15/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

15/2017. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

A települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 18. § a.) pontja, 25. § (3) bekezdés b.) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b.) pontja, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7), 48. § (4), 58/B. § (2), 62. § (2) bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdés a.) pontja, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban, a 115. § (3) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdés a.), d.), g.) pontjaiban, 134/E §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 18. § (2), 29. § (1) - (3), 131. § (1), 148. § (5), 151, § (4a), 162. § (5) bekezdéseiben, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében, 3. § (1) a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a települési támogatásról, az egyéb szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevétele szabályairól, és a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 21 §. (2) bekezdés c.) pontjában a „súlyosan fogyatékos„ szövegrész helyébe a „sajátos nevelési igényű” szövegrész lép.

 

  1. §

A Rendelet 21. §- a az alábbi (3/A) bekezdéssel egészül ki:

 

(3/A)     Bölcsődei ellátás igénybevételére irányuló kérelem az Intézményhez nyújtható be, az Intézmény felvételi szabályzata szerint.

A kérelem elbírálásánál előnyt jelent

  1. ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ac) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ad) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

  1. a védelembe vett gyermeket.

 

  1. §

A Rendelet 21 §. (5) bekezdés a.) pontjából az „és gondozási díjat„ szövegrész törlésre kerül.

 

  1. §

A Rendelet 21 §. (5) bekezdés b.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

  1. §

A Rendelet 21. § (5/a) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

 

21. § (5/a) Az ingyenes vagy a kedvezményes bölcsődei étkezési térítési díj a Gyvt. 21/B. §-ában rögzített feltételek fennállása esetén állapítható meg.

 

  1. §

A Rendelet 21 §. (6) bekezdés f.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

 

  1. §

E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. szeptember 14.

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző