képek a monori Vigadó történetéből

"�PÍTSE!N Al ÉSZ, AL!(OSSON AZ E�Ö, TEREMT$�N AZ AKARIT PALOTÁKAT'' képek a tnonorn Vig.-idó tört,netéböl

Mo no �.·· \ Vigadó.

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ Száztizenhárom éve épült, egykor tündökölt, majd egy évtizedig üresen állt. Sokáig a város központjának egyik csúfsága volt, 2007 óta viszont újra virágzó kulturális és civil központ. Így lehetne röviden összefoglalni a monori Vigadó épületének történetét. A polgármesteri hivatallal szemben álló Vigadó 1909-ben épült, a város polgárai ide jártak mulatni, bálozni. Akkor az épületben étterem, bálterem és egy szálloda kapott helyet. Több funkcióváltáson átesve működött egészen a nyolcvanas évek végéig. A felújítás előtt, 1988ban volt utoljára előadás a Vigadóban. Az épület ezután üresen állt, néhány irodától eltekintve. Az idő vasfoga is látványos harapásnyomokat hagyott rajta. Az egykori szállodarészben szükséglakásokat alakítottak ki, hat-hét család lakott itt. 1998-ban kezdett el foglalkozni az önkormányzat a Vigadó sorsának rendezésével, hiszen tudtuk, ez nem csak egy épület, a Vigadó egy szimbóluma a városnak. 2004-ben európai uniós pályázati támogatást nyertünk az épület felújítására. A teljes költség 380 millió forint volt, az elnyert támogatás ebből 342 millió forintot tett ki. A munkálatok 2006 márciusában kezdődtek, 2007 nyarán a városlakók már a felújított Vigadóban élvezhették a koncerteket és szórakoztató műsorokat, az épület egyre inkább a közösségi élet központjává vált. Azóta is a Vigadó - mint a monori kulturális élet palotája - várja az érdeklődőket. Várjuk Önöket is szeretettel! Darázsi Kálmán polgármester

A SZECESSZIÓRÓL - ELŐSZÓ EGY KIÁLLÍTÁSHOZ A szecesszió nem stílus, hanem művészeti irányzat, művészeti magatartás. A XIX. század végén alakul ki az addig uralkodó, a történeti stílusokat követő és eklektikusan vegyítő gondolkodás elutasításaként. A szó kivonulást, elszakadást jelent és ez a hozzáállás eredményezi a XX. század elején a gyors elterjedését, a kor társadalmi változásaihoz is kapcsolódva. Egységes jellemzője, hogy az alkotásokban a kézművesség tisztelete ötvöződik a modern anyagok használatával, míg az anyag tulajdonságait követő formálással egyaránt hoz létre a természeti formákból kialakuló, növekedési élményt nyújtó, vagy éppen szokatlan geometrikus ornamentikát. Ez az egységes hozzáállás mégis nagy szabadságot adott az alkotóknak és nagy változatosságot eredményezett az alkotásokban, a művészet minden területén. Erről az eltérő elnevezések, az angol Arts and kraft (művészet és kézművesség), a német Jugendstil (fiatal stilus), a francia Art nouveau (új művészet az olasz Stile Liberty, az osztrák Seccession is árulkodnak.

Európa nagy alkotói, Gaudi, Otto Wagner, Horta között is kitűnik Lechner Ödön, aki tanítványaival, követőivel létrehozza a sajátosan egyedi, nemzeti irányzatú építészetét. Az önálló, egységesnek tekinthető „magyaros szecesszió", a történelmi Magyarország tájain és az alkotók révén mégis eltérő, egyéni módon jelenik meg. Érzelmileg, hangulatilag így találhatunk közös jellemzőt Temesvár, Arad, Szabadka, Hódmezővásárhely, Szeged, Kecskemét és Cegléd városokban Székely László, Szántay Lajos, Komor Marcell, Jakab Dezső, Lajta Béla, Sándy Gyula által a századfordulón létrehozott jelentős középületekben. Ezt a sajátos, erre a régióra jellemző egyéni megjelenést nevezhetjük Alföldi szecessziónak. Kevéssé ismert, de egyik legeredetibb alkotó ebben a körben ifj. Nagy István, a Monori Vigadó építésze. Ifj. , 'AGY l'-T V.\N

