képek a monori Vigadó történetéből

�r l ejtés i h i rdetmény. Moa o r nagyköz ég ( Pe tmegye) az épit ndö köz éai nagyvendég l ", szál l oda és v i ga fo fel ' p i t ' , é n · l zü ks · . fol d, k ömüve e lh l _re;,. a h tu u , köra ragó, ác , t 1 ö fedö , bádouo , b 1 1 rkuló, padlózó, a�.ztalu , l akatos, mázo l ó, üvege zoba fe LŐ ká l yhá , zob rász, tb. mun k:á k t-a i\ r l e j t · t b i rd t . A vá.l la l kozó k aj án l at aikat Monor k öz ég el f ü j á róságá ná l legké öbb f . évi máj a hó 1 5 ' u d e. l l óráig nyujt ák b . z aján latho!Z csato ­ landó az 5°to ba.natpénz l e t ét lét igazoló nyugta, m ly 50/o báuatp nz .Monor község pénztá n:\nál fizet n dó be. Az 5°/0 bánabpé n z az aj án l at elfvgadá a e etén a iaz rzö é aláirása.­ kor 1 0¾- ra kiegészít ndő. PPSK Vm. Hivatalos Lapja, 1 909. április 20. Távirati uto n, vagy ké ön érkezett ajánlatok I nem fogadtatnak. Köz ég fenutar j a magának a jogot ana, hogy pályázók k özü l te• kiatet nélkü l a beadott ajánlati öszszegekro, zabadon választhas on , e etleg hogy az ár l ej té töl elállha son , a.vagy azt saját belá.tá a szeri nt későbbre hala zt.has a. Az épi tkezésr e vo natkozó torvok é költ égv�tések Mo n or k.öz ég elöljáró ágánál a hivataloh ór1.k alatt, vaJamint ifj . Nagy István müépitész.. n I Budape t VII. Sajó- utcza 5/a) naponta d. . 8 - 1 2 és d. u. 4-6- ig megtekinth etők ugyanott fognak vál lal kozóknak a költ égveté i ürlar pok ivenkint l korona lefizetése ellenében ki zolgá.ltatni . Teljes tervpéldany 2.J koronMrt szintén kapható. Monor, 1 909. ápri l is hó 20- á.n El6ljá.r61ág.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=