képek a monori Vigadó történetéből

- Képdselöte!llt ii leti kfö1gy it lt':ot. vo l L Mouo ron f'&lyo hó · 1:2 - én , ame l ynek e l sö _tárg_yu vo l r µ.i9ddó fdépi iése irá.n l . b eadott aj l\ll l Ma Hiw pert B. · t;S_ Fia.i cégne k , a.k i k eg)' igon prak t i ·kus -. éa 11 községre · . ű.é.zve-:-e lőnyö::1 ajánlattal leptek _ ti lö. -Kirii< ügJtUÜ fl , bogy a kö:,:ség a JTIOS t1r n i ot romoli" é s d ül ed ezöbeu· l � vo 1mg) veudégl-q h el.fére . ép-itt� sige n föl egy rn1gyszu- l-H,!s-Mli-eme l !í te� vig_adót 65 ,000 - koron a k ö l tség vet éssel , "z t ren ll e zz.e bH és uéveze t t . .cég b cij • la.ndó ezt aklii· 2a, nká.r 50 évre b �rbe vem1 i , fize t v én · évC . � , OOO kor. haszonbére n fe l ü l a kölcsö\ össz eg ámor Lizatióna-lJs é,,:.l j i�r u l�bi t . Egys· ersmind felaj á1 11'lt t, 10,000 koro 1m ovc1dé k o t . Huppert . B. és Fiai cég aj an h itn · tárgyal tat ·' , efüatá:rozta· tlvlJen a köz-gyülús.-,- !10g) IQ_'- de�en ezeu _vigadót fe l é�- i t i , eló b_� llio 11 t,.Jl 1 pá ·áza tot · h i rdet él!l a legelő 1yöse bb' bérl ö nü kiadj a., - te rmész etes� hogy H p per t !3 . é s 1<' i 1.1 cégnek , mint e l só aj á 1 1 lko:i:ö 11at el ö n y t J J _yuj t ; berende zth3t azonban a köz.iég 1ut!m fld . Monorkerületi Lapok, 1 906. június 1 7. - A u&ff""enlliglő · figye . Kö zségünk ·kepvisetlJtésrtll eti'ne"k szám_ot terü és a _ �özs�k !éJtő�éséne�-o_ gyét s zívükön vi� el� t�· -értekezletett'rifot t ak a nagy)'e.ruléglo :ejH�i ügyéb_en, mely é rtekezle t ol yan hP.tá:rozatot· '-hoz-ott , hogy m ível a nagy venj égl ö m�ni_ épülete Rnnyi ra ros.21 hogy azt re nov"'alt atn í ·sehogy sem l e he t , terve t kész i t-te t 1n 'ujt-a épj t�st iJ letőieg s azt a l egköz e l ebbi 'ké�Mtestül'etí _gyUles e l é t e rj e s?:t i . A 7. . Ú,= teke zl�tell · {:iz ai estrne· domborodo t t k i és · t�Hilfllegtőbb 'h"ivet, hDg'y · a nagyve�Jé� lü a ���tii� 't� l,��IJ;_ _ fo?�á� �- va rosháza v,1 J � s � z -épitmdő 1arasb1rosa&1 epulet tel egy vona l ban lé'pitessék; · ·meg· . P�c'.Hg . egy-e ;n c l t :! e$ épü Íet bü =fzef ' kororia"' köl fségge1 . · Ez a l e rv ann vira megnyerte ·az illelélres t ényezö k letsz� sét, �bgiy •íniif -előre is'.- elfogadot t n a·k te k imhetö. Monorkerületi Lapok, 1 907. április 21.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=