Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. február 26., hétfő, 08:49

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022.évi XXV. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

2. §

(1) Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

1. 100. cím: Monor Város Önkormányzata

2. 110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

3. 111. cím: Önkormányzat

4. 112. cím: Védőnői Szolgálat

5. 113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

6. 120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

7. 130. cím: Óvodák

8. 131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

9. 132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

10. 133. cím: Monori Petőfi Óvoda

11. 134. cím: Monori Napsugár Óvoda

12. 140. cím: Monori Bölcsőde

13. 150. cím: Monori Gondozási Központ

14. 160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

15. 170. cím: Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

16. 180. cím: Kövál Monori Városüzemeltetés

2. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése

3. §

(1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének

a) költségvetési kiadási összegét 5.389.139.029,- Ft-ban

b) költségvetési bevételi összegét 4.537.265.186,- Ft-ban

c) költségvetési egyenlegét -851.873.843,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2024. évi költségvetésének

a) finanszírozási kiadási összegét 0,- Ft-ban

b) finanszírozási bevételi összegét 851.873.843,.- Ft-ban

c) finanszírozási egyenlegét 851.873.843,- Ft-ban állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának együttes bevételi és kiadási előirányzatai az alábbiak:

a) Költségvetési bevételek 4.537.265.186,- Ft

b) Finanszírozási bevételek 851.873.843,- Ft

c) Bevételek mindösszesen 5.389.139.029,- Ft

d) Költségvetési kiadások 5.389.139.020,- Ft

e) Finanszírozási kiadások 0,- Ft

f) Kiadások mindösszesen 5.389.139.020,- Ft

g) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege -851.873.843,- Ft

h) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege 851.873.843,- Ft

i) Egyenlegek egyenlege 0,- Ft

4. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként az 1. számú melléklet részletezi.

(2) Az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a 20. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

5. §

(1) A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2024. évi bevételi és kiadási főösszegek megbontását címenként a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet részletezi.

(2) A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) a 4. számú melléklet, a működési bevételeket az 5. számú melléklet foglalja magába.

(3) A 2024. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2024. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 8. számú melléklet szerint határozza meg.

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2024. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az 9. számú melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények (alcímenkénti) bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet, a 11. számú melléklet, a 12. számú melléklet, a 13. számú melléklet, a 14. számú melléklet, a 15. számú melléklet, a 16. számú melléklet, a 17. számú melléklet, a 18. számú melléklet és a 19. számú melléklet foglalja magába.

(2) Monor Város Önkormányzat közszolgálati létszámadatait a 21. számú melléklet tartalmazza.

10. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2024. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a 22. számú melléklet tartalmazza.

11. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2024. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 23. számú melléklet szerint valósul meg.

12. §

Az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása a 24. számú mellékletben és a 25. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

13. §

Monor Város Önkormányzat 2024. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 26. számú melléklet tartalmazza.

3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a 9. számú mellékletben betervezett 13 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

19. §

(1) Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen. A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetmény alapjáról szóló 29/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendeletével 2024. évre 70.000.- forintban határozta meg. A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

22. §

(1) Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

(2) A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

24. §

(1) A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

25. §

(1) A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről december 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

4. Záró rendelkezések

27. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

28. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

29. §

A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

Monor, 2024. február 22.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

I.

B E V É T E L E K

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 352 427 984

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

538 337 202

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 537 265 186

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

3 115 283 659

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

951 418 402

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

2 163 865 257

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

II.

K I A D Á S O K

 

2.1.1

Működési kiadások

4 793 966 045

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

2 329 393 058

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

357 740 362

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

1 304 734 449

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

2.1.2

Felhalmozási kiadások

595 172 984

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

505 835 574

2.1.2.2

Felújítás /K7/

55 778 400

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási c.támog.ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 389 139 029

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /911/

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-851 873 843

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8 - II.2.2/:

851 873 843

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

2. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

110 Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

120 Monori Polgármesteri Hivatal

130-180 Önállóan működő költségvetési szervek

100 Monor Város Önkormányzata összesen

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 312 647 794

0

39 780 190

2 352 427 984

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

0

0

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

100 708 800

34 045 339

403 583 063

538 337 202

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 059 856 594

34 045 339

443 363 253

4 537 265 186

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

0

0

851 873 843

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

515 568 309

2 599 715 350

3 115 283 659

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

0

245 253 184

706 165 218

951 418 402

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

0

270 315 125

1 893 550 132

2 163 865 257

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

515 568 309

2 599 715 350

3 967 157 502

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 911 730 437

549 613 648

3 043 078 603

8 504 422 688

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 235 813 023

544 533 648

3 013 619 374

4 793 966 045

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

87 280 578

397 624 480

1 844 488 000

2 329 393 058

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

10 746 727

61 744 752

285 248 883

357 740 362

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

335 687 542

85 164 416

883 882 491

1 304 734 449

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

0

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

0

0

775 071 176

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

0

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

0

0

13 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

0

0

226 654 000

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

0

0

228 044 200

2.1.2

Felhalmozási kiadások

560 633 755

5 080 000

29 459 229

595 172 984

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

476 909 745

2 540 000

26 385 829

505 835 574

2.1.2.2

Felújítás /K7/

50 165 000

2 540 000

3 073 400

55 778 400

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

0

0

33 559 010

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on b-re /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on k-re /K89/

