Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

2016. április 6., szerda, 13:35

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

6/2008. (III. 19.), 29/2010. (XI. 17.), 3/2012. (I. 25.), 1/2013. (I. 29.), 4/2015. (II. 27.), 15/2015. (X. 5.), 1/2018. (I. 26.), 24/2018. (IX. 24.), 2/2019. (I. 28.) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

21/2007. (XI. 30.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól.

 

[1]Monor Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: sporttörvény) 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényre (a továbbiakban: Kt.) és az Európai Sport Chartára a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatait és kötelezettségeit, valamint a költségvetéséből a sportra fordítandó összeget az alábbiak szerint állapítja meg:

 

1. §

 

(1) A testnevelés és sport hagyományosan értékteremtő, közösségformáló szerepet tölt be, az egyetemes magyar kultúra része. A testedzés és sport gyakorlása állampolgári alapjog. Az Önkormányzat a mindenkori lehetőségéhez mérten mindent elkövet, hogy Monor Város lakói ezen jogukat a lehető legszélesebb körben gyakorolhassák.

 

(2) Az Önkormányzat elősegíti, hogy a testnevelés és sport társadalmi funkciói - így az egészségmegőrzés, a személyiségformálás, erkölcsi és fizikai nevelés, a szabadidő eltöltés, a szórakozás-szórakoztatás egyaránt megvalósulhassanak.

 

(3) A testnevelés és sport részterületei - az óvodai, iskolai testnevelés, a diáksport, a szabadidősport, az utánpótlás-nevelés és az amatőrversenysport - egymással összefüggő olyan egységet képeznek, amelyben egyik terület fejlesztése sem indokolt a másik rovására.

 

(4) A testnevelés és sport az önkormányzati humánszolgáltatási rendszer részét képezi és ennek többi elemével (oktatás, közművelődés, szociálpolitika) egyenrangú.

 

(5) Monor Város Önkormányzata megalapozza és létrehozza a sportfejlesztési koncepciójának megvalósításához szükséges feltételrendszert, és szerkezeti keretet ad a sport támogatására rendelt keretösszeg felhasználásához.

 

(6) Az Önkormányzat által fenntartott sportintézmény, sportlétesítmény illetve támogatott sportszervezet vagy más jogi személy nem lehet elkötelezett egyetlen vallás, világnézet, vagy politikai irányzat mellett sem.

 

(7) A testnevelés és sporttevékenység gyakorlása során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés. Az e rendeletben rögzített jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi, vagyoni, születési, vagy egyéb különbségtétel nélkül.

 

 

2. §

 

A rendelet hatálya

 

(1) A rendelet hatálya kiterjed:

 

a.) Önkormányzat által a sport területén kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatokra,

b.) a helyi sporttevékenység támogatására rendelt pénzeszközökre, támogatásokra és azok felhasználására,

c.) a helyi testnevelés és sporttevékenység gyakorlásában résztvevőkre,

d.) a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen testedzést vagy szellemi sportágban kifejtett olyan tevékenységet (sporttevékenységet) végző természetes személyekre (sportoló), amely tevékenység e személy fizikai erőnlétének és szellemi teljesítőképességének megtartását, fejlesztését szolgálja, függetlenül attól, hogy a sportoló versenyző (versenyszerűen sportoló) a sportszövetség által kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt (amatőr sportolóként, vagy hivatásos sportolóként), vagy pedig szabadidő-sportoló,

e.) minden, Monor Város közigazgatási területén működő, sporttevékenységet végző, a sportörvény II. fejezete szerinti sportszervezetre (sportegyesület és sportvállalkozás),

f.) minden  önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítményre (azok üzemeltetőjére, működtetőjére), alkalmazottaira,

g.) a nevelési-oktatási intézményekre, az iskolai sportkörökre és az ezek keretein belül sporttevékenységet végzőkre,

h.) azon személyekre, amelyek sportfeladataik ellátása okán önkormányzati támogatásban részesülnek.

 

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

3. §

 

(1) [2] Az Önkormányzat - összhangban a Magyarország Alaptörvénye XX. cikkében foglaltakkal - lehetőségeihez mérten mindent elkövet, hogy Monor Város lakói a rendszeres testedzéshez való jogukat minél szélesebb körben gyakorolhassák.