A VIGADÓ ÉPÍTÉSÉRŐL A HELYI SAJTÓBAN · ·�· -�� .. . . --. . �· � --·· - .. ·:-t:=e�:pJtiijg{ait� �L �� h9�iiai J1tr,t,_ ., � '�. ·-�aöwi� �1öv;llféil6·�n(óin�«i vá2· . - . . -� k- 4J.�-. � l , . � -• -.>,',/�..._;r•";.�f'I--.�• J ·-.i�:. ·,1'Ji :kialtjµk inll Js··v·n�i(mF�lfr,tus in:ív�lturi���, .. niégis epén "tui v�, �afritf_ azt javalljuk, ..hogy_ épit�en. _u é�'tkQ$�Q�J áz--� -erő · teremtseh az akarat 'palotiikat n . . , . k��améu�eiulal�-v�swilma�.. -� .�:- ·g�iysf;g}�t· 'rtf�:i°tJ\'or·· 'étfyh�sére·, . VárÓilUllk . g}rarapitasáf�;-_ • .,;.- - - · •:i' · · · >- · .:�.,� �.eni-p�bzz�l,, 1!e�bev·eró. tökéj,é,,,�1. �mi. ' muc§~s-·� : v�rosunk1mliJ1aneriu1,. · mL.�- sunk takossagának jó&.kara.taval, az . inlelligénci� · eszéve/a- é� az eló\j�rÓsÍ\g 0:1unk.1�jával téremtsük ']lleg azt a lebetöségp.t. hogy 1-2 év alatt emelje, cüszitse , Arosunk�t három palota, amelyek b�dessé� a. tudá�, a� ész, az eró és akarnt gyözedelruH a kö1..érdek gyilkos ellensége, a tudatlan n�rnbi·momsl\g felett. Ez a három. padota : · 1. Egy igazságügyi; egy enu-_\�tes épü­ let a_ júrásbiróságunk részére.· epittet\'e az · igazságügyi miniszteriu01 Altai, amiként az pl. Nngykátán és músntt .történt. 2. Egy nag�· s·úHo<la: épittetse a város nagyko1:csmúja telké11 a. ,·árusbázá,·al · _..egy"°oualha, kéternele:-tre. ugy, hogy a városnak egy fityin,rj�bt: se kerüljön. RÖt megknpjá u mai telj� évi has:i:011ht1rt e::f mind�zel.: felett 30 éY .'rnulrn · tg_� Jlffg_p:enezer . fori 11tht1. · kéti.tll ép:il�tt·t _ tt-\jes t u\ajrtoni joggal . 3. Egy közpo�1ti kulturpaloh\.t a mai á�l.,�i iskola helJf'II. k�t �•melH nrngasa11 hogy abha11 h�lyet találjo11 >L n�ik 'emelt-ten a polgári iskola. . Mi n<lez nem ördöngŐ5�eg, lrnm:n1 11 E:hl i;:; 11eheztll · ruebrvalusitható idea, ha a köz. retek sz�keri-t. egy .\karattal toljuk clón:. Molnár Sándor: Monor közpalotái (Monorkerületi Lapok, 1905. március 12.)

Monor központi része, -a mai Ady út és Mátyás király utca között- a századfordulón elég vigasztalan képet mutatott. A páratlan számú oldalon a mai rendőrségi épület volt emeltes. A többi szegényes külsejű föl dszinte s ház, jobbára nád - esetleg cseréptetővel. nem vált díszére községünknek. Ugyancsak rontotta az összképet az úgynevezett nagyvendéglő, mely a Vigadó előtti úttesten volt felépítve. Számtalan képviselötestületi ülésen foglalkoztak a "városközpont" csinosításával és modernizálásával. Az egyik fő kezdeményező Molnár Sándor községi képviselő, a Monorkerületi Lapok cimű hetilap szerkesztője és kiadója volt. Az ő nevéhez fűződik a polgári iskola állításának, a városi menház-kórház építtetésének eszméje is. Németh László: A monori bírósági épület története (Monori Strázsa, 1994. április) - --•� �. ��P!�,�•�l�:· A ��zs�� �5:!�4�hoz_ a }iypp�IJ cé� . .rtevA,I?�� Íl,upp�i;r. ·.��f:, �.if���:• adoft be. _a�i�_�n-�. �o� ·é,pi!;� : -�� �sMrtl n���v��9�S�Ő helyé� egy. mo_dern vigadó, melyet neveze;t,t c_�g_ !J.a1�, l!lndó"' ·6�c� �c�ni. azon_ (.el�_é,�1_(��/ hőgy a f�léffil� kö�tsége·k amqr.�iz�cl�J�t. nz�ti_· s ezenkivül évi 200). korona · haszonbért fizet_ a városnak husz éven keresztül, azután pedig joga les-z a város1:1ak · tetszés szerinti ttérlönek lciadni nagyC>hb haszönbér mellett. Az eJ..őlj�róság tárgyalhat6nak fogadta el az .e.ján• latot s azt a legközelebbi képviselőtestilleti gyűlés elé terjeszti, mel_y ·vaJószinilleg talál !lffl"öot arra, h-Ogy a nagyvendégl6 uj,raépité• sét - melynek eszméjét szerkesztőnk 0Vetette fel - megvalósitsa._ Monorkerületi Lapok, 1906. május 6.

- Képdselöte!llt ii leti kfö1gy it lt':ot. vo l L Mouo ron f'&lyo hó · 1:2 - én , ame l ynek e l sö _tárg_yu vo l r µ.i9ddó fdépi iése irá.n l . b eadott aj l\ll l Ma Hiw pert B. · t;S_ Fia.i cégne k , a.k i k eg)' igon prak t i ·kus -. éa 11 községre · . ű.é.zve-:-e lőnyö::1 ajánlattal leptek _ ti lö. -Kirii< ügJtUÜ fl , bogy a kö:,:ség a JTIOS t1r n i ot romoli" é s d ül ed ezöbeu· l � vo 1mg) veudégl-q h el.fére . ép-itt� sige n föl egy rn1gyszu- l-H,!s-Mli-eme l !í te� vig_adót 65 ,000 - koron a k ö l tség vet éssel , "z t ren ll e zz.e bH és uéveze t t . .cég b cij • la.ndó ezt aklii· 2a, nká.r 50 évre b �rbe vem1 i , fize t v én · évC . � , OOO kor. haszonbére n fe l ü l a kölcsö\ össz eg ámor Lizatióna-lJs é,,:.l j i�r u l�bi t . Egys· ersmind felaj á1 11'lt t, 10,000 koro 1m ovc1dé k o t . Huppert . B. és Fiai cég aj an h itn · tárgyal tat ·' , efüatá:rozta· tlvlJen a köz-gyülús.-,- !10g) IQ_'- de�en ezeu _vigadót fe l é�- i t i , eló b_� llio 11 t,.Jl 1 pá ·áza tot · h i rdet él!l a legelő 1yöse bb' bérl ö nü kiadj a., - te rmész etes� hogy H p per t !3 . é s 1<' i 1.1 cégnek , mint e l só aj á 1 1 lko:i:ö 11at el ö n y t J J _yuj t ; berende zth3t azonban a köz.iég 1ut!m fld . Monorkerületi Lapok, 1 906. június 1 7. - A u&ff""enlliglő · figye . Kö zségünk ·kepvisetlJtésrtll eti'ne"k szám_ot terü és a _ �özs�k !éJtő�éséne�-o_ gyét s zívükön vi� el� t�· -értekezletett'rifot t ak a nagy)'e.ruléglo :ejH�i ügyéb_en, mely é rtekezle t ol yan hP.tá:rozatot· '-hoz-ott , hogy m ível a nagy venj égl ö m�ni_ épülete Rnnyi ra ros.21 hogy azt re nov"'alt atn í ·sehogy sem l e he t , terve t kész i t-te t 1n 'ujt-a épj t�st iJ letőieg s azt a l egköz e l ebbi 'ké�Mtestül'etí _gyUles e l é t e rj e s?:t i . A 7. . Ú,= teke zl�tell · {:iz ai estrne· domborodo t t k i és · t�Hilfllegtőbb 'h"ivet, hDg'y · a nagyve�Jé� lü a ���tii� 't� l,��IJ;_ _ fo?�á� �- va rosháza v,1 J � s � z -épitmdő 1arasb1rosa&1 epulet tel egy vona l ban lé'pitessék; · ·meg· . P�c'.Hg . egy-e ;n c l t :! e$ épü Íet bü =fzef ' kororia"' köl fségge1 . · Ez a l e rv ann vira megnyerte ·az illelélres t ényezö k letsz� sét, �bgiy •íniif -előre is'.- elfogadot t n a·k te k imhetö. Monorkerületi Lapok, 1 907. április 21.

.;.. \ • i nagykö2' a főtér� ilagyveodéglö · : lev6 � épWete_ :1"!Jy'etl_� a mai kor kiv'1ullmainak megfelelő vendéglőt óhajt épitetni. Felhivatnak--UÖn vendégl6s6k, akik '�mi . vend6g!Ot bérbevenni óhájtJik, hoay a l:Ozaégi el61j�a.l tépjenek e b6 v�g mntke­ �- mivel • községhajland� lesz a ·reflek.,.. táns óhaját � -1,pitkczésnél figyé�n:ibe�i. Monor. 1908. márczius s:iin. . - · . Etlljiré.... Monorkerületi Lapok, 1 908. március 3. - ·vendéglő E _ m _ép e i t l é e s t j � _ ü • g n y a e gyho v ss e z n u d h é l.J. g z .,!9ód . o 'A zá _n s, a t g e y r · · w •dö z t t g . e é té pí s té u si tá b n 'tz v Ö é tt g s r á e g ré \.l v :Í;,; b y e an j i u _s lo t t e t . gn a A p k é i k r ü t e l - · :kezl etet tartot t , melye n Péc sy · Dávid , ..ajánJ ; • -tát tárgya l ta - vol na , ha Pé�si j elen t k ez i k aján, Jata további fent arrása vegeu, de . n-Íe r t e z n n y em ese ·w n r e té lf n o t g , . a a dta b iz a ot H ts u á p g pe m í-t o"s c t é · g in n á e r k v P é é g c é s r i v j e é ­ ·vel m i ndenben megegyező aj á nlatá t , azzal a 'kü l önbségg e], hogy °'em 1 00,000, han em 70,QO0 . ko rona kői tséggel épi t tetik föl a ven · .déglőt emeletesre, s .innak amortiz�t i 9j.át és .az: edd igi házbért hászonb�rk e n t� fi ze t i _ a a város n a k . A nagyvendéglőt _ így máL ő_s z s szel minde� bizonynyal föl é pi t ik. Monorkerületi Lapok, 1 908. július 12.

Monorkerü/eti Lapok, 1 908. július 1 9. -. : · · s, · �lát•·•titéti .Jii-ös · ·:· · {µié•. -­ �o�ór- közsl·· képYÚl�l�\ e_$ttrf,.1t,é t�g,t\ d'é(� �!,'!,��J�}>z_gyül�tál,.\Pf�t,:n1e.ly�I; a<�é-$'·w.s�p�. igen _nagy �-za0,,1ll�l vet tek ·.re�t - . es • behato, · rriind_��g �_rd��!,I· . é�·�rgya_ ljg<?s esi 1 1re cse��­ •tat4r : a ,.-1)ze ��.,ő.�W�:�!tJ:>.a� ho4tf"!r J:?-��� rotatot. ·_ · ., · · • ' �--t-' - · · ' • . · . f · . . , . .• · •· · Á „ nagYV J!:ldéglö épi 1 óse ügyében. . ki:- 1fu�:: �-�r,���ri;;�r�tf 9Jt{n�{:�i�lf��- 1�. kot, '_ költs�ggel Jéi�pi t-.tet1, e ;'.,celra · 65 ¼ év re amor tizac i◊s kölc�ön t v�sz rei,__Ip�_ll.-. nek t örh:�ztési részlet ét_ ajánlattevódig fizet i 2000 _kor. évi bérösszeggel egy"Qt t . Ki mond_ta mdé é g g lő . . a épül ke e p t vi _c1 sele m t os a t z a t r;ai i � t . el h e o k gypes a ti - n ·l¼agt'CB:y t<:ve r n .e � szén épi tessék-,: -a renmaradó _ területet pedig a község bármikor . felhasználhatja ·· es.etleg a vendéglő további épi tésére, · vagy vai a_!:(l. ely küzépület . cél1 ára . Az épí tke-iésnek n:iég ez �&-leendő karesztU'IVtréJe'W:el11atru'6zt"a"Tót"f� ' ' . ' ' . ' - Monorkerületi Lapok, 1 909. március 28. üai -tlg É 7 rtéb e� en e . :sl M e o t n a or na.kögyvzség en e1 d 6 é lij. g r U ó , i é é p s i a képvise16testűle t tö b b tagja p én (eken d•J u t.án értekezletet tartot t a nagyvendéglő épitesi tlgyében . Az értekezl e t eredménye az, hogy s m e e l, gb m iz e t l a y k et egyfebr f u c5 ii v r á r h o ó !!i l é 5 p - i é t l' é e szt kö ,a tele t e s rv a e z zé e s l­ clkésiit eni. 1\ tervei aLtán betcrje:;zii li: iu; ál l�épitészeti hivatalhoz folülb i rálás vége tt, jóváhagyás után aatán az épüés ilgy többi dolgai korűfoek sor ra s igy velószi.nü , hogy még ez. évbeh föl . fog épülni a modern, emeletes nagyvendé g l ő . Monorkerületi Lapok, 1 909. január 10. - Képvi■el öte■tüleit kö ssytllé■• u V t á á r n osu k n ö k zgy k ill ép é v s i t sel t ő a t rt es o t t ill t, ot m e e t l . ye h n ó 2 e 2 z -é a n lá d b é b l i ne.gyrontossá.g� ügyek ben hozott hatá.zatokat : C$Olat 1 b . a A n n 70000agy ve k n o d r é _i;maglő é tö p r ; t le és s e zté é ., s e e s zz k e ö l l c k s a ö p n relvétele il&yébe n névszer Ínt i szavazás■al 25 s:r.óval 4 e l l en el r.at ároztatott az épí tés és a kölcsön felvétel é t , mely határozat el len Bal la Jenő felebbeeést j e l entett be .

