Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. március 28., csütörtök, 12:35

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A Start-számlára történő önkormányzati kiegészítésről szóló 13/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Városi Önkormányzatának Képviselő-testülete a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. §. (1) bekezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Start-számlára történő önkormányzati kiegészítésről szóló 13/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: önkormányzati rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Start-számlára történő önkormányzati kiegészítésről szóló 13/2006. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. §

A kiegészítő befizetés összege: 20.000.- Ft”

2. §

Ez a rendelet 2024. április 1-jén lép hatályba.

3. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. március 21.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Végső előterjesztői indokolás

Jelen önkormányzati rendeletmódosítással a rendelet 2006. évi megalkotása óta nem változtatott kiegészítő önkormányzati start számla összeg felemelésére kerül sor.