A járművek elhelyezésének helyi szabályairól

2016. április 6., szerda, 14:00

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2007. (IV. 30.), 1/2013. (I. 29.), 26/2016. (XI. 24.), 11/2020. (V. 22.) számú rendeletével módosított egységes szerkezet foglalt

 

25/2004. (X. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

 

A járművek elhelyezésének helyi szabályairól

 

[1], [2]Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében, és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 243/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (10) és (11) bekezdésében kapott felhatalmazás szerint az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §

 

A rendelet célja, hogy Monor város területén szabályozza az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek használatához szükséges járművek elhelyezésének módját.

 

2. §

 

A rendelet hatálya Monor város közigazgatási területén belül kiterjed minden építtetőre, aki

 

 1. új lakóépületet vagy más, nem lakás céljára szolgáló épületet, építményt épít, létesít
 2. meglévő épületet bővít, átalakít, fejleszt
 3. rendeltetésváltozást valósít meg.

 

3. §

 

Monor Város közigazgatási területén az OTÉK 42. § (2) bekezdése alapján számított személygépkocsi parkolóhely-létesítési kötelezettséget – az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottakhoz képest, figyelemmel az OTÉK 42. § (10) bekezdésében foglaltakra - e rendelet 1. számú melléklete szerinti százalékos eltérésekkel kell alkalmazni. (parkolóhely-létesítési kötelezettség)

 

4. §

 

 1. Meglevő épületek, építmények bővítése, átalakítása, fejlesztése, rendeltetésük módosítása esetében csak a bővítésből, átalakításból, fejlesztésből illetőleg az új rendeltetésből eredő többlet-gépjármű elhelyezési lehetőséget kell biztosítani, a meglevők megtartása mellett.

 

 1. [3] A parkolóhely-létesítési kötelezettség egy része vagy egésze a mindenkor hatályos Helyi Építési Szabályzat adott építési övezetre vonatkozó előírásainak figyelembe vételével legfeljebb az 1. számú mellékletben meghatározott mértékig - közterületen is biztosítható. (közterületi engedmény) Lakótelepen az úszótelken lévő épület esetében a közterületi engedmény - legfeljebb a parkolóhely-létesítési kötelezettség mértékéig – teljes egészében érvényesíthető.

 

5. §

 

 1. [4]

 

 1. [5]A használatbavételi engedély csak akkor adható ki, ha az építési engedély szerinti, más telken figyelembe venni kívánt parkolóhelyek rendelkezésre állnak, a parkolóház, mélygarázs a meghatározott felszíni parkoló építése befejeződött.

 

 1. Az építtető építési területétől eltérő gépjármű-várakozóhelyre (parkolóra, rakodóhelyre) megvalósítás vagy vásárlás esetén köteles elidegenítési tilalmat bejegyeztetni, kivéve az alapépítménnyel együtt történő értékesítés esetén.

 

 1. Az építtető az építési területétől eltérő gépjármű-várakozóhely (parkoló, rakodóhely) létesítési kötelezettségének megvalósítási módjáról köteles az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során nyilatkozni és a teljesítést igazolni, a használatbavételi engedély megkérésével egyidőben.

 

6. §

 

 1. [6] Ha az előirt számú gépkocsi-várakozóhely (parkoló) kialakítása a telken belül megfelelő nagyságú terület hiánya, a telek alakja és mérete, műemléki védettség vagy egyéb építészeti, városfejlesztési szempont miatt részben vagy egészben nem biztosítható, úgy az a tervezett építkezés, a rendeltetésváltozás, akkor is megvalósítható, ha az építtető, a rendeltetés változtatást kérő a hiányzó számú gépjármű-várakozóhelyet (parkolót, rakodóhelyet) az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján valósítja meg.

 

 1. [7]

 

 1. [8]

 

 1. [9]

 

 1. [10]A várakozóhelyek megváltásáról az építtetővel – e rendelet szabályaira figyelemmel – az Önkormányzat nevében a polgármester köt megállapodást.

 

 1. [11], [12]

 

 

 1. [13]

 

 1. [14]

 

 1. [15]

 

 1. A 2. számú mellékletben maghatározott I. és II. díjövezetbe tartozó közterületen kizárólag szilárd burkolatú parkolóhely alakítható ki.

