A monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről

2016. március 22., kedd, 15:53

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

29/2010. (XI. 17.), 4/2015. (II. 27.), 1/2018. (I. 26.), 15/2018. (V. 23.), 10/2022. (IV. 20.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

4/2000. (II. 25.) számú rendelete

 

A monori nevelési-oktatási és közművelődési intézményekben dolgozók számára létesített, Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja kitüntetésről

 

1.§

 

1Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Monoron a nevelési-oktatási, közművelődési intézményekben dolgozók számára “Monor Város Nevelési, Oktatási és Közművelődési Díja” elnevezésű kitüntetést hoz létre.

 

2.§2

 

A díj 5 centiméter átmérőjű emlékéremből (mely ezüst színhatású, fehér dísztartóban egyik oldala dombornyomással Monor címerét mintázza, másik oldalába a díj elnevezése véséssel kerül) oklevélből (melyet a mindenkori polgármester és jegyző ír alá) és a Polgármesteri Hivatalnál, az odaítéléskor érvényes köztisztviselő illetményalap 200 százalékának megfelelő pénzjutalomból áll.

 

3.§3

 

4A díj összegéről, mely évente négy személynek adományozható, az önkormányzat minden évben a költségvetés tárgyalása során dönt. A díj ünnepélyes átadására minden évben a Pedagógus-napi ünnepségen kerül sor.

 

4.§ 5

 

6A díjat a polgármester, az önkormányzati képviselők, az intézményvezető, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat vagy a szülői munkaközösség javaslata alapján lehet adományozni. A díj odaítéléséről az Emberi Erőforrások Bizottsága előterjesztése alapján a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

 

5.§

 

A díj odaítélésének alapvető feltételei:

a.) 7minimum 10 év monori nevelési-oktatási, közművelődési intézményben ledolgozott időszak;

b.) munkaköri feladatok mindenkori pontos, példaértékű, legjobb tudás szerinti elvégzése;

c.) kiemelkedő szakmai tudás, annak továbbképzéssel, önképzéssel állandóan frissen tartása;

d.) fegyelmi ügye nem volt pályafutása alatt;

e.) munkahelyen és munkahelyen kívül is beosztásához méltó magatartás tanúsítása;

f.) munkahelyen példás munkafegyelem, segítőkészség, együttműködés.

 

A díj odaítélésének speciális szakterületekre lebontott szempontjait az 1. számú melléklet tartalmazza.

A díjazottaknak az alapvető feltételek valamennyi pontjának meg kell felelnie, a szakterületek szempontjai közül legalább egyikben kiemelkedő eredményt kell felmutatnia.

 

6.§

 

A javaslatokat részletes indokolással, minden év március 25-ig kell a Polgármesteri Hivatalba eljuttatni, melyeket az ügyintéző terjeszt a Bizottság elé.

 

7.§

 

A rendelet a kihirdetéskor lép hatályba. A javaslatokat először 2000. március 25-ig lehet benyújtani. E rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 2000. február 17.

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző

 

 

1. számú melléklet

 

1.) 8

 

2.) Nevelési – Oktatási intézmények:

 

a.) Óvoda

 

- kezdő kolléganők beilleszkedését, gyakorlati tapasztalatainak megszerzését segítse;

- éves munkatervben a meghatározottak szerinti felelősi munka maradéktalan elvégzése, illetve ezen felüli munka vállalása (úszás, ünnepélyek, sportnap, gyermeknap, kirándulások szervezése, lebonyolítása);

- bekapcsolódás pályázatokba, pedagógiai cikkek publikálása;

- óvoda fejlesztése érdekében végzett munka (parkosítás, óvoda csinosítás stb.);

- veszélyeztetett, illetve hátrányos helyzetű gyermekkel megfelelő bánásmód, azok differenciált nevelése, oktatása;

- közéleti tevékenység vállalása.

 

b.) Általános és középiskola

 

- munkaköri kötelességén túl Monor városában a közjó érdekében elismert és kiemelkedő munkavégzés. E munkával Monor ismeretségének és elismerésének növelése, hírnevének öregbítése (közszolgálat, helytörténet, innováció, tudományos munka, fejlesztések stb.);

- tudományos munka végzése, szakmai publikációk megjelentetése, szakértői tevékenységgel elsősorban Monor város fejlődésének elősegítése.

 

c.) Zeneiskola

 

- országos versenyeken résztvevő tanítványok;

- sikeresen felvételiző tanítványok a szakirányú intézményekbe;

- növendékekkel aktív részvétel a városi rendezvényeken;

- részvállalás gyermekrendezvények szervezésében, valamint lebonyolításában;

- szabadidős programokban, táborokban aktív részvétel.

 

d.) Nevelési Tanácsadó

 

- főiskolai hallgatók gyakorlataiban való segítségnyújtás;

- pályázatokon való részvétel;

- szakmai publikációk;

- továbbképzések, tanfolyamok szervezése, vezetése monori, illetve a környékbeli települések pedagógusai számára;

- nyitottság, fogékonyság az új módszerek iránt.

 

3.) Közművelődési intézmények:

 

- kreativitás - új módszerek befogadása, alkalmazására nyitott legyen;

- kommunikációs képesség – legyen fogékony a tájékoztatás minden szintjén és szférájában jelentkező használói igények iránt;

- kiemelkedő szervezőkészséggel rendelkezzen;

- város érdekében végzett kulturális munkában aktív részvétel;

- pályázatokon való részvétel;

  • együttműködő, segítőkész kapcsolattartás a kollégákkal és az intézményt látogatókkal.

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Monor, 2022. április 21.

 

1 Módosította a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 24-től.

2 Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdésének a.) pontja. Hatályos: 2018. január 27-től.

3 Módosította az 1/2018. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdésének a.) pontja. Hatályos: 2018. január 27-től.

4 Módosította a 10/2022. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2022. április 21-től.

5 Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (8) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

6 Módosította a 4/2015. (II: 27.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

7 Módosította a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 24-től.

8 Hatályon kívül helyezte a 15/2018. (V. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2018. május 24-től.