33 559 010

0

0

33 559 010

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 796 446 778

549 613 648

3 043 078 603

5 389 139 029

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.4

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

0

0

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

0

0

3 115 283 659

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

0

0

951 418 402

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

0

0

2 163 865 257

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916*

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

3 115 283 659

0

0

3 115 283 659

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 911 730 437

549 613 648

3 043 078 603

8 504 422 688

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

2 263 409 816

-515 568 309

-2 599 715 350

-851 873 843

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-2 263 409 816

515 568 309

2 599 715 350

851 873 843

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

3. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onként

Adatok forintban

Cím

Intézmény

111 Önkormányzat

112 Védőnői Szolgálat

113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

110 Önkormányzat és szakfeladatai összesen

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

1

2

3

4

5

6

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

2 287 076 844

25 570 950

0

2 312 647 794

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek

1 646 500 000

0

0

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek

62 608 800

0

38 100 000

100 708 800

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

3 996 185 644

25 570 950

38 100 000

4 059 856 594

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

851 873 843

0

0

851 873 843

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

0

0

851 873 843

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 848 059 487

25 570 950

38 100 000

4 911 730 437

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 210 242 073

25 570 950

0

1 235 813 023

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

67 819 466

19 461 112

0

87 280 578

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok/K2/

8 065 559

2 681 168

0

10 746 727

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

332 258 872

3 428 670

0

335 687 542

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

0

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

0

0

775 071 176

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

307 372 976

0

0

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K504/

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre /K506/

13 000 000

0

0

13 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

226 654 000

0

0

226 654 000

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

0

0

228 044 200

2.1.2

Felhalmozási kiadások

522 533 755

0

38 100 000

560 633 755

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

476 909 745

0

0

476 909 745

2.1.2.2

Felújítás /K7/

12 065 000

0

38 100 000

50 165 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

0

0

33 559 010

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on belülre /K84/

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támog.ÁHT-on kívülre /K89/

33 559 010

0

0

33 559 010

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

1 732 775 828

25 570 950

38 100 000

1 796 446 778

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. /K914/

0

0

0

0

2.2.1.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

0

0

3 115 283 659

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

0

0

951 418 402

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

0

0

2 163 865 257

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

3 115 283 659

0

0

3 115 283 659

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 848 059 487

25 570 950

38 100 000

4 911 730 437

Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7.) - II.2.1/:

2 263 409 816

0

0

2 263 409 816

Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

-2 263 409 816

0

0

-2 263 409 816

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

Egyenleg össz.:

0

0

0

0

 

Bevételek /3./

0

0

0

 

 

Kiadások /4.+5./

0

0

0

 

 

Kiadások /MVÖ Cofog/

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Bevételek mindösszesen:

4 079 919 206

49 066 800

38 100 000

4 167 086 006

 

 

-768 140 281

23 495 850

0

-744 644 431

 

II. Kiadások mindösszesen:

4 079 919 206

49 066 800

38 100 000

4 167 086 006

 

 

-768 140 281

23 495 850

0

-744 644 431

4. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat bevételei forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

 

1.1.1

Önkormányzat működési támogatása /B11/

 

1.1.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

444 630 206

1.1.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása /B112/

919 618 352

1.1.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

880 544 495

1.1.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

42 283 791

1.1.1.5

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások /B115/

0

1.1.1.6

Elszámolásból származó bevételek /B116/

0

B 11

1.1.1 Önk.működési tám.összesen:

2 287 076 844

1.1.2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-on belülről /B14/

 

 

-

0

B 14

1.1.2 Műk.c.vtér.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B16/

 

 

-

0

B 16

1.1.3 Egyéb műk.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

B 1

1.1 Műk.c.tám.ÁHT-on belülre össz.:

2 287 076 844

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

 

1.2.1

Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai /B21/

 

 

-

0

B 21

1.2.1 Felhalm.c.önk.tám.össz.:

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről /B25/

 

 

-

0

B 25

1.2.2 Egyéb felhalm.c.tám.bev.ÁHT-on bel.össz.:

0

B 2

1.2 Felhalm.c.tám.ÁHT-on bel.össz.:

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

 

1.3.1

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

1.3.1.1

Termőföld bérbeadása miatti SzJA

0

1.3.1.2

Építményadó

101 000 000

1.3.2

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

1 542 000 000

1.3.2.1

Helyi iparűzési adó /B351/

1 540 000 000

1.3.2.2

Gépjárműadó /B354/

0

1.3.2.3

Idegenforgalmi adó /B355/

2 000 000

1.3.2.4

Talajterhelési díj bevételek /B355/

0

1.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

3 500 000

1.3.3.1

Pótlék, bírság

2 500 000

1.3.3.2

Egyéb közhatalmi bevételek/közterület-foglalás /B36/

1 000 000

1.3.3.3

Egyéb közhatalmi bevételek/mezőőri járulék /B36/

0

B 3

1.3 Közhatalmi bevételek összesen:

1 646 500 000

1.4

Működési bevételek /B4/

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

1.4.7

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

1.4.8

Kamatbevételek /B408/

20 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

B 4

1.4 Működési bevételek összesen:

62 608 800

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

 

1.5.1

Immateriális javak értékesítése /B51/

0

1.5.2

Ingatlanok értékesítése /B52/

0

1.5.2.1

Telkek értékesítése

0

1.5.2.2

Egyéb építmények/Lakások értékesítése

0

1.5.5

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek telljesülése /B54/

0

B 5

1.5 Felhalm.bevételek összesen:

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközözök /B6/

 

1.6.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök /B65/

0

1.6.1.1

Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása

0

1.6.1.2

Köztemetés törlesztésének bevétele

0

1.6.1.3

Egyéb kölcsönök törlesztésének bevétele

0

1.6.1.4

Támogatások

0

B 6

1.6 Műk.c.átvett pe. összesen:

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

 

1.7.1

Kölcsönök visszatérülése ÁHT-on kívülről /B74/

0

1.7.2

Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök /B75/

0

1.7.2.1

Egyéb vállalkozástól felhalm.c.átvett pénzeszköz

0

 

Háztartásoktól felhalm.c.átvett pe.

