00

5,00

 

 

Összesen:

46,00

46,50

 

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Gondozónő

27,00

27,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

1,00

 

 

Összesen:

32,00

32,00

 

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

4,00

 

 

Takarító

0,50

0,50

 

 

Összesen:

5,50

5,50

 

 

 

 

 

 

170

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

1,00

 

 

Adminisztrátor - közös

1,00

1,00

 

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

1,00

 

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

10,00

 

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

10,00

 

 

- Családterapeuta

0,50

0,50

 

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

0,50

 

 

- Takarító

0,50

0,50

 

 

- Utcai szociális munka

0,50

0,50

 

 

Központ összesen:

22,00

22,00

 

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

12,00

 

 

Összesen:

37,00

37,00

 

 

 

 

 

 

180

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

 

Intézményvezető

1,00

1,00

 

 

Ágazatvezető

3,00

3,00

 

 

Igazgatás

3,00

3,00

 

 

Városüzemeltetés

22,00

22,00

 

 

Uszoda

11,25

11,25

 

 

Élelmezés

31,50

31,50

 

 

Szociális feladat

1,00

1,00

 

 

Temető

3,00

3,00

 

 

Belső piac

1,50

1,50

 

 

Külső piac

0,00

0,00

 

 

Egészségház

0,00

0,00

 

 

MÁV állomás

0,00

0,00

 

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

1,00

 

 

Összesen:

78,25

78,25

 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

390,25

400,75

 

 

 

 

 

 

20. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

Könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatás

adatok ezer forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző évi könyv szerinti

Tárgyévi könyv szerinti

Index
/ %/

Tárgyévi könyv szerinti állományi érték

állományi érték

/100 % = Előző év/

Önkor-mányzat

Monori Polgármesteri Hivatal

Monori Kossuth Óvoda

Monori Tesz-Vesz Óvoda

Monori Petőfi Óvoda

Monori Napsugár Óvoda

Monori Szivárvány Óvoda

Monori Bölcsőde

Monori Gondozási Központ

Dr. Borzsák I. Városi Könyvtár

CsaSe

Kövál Monori Város-üzemeltetés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Immateriális javak

1

271 216

174 260

64,25

174 241

2

0

0

0

0

0

0

0

17

0

 

II. Tárgyi eszközök

2

14 289 545

14 889 815

104,20

14 469 575

6 216

518

38

99

882

0

811

796

80

223

410 577

II./1. Törzsvagyon

3

12 768 110

13 074 459

102,40

13 071 274

0

0

0

0

0

0

0

206

0

0

2 979

a./ Forgalomképtelen ingatlanok

4

6 452 942

6 596 984

102,23

6 596 984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Út-, híd-, járda-, alul- és felüljárók

5

1 850 323

2 051 156

110,85

2 051 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Földterület

6

4 315 447

4 280 920

99,20

4 280 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Parkok-, játszóterek

7

257 302

252 477

98,12

252 477

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Folyók-, vízfolyások-, természetes- és mest.tavak

8

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Árvízvédelmi töltések-, belvízcsatornák

9

7 318

7 166

97,92

7 166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. Egyéb ingatlanok

10

22 552

5 265

23,35

5 265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Folyamatban levő ingatlan beruházás, felújítás

11

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

b./ Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

12

6 315 168

6 477 475

102,57

6 474 290

0

0

0

0

0

0

0

206

0

0

2 979

1. Vízellátás közművei

13

89 428

87 158

97,46

87 158

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés közművei

14

2 905

2 700

92,94

2 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Távhőellátás

15

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Közművek védterületei

16

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Intézmények ingatlanai

17

1 357 892

2 224 812

163,84

2 223 065

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 747

6. Sportlétesítmények

18

26 038

21 007

80,68

21 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. AT földterületei és telkei

19

672 579

672 579

100,00

672 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Középületek és hozzájuk tartozó földek

20

3 206 866

3 326 678

103,74

3 326 678

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Műemlékek

21

0

782

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

782

10. Védett természeti területek

22

0

34 014

0,00

34 014

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Folyamatban levő ingatlan beruházás

23

959 460

107 745

11,23

107 089

0

0

0

0

0

0

0

206

0

0

450

II./2. Forgalomképes ingatlanok

24

1 073 268

1 093 981

101,93

755 699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338 282

1. Telkek-, zártkerti- és külterületi földterületek

25

708 140

734 336

103,70

714 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

2. Épületek

26

364 678

359 645

98,62

41 363

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

318 282

3. Folyamatban lévő ingatlan beruházás

27

450

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II./3. Egyéb tárgyi eszközök

