A TAXIÁLLOMÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

2016. április 6., szerda, 14:51

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelettel módosított

 

29/2012. (VII. 19.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A TAXIÁLLOMÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében l.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1)    E rendelet hatálya Monor Város közigazgatási területén belüli közterületen lévő taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) létesítésére (a továbbiakban: kijelölés) és használatára terjed ki.

(2)    E rendelet alkalmazása szempontjából

 

a.) taxiállomás: a közterületnek Monor Város Önkormányzata által  kijelölt olyan része, amely a taxi szolgáltatást végző - külön jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű - személygépkocsik utas felvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

 1. taxi-szolgáltatás: taxi engedéllyel rendelkező vállalkozó személygépkocsival végzett közúti személyszállítási szolgáltatása.

 

 1. taxi engedély: Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége által Monor közigazgatási terültére kiadott engedély

 

 1. vállalkozó: a c) pontban jelölt taxi engedéllyel taxi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy jogi személyiségű, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.

 

2. §

(1) A taxiállomást a taxi-szolgáltatást végző vállalkozó az általa üzemeltetett, személyszállítás céljára használt személygépkocsival (a továbbiakban: taxi gépkocsi) csak a taxiállomás használatára jogosító, a Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján kiadott közterület használati engedély birtokában használhatja.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület használati engedély minden év január 1-től december 31-ig érvényes. Az év közben kiadott közterület használati engedély a kiadás évét követő év január 15. napjáig érvényes. Az éves a taxi szolgáltatási tevékenység folytatására Monor Város közigazgatási területén jogosító közterület – használati engedély díját a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

 

3. §

(1) A taxiállomás kijelölése Monor Város Önkormányzatának, mint a közút kezelőjének hatáskörébe tartozik, mely hatáskört a Gazdaság és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságra ruházza. A taxiállomás kijelölésével kapcsolatos előkészítő, végrehajtási munkákat a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Irodája látja el, mely előkészítő munkák elvégzése során a taxi szolgáltatást végző vállalkozókkal, illetve azok képviselőivel egyeztet.

(2) A taxiállomás kijelölése során figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot, a forgalomszabályozási, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell a más jogszabályokban foglalt előírásokat is.

 

(3) A közterület taxiállomás funkcióját a KRESZ előírása szerinti információs táblával, a taxiállomás határait kiegészítő táblával kell jelezni.

 

(4) A taxiállomás létesítésére vonatkozó kérelmet a vállalkozó nyújthatja be a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Városgazdálkodás és Környezetvédelmi Irodájához.

 

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, székhelyének címét, képviselőjének megnevezését,

b) a közterület-használat időtartamát,

c) a közterület-használat helyének, a taxiférőhelyek számának meghatározását.

(6) A kérelemhez csatolni kell:

a)  forgalomtechnikai kezelői hozzájárulást az állomás létesítéséhez,

b) forgalomtechnikai tervet, helyszíni vázlatot, műszaki leírást,

c) az előzetes szakhatósági egyeztetésről szóló emlékeztetőt.

(7) A taxiállomás kialakításának költségét a taxi szolgáltatást végző vállalkozó viseli.

4. §

(1)    A taxiállomást a taxi gépkocsik a vonatkozó és érvényes közterület használati engedély birtokában - utasfelvétel céljából történő - várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2)    A taxi gépkocsit üzemeltető vállalkozónak csak olyan taxi gépkocsija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre a Monor Város közigazgatási területén taxi szolgáltatás folytatására feljogosító, érvényes közterület használati engedéllyel rendelkezik és a taxi szolgáltatást megkülönböztető jogszabályban meghatározott megkülönböztető jelzés a taxi gépkocsin elhelyezésre került.

(3)    A taxiállomáson a taxi kiállási helyeken a taxi gépkocsik zárt sorban, érkezési sorrendben várakozhatnak, akként, hogy a taxi szolgáltatást végző vállalkozók kötelesek biztosítani, hogy egyidejűleg valamennyi a Monor Város közigazgatási területén taxi szolgáltatás folytatására feljogosító, érvényes közterület használati engedéllyel rendelkező vállalkozás 1 taxi gépkocsija a taxiállomáson várakozhasson.

(4)    A taxiállomáson meghatározott - a taxiállomáson elhelyezett „taxiállomás" jelzőtábla alatti kiegészítő táblán feltüntetett - számú taxi gépkocsi várakozhat.

 

(5) Az utasokat a várakozó taxi gépkocsik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrább álló taxi gépkocsit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi taxi gépkocsi vezetője köteles az utassal közlekedő taxi gépkocsinak a taxiállomás elhagyását elősegíteni.

 

5. §

(1) [1]

 

(2)               Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazása nem zárja ki a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendeletben foglalt további jogkövetkezmények alkalmazását.

 

 1. Aki a taxiállomások használatára vonatkozó előírásokat ismétlődően megsérti, attól a
  harmadik alkalmat követően az erre vonatkozó közterület használati engedélyt vissza kell vonni. Akitől a közterület használati engedélyt visszavonták, a közterület használati engedély
  visszavonását követő év december 31-ig új közterület használati engedélyt nem kaphat.

 

6. §

 1. E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 1. [2]

 

 1. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 2. pontjából a „taxi” szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

 1.  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Monor Város Önkormányzatának a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„2. sz. melléklet

3.pont   taxiállomás taxi kiállási helye:        18.000.- Ft/taxi gépkocsi/év”

 

 1. E rendelet 6. § (2) – (4) bekezdéseiben foglaltak, e rendelet kihirdetésével lépnek hatályba, és az azt követő napon hatályukat vesztik.

 

 

Monor, 2012. július 12.

 

 

 

 

Pogácsás Tibor                                                                                Dr. Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                      jegyző

 

 

[1] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. I. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos: 2014. január 22-től.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2/2014. I. 21.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés. Hatályos: 2014. január 22-től.