0

 

-

0

B 7

1.7 Felhalm.c.átvett pe. összesen:

0

B1-B7

1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

3 996 185 644

 

 

 

1.8

Finanszírozási bevételek /B8/

 

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁHT-on kívülről /B811/

 

1.8.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

1.8.1.1.2

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól

0

1.8.1.1.3

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele

0

B811

1.8.1.1 Hitel-, kölcsönfev.ÁHT-on k.össz.:

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

1.8.1.3.1

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - működési

205 656 659

1.8.1.3.2

Előző év kv-i maradvány igénybevétele - felhalmozási

646 217 184

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

0

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

B 8

I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

 

 

 

 

I. Bevételek mindössszesen:

4 848 059 487

5. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési bevételei feladatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

1.4.1

Készletértékesítés ellenértéke /B401/

0

1.4.2

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

20 500 000

1.4.2.1

Bérbeadásból származó bevételek

20 500 000

1.4.2.2

Egyéb szolgáltatások bevétele

0

1.4.3

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

8 940 000

1.4.4

Tulajdonosi bevételek /B404/

9 000 000

1.4.4.1

Üzemeltetésből származó bevétel egyéb

6 500 000

1.4.4.2

Osztalékbevétel

0

1.4.4.3

Egyéb önk.-i vagyon bérbead.sz.bevételek

2 500 000

1.4.4.4

-

0

1.4.5

Ellátási díjak /B405/

0

1.4.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

4 168 800

1.4.7

Általásos forgalmi adó visszatérítése /407/

0

1.4.8

Kamatbevételek /408/

20 000 000

1.4.8.1

ÁH-on kívülről származó egyéb kamatbevétel

20 000 000

1.4.9

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei /B409/

0

1.4.10

Biztosító által fizetett kártérítés /B410/

0

1.4.11

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

 

 

B4

1.1.1 Műk.bevét.össz.:

62 608 800

6. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat működési támogatása forrásonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

1.1.3.1

A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint

 

1.1.3.1.1

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása /B111/

 

1.1.3.1.1.1

I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása

 

1.1.3.1.1.1.a

I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

270 315 125

 

Elismert hivatali létszám alapján

270 315 125

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.1.1.b

I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása

117 752 931

 

ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám.

22 542 000

 

- V. Beszámítás

0

 

bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása

53 964 300

 

- V. Beszámítás

0

 

bc) Köztemető fenntartásának támogatása

11 574 698

 

- V. Beszámítás

0

 

bd) Közutak fenntartásának támogatása

29 671 933

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.1.1.c

I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. §-ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem nevesített - feladatok ellátására

53 499 600

 

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

53 499 600

 

13. § (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás

 

 

13. § (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás

 

 

13. § (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás

 

 

13. § (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás

 

 

13. § (17) Közreműködés a település közbizt.bizt.

 

 

- V. Beszámítás

 

1.1.3.1.1.1.d

I.1.d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

3 062 550

 

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

3 062 550

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.1.1.e

I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

 

Üdülőhelyi feladatok támogatása

0

 

- V. Beszámítás

0

 

I.1. összesen:

444 630 206

B111

I. Összesen:

444 630 206

 

 

 

1.1.3.1.2

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása /B112/

 

1.1.3.1.2.1

II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása

778 341 600

1.1.3.1.2.2

II.2. Óvodaműködtetési támogatás

128 935 752

1.1.3.1.2.4

II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

12 341 000

1.1.3.1.2.4.1

Alapfokú végzettségű óvodapedagógusok

12 341 000

1.1.3.1.2.4.1.1

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

9 321 000

1.1.3.1.2.4.1.2

Alf-ú v. pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása

0

1.1.3.1.2.4.1.3

Alf-ú v. mesterpedagógus kategóriába sorolt óvoda-pedagógusok kiegészítő támogatása

3 020 000

1.1.3.1.2.4.2

Mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok

0

B112

II. Összesen:

919 618 352

 

 

 

1.1.3.1.3

III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása /B113/

 

1.1.3.1.3.1

III.1. Szociális ágazati összevont pótlék

0

1.1.3.1.3.2

III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

0

 

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

0

 

- V. Beszámítás

0

1.1.3.1.3.3

III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

259 986 244

1.1.3.1.3.3.1

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai/Család és gyermekjóléti szolgálat

62 445 140

1.1.3.1.3.3.2

b.1.) Család és gyermekjóléti központ

68 358 150

1.1.3.1.3.3.3

b.2.) Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

50 663 424

1.1.3.1.3.3.4

c) Szociális étkeztetés

11 286 380

1.1.3.1.3.3.5

d) Házi segítségnyújtás

59 070 000

1.1.3.1.3.3.6

f) Időskorúak nappali int.ellátása

5 247 450

1.1.3.1.3.3.7

n) Demens személyek nappali ellátása

2 915 700

1.1.3.1.3.5

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása

330 517 746

1.1.3.1.3.5.1

a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

148 709 600

1.1.3.1.3.5.2

b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

181 808 146

1.1.3.1.3.6

III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

2 580 105

1.1.3.1.3.6.1

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2 580 105

1.1.3.1.3.7

III.7. Kiegészítő támogatás

287 460 400

1.1.3.1.3.7.1

III./7/a. Bölcsőde, mini bölcsőde tám., finansz. szemp.elism.szakmai dolgozók bértámogatása

279 521 200

1.1.3.1.3.7.2

III./7/b. Bölcsőde, mini bölcsőde üzemeltetési támogatás

7 939 200

B113

III. Összesen:

880 544 495

 

 

 

1.1.3.1.4

IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása /B114/

 

1.1.3.1.4.1

IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

42 283 791

1.1.3.1.4.1.1

IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

42 283 791

1.1.3.1.4.1.2

IV.1.i) Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

0

B114

IV. Összesen:

42 283 791

 

2.melléklet összesen:

2 236 413 420

 

 

 

1.1.3.2

A 2023.évi LV.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint

 

1.1.3.2.1

I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai

 

 

-

0

B115

I. összesen:

0

1.1.3.2.2

II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai

 

1.1.3.2.2.1

II./4/a. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása

0

 

-

0

B21

II. összesen:

0

1.1.3.2.3

III. Elszámolásból származó bevételek

 

 

-

0

B116

III. összesen:

0

 

3.melléklet összesen:

0

 

 

 

 

1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen:

2 287 076 844

7. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai előirányzatonként, hosszú távú finanszírozási kiadásai

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024. évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások /K6/

