Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete az ÁKR. hatálybalépésével összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

1. §

Monor Város Önkormányzatának a talajterhelési díjról szóló 26/2004. (X. 28.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)” szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)” szövegrész lép.

 

2. §

Monor Város Önkormányzatának Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről szóló 28/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 14. §-ában a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)” szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)” szövegrész lép.

 

3. §

  1. Monor Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 2/2014. (I. 21.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet 1.) 1. § (2) bekezdés a.) és b.) pontjaiban a „Ket. 94/A. § (1a) bekezdés” szövegrész helyébe a „közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (2)” szövegrész lép.


 

  1. A Rendelet 1. 2. § (4) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)” szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)” szövegrész lép.

 

  1. A Rendelet 1. 2. § (5) bekezdésében a „Ket. 94/A. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. évi CLXXIX. törvény 3. § (1)” szövegrész lép.

 

4. §

Monor Város Önkormányzatának a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 22/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 11. §-ában a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)” szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)” szövegrész lép.

 

5. §

  1. Monor Város Önkormányzatának a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet 2.) 4. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)” szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)” szövegrész lép.

 

  1. A Rendelet 2. 4. § (6) bekezdésében a „Ket.” szövegrész helyébe az „Ákr.” szövegrész lép.

 

 

6. §

Monor Város Önkormányzatának a házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok szolgáltatási díjairól szóló 10/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ában a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)” szövegrész helyébe az „általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)” szövegrész lép.

 

7. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. február 15.

 

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző