az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018. március 19., hétfő, 17:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt

10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §
 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

            111. cím: Önkormányzat

            112. cím: Védőnői Szolgálat

            113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

            131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

            132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

            133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

      150. cím: Monori Gondozási Központ

      160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. §[1]
 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét                                      2.841.275.837.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                     2.377.471.714.- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                       -463.804.123.- Ft-ban

 • ebből:          működési költségvetési hiányát:                 116.950.193.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:           -346.853.930.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 463.804.123.- forint költségvetési hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123.- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadását                                                                      0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                    463.804.123.- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                       463.804.123.- Ft-ban

 • ebből:          működési finanszírozási többletet:                              0.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:         463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 368 611

1 368 610 371

51 490 574

1 420 100 945

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

204 893

204 893 099

0

204 893 099

1.3

Közhatalmi bevételek

535 901

535 901 000

0

535 901 000

1.4

Működési bevételek

169 082

169 081 592

7 295 078

176 376 670

1.5

Felhalmozási bevételek

36 200

36 200 000

0

36 200 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000 000

3 000 000

4 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 315 687

2 315 686 062

61 785 652

2 377 471 714

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

305 435

305 435 000

158 369 123

463 804 123

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

947 292

947 291 701

8 458 037

955 749 738

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-947 292

-947 291 701

-8 458 037

-955 749 738

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

305 435

305 435 000

158 369 123

463 804 123

 

 1. Bevételek mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

220 154 775

2 841 275 837

 

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 491 417

2 491 416 943

195 700 002

2 687 116 945

2.1.1.1

Személyi juttatások

808 772

808 770 348

37 700 793

846 471 141

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

161 544

161 544 086

7 277 452

168 821 538

2.1.1.3

Dologi  kiadások

459 986

459 987 580

11 848 006

471 835 586

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027

27 027 000

362 258

27 389 258

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 034 088

1 034 087 929

138 511 493

1 172 599 422

2.1.2

Felhalmozási kiadások

129 705

129 704 119

24 454 773

154 158 892

2.1.2.1

Beruházások

27 285

27 284 852

6 339 700

33 624 552

2.1.2.2

Felújítás

102 420

102 419 267

17 115 073

119 534 340

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1 000 000

1 000 000

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

2 621 122

2 621 121 062

220 154 775

2 841 275 837

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

0

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

947 292

947 291 701

8 458 037

955 749 738

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-947 292

-947 291 701

-8 458 037

-955 749 738

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

220 154 775

2 841 275 837

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-305 435

-305 435 000

-158 369 123

-463 804 123

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

305 435

305 435 000

158 369 123

463 804 123

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 

 1. Az Önkormányzat bevételei
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2018. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2018. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2018. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2018. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2018. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat 2018. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.   A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §
 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2018. évben 58.000.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

 1. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1. §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1. §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

 1. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

IV.   Záró rendelkezések

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. március 8.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

                                                                   dr. Urbán Hajnalka

                                                                               jegyző

 

Monor, 2018. június 19.

 

 

 

[1] Módosította a 19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. június 20-tól.