28

448 167

706 323

157,60

627 550

6 216

518

38

99

882

0

811

590

80

223

69 316

1. Gépek-, berendezések-, felszerelések

29

435 342

687 737

157,98

623 056

677

518

38

99

882

0

811

590

80

223

60 763

2. Járművek

30

11 906

17 066

0,00

3 805

4 732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 529

3. Képzőművészeti alkotások

31

689

1 496

217,13

689

807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Folyamatban lévő beruházások

32

230

24

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

24

II./4. Beruházásra adott előlegek

33

0

15 052

0,00

15 052

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

34

739 220

52 900

7,16

52 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Tartós részesedés

35

52 900

52 900

100,00

52 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Tartósan adott kölcsönök

36

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Egyéb hosszú lejáratú követelések

37

686 320

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. Üzemelt.-re-, kez.-re átadott, konc.-ba adott eszközök

38

5 167 383

4 829 394

93,46

4 829 394

0

0

 

0

0

0

0

0

0

0

0

A.) NEMZETI VAGYONBA TART.BEF.ESZK.ÖSSZ.:

39

20 467 364

19 946 369

97,45

19 526 110

6 218

518

38

99

882

0

811

796

97

223

410 577

I. Készletek

40

10814

11 022

101,92

0

0

0

0

0

0

0

473

0

0

0

10 549

II. Értékpapírok

41

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZ.:

42

10 814

11 022

101,92

0

0

0

0

0

0

0

473

0

0

0

10 549

I. Lekötött bankbetétek

43

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

44

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Forintszámlák

45

1 299 222

2 189 859

168,55

2 116 834

8 763

7 682

8 783

9 261

2 381

0

4 090

975

7 228

478

23 384

IV. Devizaszámlák

46

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

47

1 299 222

2 189 859

168,55

2 116 834

8 763

7 682

8 783

9 261

2 381

0

4 090

975

7 228

478

23 384

 

 

 

 

 

0-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriális javak

 

90 277

102 418

113,45

65 825

32 247

28

83

86

27

0

144

0

51

797

3 130

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

 

109 431

114 563

104,69

110 349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 214

Gépek-, berendezések-, felszerelések

 

371 822

547 437

147,23

366 250

49 728

6 917

6 251

4 256

8 399

0

9 555

5 472

11 993

12 649

65 967

Járművek

 

0

52 952

0,00

3 805

5 853

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 294

 

 

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:

 

571 530

817 370

143,01

546 229

87 828

6 945

6 334

4 342

8 426

0

9 699

5 472

12 044

13 446

116 605

 

21. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

M É R L E G

adatok forintban

E S Z K Ö Z Ö K

Előző időszak

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált időszak

Tárgyév

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált beszámoló záró adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

20 467 363 915

0

20 467 363 915

19 946 370 158

0

19 946 370 158

I.

Immateriális javak

271 215 042

0

271 215 042

174 260 870

0

174 260 870

II.

Tárgyi eszközök

19 456 928 873

0

19 456 928 873

19 719 209 288

0

19 719 209 288

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

739 220 000

0

739 220 000

52 900 000

0

52 900 000

IV.

Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.

0

0

0

0

0

0

B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

10 814 358

0

10 814 358

11 022 113

0

11 022 113

I.

Készletek

10 814 358

0

10 814 358

11 022 113

0

11 022 113

II.

Értékpapírok

0

0

0

0

0

0

C.) PÉNZESZKÖZÖK

1 299 223 954

0

1 299 223 954

2 189 858 696

0

2 189 858 696

D.) KÖVETELÉSEK

657 206 566

0

657 206 566

917 528 132

0

917 528 132

I.

Kv-i évben esedékes követelésk

113 607 758

0

113 607 758

140 084 548

0

140 084 548

II.

Kv-i évet követően esedékes követelésk

527 049 329

0

527 049 329

750 608 677

0

750 608 677

III.

Követelés jelegű sajátos elszámolások

16 549 479

0

16 549 479

26 834 907

0

26 834 907

E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

95 366 192

0

95 366 192

3 100 376

0

3 100 376

F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

12 228 180

0

12 228 180

11 780 082

0

11 780 082

 

 

 

 

 

 

 

 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

22 542 203 165

0

22 542 203 165

23 079 659 557

0

23 079 659 557

 

 

 

 

 

 

 

 

F O R R Á S O K

Előző időszak

Auditálási eltérések (+)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló

Auditálási eltérések (+)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

G.) SAJÁT TŐKE

15 319 626 692

0

15 319 626 692

16 207 173 370

0

16 207 173 370

1.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

14 895 799 962

0

14 895 799 962

14 895 799 962

0

14 895 799 962

2.

Nemzeti vagyon változásai

-458 014 973

0

-458 014 973

-458 014 973

0

-458 014 973

3.

Egyéb eszk.induláskori értéke és vált.

461 589 881

0

461 589 881

461 589 881

0

461 589 881

4.

Felhalmozott eredmény

-223 160 184

0

-223 160 184

420 251 822

0

420 251 822

5.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

0

0

0

6.

Mérleg szerinti eredmény

643 412 006

0

643 412 006

887 546 678

0

887 546 678

H.) KÖTELEZETTSÉGEK

450 757 668

0

450 757 668

311 952 378

0

311 952 378

I.

Kv-i évben esedékes kötelezettségek

147 967 022

0

147 967 022

19 786 890

0

19 786 890

II.

Kv-i évet köv.esedékes kötelezettségek

170 045 540

0

170 045 540

158 152 207

0

158 152 207

III.

Köt.jell.sajátos elszámolások

132 745 106

0

132 745 106

134 013 281

0

134 013 281

J.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

6 771 818 805

0

6 771 818 805

6 560 533 809

0

6 560 533 809

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRÁSOK ÖSSZESEN:

22 542 203 165

0

22 542 203 165

23 079 659 557

0

23 079 659 557

22. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok forintban

Sor-szám

 

Megnevezés

Előző időszak záró adatai

Tárgy időszak záró adatai

 

 

 

 

 

1.

01

Közhatalmi eredményszemléletű bevétel

1 236 504 815

2 083 852 771

2.

02

Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

327 552 095

400 491 160

3.

03

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

39 612 988

61 611 933

4.

I

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)

1 603 669 898

2 545 955 864

5.

04

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

6.

05

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

7.

II

Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

0

0

8.

06

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 190 168 822

4 819 810 391

9.

07

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

223 264 385

329 415 668

10.

08

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

571 110 935

396 597 847

11.

09

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

266 148 238

217 491 591

12.

III

Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

5 250 692 380

5 763 315 497

13.

10

Anyagköltség

295 098 335

365 285 672

14.

11

Igénybe vett szolgáltatások értéke

482 909 249

579 103 442

15.

12

Eladott áruk beszerzési értéke

205 221

161 593

16.

13

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

25 814 128

41 419 778

17.

IV

Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

804 026 933

985 970 485

18.

14

Bérköltség

1 592 344 530

1 891 409 702

19.

15

Személyi jellegű egyéb kifizetések

264 338 358

258 358 711

20.

16

Bérjárulékok

262 504 674

317 136 683

21.

V

Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

2 119 187 562

2 466 905 096

22.

VI

Értékcsökkenési leírás

451 765 554

591 467 002

23.

VII

Egyéb ráfordítások

3 316 120 647

3 546 033 280

24.

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

163 261 582

718 895 498

25.

17

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

26.

18

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

416 225 519

 

27.

19

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

5 227 314

6 863 200

28.

20

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű eredményszemléletű bevételek

58 697 591

161 787 980

29.

21

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

0

30.

21a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

31.

21b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

32.

VIII

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

480 150 424

168 651 180

33.

22

Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

34.

23

Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

35.

24

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0

0

36.

25

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

37.

25a

- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

38.

25b

- ebből: Kincstárok kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

0

0

39.

26

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0

0

40.

26a

- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

41.

26b

- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

42.

IX

Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

43.

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

480 150 424

168 651 180

44.

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

643 412 006

887 546 678

23. melléklet a 10/2024. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

 

EGYÉB TARTÓS RÉSZESEDÉSEK 2023. ÉV DECEMBER 31-én

adatok ezer forintban

Sor-szám

Megnevezés

a társaság jegyzett tőkéje

részesedés aránya

részesedés összege

Rövid lejáratú kötelezettségek

összesen

- ebből:
kötelezettség áruszáll.-ból és szolg.-ból

kapcsolt vállal-kozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Vigadó Kulturális és Civil Központ NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

10 688

5 277

11

2.

Monori Városfejlesztő NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

7 178

1 601

0

3.

DAKÖV Kft.

697 140

6,297 %

43 900

n.a.

n.a.

n.a.

4.

Monori Sportcsarnok Üzemeltető NP Kft.

3 000

100,00 %

3 000

5 454

561

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen:

 

 

52 900

23 320

7 439

11

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.tv. (továbbiakban: Áht.) 91. § rendelkezik arról, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a költségvetési évet követően a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a költségvetési évet követő 5. hónap végéig hatályba lépjen. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot. A rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészítettük Monor Város Önkormányzatának 2023.évi éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, melynek célja, hogy a T. Képviselő-testületi Tagok képet kapjanak az Önkormányzat éves gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról.  A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 27.) számú rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások eredeti főösszegét 4.630.521.448.- forintban, az előző évi pénzmaradvánnyal, az I-IV. negyedévre vonatkozó módosított előirányzatokkal együtt 7.135.669.144.- forintban határozta meg.