 

 

7. §

 

 1. Az alapba történt befizetéseket az Önkormányzat elkülönítetten kezeli.

 

 1. Az alap tőkeösszegei és kamatai felhasználásáról a Képviselő-testület hoz döntést, azzal hogy az alap pénzeszközeit kizárólag Monor város közigazgatási területén belül megvalósítandó, gépjárművek tárolására szolgáló létesítmények építésére vagy e célra szolgáló terület megszerzésére lehet felhasználni.

 

8. §

 

E rendelet 2004. november 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

 

 

Monor, 2004. október 14.

 

 

                        Pogácsás Tibor sk.                                     Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                                        polgármester                                                                                   jegyző

 

 

 

 

1. számú melléklet

 

Belső zóna:

 

-Kossuth L utca – Ady Endre utca –Móricz Zsigmond utca –Mátyás király utca által határolt terület. A területbe a felsorolt utak mindkét oldala beletartozik

-Kossuth L. utca – Deák Ferenc utca – Liliom utca – Bocskai utca által határolt terület. A területbe a felsorolt utak mindkét oldala beletartozik

-Kossuth L. utca mindkét oldala a Nemzetőr utca és Deák Ferenc utca között valamint a Bocskai utca és Kistói utca között.

 

Külső zóna:

A belső zónában fel nem sorolt területek.

 

 

Az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározattaktól eltérő, a 42. § (10) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott, kedvezőbb parkolóhely-létesítési kötelezettségek:

 

 

           FUNKCIÓ                                                              KÜLSŐ ZONA                                                  BELSŐ ZÓNA                                   

       (megnevezés)                                                                   ( %)                                                                    ( % )

OTÉK mell. 2. pont (Kereskedelem: bruttó                                    50                                                                   25

        szintterület  100 m2-ig )                                                                                                                                         

OTÉK mell. 3. pont (Szálláshely szolgáltatás)                              50                                                                   25

OTÉK mell. 4. pont (Vendéglátás)                                                 50                                                                   25

OTÉK mell. 5. pont (Oktatás)                                                           50                                                                   25

OTÉK mell. 10. pont (Igazgatás, szolgáltatás)                             50                                                                   25

OTÉK mell. 7. pont (Közösségi szórakoztatás)                           50                                                                   25

OTÉK mell. 8. pont (Művelődés)                                                     50                                                                   25

OTÉK mell. 9. pont

(Sportlétesítmény, strand, uszoda)                      50                                                                   25

OTÉK mell. 11. pont (Betegellátás)                                               50                                                                   25

OTÉK mell. 13. pont (Raktározás)                                            ------                                                                   25

OTÉK mell. 15. pont (Irodaház)                                                   ------                                                                   50

OTÉK mell. 16. pont (Park)                                                             50                                                            50                                                                  

 

 

 

 

2. számú melléklet

 

Díjövezetek területi elhelyezkedése:

 

 1. I. díjövezet

Ady Endre utca – Deák Ferenc utca – Liliom utca – Bocskai utca – Dobó István utca – József Attila utca- Kossuth Lajos utca – Kistói út- Dózsa György utca – Mátyás király utca – Széchenyi utca által bezárt terület, valamint a Kossuth Lajos utca mindkét oldala az Ady Endre utca – Mátra utca között,  a Deák Ferenc utca páros oldala, a Kossuth Lajos uca – Liliom utca között, és az Ady Endre utca páratlan oldala a Kossuth Lajos utca – Széchenyi utca között.

 

 1. II. díjövezet

Vasútvonal – Ady Endre utca – Széchenyi utca – Mátyás király utca – Dózsa György utca – Kistói út által és a Bocskai utca – Liliom utca – József Attila utca – Dobó István utca által bezárt terület, valamint az Ady Endre utca páratlan oldala a Széchenyi utca – vasútvonal között, a Kistói út páros oldala a Kossuth Lajos utca és a vasútvonal között, a Kossuth Lajos utca mindkét oldala a Kistói út – Katona József utca között, a József Attila utca páratlan oldala a Kossuth Lajos utca – Liliom utca között és a Liliom utca páros oldala a Deák Ferenc utca – József Attila utca között.

 

 1. [16]

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2020. május 22.

 

 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 21. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[2] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 22. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[3] Módosította a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[4] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[5] Módosította a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[6] Módosította a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[7] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[8] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[9] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[10] Módosította a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[11] Módosította a 12/2007. (IV. 30.) számú rendelet 1. §. Hatályos: 2007. május 1.

[12] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[13] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[14] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[15] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.

[16] Hatályon kívül helyezte a 11/2020. (V. 22.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2020. május 23-tól.