az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018. március 19., hétfő, 17:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

2. §

 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

111. cím: Önkormányzat

112. cím: Védőnői Szolgálat

113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét 2.621.122.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 2.315.687.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -305.435.000.- Ft-ban

- ebből: működési költségvetési többlet: 22.374.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -327.809.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 305.435.000.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 305.435.000.- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadását 0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 305.435.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 305.435.000.- Ft-ban

- ebből: működési finanszírozási többletet: 0.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 305.435.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

  Eredeti előirányzat

  1.1

  Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

  1 368 611 000

  1.2

  Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről

  204 893 000

  1.3

  Közhatalmi bevételek

  535 901 000

  1.4

  Működési bevételek

  169 082 000

  1.5

  Felhalmozási bevételek

  36 200 000

  1.6

  Működési célú átvett pénzeszközök

  1 000 000

  1.7

  Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

  0

   B 1 - 7

  I.1.1 – 1.7. Költségvetési bevételek összesen:

  2 315 687 000

  1.8.1.1

  Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

  0

  1.8.1.2

  Belföldi értékpapírok bevételei

  0

  1.8.1.3

  Maradvány igénybevétele

  305 435 000

  1.8.1.4

  Államháztartáson belüli megelőlegezések

  0

  1.8.1.6

  Központi-, irányítószervi támogatás

  947 292 000

   

  - Intézmény finanszírozás miatti bevételi korrekció

  -947 292 000

   B 8

  I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

  305 435 000

   

  1. Bevételek mindösszesen:

  2 621 122 000

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

  Eredeti előirányzat

  2.1.1

  Működési kiadások

  2 491 417 000

  2.1.1.1

  Személyi juttatások

  808 772 000

  2.1.1.2

  Munkaadót terhelő járulékok

  161 544 000

  2.1.1.3

  Dologi kiadások

  459 986 000

  2.1.1.4

  Ellátottak pénzbeli juttatásai

  27 027 000

  2.1.1.5

  Egyéb működési célú kiadások

  1 034 088 000

  2.1.1.5.1

  Elvonások

  0

  2.1.1.5.2

  Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on belülre

  0

  2.1.1.5.3

  Működési célú támogatások ÁHT-on belülre

  115 614 000

  2.1.1.5.4

  Műk.c.v.tér.tám., kölcs.ny.ÁHT-on kívülre

  0

  2.1.1.5.5

  Működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

  400 268 000

  2.1.1.5.6

  Tartalékok

  518 206 000

  2.1.2

  Felhalmozási kiadások

  129 705 000

  2.1.2.1

  Beruházások

  27 285 000

  2.1.2.2

  Felújítás

  102 420 000

  2.1.2.3

  Egyéb felhalmozási célú kiadások

  0

  2.1.2.3.1

  Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on belülre

  0

  2.1.2.3.2

  Egyéb felhalmozási c.támogatások ÁHT-on kívülre

  0

   K 1 - 8

  II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

  2 621 122 000

  2.2.1

  Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

  0

  2.2.2

  Belföldi értékpapírok kiadásai

  0

  2.2.4

  Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

  0

  2.2.4

  Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása

  947 292 000

   

  - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció

  -947 292 000

  K 9 

  II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

  0

   

  1. Kiadások mindösszesen:

  2 621 122 000

   

  Költségvetési bevételek és kiadok egyenlege:

  -305 435 000

   

  Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

  305 435 000

   

  Egyenlegek egyenlege:

  0

 

 1. Az Önkormányzat bevételei

 2. §

 3. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2018. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.


 

 1. Az Önkormányzat kiadásai

 2. §

 3. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2018. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2018. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2018. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2018. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat 2018. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §

 2. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2018. évben 58.000.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

 1. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1. §

 2. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §

 2. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1. §

 2. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

 1. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

IV. Záró rendelkezések

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. március 8.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző