A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

2016. április 6., szerda, 14:42

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2017. (I. 30.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt,

 

26/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

 

A helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

 1. A rendelet hatálya Monor Város helyi önkormányzati képviselőire (a továbbiakban: képviselő) és Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságainak (a továbbiakban: bizottság) nem képviselő tagjaira terjed ki.

 

(2)   Az e rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározottak a megbízatásuk keletkezése napjától a megbízatásuk megszűnése napjáig jogosultak az e rendelet szerinti tiszteletdíjra.

 

2. §

A tiszteletdíjak mértéke

 1. [1]A képviselő tiszteletdíja (alapdíj): 104.500 Ft/hó.

 

 1. [2]Bizottsági elnök képviselő az alapdíjon felül az alapdíj 90 %-ára jogosult, melynek összege: 94.050 Ft/hó azzal, hogy bizottsági elnök képviselő több elnöki tisztsége illetve egyéb bizottsági tagsága esetén ezen tisztségek okán további tiszteletdíjra nem jogosult.

 

 1. [3]Amennyiben a képviselő bizottság tagja, az alapdíjon felül (több bizottsági tagsága esetén is) az alapdíj 45 %-ára jogosult, melynek összege: 47.025 Ft/hó.

 

 1. [4]Bizottság nem képviselő tagjának a tiszteletdíja (több bizottsági tagsága esetén is) az alapdíj 45 %-a, melynek összege: 47.025 Ft/hó.

 

3. §

(1)   A képviselő-testület és a bizottságok üléseiről igazoltan csak legkésőbb az ülés előtti napon – a megadott telefonszámon szóban, vagy írásban történő - bejelentés alapján lehet távol maradni. Igazolt távollétnek számít, ha a tiszteletdíjra jogosult több napon át igazolt betegsége, vagy hivatalos kiküldetése miatt nem tud részt venni az ülésen.

 

(2)   Ha a tiszteletdíjban részesített személy önhibájából, előzetes bejelentés nélkül nem vesz részt a testületi, vagy bizottsági ülésen, vagy üléseken az alábbiakban meghatározott módon és mértékben a havi tiszteletdíja csökkentésre kerül:

a.) Képviselő-testületi ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 25 %-kal kell csökkenteni.

b.) Bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő következő havi tiszteletdíját 15 %-kal kell csökkenteni.

c.) Ha a képviselő az adott hónapban a képviselőtestület és a bizottság üléséről  is igazolatlanul hiányzik, az a.) és b.) pont alkalmazása helyett a következő két havi tiszteletdíját kell 25 %-kal csökkenteni.

d.) Bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a bizottság nem képviselő tagja tiszteletdíját 25 %-kal kell csökkenteni.

e.) Két egymást követő képviselő-testületi ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő következő két havi tiszteletdíját 25 %-kal kell csökkenteni.

f.)  Két egymást követő bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a képviselő következő két havi tiszteletdíját 15 %-kal kell csökkenteni.

g.) Ha a képviselő egymást követő két hónapban a képviselőtestület és a bizottság üléséről  is igazolatlanul hiányzik, az e.) és f.) pont alkalmazása helyett a következő négy  havi tiszteletdíját kell 25 %-kal csökkenteni.

h.) Két egymást követő bizottsági ülésről való igazolatlan hiányzás esetén a bizottság nem képviselő tagja következő két havi tiszteletdíját 25 %-kal kell csökkenteni.

 

 1. A képviselő, vagy a bizottsági tag három egymást követő ülésről való igazolatlan hiányzása esetén a képviselő-testület egyedi döntésével legfeljebb tizenkét havi időtartamra a képviselő, vagy a bizottsági tag havi tiszteletdíját korlátlanul csökkentheti, vagy teljes egészében megvonhatja.

 

 1. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.

 

 1. A települési képviselő az ülés megkezdésekor köteles bejelenteni, hogy ülés közben ideiglenesen, vagy véglegesen eltávozik.

 

 1. A részvételt az ülésről készült jelenléti ív alapján kell megállapítani. A hiányzásokat a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája kíséri figyelemmel és erről folyamatosan tájékoztatja a Jogi és Közbiztonsági Bizottságot. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság a hiányzásokról három havonta beszámol a Képviselő-testület felé.

 

4. §

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A tiszteletdíj megállapítására vonatkozó rendelkezéseket 2014. október 12-től kell alkalmazni.

 

 1. Hatályba lépésével egyidejűleg a helyi képviselők és képviselőtestületi bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 25/2006. (X.13.) rendelet hatályát veszti.

 

 1. A rendelet kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

 

Monor, 2014. október 22.

 

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                          dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                                         jegyző

 

 

[1] Módosította az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. január 31-től, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától esedékes tiszteletdíjak megállapításánál kell figyelembe venni.

[2] Módosította az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. január 31-től, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától esedékes tiszteletdíjak megállapításánál kell figyelembe venni.

[3] Módosította az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. január 31-től, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától esedékes tiszteletdíjak megállapításánál kell figyelembe venni.

[4] Módosította az 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. január 31-től, rendelkezéseit 2017. január 1. napjától esedékes tiszteletdíjak megállapításánál kell figyelembe venni.