Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. március 28., csütörtök, 12:34

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) , 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1) , 148. § (5),151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 8. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A megállapított eseti települési gyógyszertámogatás összege alkalmanként 10.000,- Ft összegig terjedhet. Az e támogatási forma keretében akár a Polgármester, akár a Bizottság által nyújtható támogatás éves összege háztartásonként együttesen, mindösszesen nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot.”

2. §

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Természetbeni szociális ellátásként nyújtható:)

a) eseti és rendszeres települési létfenntartási támogatás (ennek keretében tűzifa szociális alapon történő kiutalása, étkezés szociális alapon, esetileg történő megállapítása, szociális rászorultsági alapú karácsonyi tartós élelmiszer csomag)”

3. §

(1) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(3) A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. május 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2024. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. §

Kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2024. március 21.

 

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

 

1. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:

„14. Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Monor”

2. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Óvodai és iskolai gyerekétkeztetési térítési díjakról

Fajta:

Áfa kör:

Bruttó térítési díj mértéke (Ft)

óvodai étkezés

tízórai

Áfa köteles

180

ebéd

Áfa köteles

440

uzsonna

Áfa köteles

140

napi 3-szori étkezés

Áfa köteles

760

általános iskolai étkeztetés:

7-10. év között tízórai

Áfa köteles

160

7-10. év között ebéd

Áfa köteles

520

7-10. év között uzsonna

Áfa köteles

160

7-10. év között napi 3-szori étkezés

Áfa köteles

840

11 – 14. év között tízórai

Áfa köteles

170

11 – 14. év között ebéd

Áfa köteles

530

11 – 14. év között uzsonna

Áfa köteles

180

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

Áfa köteles

880

középiskolai gyermekétkeztetés

11 – 14. év között tízórai

Áfa köteles

170

11 – 14. év között ebéd

Áfa köteles

530

11 – 14. év között uzsonna

Áfa köteles

180

11 – 14. év között napi háromszori étkezés

Áfa köteles

880

15 - 18. év között tízórai

Áfa köteles

190

15 - 18. év között ebéd

Áfa köteles

660

15 - 18. év között uzsonna

Áfa köteles

220

15 - 18. év között napi háromszori étkezés

Áfa köteles

1070

3. melléklet az 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 17/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:

„2. Bölcsődei gondozási díjak

Családban az 1 főre jutó jövedelem (Ft)

Gondozási díj (Ft/nap, Áfa alól tárgyi mentes)

- tól

- ig

0

100 000

0

100 001

110 000

100

110 001

120 000

200

120 001

130 000

300

130 001

140 000

400

140 001

150 000

500

150 001

160 000

600

160 001

170 000

700

170 001

180 000

800

180 001

190 000

900

190 001

200 000

1 000

200 001

210 000

1 100

210 001

220 000

1 200

220 001

Az alább meghatározott értékhatárig*

1 300

*A családban az egy főre jutó havi jövedelem összege a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-a. (2024-ben: 230.649,-Ft)

A fent meghatározott összeg átlépése esetében*

250 000

800

250 001

270 000

900

270 001

290 000

1 000

290 000

310 000

1 100

310 001

330 000

1 200

330 001

350 000

1 300

350 001

felett

1 400

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján: A bölcsődei, mini bölcsődei gondozás személyi térítési díját akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.

Végső előterjesztői indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése szerint a fenntartónak a tárgyév április 1-jéig kell felülvizsgálnia, illetve megállapítania az intézményi térítési díjat, valamint a szolgáltatási önköltséget is a tárgyévre tervezett adatok alapján.

 

A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve valamennyi ellátási forma díjának vonatkozásában az elfogadott 2024. évi költségvetés alapján az önköltségszámítás elvégzésre került, és a rendelet mellékletét képező egyes díjak ennek megfelelően kerülnek módosításra és a bölcsődei gondozási díj és a gyermekétkeztetési díjak esetében az előre fizetés rendszerében 2024. szeptember 1. napjától. Emellett a gyógyszertámogatás összegének, valamint a Szociális kerekasztal tagjainak a kibővítésére került sor e rendeletmódosításban.