 

(2) Az Önkormányzat - a költségvetésének keretein belül - feladatának tekinti különösen:

 

 1. a lakosság mind szélesebb ösztönzését a sportolásra, a rekreáció és az egészség megőrzés céljából,
 2. az egészséges, mozgásgazdag életmód iránti igény felkeltését,
 3. a városi lakosai számára a rendszeres testgyakorlás biztosítását,
 4. a városban tevékenykedő sportegyesületek, valamint sporttal és testneveléssel foglalkozó szervezetek támogatását,
 5. sportrendezvények szervezésének segítését,
 6. a tömeg- és a szabadidősport (a nem versenyrendszer keretében végzett sporttevékenység, melyek célja nem sporteredmények elérésére, hanem egészség megőrzése, és a szabadidő hasznos eltöltése) támogatását és feltételeinek fejlesztését,
 7. a gyermek és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának segítését,
 8. a tömeges részvétellel zajló városi sportrendezvények lebonyolításának segítését,
 9. az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenységek feltételeinek elősegítését,
 10. az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenység segítését,
 11. az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást,
 12. az amatőr versenysport támogatását,
 13. az utánpótlás-nevelés támogatását, fejlesztését,
 14.  az önkormányzat közoktatási feladatai közül a diáksportotot,
 15. a fejlett sportélet alapját képező óvodai- és iskolai testnevelés és sport személyi és tárgyi feltételeinek fejlesztését,
 16. óvodai tornaszobák, valamint iskolai tornatermek, tornacsarnokok, sportudvarok építését, korszerűsítését,
 17. az óvodai és iskolai sportverseny-rendszer, működtetését, fejlesztését,
 18. a hátrányos helyzetűek, a fizikailag vagy szellemileg fogyatékosok számára is a sportintézmények, sportlétesítmények igénybevételének lehetőségét
 19. a tulajdonát képező sportlétesítmények, sportintézmények működtetését, fenntartását, a sportlétesítmények védelmét és a funkciójuknak megfelelő használat megőrzését,
 20.  a helyi társadalom közösségi sportéletének segítését,

 

(3) Monor Város Önkormányzata meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról,

 

(4) Az Önkormányzat együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel.

 

(5) Az Önkormányzat fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket. Az Önkormányzat működteti, folyamatosan karbantartja és a lehetőségeihez mérten fejleszti a tulajdonában lévő testnevelési és sportlétesítmény állományt.

(6) Az Önkormányzat a Kt. szerint megteremti és fejleszti az önkormányzati óvodai és általános iskolai sporttevékenység, iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit.

 

(7) Az Önkormányzat a Kt.-ben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket.

 

(8) Az Önkormányzat fokozatosan kialakítja, bővíti és támogatja a fogyatékosok sportolási lehetőségeit. A sportlétesítmények építésénél-fejlesztésénél mindenkor figyelembe veszi a fogyatékos emberek érdekeit.

 

(9) Az önkormányzati fenntartású testnevelési és sport célú létesítményekben a kötelező foglalkozási időn (testnevelési órák, diáksport foglalkozások) túl illetve az amatőr versenysport igényeinek teljesítése után az Önkormányzat a létesítmények működtetőin keresztül, térítés ellenében biztosítja a lakossági szabadidősport részére az igénybevételt.

 

(10) Az utánpótlás-nevelés és a versenysport tekintetében az Önkormányzat elismeri a városi sportszervezetek eredményeit, támogatja az utánpótlás-nevelést és segítséget nyújt a városi sportszervezetek működéséhez.

 

(11) Az Önkormányzat közreműködik, illetve gondoskodik a helyi sportélet propagandájáról, a sportmozgalomban tevékenykedők és a lakosság folyamatos tájékoztatásáról.

 

(12) Az Önkormányzat ápolja és fejleszti a sport terén eddig kialakított kapcsolatrendszerét, együttműködik a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel.

 

(13) Az Önkormányzat ellátja a sportmozgalom városi koordinációjának feladatait, különös tekintettel az egyesületek és a nevelési-oktatási intézmények kapcsolatrendszerére, az önkormányzati sportlétesítmények védelmére és kihasználtságuk fokozására, az egyes sportágak fejlesztésének elősegítésére.

 

(14) Az Önkormányzat figyelmet fordít a sporttal, szabadidősporttal és az egészséges életmód népszerűsítésével kapcsolatban megjelenő pályázatokra és ezekre felhívja a figyelmét a városi sportszervezeteknek.

 

4. §

Sportolók elismerése

 

(1) [3], [4], [5], [6] A Képviselő-testület évente pályázatot ír ki a „Monor Város Jó tanulója – Jó sportolója” cím elnyeréséért a városban sportoló általános-, és középiskolás monori lakóhelyű diákok számára. A pályázatot az Emberi Erőforrások Bizottsága bírálja el. A Monor Város Jó tanulója – Jó sportolója” cím elnyerése a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 50 százalékának megfelelő pénzjutalommal vagy ugyanilyen értékű ajándékutalvánnyal jár.

 

(2) Az Önkormányzat évente meghirdeti a „Város legsportosabb iskolája” versenyt a városi nevelési-oktatási intézmények között.

 

5. §

Sportbizottság

 

(1) Az Önkormányzat a Képviselő-testület szerveként sporttal foglalkozó szakbizottságot (a továbbiakban: sportbizottság) működtet.

 

(2) Amennyiben az adott ügyben nem a sportbizottság rendelkezik döntési joggal, akkor előzetesen véleményezi mindazon előterjesztéseket, amelyek e rendelet hatálya alá tartozó területen képviselő-testületi döntést igényelnek.

 

A sporttevékenység finanszírozása

6. §

 

(1) Az Önkormányzat a nevelési-oktatási intézmények költségvetési finanszírozásában biztosítja a testnevelés tantárgy személyi, létesítmény költségeit, a testnevelési sportszerek kiadásait, az iskolai sportkörök, diáksport egyesületek működési támogatását illetve az óvodai és iskolai városi versenyrendszer működtetését.

(2) Az Önkormányzat – a sporttörvény 16. § (2) bekezdése szerint - a mindenkori anyagi lehetőségeinek figyelembevételével az éves költségvetésében meghatározottak szerint működési támogatás nyújtásával segíti a monori sportszervezetekben folyó amatőr versenysportot, utánpótlás-nevelést és szabadidő-sportot.

 

(3) Az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összegig támogatja a Monori Sportegyesület által igénybevett monori tornacsarnokok és tornatermek használati díját, amelyet a Város az üzemeltetőnek támogatásként vagy intézményfinanszírozásként fizet meg.

 

(4) [7] Az Önkormányzat az éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig működési célú támogatást nyújt a KÖVÁL Zrt.-nek.

 

(5) [8]A kapott támogatási összeg teljes felhasználásáról pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót (a továbbiakban: elszámolás) kell készíteni a támogatottnak – amennyiben azt más helyi rendelet ettől eltérően nem szabályozza - legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-áig. Az elszámolási kötelezettségét elmulasztó támogatott az elszámolás benyújtásáig – a (2)-(3) bekezdésben meghatározott tevékenységre vonatkozó támogatás kivételével - újabb önkormányzati támogatásban nem részesíthető.

 

(6) Az Önkormányzat jogosult az általa nyújtott támogatások felhasználását teljeskörűen ellenőrizni. A sportbizottság rendszeresen ellenőrzi, és szükség szerint az (6) bekezdésben foglaltakon kívül is beszámoltatja a támogatott szervezeteket a támogatás felhasználásáról.

 

7. §

Bizottsági támogatási keret

 

(1) Az Önkormányzat a sportbizottság részére külön rendelettel meghatározottak szerint pénzügyi támogatási keretet (a továbbiakban: bizottsági keret) határozhat meg az éves költségvetésében.

 

(2) A bizottsági keret felett – a külön rendelet szabályai szerint - a sportbizottság vissza nem térítendő támogatás formájában - pályázat illetve eseti döntések alapján - önállóan rendelkezik.

 

(3) A városi testnevelési és sportmozgalom szerves részét képező szabadidősport feltételrendszerének kialakítása, működtetése és fejlesztése és a helyi szabadidősport szervezésében feladatot vállaló monori székhelyű sportszervezetek támogatása elsősorban a bizottsági keretből történik.

 

(4) Az Önkormányzat által támogatott egyes városi sportrendezvények, szabadidősport-rendezvények és az egészséges, mozgás-gazdag életmódot népszerűsítő rendezvények eseti támogatása elsősorban a bizottsági keretből történik.

 

8.  §

 

A Képviselőtestület - a költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatra nézve - összhangban az egyes bizottsági keretekre kiírt pályázat tartalmával és időpontjával – évente pályázatot írhat ki – külön rendelet szabályai szerint - alapítványok támogatására. Ebben a körben sportfeladatokat ellátó alapítványok és közalapítványok) mint a sporttörvény szerinti sportszervezetnek nem minősülő jogi személyek) részesülhetnek támogatásban.

 

9. §

Az Önkormányzat sport feladatellátásának létesítményei

 

(1) Az Önkormányzat a testnevelési, sport és szabadidős feladatainak ellátása érdekében az alábbi – saját tulajdonában álló - létesítményeket tartja fenn, működteti és fejleszti:

 

a) Városi Sporttelep (Balassi u., 5259/3 hrsz.),

 

b) A nevelési-oktatási intézmények (iskolák, óvodák) tornacsarnokai, tornatermei, tornaszobái, sportudvarai.

 

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti létesítmények használati, fenntartói illetve vagyonkezelői jogát a külön jogszabályok szerint átruházhatja.

 

(3)[9] Az Önkormányzat a testnevelési, sport és szabadidős feladatainak ellátása érdekében segíti a Városi Uszoda (Balassi u., 5089. hrsz.), Városi Sportcsarnok fenntartását működtetését és fejlesztését.


10. §

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

 

(2) E rendelet alkalmazása során a sporttörvény fogalmait kell megfelelően használni.

 

Monor, 2007. november 08.

 

Pogácsás Tibor sk.                       Sándorné Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                       jegyző

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2019. január 28.

 

 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 27. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[2] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelete 14.§. Hatályos 2012. január 25.

[3] Módosította a 6/2008. (III. 19.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. március 19.

[4] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 15.§. Hatályos: 2010. november 17.

[5] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[6] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. §. (2) bekezdésének c.) pontja. Hatályos: 2018. január 27-től.

[7] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[8] Módosította a 2/2019. (I. 28.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. január 29-től.

[9] Módosította a 24/2018. (IX. 24. önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. szeptember 25-től.