A talajterhelési díjról

2016. április 6., szerda, 14:41

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

15/2005. (IX. 30.), 11/2008., 16/2011. (IV. 20.), 7/2012. (II. 21.), 1/2013. (I. 29.), 14/2013. (IV. 24.), 15/2014. (V. 19.), 5/2018. (II. 26.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

26/2004. (X. 28.) 1ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A talajterhelési díjról

 

2, 3, 4, 5 Monor Város Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX tv. 13. § (1), a 21/A. § (2) bekezdéseiben, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díj helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1.§

 

A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Monor Város Önkormányzatának (a továbbiakban. Önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

 

A talajterhelési díj alapja

2.§

 

(1) A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

 

(2) Az (1) bekezdés szerint díjalap csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerint elhelyezését igazolja.

 

Mentességek

63.§

 

(1) 7Az a lakossági kibocsátó:

 

a, 8, 9 aki egyedülálló és a jövedelmének összege nem éri el a minimálbér 150 %-át, mentesíthető a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól.

 

b, 10, 11 akinek és a vele közös háztatásban élőknek az egy főre eső jövedelme nem éri el a minimálbér 120 %-át, mentesíthető a díjfizetési kötelezettség alól.

 

(2) A díjfizetési kötelezettséget érintő kedvezmény, illetőleg mentesség iránti kérelmet – a kérelem alapjául szolgáló indok(ok) hitelt érdemlő Igazolásával együtt – a Polgármesteri Hivatal Adócsoportjához kell benyújtani.

 

(3)12 A lakossági kibocsátó kérelmére az első fokú adóhatóság indokolt esetben a díj fizetése alól az e §-ban meghatározott mentességet, illetőleg az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII tv szerinti részletfizetést engedélyezhet.

 

Eljárási szabályok

4.§

 

(1) 13 A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben meghatározott talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.

 

(2) 14 Talajterhelési díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani.

 

(3) 15 A talajterhelési díjat Monor Város Önkormányzata 11742056-15392079-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számla” elnevezésű számlára kell megfizetni, amely díj Monor Város Önkormányzata környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, melyet a Környezetvédelmi Alapról szóló 3/1996. (I. 18.) számú rendelet 2 § d pontja alapján az éves költségvetésről szóló rendeletben meghatározott környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

 

(4) 16

 

(5) 17

 

(6) 18

 

(7) 19

 

(8)20 , 21

 

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

5.§

 

(1) A kibocsátó a talajterhelési díjra vonatkozó bevallás mellékleteként az e rendeletben szabályozott igazolásokat köteles egyidejűleg benyújtani.

 

(2) A KÖVÁL Rt. a nyilvántartása alapján köteles adatot szolgáltatni a kibocsátó valamint az önkormányzati adóhatóság megkeresésére (az adóhatóság részére 15 napon belül, díjmentesen, írásban) a következő adatokról:

 

a.) azon személyekről, akik előtt ki van építve a közcsatorna, de arra nem kötöttek rá

b.) arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e műszaki akadálya

c.) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről

d.) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről

e.) a locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről

 

Záró rendelkezés

6.§

 

(1) Jelen rendelet 2004. november 1-jén lép hatályba.

 

(2)22, 23 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Tv., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) rendelkezései az irányadóak.

 

Monor, 2004. október 14.

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző


 


 

 

1 Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

2 Módosította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 1.§. Hatályos 2011. május 1-től.

3 Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. február 21.

4 Módosította az 1/2013. (I: 29.) önkormányzati rendelet 23. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

5 Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

6 Megállapította a 11/2008. számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. július 1-től.

7 Módosította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2011. május 1-től.

8 Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

9 Módosította a 15/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. május 20-tól.

10 Módosította a 14/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

11 Módosította a 15/2014. (V. 19.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. május 20-tól.

12 Módosította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2011. május 1-től.

13 Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. február 21.

14 Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. február 21.

15 Módosította a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2012. február 21.

16 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

17 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

18 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

19 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

20 Megállapította a 16/2011. (IV. 20.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2011. május 1-től.

21 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (II. 21.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 21.

22 Módosította a 15/2005. (IX. 30.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2005. november 1-től.

23 Módosította az 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.