A fizető parkolás rendjéről

2016. április 6., szerda, 11:28

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2009 (V. 25.) önkormányzati rendelete

A fizető parkolás rendjéről

12Monor Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendelet 4. §-a szerinti díjat (a továbbiakban: parkolási díj) kell fizetnie a 2. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési időszakban Monor Város közigazgatási területének a (2) bekezdésben meghatározott, a közúti közlekedés szabályairól 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 17. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti módon kijelölt "Várakozóhely" táblával és díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával megjelölt közúti várakozóhelyet (a továbbiakban: fizető parkolóhely) igénybevevő - a KRESZ 1. számú függeléke II/a.) pontja szerinti jármű használójának.

(2)34 Monor Város közigazgatási területén az alábbi várakozóhelyek használata díjköteles:

a) I. zóna:

Kossuth Lajos utca Ady E. utca és József A. utca közötti szakaszának mindkét oldala.

b) II. zóna:

1.) Piactéri várakozóhelyek (a Forrás utca és a Bocskai utca között),

2.) Bocskai utca mindkét oldala a Piac vonalában,

3.) Forrás utca mindkét oldala a Piac vonalában,

4.) Forrás-köz mindkét oldala.

(3)5 Nem kell parkolási díjat fizetnie a külön jogszabályok szerint ez alól mentesített személyeknek a mentesítés jogszabályi keretei között, illetve az emberi életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyoni javakat, az emberi környezetet, a közbiztonságot közvetlenül fenyegető veszély elhárítását, illetve a közüzemi és közterületi létesítmények kárelhárítását, hibaelhárítását végzőknek, valamint a zöld rendszámú gépjárművet vezetőknek.

2. §

(1)67 A fizető parkolóhelyen történő várakozásért az alábbi díjfizetési időszakban kell parkolási díjat fizetni:

I. zóna: munkanapokon 08.00-17.00 óra között

II. zóna: szerda és szombat 06.00- 13.00 óra között.

(2) A díjfizetési időszakon kívül a fizető parkolóhelyek használata ingyenes.

(3)8 Az egyszeri, megváltott parkolójegy érvényességi időtartama a díjfizetési időszakban legfeljebb 3 óra lehet.

(4) Amennyiben külön jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy az (1) bekezdés vonatkozásában a munkanapot ez alapján kell értelmezni, alkalmazni.

3. §

(1) A fizető parkolóhelynek az elfoglalása az igénybevevő mint bérlő és a fizető parkolóhely üzemeltetője, mint bérbeadó között ráutaló magatartással területbérleti szerződést hoz létre, melynek részletes feltételeit az üzemeltető köteles az igénybevevő által jól látható helyen az automatánál elhelyezni.

(2) Az üzemeltető mozgáskorlátozottak részére várakozóhelyet köteles kijelölni (kb.: 30 parkolónként egyet). Az így kijelölt helyeken a hatályos jogszabályok szerinti mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező, vagy az őt szállító személy járműve várakozhat. Az engedélyt a parkolójeggyel azonosan, az engedély érvényességének megállapítására alkalmas módon kell elhelyezni.

4. §

(1)9101112 A parkolójegy parkolási díjának - fizető parkolóhelyenkénti - mértéke: 157,48 Ft + Áfa/óra, azaz bruttó 200 Ft/óra.

 

(2)13

(3)141516 A parkolási díjat az erre a célra rendszeresített automatából megváltott szelvénnyel (parkolójegy), vagy telefonos mobil szolgáltatás igénybevétele útján kell megfizetni. A megváltott parkolójegy a rajta feltüntetett zónára és időtartamra érvényes.

(4)171819 A parkolás díj minimálisan fizetendő időtartamát - a parkoló jegy megváltási módja szerint - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/A. § (7) bekezdése határozza meg.

(5)20 A parkolójegyet a fizető parkolóhely igénybevétele alatt – kivéve, ha azt mobil telefonszolgáltatással vették igénybe - a járműben/járművön kívülről jól láthatóan - amennyiben a jármű ilyennel rendelkezik - az első szélvédő mögött, a műszerfalon vagy az első szélvédő belső oldalára rögzítve, ellenőrizhető módon kell elhelyezni akként, hogy az adatok ellenőrizhetők legyenek.

(6)2122

(7)23 A Polgármester engedélyezheti a fizető parkolókban önkormányzati rendezvény ingyenes megtartását.

5. §24

(1)25 Pótdíjat kell fizetni, ha a fizető parkolóhelyet igénybevevő járműhasználó

a) 26a díjfizetési kötelezettség alá tartozó területen a parkolóhelyre történő megérkezéstől, illetve a jegyellenőr által a fizető parkolóhelyen való gépjármű észlelésétől számított 5 perc elteltével díjfizetés nélkül várakozik,

b) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel túllépi,

c) az egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi,

d) a parkolási jegyet úgy helyezte el, hogy az ellenőrizhetetlen,

e) 27a parkolójegyet a parkolóhelyre történő megérkezéstől, illetve a jegyellenőr által a fizető parkolóhelyen való gépjármű észlelésétől számított 5 perc elteltével nem helyezte ki, illetve nem váltotta meg,

f) a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyet erre vonatkozó külön jogosultság hiányában veszi igénybe.

(2) Az (1) meghatározott pótdíj kivetéséről szóló felszólítást készpénz-átutalási megbízás nyomtatványt a parkoló ellenőr a parkoló járművön helyezi el, melyen feltünteti a fizető parkolóhely helyét, a várakozás időpontját, a jármű rendszámát (illetve egyéb azonosító jelét), valamint a szabálytalanság megnevezését és a pótdíjra vonatkozó információkat.

(3)28 A díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozó járműre ugyanazon a várakozási területen egy naptári napon belül pótdíj csak egyszer szabható ki. Ha a várakozási területen a várakozás csak meghatározott időtartamig engedélyezett, és a díjfizetés nélküli várakozás ezt meghaladóan történik, a 5. § (4) bekezdés szerinti pótdíj megfizetése nem mentesít a külön jogszabály alapján kivetett bírság megfizetése alól.

(4)29 Ha a jármű díjfizetési kötelezettség alá eső várakozási területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

A pótdíj összege, a pótdíj kiszabásának napját követő

a) 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül a díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díjnak megfelelő összeg,

b) 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek - a jármű használatának tartós vagy időleges átengedésétől függetlenül - a szabálytalanságot elkövetőt és a jármű forgalmi engedélyében megjelölt tulajdonost (üzembentartót) egyetemlegesen terhelik.

(6)30 A (4) bekezdés szerinti pótdíjak az általános forgalmi adó hatályán kívül esnek, így nettó értékben számítandóak.

(7)31

(8)

6. §32

A fizető parkolóhely üzemeltetője a parkolási díjak és pótdíjak behajtásáról a polgári jog szabályai szerint gondoskodik. Monor Város Önkormányzata jelen önkormányzati rendeleti rendelkezéssel felhatalmazza az üzemeltető Kövál Monori Városüzemeltetés intézményét, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/E. § (3) bekezdése szerinti adatokat a KEKKH-tól lekérje, és a jogszabályban meghatározottak szerint kezelje.

7. §33

(1) A fizető parkolás szolgáltatás a Monor Városi Piac ügyfélfogadási irodájában nyitvatartási időben parkolási zónánként készpénzben vagy átutalással megvásárolható rendszámhoz kötött havi parkolási bérlet formájában is igénybe vehető.

(2) A rendszámhoz kötött havi parkolási bérlet díja

a) az e rendelet 1. § (2) bekezdés a.) pontjában meghatározott I. zóna esetében bruttó 23000 Ft,

b) az e rendelet 1. § (2) bekezdés b.) pontjában meghatározott II. zóna esetében bruttó 7200 Ft.

(3) A papír alapú parkolási bérlet az alábbi adatokat tartalmazza:

a) tulajdonos adatai,

b) üzemeltető adatai,

c) az érvényességi hónap megjelölése,

d) parkoló bérlet megnevezése,

e) zóna megjelölés,

f) bérlettel megváltott időszak,

g) rendszám,

h) üzemeltető aláírása és bélyegző lenyomata,

i) szigorú számadású sorszám,

j) kiállítás dátuma,

k) „a bérlet más rendszámú járműre át nem ruházható” jelzés.

(4) A tárgyhónapban fel nem használt parkolási bérletek után az üzemeltetőnek nem áll módjában díjat visszatéríteni.

(5) A parkolási bérlet a hónap tört részére nem vásárolható meg.

(6) A parkolási bérlet megvásárlása nem jelenti egy konkrét parkoló hely megváltását, annak foglalását, azaz bóját és rendszámot nem tehet ki a parkolóhelyre a bérlet tulajdonosa, a bérlet vásárlásával a bérlet tulajdonosa arra szerez jogot, hogy az adott parkoló zóna teljes területén rendelkezésre álló szabad parkolóhelyeket az adott rendszámú gépjárművel a bérleti időszak alatt időkorlát nélkül használja.

(7) A parkolási bérlet kiállítója nem vállal kötelezettséget arra, hogy a bérlet tulajdonosának szabad parkolóhelyet biztosít.

(8) A parkolási bérlet más rendszámú gépjárműre át nem ruházható.

(9) A parkolási bérlet szélvédőn való kihelyezésének elmulasztásából eredő büntetésért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

8. §

(1)3435 A fizető parkolóhelyeken a jelen rendeletben, illetve egyéb jogszabályokban erre feljogosított személy jogosult

a) a várakozó jármű vezetője parkolási jegyének, bérletének érvényességét,

b) annak a járművön történt elhelyezését és

c) abban rögzítettek szerinti várakozást

ellenőrizni.

(2) Az üzemeltető képviselője és a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény felhatalmazása alapján működő közterület-felügyelet együttműködik jelen rendelet végrehajtásában és rendelkezései megtartásának ellenőrzésében. Ennek keretében a közterület-felügyelő jogosult és köteles a fenti törvényben meghatározott adatkezelői és intézkedési jogkörei gyakorlására.

10. §36

(1) E rendelet 2009. július 1. napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kihelyezéssel gondoskodik.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseinek végrehajtása 2019. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig felfüggesztésre kerülnek.

 

 

Monor, 2009. május 14.

 

 

 

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.

polgármester jegyző

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Monor, 2023. május 15.

 

1Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 2 §. Hatályos: 2012. május 1.

2Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 32. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

3Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2012. május 1.

4Módosította a 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

5Módosította a 14/2017. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. szeptember 19-től.

6Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2012. május 1.

7Módosította a 45/2012. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2013. január 1-től.

8Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2012. május 1. A 2. § (3) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. február 1-től.

10Módosította a 20/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2012. május 1.

11Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

12Módosította a 6/2020. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. május 1-től. A 4. § (1) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

13Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. február 1-től.

14Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. június 17.

15Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

16Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

17Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. június 17.

18Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

19Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

20Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 21. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

21Megállapította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. június 17.

22Hatályon kívül helyezte a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

23Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. június 17.

24Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2010. június 17.

25Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

26Módosította a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. november 25-től.

27Módosította a 26/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. november 25-től.

28Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

29Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

30Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.

31Hatályon kívül helyezte a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2010. június 17.

32Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól. A 6. § a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

33Törölte a 20/2009. (VII. 15.) számú rendelet 1.§. Hatályos 2009. július 15. A 7. §-t a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

34Módosította a 15/2010. (VI. 16.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2010. június 17.

35Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól. A 8. § (1) bekezdése a Monor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 15.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

36Módosította a 12/2019. (VIII. 5.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2019. augusztus 6-tól.