476 909 745

2.1.2.1.1

Immateriális javak beszerzése, létesítése /K61/

81 286 024

2.1.2.1.2

Ingatlanok beszerzése, létesítése /K62/

287 856 231

2.1.2.1.2.1

Földterület vásárlása

1 968 504

2.1.2.1.2.2

Épületek vásárlása, létesítése

28 200 582

2.1.2.1.2.3

Egyéb építmény vásárlása, létesítése

257 687 145

2.1.2.1.2.4

Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása

0

2.1.2.1.3

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése /K63/

0

2.1.2.1.4

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése /K64/

7 713 410

2.1.2.1.4.1

Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létesítése

0

2.1.2.1.4.2

Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása

7 713 410

2.1.2.1.4.3

Járművek beszerzése

0

2.1.2.1.5

Részesedések beszerzése /K65/

0

2.1.2.1.6

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások /K66/

0

2.1.2.1.7

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA /K67/

100 054 080

2.1.2.2

Felújítás /K7/

12 065 000

2.1.2.2.1

Ingatlanok felújítása /K71/

9 500 000

2.1.2.2.1.1

Épületek felújítása

0

2.1.2.2.1.2

Egyéb építmények felújítása

9 500 000

2.1.2.2.2

Informatikai eszközök felújítása /K72/

0

2.1.2.2.3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása /K73/

0

2.1.2.2.3.1

Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása

0

2.1.2.2.3.2

Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása

0

2.1.2.2.3.3

Járművek felújítása

0

2.1.2.2.4

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA /K74/

2 565 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

2.1.2.3.1

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on belülre /K81/

0

2.1.2.3.2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on belülre /K82/

0

2.1.2.3.3

Felhalm.c.tám.kölcsön törlesztése ÁHT-on belülre /K83/

0

2.1.2.3.4

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre /K84/

0

2.1.2.3.5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-on kívülre /K85/

0

2.1.2.3.6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre /K86/

0

2.1.2.3.7

Lakástámogatás /K87/

0

2.1.2.3.8

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak /K88/

0

2.1.2.3.9

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre /K89/ /K89/

33 559 010

K 6-8

2.1 Felhalmozási költségvetési kiadások:

522 533 755

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

2.2.1.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

2.2.1.1.1

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése /K9111/

0

2.2.1.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

2.2.1.2.2

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása /K9122/

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

 

 

 

 

Felhalmozási kiadások mindösszesen:

522 533 755

8. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett működési kiadásainak előirányzatonkénti részletezése, rövid távú finanszírozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

67 819 466

2.1.1.1.1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

10 432 480

2.1.1.1.2

Külső személyi juttatások

57 386 986

2.1.1.2

Munkaadókat terhelő járulékok /K2/

8 065 559

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

332 258 872

2.1.1.3.1

Készletbeszerzések /K31/

12 397 392

2.1.1.3.2

Kommunikációs szolgáltatások /K32/

2 628 740

2.1.1.3.3

Szolgáltatások /K33/

245 413 249

2.1.1.3.4

Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások /K34/

5 542 992

2.1.1.3.5

Különféle dologi kiadások /K35/

66 276 499

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeni juttatása /K4/

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

775 071 176

2.1.1.5.1

Elvonások és befizetések /502/

307 372 976

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /504/

0

2.1.1.5.3

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre /506/

13 000 000

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /508/

0

2.1.1.5.5

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /512/

226 654 000

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

228 044 200

K 1-5

2.1 Működési költségvetési kiadások:

1 210 242 073

2.2.1.1

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-on kívülre /K911/

0

2.2.1.1.1

Likviditási célú hitel törlesztése /K9112/

0

2.2.1.1.2

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K9113/

0

2.2.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

2.2.1.5

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

2.2.1.5.1

Irányító szervi támogatások folyósítása

951 418 402

2.2.1.5.2

Központi támogatások folyósítása

2 163 865 257

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

K 9

2.2 Rövid lejáratú finanszírozási kiadások:

3 115 283 659

 

 

 

 

Mindösszesen:

4 325 525 732

9. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat tervezett tartalékai /K513/

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

2.1.1.5.6.1 CÉLTARTALÉK

 

2.1.1.5.6.1.1

Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i kiadásainak tartaléka

105 044 200

2.1.1.5.6.1.1.1

Működési céltartalék

64 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.1

Önkormányzat működési tartaléka - eredeti előirányzat

25 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.2

EU + Önk.képviselő választás - önrész

4 000 000

2.1.1.5.6.1.1.1.3

Étkeztetés nyersanyag beszerzés - közbeszerzés tartaléka

35 000 000

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.2

Intézményi épületek karbantartása

40 000 000

2.1.1.5.6.1.1.2.1

Intézményi épületek karbantartása - eredeti előirányzat

40 000 000

 

 

 

2.1.1.5.6.1.1.3

Fejlesztési kiadások tartaléka

1 044 200

2.1.1.5.6.1.1.3.1

72/2019. (II. 21.) KT határozat - Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az előterjesztés szerinti terveztetéseket 20.000.000,- Ft-tal beépíti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe a Pedagógus föld értékesítéséből származó bevétel terhére. SZABAD MARADVÁNY

1 044 200

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2

Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka

105 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1

Pályázatok sajátrész tartaléka

10 000 000

2.1.1.5.6.1.2.1.1

Pályázatok sajátrész tartaléka - eredeti előirányzat

10 000 000

 

 

 

2.1.1.5.6.1.2.2

Személyi jellegű kiadások tartaléka

95 000 000

2.1.1.5.6.1.2.2.1

MVÖ évvégi jutalom tartaléka

95 000 000

 

 

 

 

2.1.1.5.6.1 Céltartalék:

210 044 200

 

 

 

2.1.1.5.6.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK

 

2.1.1.5.6.2.1

Általános tartalék

5 000 000

2.1.1.5.6.2.1.1

Általános tartalék - eredeti előirányzat

5 000 000

 

 

 

2.1.1.5.6.2.2.1

Vis major keret

3 000 000

2.1.1.5.6.2.2.2

Vis major keret - Covid miatti kiadásokra

10 000 000

 

 

 

 

2.1.1.5.6.2 Általános tartalék összesen:

18 000 000

 

2.1.1.5.6. Tartalékok mindösszesen:

228 044 200

10. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monori Polgármesteri Hivatal tervezett bevételei és kiadásai

