A Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról

2016. április 5., kedd, 15:50

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

13/2002. (V. 6.), 15/2006. (VI. 30.), 3/2009. (II. 17.), 29/2010. (XI. 17.) 4/2015. (II. 27.), 15/2015. (X. 5.), 15/2020. (VI. 29.)  számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

 

13/1999. (IV. 23.) számú rendelete

A Monori középfokú intézményekben tanulók részére létesített városi ösztöndíjról

 

1.§

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8., 9., 10., 11. évfolyamot végzett monori középfokú intézmények nappali tagozatán tanulók tanulmányi támogatására ösztöndíjat hoz létre.

 

2.§ [1]

 

[2]Az ösztöndíjra a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete költségvetésében minden évben, -a költségvetés tárgyalása során- az Emberi Erőforrások Bizottsága javaslatára meghatározott összeget különít el.

 

3.§

 

(1) Az ösztöndíjat pályázat útján lehet elnyerni, mely egy tanítási évre szól.

 

(2)[3], [4]

 

4.§

 

Az ösztöndíjat elnyerheti az aki:

 

a.)   állandó monori lakos,

b.)[5] az év végi tanulmányi átlaga:

  • az alapfokú szakoktatásban részesülő tanulók estében legalább: 4,0

- gimnáziumban vagy szakközépiskolában tanulók esetében legalább: 4,5

 

c.)    magatartása példás, vagy jó,

d.)   a család egy főre jutó jövedelme a mindenkori minimálbér másfélszerese alatt van.

 

5.§ [6]

 

[7]Az ösztöndíj pályázatot az Emberi Erőforrások Bizottsága minden évben meghirdeti.

 

6.§[8]

 

A tanuló minden évben a pályázati felhívásban meghatározott határidőig, saját iskolája igazgatójához nyújthatja be a pályázatot, a 4. §-ban előírt feltételeket igazoló okmányokkal.

 

7.§[9]

 

[10] A tanulók pályázatát a tantestület véleményével ellátva, az iskola igazgatója juttatja el a Polgármesteri Hivatalba a pályázati felhívásban meghatározott határidőig.

 

8.§[11], [12]

 

[13] Az ösztöndíj odaítéléséről az Emberi Erőforrások Bizottsága előterjesztése alapján a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

Az Emberi Erőforrások Bizottsága a pontrendszer alapján rangsorolja a jogosult pályázókat. A pályázók rangsorolását adó pontszám három részből tevődik össze. Ezek:

-       tanulmányi,

-       szociális,

-       közéleti.

 

1.     A tanulmányi pontszám kiszámítása: (év végi tanulmányi átlag) x 10. A tanulmányi átlagot egy tizedes jegyre kell kerekíteni.

2.     A szociális pontszám kiszámítása:

                mindenkori minimálbér (M) x10

                az egy főre jutó jövedelem (J)

                az M/J törtértékét egy tizedes jegyre kell kerekíteni.

 

3.     [14] A közéleti pontszám értéke 0-10. Ezt a pontot az Emberi Erőforrások Bizottsága adja a pályázó tanulónak a közjó érdekében kifejtett tevékenysége alapján. Figyelembe kell venni az iskolában és iskolán kívüli a közösség érdekében végzett munkát. Ezt a munkát a 7.§-ban rögzített vélemény alapján kell megítélni.

 

4.[15]

 

5. [16]

 

6. [17]

 

9.§

 

(1) Az ösztöndíj havi összege:

 

-       Ha az ösztöndíjas tanulmányi eredménye 4,5 vagy az felett van, a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes egyedül álló családnak folyósított családi pótlék összegének a fele.

-       Ha az ösztöndíjas tanulmányi eredménye 4,0 – 4,5 között van, a tárgyév január 1-jén érvényben lévő egy gyermekes családnak megállapított családi pótlék havi összegének a fele.

 

(2)[18], [19]

 

10.§

 

(1)   [20] Az ösztöndíjat havonta minden hónap 15. napjáig folyósítja a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája.

 

(2)[21] Az ösztöndíjat – amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik – egy tanítási évben tíz hónapra lehet folyósítani.

 

11.§[22], [23]

 

(1)[24] , [25]Az ösztöndíjas tanuló az oktatásért felelős miniszternek a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §. (1) bekezdésének b) pontja szerinti felhatalmazása alapján a tanév rendjéről kiadott rendeletében mindenkor meghatározott szorgalmi idő első félévének utolsó napját követően az iskolája által e miniszteri rendelet szerint az első félévben elért tanulmányi eredményéről kiadott értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül köteles a félévi értesítésének az iskola által hitelesített másolatát eljuttatni az Emberi Erőforrások Bizottságának. A határidő jogvesztő. A bemutatott félévi értesítő alapján a Bizottság értékeli az ösztöndíjas tanulók féléves tevékenységét. A Bizottság az értékelés alapján dönt az ösztöndíj továbbfolyósításáról, annak összegéről vagy az ösztöndíj elvonásáról.

 

(2) Amennyiben az ösztöndíjas tanuló a lezárt félévben (e §. vonatkozásában a továbbiakban: félév) elért tanulmányi eredménye a 4. §. b.) pontja szerinti keretek között megváltozik, a Bizottság az ösztöndíj továbbfolyósítását erre tekintettel a 9. §. szerinti összegben módosítva állapítja meg.

 

  1. Az ösztöndíj elvonásra kerül:

 

  1. ha a tanuló tanulmányi eredménye félévkor gimnáziumban és szakközépiskolában 4,0 tanulmányi átlag, az alapfokú szakoktatásban részesülő tanuló esetében 3,5 átlag osztályzat alá kerül, vagy
  2. [26]amennyiben a tanuló fegyelmi büntetésben részesült,
  3. [27] ha a tanuló a 11. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének az ott meghatározott határidőben nem tesz eleget.

 

(4)[28], [29], [30] A (3) bekezdés szerinti ösztöndíjelvonás esetén az Emberi Erőforrások Bizottsága az eredeti ösztöndíjas létszám keretéig azon tanulók közül, akiknek pályázat egyébként megfelelő volt, de a 2. §. szerinti összeg hiányában az elutasításra került és a félévi tanulmányi eredményük eléri a 4,5-ös átlagot, pótösztöndíjat ítél meg a tanév február, március, április és május hónapjaira az eredeti elbíráláskor meghatározott közéleti és szociális pontszám, illetve a félévi tanulmányi átlag alapján a 8. §. szerint számított rangsor szerint.

 

11/A. §.[31], [32]

[33]Amennyiben az ösztöndíjas tanuló a tanulmányait nem az 1. §. Szerinti intézményben végzi, illetve megszűnik a monori állandó lakcíme, az Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottság az ösztöndíjat hivatalból megszünteti és a 11. §. (4) bekezdése szerint pótösztöndíjasról dönt

 

12.§

 

A rendelet a kihirdetéstől lép hatályba, de rendelkezéseit az 1999/2000-es tanévtől kezdődően kell alkalmazni. A pályázatot először 1999. június 20-ig lehet benyújtani. A rendelet hatályba lépésétől kezdődően hatályát veszti a 18/1996. (X. 22.) sz. önkormányzati rendelet. A 18/1996. sz. önkormányzati rendelet előírásai alapján megítélt ösztöndíjakat az 1998/99-es tanév végéig kell folyósítani. E rendelet kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 1999. április 15.

 

       Pogácsás Tibor sk.       Dr. Szekeres Sándor sk.

             polgármester                             jegyző

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2020. június 29.

 

 

[1] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (1) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[2] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[3] Megállapította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 1.§-a. Hatályos: 2006. június 9.

[4] Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[5] Módosította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 2.§-a. Hatályos: 2006. június 9.

[6] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[7] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[8] Módosította a 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. június 30-tól.

[9] Módosította a 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. június 30-tól.

[10] Módosította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 4.§-a. Hatályos: 2006. június 9.

[11] Módosította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 5.§-a. Hatályos: 2006. június 9.

[12] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (3) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[13] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[14] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[15] Hatályon kívül helyezte a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 5.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2006. június 9.

[16] Hatályon kívül helyezte a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 5.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2006. június 9.

[17] Hatályon kívül helyezte a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 5.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2006. június 9.

[18] Megállapította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 3.§-a. Hatályos: 2006. június 9.

[19] Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[20] Módosította a 15/2020. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. június 30.

[21] Módosította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2006. június 9.

[22] Módosította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2006. június 9.

[23] Módosította a 3/2009. (II. 17.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. március 1-től.

[24] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (4) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[25] Módosította a 4/2015. (II. 27.) 6. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[26] Módosította a 3/2009. (II. 17.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. március 1-től.

[27] Megállapította a 3/2009. (II. 17.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. március 1-től.

[28] Módosította a 3/2009. (II. 17.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. március 1-től.

[29] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (5) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[30] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. február 28-tól.

[31] Megállapította a 15/2006. (VI. 30.) számú rendelet 8.§. Hatályos: 2006. június 9.

[32] Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 7.§ (6) bekezdés. Hatályos: 2010. november 17.

[33] Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.