�r l ejtés i h i rdetmény. Moa o r nagyköz ég ( Pe tmegye) az épit ndö köz éai nagyvendég l ", szál l oda és v i ga fo fel ' p i t ' , é n · l zü ks · . fol d, k ömüve e lh l _re;,. a h tu u , köra ragó, ác , t 1 ö fedö , bádouo , b 1 1 rkuló, padlózó, a�.ztalu , l akatos, mázo l ó, üvege zoba fe LŐ ká l yhá , zob rász, tb. mun k:á k t-a i\ r l e j t · t b i rd t . A vá.l la l kozó k aj án l at aikat Monor k öz ég el f ü j á róságá ná l legké öbb f . évi máj a hó 1 5 ' u d e. l l óráig nyujt ák b . z aján latho!Z csato ­ landó az 5°to ba.natpénz l e t ét lét igazoló nyugta, m ly 50/o báuatp nz .Monor község pénztá n:\nál fizet n dó be. Az 5°/0 bánabpé n z az aj án l at elfvgadá a e etén a iaz rzö é aláirása.­ kor 1 0¾- ra kiegészít ndő. PPSK Vm. Hivatalos Lapja, 1 909. április 20. Távirati uto n, vagy ké ön érkezett ajánlatok I nem fogadtatnak. Köz ég fenutar j a magának a jogot ana, hogy pályázók k özü l te• kiatet nélkü l a beadott ajánlati öszszegekro, zabadon választhas on , e etleg hogy az ár l ej té töl elállha son , a.vagy azt saját belá.tá a szeri nt későbbre hala zt.has a. Az épi tkezésr e vo natkozó torvok é költ égv�tések Mo n or k.öz ég elöljáró ágánál a hivataloh ór1.k alatt, vaJamint ifj . Nagy István müépitész.. n I Budape t VII. Sajó- utcza 5/a) naponta d. . 8 - 1 2 és d. u. 4-6- ig megtekinth etők ugyanott fognak vál lal kozóknak a költ égveté i ürlar pok ivenkint l korona lefizetése ellenében ki zolgá.ltatni . Teljes tervpéldany 2.J koronMrt szintén kapható. Monor, 1 909. ápri l is hó 20- á.n El6ljá.r61ág.

- Épúl. a . a&pYendéglő.- Mul t szám u n k ban rész) etesen t udós i tott unk A nagy• vendéglő épitésére beerkezet 1 · p'1yázat okról é. s röv iden megemlékeztünk arról is, -hogy az épí tő b izottság mint legkedvezőbbet Bón a Gábor é s Fia · mon or i épitési vállsJkoeók ajáo!a1á1 fogad ta el. Csak örülni tudun k azon, bogy van olyan élel_ me.s és teh· e1seges váli. �. kozonk, ak i · a fó_város . és vidék i . n„gyobb városok vállalkozóiva l fe lvehe t i & verseny t és h �· ly eseljük a"l épitö bizol lság határozatát, · hogy a h elyb eli · emb� r t pá{' t olta a _vidékiek et ó tt, • de egy b en ki fejezzük azon ó hajunk'at, hogy · a p41yázatnye r tes · vallalkozó: is tartsa seem elöt t ezt az egyes _szakmunkák kés :dté:;.e�él. Ipa rosaink ugy is -ne.héz- viazon yokka l k üzdenek s nagyon · r ájuk fér , _ha legalábl? be)yi dalgainkat. �elük vége:it et jük Egyébkén't a nagyv ::ndéglö ép iiésc már kezdetét ve l le, a takar i l *_si munkák• l,evégcz tett .ek s holnap · hé tf ön . 1:nár az ale p oi.ishoz fognak a m.unká· so k . A z. e p i té s i munkát a vallal k.ozó céa tagj a �óna Elek _ vezeti a tervező mérnök , i fj . Nag). · latván f & vá ro1i épi téKm émök fel ü ­ gy elete a l at1 . Monorkerületi L apok, 1 909. június 6. Vtndeg l ösök f i gyelmebe ! M o n o ron , ( P merr · e ) az ujonnan épü l o szaHoda • ve nd e g t o ré zere vendég l ö5t k.e resü nk.. pz • ján l atát be z:i harl apj ká , 11;z 1 a f é l < 1 k e Fiai , Mo n or i Vendéglősök Lapja, 1909. június 20.