Adatok forintban

Cím

120 Monori Polgármesteri Hivatal

2024.évi Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

0

1.1.1

Önkormányzatok működési támogatásai

0

1.1.2

Egyéb működési c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B16/

0

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

1.2.1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

1.2.2

Egyéb felhalmozási c.támog.bevételei ÁHT-on belülről /B25/

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

1.3.1

Egyéb közhatalmi bevételek /B36/

0

1.4

Működési bevételek /B4/

34 045 339

1.4.1

Szolgáltatások ellenértéke /B402/

0

1.4.2

Közvetített szolgáltatások ellenértéke /B403/

24 366 409

1.4.3

Kiszámlázott általános forgalmi adó /B406/

6 578 930

1.4.4

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

1.4.5

Kamatbevételek /B408/

0

1.4.6

Egyéb működési bevételek /B411/

3 100 000

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

B 1-7

I.1.1-1.7. Költségvetési bevételek összesen:

34 045 339

1.8.1

Belföldi finanszírozás bevételei /B81/

515 568 309

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

515 568 309

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

245 253 184

1.8.1.6.2

Központi támogatás

270 315 125

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

515 568 309

 

I. Bevételek összesen:

549 613 648

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

2.1.1

Működési kiadások

544 533 648

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

397 624 480

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

61 744 752

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

85 164 416

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 080 000

2.1.2.1

Beruházások /K6/

2 540 000

2.1.2.2

Felújítás /K7/

2 540 000

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

549 613 648

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

 

II. Kiadások összesen:

549 613 648

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-515 568 309

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.8.1 - II.2.2/:

515 568 309

Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

11. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

131 Monori Kossuth Lajos Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

12 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

12 000

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

12 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

256 363 343

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

-329 015

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

256 692 358

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

256 363 343

 

 

I. Bevételek összesen:

256 375 343

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

256 375 343

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

206 308 609

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

32 630 253

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

17 436 481

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

256 375 343

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

256 375 343

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-256 363 343

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

256 363 343

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

12. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

132 Monori Tesz-Vesz Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

2 720 974

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 720 974

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

2 720 974

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

214 682 063

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

19 691 067

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

194 990 996

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

214 682 063

 

 

I. Bevételek összesen:

217 403 037

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

216 350 037

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

163 933 058

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

25 632 127

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

26 784 852

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 053 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

1 053 000

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

217 403 037

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

217 403 037

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-214 682 063

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

214 682 063

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

13. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

133 Monori Petőfi Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

10 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

10 000

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

10 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

250 036 037

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

33 896 161

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

216 139 876

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

250 036 037

 

 

I. Bevételek összesen:

250 046 037

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

250 046 037

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

196 244 689

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

28 359 828

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

25 441 520

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

250 046 037

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

250 046 037

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-250 036 037

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

250 036 037

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

14. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

134 Monori Napsugár Óvoda

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

0

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

0

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

0

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

270 392 536

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

18 597 414

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

251 795 122

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

270 392 536

 

 

I. Bevételek összesen:

270 392 536

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

270 392 536

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

216 768 814

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

33 996 053

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

19 627 669

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

270 392 536

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

270 392 536

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-270 392 536

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

270 392 536

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

15. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

140 Monori Bölcsőde

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

19 237 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

0

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

19 237 000

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

19 237 000

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

374 156 723

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

56 848 757

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

317 307 966

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

374 156 723

 

 

I. Bevételek összesen:

393 393 723

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

392 441 223

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

297 740 686

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

45 990 918

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

48 709 619

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

952 500

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

952 500

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

393 393 723

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

393 393 723

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-374 156 723

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

374 156 723

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

16. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

150 Monori Gondozási Központ

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

32 557 536

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

44 291 425

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

28 921

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

39 049 224

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

5 213 280

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

76 848 961

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

190 371 353

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

111 851 823

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

78 519 530

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

190 371 353

 

 

I. Bevételek összesen:

267 220 314

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

261 505 314

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

161 009 814

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

23 935 562

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

76 559 938

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 715 000

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 715 000

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

267 220 314

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

267 220 314

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-190 371 353

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

190 371 353

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

17. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

160 Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

4 508 346

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

522 440

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

3 719 598

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

266 308

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

4 508 346

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

51 096 081

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

21 497 427

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

29 598 654

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

51 096 081

 

 

I. Bevételek összesen:

55 604 427

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

50 376 048

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

32 149 728

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

4 413 838

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

13 812 482

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

5 228 379

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

5 228 379

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

55 604 427

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

55 604 427

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-51 096 081

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

51 096 081

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

18. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

170 Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

7 222 654

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

118 000

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

0

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

118 000

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

0

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

0

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

0

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

7 340 654

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

224 418 888

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

42 952 174

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

181 466 714

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

224 418 888

 

 

I. Bevételek összesen:

231 759 542

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

231 759 542

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

184 055 614

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

29 729 486

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

17 974 442

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

0

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

231 759 542

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

231 759 542

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-224 418 888

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

224 418 888

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

19. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai intézményenként

 

Adatok forintban

Cím

Intézmény

180 Kövál Monori Városüzemeltetés

Alcím

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

1.1

Működési c.támog.ÁHT-on belülről /B1/

0

 

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről /B2/

0

 

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

0

 

1.4

Működési bevételek /B4/

332 685 318

 

1.4.1

Szolgáltatások értéke /B402/

147 607 495

 

1.4.2

Közvetített szolgáltatások értéke /B403/

2 963 208

 

1.4.3

Ellátási díjak /B405/

112 944 637

 

1.4.4

Kiszámlázott áfa /B406/

55 989 111

 

1.4.5

Általános forgalmi adó visszatérítése /B407/

13 180 867

 

1.4.6

Kamatbevételek /B408/

0

 

1.4.7

Egyéb működési bevételek /B411/

0

 

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

B 1-7

I.1.1 - 1.7. Költségvetési bevételek:

332 685 318

 

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

0

 

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

768 198 326

 

1.8.1.6.1

Irányító szervtől kapott támogatás

401 159 410

 

1.8.1.6.2

Központi támogatás átadás

367 038 916

 

B 8

I.1.8 Finanszírozási bevételek:

768 198 326

 

 

I. Bevételek összesen:

1 100 883 644

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á SO K

 

 

2.1.1

Működési kiadások

1 084 373 294

 

2.1.1.1

Személyi juttatás /K1/

386 276 988

 

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

60 560 818

 

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

637 535 488

 

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

0

 

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások /K5/

0

 

2.1.2

Felhalmozási kiadások

16 510 350

 

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

13 436 950

 

2.1.2.2

Felújítás /K7/

3 073 400

 

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

0

 

K 1-8

II.2.1 Költségvetési kiadások:

1 100 883 644

 

2.2.1

Belföldi finanszírozás kiadásai /K91/

0

 

K 9

II.2.2 Finanszírozási kiadások:

0

 

 

II. Kiadások összesen:

1 100 883 644

 

Költségv.bev.és kiadások egyenl. /(I.1.1-1.7) - II.2.1/:

-768 198 326

 

Egyéb finansz.bev.és kiadások egyenl. /I.1.8 - II.2.2/:

768 198 326

 

Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

 

20. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

 

Adatok forintban

Működési bevételek

 

 

 

Működési kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

Feladat megnevezése

2024.évi Eredeti előirányzat

 

 

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

2 352 427 984

 

 

Személyi juttatások /K1/

2 329 393 058

 

Közhatalmi bevételek /B3/

1 646 500 000

 

 

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

357 740 362

 

Működési bevételek /B4/

538 337 202

 

 

Dologi kiadások /K3/

1 304 734 449

 

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

 

 

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

27 027 000

 

 

 

 

 

Egyéb működési célú kiadások /K5/

724 026 976

 

 

 

 

 

- ebből működési tartalék /K513/

177 000 000

 

Működési kv-i bevételek össz.:

4 537 265 186

 

 

Működési kv-i kiadások össz.:

4 742 921 845

 

Működési kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

0

 

 

Működési kv-i bevét.és kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-205 656 659

 

Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól /B8111/

0

 

 

Likviditási célú hitel törlesztése /K912/

0

 

Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele /B8112/

0

 

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése /K913/

0

 

Maradvány igénybevétele - működési /BB813/

205 656 659

 

 

 

 

 

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

 

 

ÁHTon belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

 

Központi-, irányítószervi támogatás /B816/

3 115 283 659

 

 

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása /K915/

3 115 283 659

 

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

 

 

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

 

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

 

Működési finansz.bevételek össz.:

205 656 659

 

 

Működési finansz.kiadások össz.:

0

 

Műk.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet):

205 656 659

 

 

Műk.finansz. bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

 

Működési bevételek összesen:

4 742 921 845

 

 

Működési kiadások összesen:

4 742 921 845

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási bevételek

 

 

 

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

 

 

Beruházási kiadások /K6/

505 835 574

 

Felhalmozási bevételek /B5/

0

 

 

Felújítás /K7/

55 778 400

 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

 

 

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

33 559 010

 

 

 

 

 

Felhalmozási tartalék /K513/

51 044 200

 

Felhalmozási kv-i bevételek össz.:

0

 

 

Felhalmozási kv-i kiadások össz.:

646 217 184

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
ha "+": forrástöbblet)

0

 

 

Felhalm.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-646 217 184

 

Hosszú lejáratú hitel felvétele /B8111/

0

 

 

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások /K9111/

0

 

Belföldi értékpapírok bevételei /B8112/

0

 

 

 

 

 

Maradvány igénybevétele - felhalmozási /B813/

646 217 184

 

 

 

 

 

Felhalmozási finansz.bevételek össz.:

646 217 184

 

 

Felhalmozási finansz.kiadások össz.:

0

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

646 217 184

 

 

Felhalm.finansz.bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

0

 

Felhalmozási bevételek összesen:

646 217 184

 

 

Felhalmozási kiadások összesen:

646 217 184

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

 

 

Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

 

 

Pénzforg.kv-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "-": forráshiány)

-851 873 843

 

Pénzforg.finansz-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

851 873 843

 

 

Pénzforg.finansz.-i bevét. - kiadások egyenl.:
(ha "+": forrástöbblet)

0

 

Egyenlegek egyenlege (ha "+": forrástöbblet):

0

 

 

Egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány):

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyenleg össz.:

0

 

Bevételek /1./

0

 

 

Kiadások /1./

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevételek mindösszesen:

 

 

 

Kiadások mindösszesen:

 

 

 

-5 389 139 029

 

 

 

-5 389 139 029

 

21. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Monor Város Önkormányzat 2024. évi közszolgálati létszámadatai

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

Megjegyzés

Feladat megnevezése

 

 

 

 

110

Önkormányzat és szakfeladatai

 

 

 

Polgármester, alpolgármester

2,00

 

 

Védőnők

11,00

 

 

Közalkalmazottak /mezőőrök/

2,00

 

 

Rehab.állományú dolgozók

0,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

 

 

Összesen:

15,00

 

 

 

 

 

120

Monori Polgármesteri Hivatal

 

 

 

Jegyző, aljegyző

2,00

 

 

Irodavezetők

2,00

 

 

Köztisztviselők: - ügyintéző

39,00

 

 

- ügykezelő

3,00

 

 

Mt.hatálya alá tart.dolgozók

7,00

 

 

Közfoglalkoztatottak

0,00

 

 

Összesen:

53,00

 

 

 

 

 

130

Óvodák

 

 

131

Monori Kossuth Lajos Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

6,00

1+1 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

1,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

36,00

 

132

Monori Tesz-Vesz Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

11,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

5,00

1+1 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

6,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

1,00

 

 

Takarító

1,50

1+1 fő 2024.08.31-ig

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

28,50

 

133

Monori Petőfi Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

2,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

13,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

4,00

2 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

7,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

2,50

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

32,50

 

134

Monori Napsugár Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

3,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

14,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

5,00

2+2 fő 2024.08.31-ig

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

8,00

 

 

Óvodatitkár

1,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

2,00

 

 

Takarító

2,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

36,00

 

135

Monori Szivárvány Óvoda

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

0,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

0,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

0,00

 

 

Óvodatitkár

0,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

0,00

 

 

Takarító

0,00

 

 

Karbantartó

0,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

0,00

 

130

Óvodák összesen

 

 

 

Intézményvezető és helyettes

10,00

 

 

Főfoglalkozású óvónő

52,00

 

 

Pedagógiai asszisztens

20,00

 

 

Gyógypedagógiai asszisztens

0,00

 

 

Főfoglalkozású dajka

29,00

 

 

Óvodatitkár

4,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

0,00

 

 

Főfoglalkozású konyhai kisegítő

7,00

 

 

Takarító

7,50

 

 

Karbantartó

4,00

 

 

Rehab.dolgozó

0,00

 

 

Összesen:

133,50

 

 

 

 

 

140

Monori Bölcsöde

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Kisgyermeknevelő

33,00

 

 

Bölcsődei dajka

7,00

 

 

Karbantartó

1,00

 

 

Takarító

0,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

5,50

 

 

Összesen:

47,50

 

 

 

 

 

150

Monori Gondozási Központ

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Gondozónő

28,00

 

 

Gazdasági-, ügyvit.- és egyéb alkalm.

3,00

 

 

Élelmezésben dolgozók

1,00

 

 

Összesen:

33,00

 

 

 

 

 

160

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Könyvtáros

4,00

 

 

Takarító

0,50

 

 

Összesen:

5,50

 

 

 

 

 

170

Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

 

 

 

Intézményvezető- közös

1,00

 

 

Adminisztrátor - közös

1,00

 

 

Szociális asszisztens - közös

1,00

 

 

Központ - Esetmenedzser

10,00

 

 

- Óvodai- és iskolai szociális segítő

10,00

 

 

- Családterapeuta

0,50

 

 

- Fejlesztő pedagógus

0,50

 

 

- Takarító

0,50

 

 

- Utcai szociális munka

0,50

 

 

Központ összesen:

22,00

 

 

Szolgálat - Családsegítő

12,00

 

 

Összesen:

37,00

 

 

 

 

 

180

Kövál Monori Városüzemeltetés

 

 

 

Intézményvezető

1,00

 

 

Ágazatvezető

3,00

 

 

Igazgatás

3,00

 

 

Városüzemeltetés

22,00

 

 

Uszoda

11,25

 

 

Élelmezés

31,50

 

 

Szociális feladat

1,00

 

 

Temető

3,00

 

 

Belső piac

1,50

 

 

Külső piac

0,00

 

 

Egészségház

0,00

 

 

MÁV állomás

0,00

 

 

Parkoló üzemeltetés

1,00

 

 

Összesen:

78,25

 

 

 

 

 

 

Önkormányzat összesen:

402,75

 

22. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Hiteltörlesztések

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Felvétel
éve

Nyitó összeg

Törlesztett összeg

Záró állomány

Eredeti előirányzat
2024.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Törlesztés összesen:

 

0

0

0

0

23. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Tervezett közvetett támogatások

Adatok forintban

Cím

111 Önkormányzat

Bevételi terv

Engedmény

Eredeti előirányzat

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

101 000 000

0

101 000 000

 

- gépjárműadó

0

0

0

 

- építményadó

101 000 000

0

101 000 000

 

 

 

 

 

 

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Mindösszesen:

101 000 000

0

101 000 000

24. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Adósságszolgálati teherbírási kötelezettség bemutatása

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

2024.évi Eredeti előirányzat

2025.év

2026.év

2027.év

Alcím

Feladat megnevezése

 

 

 

 

 

 

 

1. Saját bevételek

 

 

 

 

 

Vagyoni típusú adók /B34/

101 000 000

111 100 000

116 655 000

118 988 100

 

Termékek és szolgáltatások adói /B35/

1 542 000 000

1 696 200 000

1 781 010 000

1 816 630 200

 

Önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel

0

0

0

0

 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

0

0

0

 

Tárgyi eszközök, imm.javak ért.bevétele

0

0

0

0

 

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

2 500 000

2 750 000

2 887 500

2 945 250

 

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

 

1. Saját bevételek összesen:

1 645 500 000

1 810 050 000

1 900 552 500

1 938 563 550

 

Saját bevételek 50 %-a:

822 750 000

905 025 000

950 276 250

969 281 775

 

 

 

 

 

 

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

Hosszú lejáratú hitelek éves visszafizetése

0

0

0

0

 

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

0

0

0

0

 

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

0

0

 

Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség

0

0

0

0

 

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

Váltótartozások

0

0

0

0

 

Kamatfizetési kötelezettség

0

0

0

0

 

2. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa:

822 750 000

905 025 000

950 276 250

969 281 775

25. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Önkormányzat költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

 

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

Eredeti előirányzat
2024.év

2025. év

2026. év

2027. év

Alcím

Feladat megnevezése

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

2 352 427 984

2 470 049 383

2 494 749 877

2 519 697 376

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

0

3 063 000 000

3 135 000 000

3 207 000 000

1.3

Közhatalmi bevételek

1 646 500 000

1 728 825 000

1 746 113 250

1 763 574 383

1.4

Működési bevételek

538 337 202

592 170 922

598 092 631

604 073 557

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

B 1-7

I.1.1 - 1.7 Költségvetési bevételek össz.:

4 537 265 186

7 854 045 305

7 973 955 758

8 094 345 316

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről

0

207 000 000

215 000 000

223 000 000

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

851 873 843

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

3 115 283 659

3 426 812 025

3 461 080 145

3 495 690 946

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-3 115 283 659

-3 426 812 025

-3 461 080 145

-3 495 690 946

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

851 873 843

207 000 000

215 000 000

223 000 000

 

I. Bevételek mindösszesen:

5 389 139 029

8 061 045 305

8 188 955 758

8 317 345 316

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

2.1.1

Működési kiadások

4 793 966 045

4 781 231 184

4 829 043 496

4 877 333 931

2.1.1.1

Személyi juttatások

2 329 393 058

2 446 525 958

2 470 991 218

2 495 701 130

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

357 740 362

375 627 380

379 383 654

383 177 491

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 304 734 449

1 369 971 171

1 383 670 883

1 397 507 592

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

28 378 350

28 662 134

28 948 755

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

775 071 176

560 728 325

566 335 607

571 998 963

2.1.1.5.1

Elvonások

307 372 976

322 741 625

325 969 041

329 228 731

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

13 000 000

0

0

0

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

226 654 000

237 986 700

240 366 566

242 770 232

2.1.1.5.6

Tartalékok

228 044 200

0

0

0

2.1.2

Felhalmozási kiadások

595 172 984

3 279 814 121

3 359 912 262

3 440 011 385

2.1.2.1

Beruházási kiadások

505 835 574

3 270 000 000

3 350 000 000

3 430 000 000

2.1.2.2

Felújítás

55 778 400

9 814 121

9 912 262

10 011 385

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

33 559 010

0

0

0

2.1.2.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülre

0

0

0

0

2.1.2.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on kívülre

33 559 010

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

5 389 139 029

8 061 045 305

8 188 955 758

8 317 345 316

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2.4

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

3 115 283 659

3 426 812 025

3 461 080 145

3 495 690 946

2.2.1.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-3 115 283 659

-3 426 812 025

-3 461 080 145

-3 495 690 946

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.:

0

0

0

0

 

II. Kiadások mindösszesen:

5 389 139 029

8 061 045 305

8 188 955 758

8 317 345 316

Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/:

-851 873 843

-207 000 000

-215 000 000

-223 000 000

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/:

851 873 843

207 000 000

215 000 000

223 000 000

Egyenlegek egyenlege /I. - II./:
(ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

0

0

0

0

 

I. Bevételek mindösszesen:

-5 389 139 029

-8 061 045 305

-8 188 955 758

-8 317 345 316

 

 

 

 

 

 

 

II. Kiadások mindösszesen:

-5 389 139 029

-8 061 045 305

-8 188 955 758

-8 317 345 316

26. melléklet a 3/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelethez

 

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok forintban

Cím

100 Monor Város Önkormányzata

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Alcím

Feladat megnevezése

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről /B1/

282 291 358

188 194 239

188 194 239

188 194 239

188 194 239

188 194 239

188 194 239

188 194 238

188 194 239

188 194 238

188 194 239

188 194 238

1.2

Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről /B2/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Közhatalmi bevételek /B3/

1 000 000

2 000 000

658 600 000

16 465 000

164 650 000

16 465 000

16 465 000

16 465 000

691 530 000

16 465 000

16 465 000

29 930 000

1.4

Működési bevételek /B4/

44 861 434

44 861 433

44 861 434

44 861 433

44 861 434

44 861 433

44 861 434

44 861 433

44 861 434

44 861 433

44 861 434

44 861 433

1.5

Felhalmozási bevételek /B5/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök /B6/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök /B7/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről /B811/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei /B812/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele /B813/

851 873 843

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések /B814/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi, irányítószervi támogatás /B816/

259 606 972

259 606 972

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése /B817/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció

-259 606 972

-259 606 972

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

 

I. Bevételek mindösszesen:

1 180 026 635

235 055 672

891 655 673

249 520 672

397 705 673

249 520 672

249 520 673

249 520 671

924 585 673

249 520 671

249 520 673

262 985 671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások /K1/

194 116 088

194 116 088

194 116 088

194 116 088

194 116 088

194 116 088

194 116 088

194 116 088

194 116 089

194 116 088

194 116 089

194 116 088

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok /K2/

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 697

29 811 696

29 811 697

29 811 696

2.1.1.3

Dologi kiadások /K3/

108 727 871

108 727 871

108 727 871

108 727 871

108 727 871

108 727 871

108 727 871

108 727 870

108 727 871

108 727 870

108 727 871

108 727 870

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai /K4/

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2 252 250

2.1.1.5.1

Elvonások /K502/

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

25 614 415

25 614 414

2.1.1.5.2

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre /K505/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.3

Működési célú támogatások ÁHT-on belülre K506/

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 333

1 083 334

1 083 333

1 083 334

1 083 333

1 083 334

1 083 333

1 083 334

1 083 333

2.1.1.5.4

Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre /K508/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.1.5.5

Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre /K512/

18 887 833

18 887 833

18 887 833

18 887 833

18 887 834

18 887 833

18 887 834

18 887 833

18 887 834

18 887 833

18 887 834

18 887 833

2.1.1.5.6

Tartalékok /K513/

19 003 683

19 003 683

19 003 683

19 003 683

19 003 684

19 003 683

19 003 684

19 003 683

19 003 684

19 003 683

19 003 684

19 003 683

2.1.2.1

Beruházási kiadások /K6/

0

0

0

0

25 291 779

25 291 779

25 291 779

25 291 779

75 875 336

126 458 894

126 458 894

75 875 334

2.1.2.2

Felújítás /K7/

0

0

2 788 920

2 788 920

2 788 920

2 788 920

2 788 920

2 788 920

8 366 760

13 944 600

11 155 680

5 577 840

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások /K8/

2 796 584

2 796 584

2 796 584

2 796 584

2 796 584

2 796 584

2 796 584

2 796 584

2 796 585

2 796 584

2 796 585

2 796 584

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre /K911/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai /K912/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése /K914/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása /K915/

259 606 972

259 606 972

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

259 606 972

259 606 971

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése /K916/

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

-259 606 972

-259 606 972

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

-259 606 972

-259 606 971

 

II. Kiadások mindösszesen:

402 293 754

402 293 754

405 082 674

405 082 674

430 374 456

430 374 452

430 374 456

430 374 451

486 535 855

542 697 245

539 908 333

483 746 925

 

Havi egyenleg /I. - II./:

777 732 881

-167 238 082

486 572 999

-155 562 002

-32 668 783

-180 853 780

-180 853 783

-180 853 780

438 049 818

-293 176 574

-290 387 660

-220 761 254

 

Göngyölített egyenlegek egyenlege (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet):

777 732 881

610 494 799

1 097 067 798

941 505 796

908 837 013

727 983 233

547 129 450

366 275 670

804 325 488

511 148 914

220 761 254

0

Végső előterjesztői indokolás

A költségvetés megalkotásának elsődleges célja, hogy az önkormányzat meghatározza az adott időszakban megvalósításra váró feladatokat és biztosítsa a kötelező és önként vállalt feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési források körét és nagyságrendjét. A költségvetési rendelet célja az önkormányzat pénzügyi forrásaihoz igazodva a közfeladatok ellátásához és a helyi társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, az önkormányzati vagyon állagának megóvása, védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása.

 A fentiek alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg Monor Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendeletét.

 Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.