képek a monori Vigadó történetéből

- Épúl. a . a&pYendéglő.- Mul t szám u n k ban rész) etesen t udós i tott unk A nagy• vendéglő épitésére beerkezet 1 · p'1yázat okról é. s röv iden megemlékeztünk arról is, -hogy az épí tő b izottság mint legkedvezőbbet Bón a Gábor é s Fia · mon or i épitési vállsJkoeók ajáo!a1á1 fogad ta el. Csak örülni tudun k azon, bogy van olyan élel_ me.s és teh· e1seges váli. �. kozonk, ak i · a fó_város . és vidék i . n„gyobb városok vállalkozóiva l fe lvehe t i & verseny t és h �· ly eseljük a"l épitö bizol lság határozatát, · hogy a h elyb eli · emb� r t pá{' t olta a _vidékiek et ó tt, • de egy b en ki fejezzük azon ó hajunk'at, hogy · a p41yázatnye r tes · vallalkozó: is tartsa seem elöt t ezt az egyes _szakmunkák kés :dté:;.e�él. Ipa rosaink ugy is -ne.héz- viazon yokka l k üzdenek s nagyon · r ájuk fér , _ha legalábl? be)yi dalgainkat. �elük vége:it et jük Egyébkén't a nagyv ::ndéglö ép iiésc már kezdetét ve l le, a takar i l *_si munkák• l,evégcz tett .ek s holnap · hé tf ön . 1:nár az ale p oi.ishoz fognak a m.unká· so k . A z. e p i té s i munkát a vallal k.ozó céa tagj a �óna Elek _ vezeti a tervező mérnök , i fj . Nag). · latván f & vá ro1i épi téKm émök fel ü ­ gy elete a l at1 . Monorkerületi L apok, 1 909. június 6. Vtndeg l ösök f i gyelmebe ! M o n o ron , ( P merr · e ) az ujonnan épü l o szaHoda • ve nd e g t o ré zere vendég l ö5t k.e resü nk.. pz • ján l atát be z:i harl apj ká , 11;z 1 a f é l < 1 k e Fiai , Mo n or i Vendéglősök Lapja, 1909. június 20.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=