Monorkerületi Lapok, 1 909. október 1 Z - A �A.ro•i vigadó épület mér teljesen ké szen ál l , csupan II pAd lózási él!I (est6 munkAk fo l ynak serényen , hogy november l-re _t\tadható lc�ye n rendel t et'ési>nek a -szép palota. Úgy hn l l juk, ho� v y�déglös is akadt már a mode rn száltod : • , l, fi.véház é s vendégl őb.J egy j ó képü deb-rece r 1 i � z: u li (: 1 1 1 bcr s,: emélyébe n , ld edd i g egyi k Ot l H l l Í s::! s•> rendü száUodának vol t -ve2. ,e tőj e mint nz-�tó föp i ncér. Tehá t a mod� r 11 !'"-2 J l odit l l l n d'.! rn veze t ő ke ·i:é • b e kerü l , i g \' ve;_i;re- va l á h/ l ! " : l l t: SZ egy a l lcal • m ;a.ru:; - -h e ly, hol a n ú�u n · : n t1 �� · s·znmban me�.:.fo r d-uló i nt el l ige n s , · i Jé k i en 1 h c re k e l kal• m ns helyisége t , k én_, e ; m�s o t thon t és rn1eg r..-ndes és elíizékcn y 1� iszolgá hi s t t ,t l idand r H 1k , a r nc!y kör l ; i 1 1 : t· ! , y b i z o nyé ra e mel n i tc.,gja ri Á l u nk a z i<lege nfoq;za.l n'l a : s i i:i"y k ö2 ve 1 v e \fD. r0:o U 1 l k özsz ·.:S . : a i, ( )SSáijá.nsk has� 1 • t üa · l esz: ar; u j víg-a� ö . Monorkerületi Lapok, 1 909. október 31. - Nagyaza.&iau mnlat•áar rende. zés� t v...u� un:._.-\e a mon ori spo1 · te,;ty l e l , mel_yet � deceniber hó e l ején ·1u rtanAnak meg � v{l.rosi· vigadó �me l et i d i sze.R m1�ite:rm' é ben, mely n�k P-� l�IH� · (•gy h ,• 1 1 R íe l n vl\tó alk,.. J ma, �rnlatil{!.g r�• adezésór� már megalakul t. u el6kéezil6 bisotte.ág' a · . ,;..· nnd · e.Jlrednre illó -elég boeMa i46 alatt · tifi�aen, el (og löYeÍni, hogy. egy mi nde1:1 tekinle&ben tényea Jtikerlt el!ltél_y t rendezzen " monori éa környéki inteJ- · l igens közönliégnt1k , · Ezc. acélj6t. a eportegy le&, kl1Jönösen a mulaleag· •népes vol \á& i lletóleg, moet an nál inkább elérhel i , mert hi szen 11 \tige.dói nagy_tere� még l álvé.nyosságHamba megy a így von,r.erónl ha t a k6■önségre. Monorkerületi Lapok, 1 909. október 1 Z \ligao áU. hivogat az uj' nilgyvigadó, ? l4m. azéct . rnégsem . -Je-tt nagyobb a. pótadó. S6t hogyha, a kö'l:ség még lr 6t kocsmát 1tY1'tt1a, -Adó - helsett - már .csak borkoatót »agyitna.

/ ! T· ,.?� ,<'.TJ;':':r;�:"'·- -.. .',-; · -- · . ' . - ., ,._:, M • A · már_ · jest!h- · el��17;,����, _bef�9-�· Wt!e�;fp)tli�f-'J��:��������: ye�dég}ös, s�e.ip�l'yébR�, _ .k_i_ rmi� f<?�!qi::� i�bl > ·é:9en,..,.t··�81:'1fm,tf•�6nl6bb"'ftird�ókti't ,f szorze-tt . .·gy-1corratóf_ . ·'és. .�taJhiszt,alotót· l l · . .il*ó�.b ;�n'dlgJlJ' Ozlete11: · O.-,Y'•�· ·éa.kÖl'íW•�-­ ��iífóaAég;, .itciv - -.:�e�t - -biziósalf> ·�et�nk;­ 'i't véndégJ5a. isz'em6ly6i · h : · -szákttujíiit -� . . ' ·" ' . ' . . . . p . télc.lntve is megfe1e!6 Jesz az · új vigadó . a· -:!egké'.nyesebb igényoknek. A szállodai szobák, _ótle.re(Jl_. . tánct_erem, korc-smaszobák, ��véhÁz 0 · nÍi�d igen disies buton:attal i�léi.esea vannak herendezve. A káv éházba legujabti rendnerU 'i _�e n ki tOnő b i l iárd-11sztalt szerzet t az uj ·vendéglős, ki ál talában a Jegel.6zékenyebb ki szolgá!Ast igéri 'l vendégeknek. December hó 1 - en . fogja A Z uj vigadót megn„i tni _a -.. ,:ndéglős, tehát et től kezdve módjában lesz a mo 1 1 ori kényesebb izlésü publikumnak és . 1;,i idege neknek is,- hogy arra érdemes megfti. ­ ' ! ·f l O helyen egy- egy k ellemes· órá t szórakozással tölthessenek. E2 !l hely eddig biá nyzotL Monorkerületi Lapok, 1 909. november 28.

J,fonor. .fldóhivalal és a Vigadó.

ÉVSZÁMOK A VIGADÓ TÖRT É NET É BŐL 1909. november • • • • • • • • • • • • Gol lerits József lett az új Vigadó első bérlője. 1909. december 25-26. · · · · · Egy fővárosi mozgófényképszínház tu lajdonosa megta rtotta az első mozielőadásokat Monoron a Vigadó emeleti dísztermében. 1911 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Apol ló néven á l landó mozi kezdte meg működését a Vigadó emeleti nagytermében. 1911. május 14. • • • • • • • • • • • • • Szebeny Gergely lett a Vigadó új bérlője. 1912 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Felépül t a tűzol tószertár és az adóh ivata l épü l ete a bíróság és a Vigadó között. Az épü let emeleti része ma a Vigadóhoz tartozi k, a földszi nten ped ig gyógyszertár működ i k. 1921 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A Vigadóban rendezték meg az 1919-es monori kommun i sta d i rektóri um tagja i nak büntetőperét. 1928. szeptember • • • • • • • • • • • Untenecker Ferenc lett a Vigadó új bérlője. 1928. szeptember • • • • • • • • • • • A Monori Ipa rtestü let székháza építésének idejére a Vigadóba költözött. 9. december • • • • • • • • • • • • Brabander Gyu la lett a Vigadó új bérlője. 1930. november • • • • • • • • • • • • Strasser Herman lett a Vigadó új bérlője. 1945 után · · · · · · · · · · · · · · · · · · · A Vigadó új bérlője Vereb M i hály lett. 1947. március • • • • • • • • • • • • • • • E l kezdtek bi rkózó és aszta l itenisz mérkőzéseket is rendezni a Vigadóban. 1947. június • • • • • • • • • • • • • • • • • A Magyar-Szovjet Műve lődési Társaság monori csoportja a Vigadó emeletére költözött. 1948. április • • • • • • • • • • • • • • • • • Központi támogatásból mi ntegy ötven kötetből á l ló népkönyvtár nyí lt a Vigadóban. 1948. július • • • • • • • • • • • • • • • • • • A Vigadóban fi zették ki Z i ka János, monori postás részére a TOTÓ országos főnyereményét. 1948. november • • • • • • • • • • • • Vitéz István lett a vendéglő új bérlője.

1957. október • • • • • • • • • • • • • • • A helyi földművesszövetkezet átvette a Vigadó éttermének üzemel tetését. 1959. április • • • • • • • • • • • • • • • • A monor i járás i könyvtár a Vigadó emeletére költözött, és megnyitotta az ország első önkiszolgáló könyvtá rát. 1959. augusztus • • • • • • • • • • • • A monor i könyvesbolt a Vigadó épü letébe köl tözött. 1961. április • • • • • • • • • • • • • • • • • A Vigadó éttermének üzemel tetését átvette a Ceg léd i Vendéglátó i pa ri Vá l la lat. 1965. október • • • • • • • • • • • • • • • Az Ál l ami Bi ztosító monori járás i fiókja hét évre a Vigadó emeletére költözött. 1970. január • • • • • • • • • • • • • • • • Átadták a Vigadó emeletén a kiál l ítás i he lyiségnek fel újított emeleti nagytermet. 1972. szeptember • • • • • • • • • • • A járás i könyvtár i rodái és raktá rának egy része a Vigadó emeletére költözött. 1973. március • • • • • • • • • • • • • • • Az emeleti nagyteremben az MSE bi rkózói edzéseket kezdtek tartan i . 1973. április • • • • • • • • • • • • • • • • • A művelődési ház három he lyiséget kapott a Vigadó emeletén. 1974. október • • • • • • • • • • • • • • • A monor i motoroskl ub a Vigadó emeletére köl tözött. 1977. november • • • • • • • • • • • • • Átadták a Vigadó emeletén levő fel újított kiál l ítótermet. 1979. június • • • • • • • • • • • • • • • • • A Vigadó emeletére költözött a Társada lmi ünnepségeket és Szertartásokat Szervező I roda (a TÜSZI), és a Neve lési Tanácsadó. 1988. július • • • • • • • • • • • • • • • • • A monor i csa ládgondozó csoport és a Nagycsa ládosok Egyesü letének monor i csoportja a Vigadó emeletére költözött a Neve lési Tanácsadó és a Hazafias Népfront nagyközség i bi zottsága mel lé. 1990 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A rendszervá ltás során a l aku l t új pártok monor i csoportjai közü l a Vigadó emeletén kapott i rodát a Fiata l Demokraták Szövetsége (FIDESZ) és a Szabad Demokraták Szövetsége (SZDSZ). 2001. november • • • • • • • • • • • • Művészkávéház és Művészeti Galér ia néven, Juhos János és neje vezetésével megnyí lt a bel ü l ről teljesen fel újított Vigadó étterem. 2007. június • • • • • • • • • • • • • • • • • A teljes épü letet a Vigadó Nonprofit Kft. üzemelteti .

2007 nya rán ünnepélyes keretek között adták át a megúj u l t épü l etet, ezt követően kezdte meg működését a Vigadó Ku l turá l i s és Civi l Központ, így új ra a XX. század elején tervezett funkciót tö ltheti be a vá ros é letében a monori Vigadó. A két napos program keretében a Nemzeti F i l harmon i kus Zenekar és a MÁV Sz imfon i kusok nagyszerű koncertjeivel új időszámítás kezdődhetett a város ku l turá l i s életében.

A 100%-os önkormányzati tu lajdonban lévő Vigadó Ku l turá l i s és Civi l Központ Nonprofit Kft. i ndu lása után i el ső években számos régen látott műfajban mutattak be új ra előadásokat Monoron . Mus ica l és komolyzenei programok, jazzműsorok, i smeretterjesztő előadások, könnyűzenei koncertek, gyerekműsorok várták az érdeklődőket a Vigadó Dísztermében. Ezzel párhuzamosan a képzőművészetek i s új ra otthonra lel tek a fe l újított épü l etben. Az emeleti folyosón kia l akított ga lér iában és termekben havonta más-más amatőr művészek kiá l l ítása i t tekinthet ik meg az érdeklődők. Az épü letben szervezett programok egyre népszerűbbek lettek, rendszeressé vá l tak a tel tházas előadások. Ezen s i kereken fel buzdu lva a szabadtéri helyszínek i s egyre több rendezvénynek adtak otthont. E lőször a - szervezeti leg i de tartozó - Művelődési Ház udva ra, majd a Piac- és Fesztivá lcsa rnok adott helyet a Vigadó szervezésében megva lósu ló programoknak.

Évről-évre szorosabb együttműködés alakult ki az újszerű formában - nonprofit gazdasági társaságként működő - szervezői feladatokat ellátó városi cég és a helyi intézmények, egyesületek, civil szervezetek között. Ennek köszönhetően egyre több alkalommal szerveztek közös programokat, és jelentek meg a Vigadóban is a monori szervezetek. Ilyen példamutató együttműködés eredményeként a Díszterem valódi koncertteremmé válhatott, miután egy jó állapotú, a terem méretéhez alkalmas, közadakozásból vásárolt Steinway zongora került a Vigadóba. Az egyedi lehetőséget kihasználva, az ország legismertebb zongoraművészei tartottak sikeres komolyzenei esteket az épületben, melyet követően egyre nagyobb igény fogalmazódott meg hasonló, nagyobb szabású rendezvények iránt. A városszerte szépülő közterületek is több lehetőséget kínáltak a szabadtéri programok helyszíneinek, ezért kis lépésekkel különböző zenei programok szervezése kezdődött meg. Előbb a városközpontban csendült fel a muzsikaszó nyárestéken, majd a Piac- és Fesztiválcsarnok adott helyet - több műfajban is - sok száz fős közönség számára. Több zongorás komolyzenei koncert, országszerte ismert könnyűzenei együttesek, ezer fős közönséget vonzó gyermekkoncertek sikeres szervezése mutatta, hogy a Vigadóban kialakult szervezői képességek és a közönség igénye is egyre nagyobb programok megvalósítását teszi lehetővé.

Az épület remek kihasználtsága mellett Monor közterületei is rendszeresen váltak rendezvényhelyszínekké. A Városi Uszoda melletti park, a Gera kert, a Balassi utcai sporttelep és több más helyszín adottságait jól kihasználva szerveztek évente több alkalommal is szabadtéri programokat a Vigadó munkatársai. Ezek közül két esemény is kiemelkedik a programkínálatból. A tíz éve útjára indult Borvidékek Hétvégéje példátlan városi összefogásnak köszönhetően évek alatt Közép-Magyarország egyik legnagyobb boros eseménye lett. Június elején, a pincéiket önzetlenül felajánló monori pincetulajdonosok adnak helyet a 22 magyarországi borvidék képviseletében ide érkező borkínálóknak. Évek során az egynapi látogatószám folyamatosan emelkedett, mostanra tízezer fő körüli vendégszám várható évről-évre a monori pincesorok között ezen a napon. Szakmai körökben az egyik legjobb példaként említik az eseményt a kulturális alapú gazdaságfejlesztés megvalósításában. A városközpontban megrendezésre kerülő legnépszerűbb rendezvény az augusztus 20-i ünnepi program lett, ezen a napon az ország legismertebb zenekaraiból kerülnek ki a fellépők.

A folyamatosan megújuló városi intézményhálózat egyes épületeinek átadásakor is állandó szervezők a Vigadó dolgozói. Ezen események közül kiemelkedik a Városi Sportcsarnok átadása, mely alkalommal kétnapos, valódi gálaműsorral ünnepelhették az érdeklődők az újabb, régóta várt monori épület elkészültét. A megújuló, és új ötlettől vezérelt, Vigadó épületében megrendezésre kerülő beltéri rendezvények mellett a szabadtéri programkínálatot is évről-évre bővítették a szervezők, ezzel is tovább emelve az egykor monori palotaként épült Vigadó tekintélyét.

Készült: Az alföldi szecesszió című kiál lítás a l ka lmáva l 2022-ben. Szerkesztésért felelős: Vigadó Ku l turá l i s és Civi l Központ Nonprofit Kft. Hanzel i k Andrea ügyvezető A kiadvány összeállítását segítette: Marunák Ferenc, Gál Zol tán, Gubán Sándor Arculat, grafika, tördelés: Kántor Att i la Nyomdai kivitelezés: Keskeny és Társa i 2001 Kft. Megjelenik: 500 példányban q

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=