Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

2024. január 30., kedd, 15:49

Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdés, valamint a 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Kormányrendeletn11. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 23/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 31. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:

„(13) Lke5 építési övezetben egy lakás helyezhető el.”

2. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 32. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Lf4építési övezetben egy lakás helyezhető el.”

3. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 45. § f) pontja a következő fd) alponttal egészül ki:

(A település területén a beépítésre nem szánt területek sajátos használatuk szerint a következő övezetek közé sorolandók:
Különleges beépítésre nem szánt terület)

fd) Rekreációs terület (Kb-Rek)”

4. §

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet a következő alcímmel egészül ki:

50/B. KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET – REKREÁCIÓS TERÜLET

55/B. §

(1) Különleges terület – rekreációs terület a Szabályozási terven Kb-Rek jellel jelölt övezet, mely elsősorban a turisztikai létesítmények, kulturális és sport rendeltetésű építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Különleges terület – rekreációs terület övezeteiben elhelyezhető fő rendeltetésű épület:

a) turisztikai, rekreációs,

b) vendéglátó,

c) szállás jellegű

rendeltetési egységet tartalmazhat.

(3) Különleges terület – rekreációs terület övezeteiben a kialakítható legkisebb zöldfelület mértéke 60%.

(4) Kb-Rek1 övezetben a telekalakítás és az építmény-elhelyezés feltételei a következők:

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 3000 m2

b) a beépíthető telek legkisebb területe: 2000 m2

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %

d) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 3%

e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m

(5) Kb-Rek2 övezetben a telekalakítás és az építmény-elhelyezés feltételei a következők

a) a kialakítható telek legkisebb területe: 3000 m2

b) a beépíthető telek legkisebb területe: 2000 m2

c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 8 %

d) legnagyobb megengedhető terepszint alatti beépítettség: 3% e) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m”

5. §

(1) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §

A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

Monor, 2024. január 25.

 

 

Darázsi Kálmán

polgármester

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

1. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

1. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat a következő „Lke5” sorral egészül ki:

(Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett
legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

Lke5

O

500

16

30

30

5,5

50

2. A Helyi Építési Szabályzatról szóló 23/2017. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pontjában foglalt táblázat a következő „Lf4” sorral egészül ki:

(Építési övezet jele

Beépítési mód

Kialakítható telek megengedett legkisebb területe
(m²)

Kialakítható telek megengedett legkisebb telekszélessége (m)

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Terepszint alatti beépítettség megengedett legnagyobb mértéke (%)

Épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke (m)

Zöldfelület legkisebb mértéke (%))

Lf4

O

700

16

25

25

4,5

60

2. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 23-2017 1. sz. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 2/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

Sajátos jogintézmények

1. Elővásárlási joggal érintett területek

Ssz

Helyrajzi szám

Fekvés

Településrendezési cél

1.

10101, 10102, 10103, 10104, 10107, 10108, 10109, 10110, 10111, 10114, 10115, 10117, 10401, 11402, 11404, 10409, 10411/1, 1449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11457, 11458, 11459, 11460, 11461, 11462, 11463, 11465, 11466, 10467 10061, 10066, 10067, 10068, 10069, 10071, 10072, 10073, 10076, 10081, 9701, 9702, 9703, 9704, 9705, 9706, 9707, 9708, 9709, 9710, 9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9892, 9894, 9895, 9899, 9907, 9908, 9909, 9910/1, 9911, 9915, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925 9932, 9933, 9934, 9936, 9937, 9938, 9939, 9940, 9941, 9942, 9943, 9944, 9950, 9951, 9952, 9956, 9957, 9959, 9971, 9972, 9973, 9974, 9975, 9976, 9978, 9979, 9991, 9992, 9993, 9997, 10000, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10011, 10013, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10034, 10035, 10036, 10037, 10041, 10042, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 10506, 10511, 10513, 10514, 10515, 10522, 10523, 10524, 10539, 110540/2, 10540/3 9417/11, 9417/13, 9419, 9422, 9722, 9723, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730 ,9731, 9733, 9734, 9737, 9740, 9741, 9742, 9743, 9744, 9745, 9746, 9747, 9748, 9750, 9751, 9752, 9753, 9754, 9755, 9756, 9757, 9758, 9759, 9760, 9761, 9763, 9764, 9765, 9766, 9767, 9768, 9769, 9770, 9771, 9772, 9774, 9776, 9778, 9784, 9785, 9786, 9788, 9790, 9801, 9805, 9807, 9808, 9809, 9810, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9827, 9828, 9831, 9832, 9833, 9836, 9838, 9839, 9841, 9842, 9843, 9844, 9845, 9846, 9847, 9861, 9862, 9863, 9864, 9865, 9866, 9867, 9868, 9872, 9873, 9874, 9876, 9877, 9878, 9879, 9880, 10802, 10803, 10805, 10806, 10807, 10808, 10809, 10810, 10811, 10816, 10820, 10821 11253, 11254, 11255, 11256, 11257, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11311, 11312, 11322, 11333, 11334, 11335, 11336, 11337, 11338, 11341, 11342, 11343, 11344, 11345, 11346, 11347/2, 11350/1, 11355, 11357, 11360, 11361, 11362, 11363, 11364, 11366, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 11379, 11380, 11381, 11382, 11383, 11386, 11387, 11388, 11390, 11391, 11393, 11394, 11395, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11402, 11404, 11405, 11406, 11412, 11413, 11414, 11415, 11416, 11417, 11418, 11419, 11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11431, 11432, 11433, 11441, 11442/1, 11442/2, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 11448, 11449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11457, 11458, 11462, 11463, 11471, 11474, 11475, 11476, 11477, 11479, 11480, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 11487, 11488, 11491, 11492, 11493, 11495, 11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11502, 11503, 11504, 11505, 11506, 11507, 11508, 11509, 11512, 11513, 11514, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11531, 11539, 11543, 11544, 11546, 11547, 11548, 11557, 11558, 11559, 11562, 11563, 11566, 11567, 11569, 11570, 11571

Strázsahegy
Pincefaluk

Strázsahegy, Pincefalu értékeinek megőrzése

2.

9304/1, 9304/4, 9173/2, 9174, 9177, 9178

Szt. Orbán tér

Közösségi zöldterület kialakítása

2. Beültetési kötelezettséggel érintett területek

2.1. a református temető (6408 hrsz) szabályozási terven jelölt része;

2.2. a katolikus temető (6964, 11640 hrsz) szabályozási terven jelölt része

3. Telekcsoport újraosztással érintett területek

A település északnyugati részén a Kinizsi utca és a Székely Bertalan utca által határolt területen lévő alábbi hrsz-ok: (09/14, 09/15, 09/16, 09/10, 09/8, 09/7, 09/17a, 09/7b, 09/18, 09/19, 09/4, 09/3, 09/1, 011/38, 011/39, 011/41, 011/40, 011/35, 011/34, 011/33, 011/32, 011/31, 011/30, 011/29, 011/28, 011/27, 011/26, 011/25, 011/24, 011/24, 011/23, 011/22, 011/21, 011/20, 011/19, 011/18, 011/17, 011/16, 011/1, 011/2, 011/3, 011/49, 011/50, 011/51, 011/6, 011/7, 011/42, 011/43, 011/44, 011/45, 011/46, 011/10, 011/52, 011/53, 011/55, 011/56)”

Végső előterjesztői indokolás

Monor településrendezési eszközeinek (Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv) 9. sz. módosítása 2023 évben egy lépcsőben-, általános eljárás keretében történt.  A Képviselő-testület az anyagot végső véleményezésre bocsátotta, amelyet az Állami Főépítész jóváhagyott, és e változások átvezetésére jelen rendelet módosítás keretében kerül sor.