A monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről

2016. március 22., kedd, 15:53

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2010. (XI. 17.), 4/2015. (II. 27.), 1/2018. (I. 26.), 15/2018. (V. 23.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

4/2000. (II. 25.) számú rendelete

 

A monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről

 

1.§

 

[1]Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Monoron a nevelési-oktatási, közművelődési intézményekben dolgozók számára “Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja” elnevezésű kitüntetést hoz létre.

 

2.§[2]

 

A díj 5 centiméter átmérőjű emlékéremből (mely ezüst színhatású, fehér dísztartóban egyik oldala dombornyomással Monor címerét mintázza, másik oldalába a díj elnevezése véséssel kerül) oklevélből (melyet a mindenkori polgármester és jegyző ír alá) és a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 200 százalékának megfelelő pénzjutalomból áll.

 

3.§[3]

 

A díj összegéről, mely évente két személynek adományozható, az önkormányzat minden évben a költségvetés tárgyalása során dönt. A díj ünnepélyes átadására minden évben a Pedagógus-napi ünnepségen kerül sor.

 

4.§ [4]

 

[5]A díjat a polgármester, az önkormányzati képviselők, az intézményvezető, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat vagy a szülői munkaközösség javaslata alapján lehet adományozni. A díj odaítéléséről az Emberi Erőforrások Bizottsága előterjesztése alapján a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

5.§

 

A díj odaítélésének alapvető feltételei:

a.)   [6]minimum 10 év monori nevelési-oktatási, közművelődési intézményben ledolgozott időszak;

b.)   munkaköri feladatok mindenkori pontos, példaértékű, legjobb tudás szerinti elvégzése;

c.)    kiemelkedő szakmai tudás, annak továbbképzéssel, önképzéssel állandóan frissen tartása;

d.)   fegyelmi ügye nem volt pályafutása alatt;

e.)   munkahelyen és munkahelyen kívül is beosztásához méltó magatartás tanúsítása;

f.)    munkahelyen példás munkafegyelem, segítőkészség, együttműködés.

 

A díj odaítélésének speciális szakterületekre lebontott szempontjait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A díjazottaknak az alapvető feltételek valamennyi pontjának meg kell felelnie, a szakterületek szempontjai közül legalább egyikben kiemelkedő eredményt kell felmutatnia.

 

6.§

 

A javaslatokat részletes indokolással, minden év március 25-ig kell a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni, melyeket az ügyintéző terjeszt a Bizottság elé.

 

7.§

 

A rendelet a kihirdetéskor lép hatályba. A javaslatokat először 2000. március 25-ig lehet benyújtani. E rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 2000. február 17.

 

      Pogácsás Tibor sk.          Sándorné Urbán Hajnalka sk.

          polgármester                                  jegyző

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

                                                                                                                                                              dr. Urbán Hajnalka

                                                                                                                                                                          jegyző

                                                                                  Monor, 2018. január 26.

1. számú melléklet

 

1.)   [7]

 

2.)   Nevelési – Oktatási intézmények:

 

a.)   Óvoda

 

-       kezdő kolléganők beilleszkedését, gyakorlati tapasztalatainak megszerzését segítse;

-       éves munkatervben a meghatározottak szerinti felelősi munka maradéktalan elvégzése, illetve ezen felüli munka vállalása (úszás, ünnepélyek, sportnap, gyermeknap, kirándulások szervezése, lebonyolítása);

-       bekapcsolódás pályázatokba, pedagógiai cikkek publikálása;

-       óvoda fejlesztése érdekében végzett munka (parkosítás, óvoda csinosítás stb.);

-       veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekkel megfelelő bánásmód, azok differenciált nevelése, oktatása;

-       közéleti tevékenység vállalása.

 

b.)   Általános és középiskola

 

-       munkaköri kötelességén túl Monor városában a közjó érdekében elismert és kiemelkedő munkavégzés. E munkával Monor ismeretségének és elismerésének növelése, hírnevének öregbítése (közszolgálat, helytörténet, innováció, tudományos munka, fejlesztések stb.);

-       tudományos munka végzése, szakmai publikációk megjelentetése, szakértői tevékenységgel elsősorban Monor város fejlődésének elősegítése.

 

c.)    Zeneiskola

 

-       országos versenyeken résztvevő tanítványok;

-       sikeresen felvételiző tanítványok a szakirányú intézményekbe;

-       növendékekkel aktív részvétel a városi rendezvényeken;

-       részvállalás gyermekrendezvények szervezésében, valamint lebonyolításában;

-       szabadidős programokban, táborokban aktív részvétel.

 

d.)   Nevelési Tanácsadó

 

-       főiskolai hallgatók gyakorlataiban való segítségnyújtás;

-       pályázatokon való részvétel;

-       szakmai publikációk;

-       továbbképzések, tanfolyamok szervezése, vezetése monori, illetve a környékbeli települések pedagógusai számára;

-       nyitottság, fogékonyság az új módszerek iránt.

 

3.)   Közművelődési intézmények:

 

-       kreativitás - új módszerek befogadása, alkalmazására nyitott legyen;

-       kommunikációs képesség – legyen fogékony a tájékoztatás minden szintjén és szférájában jelentkező használói igények iránt;

-       kiemelkedő szervezőkészséggel rendelkezzen;

-       város érdekében végzett kulturális munkában aktív részvétel;

-       pályázatokon való részvétel;

  • együttműködő, segítőkész kapcsolattartás a kollégákkal és az intézményt látogatókkal.

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2018. május 23.

 

 

[1] Módosította a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 24-től.

[2] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdésének a.) pontja. Hatályos: 2018. január 27-től.

[3] Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdésének a.) pontja. Hatályos: 2018. január 27-től.

[4] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (8) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[5] Módosította a 4/2015. (II: 27.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[6] Módosította a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 24-től.

[7] Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 24-től.