az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

2018. március 19., hétfő, 17:24

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2018. (VI. 19.), 22/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt

10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §
 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

            111. cím: Önkormányzat

            112. cím: Védőnői Szolgálat

            113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

            131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

            132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

            133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

      150. cím: Monori Gondozási Központ

      160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 1. §[1], [2]
 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

költségvetési kiadási összegét                                      4.469.187.998.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét                                     4.051.384.430.- Ft-ban

                          költségvetési egyenlegét                       -417.803.568.- Ft-ban

- ebből:        működési költségvetési hiányát:                 -22.060.817.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát:           -395.742.751.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 417.803.568.- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555.- forint működési finanszírozási hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123.- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

 

finanszírozási kiadását                                                  1.145.401.855.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                 1.563.205.423.- Ft-ban

                          finanszírozási egyenlegét                       417.803.568.- Ft-ban

- ebből:        működési finanszírozási többletet:              -46.000.555.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet:         463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 368 611

1 368 610 371

1 420 100 945

18 102 932

1 438 203 877

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

204 893

204 893 099

204 893 099

261 410 109

466 303 208

1.3

Közhatalmi bevételek

535 901

535 901 000

535 901 000

0

535 901 000

1.4

Működési bevételek

169 082

169 081 592

176 376 670

296 447 175

472 823 845

1.5

Felhalmozási bevételek

36 200

36 200 000

36 200 000

1 097 952 500

1 134 152 500

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000 000

4 000 000

0

4 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 315 687

2 315 686 062

2 377 471 714

1 673 912 716

4 051 384 430

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

305 435

305 435 000

463 804 123

0

463 804 123

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1 401 300

1 401 300

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

947 292

947 291 701

955 749 738

3 624 956

959 374 694

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

1 098 000 000

1 098 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-947 292

-947 291 701

-955 749 738

-3 624 956

-959 374 694

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

305 435

305 435 000

463 804 123

1 099 401 300

1 563 205 423

 

 1. Bevételek mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

2 841 275 837

2 773 314 016

5 614 589 853

 

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 2

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 491 417

2 491 416 943

2 687 116 945

1 322 613 231

4 009 730 176

2.1.1.1

Személyi juttatások

808 772

808 770 348

846 471 141

7 593 879

854 065 020

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

161 544

161 544 086

168 821 538

1 008 248

169 829 786

2.1.1.3

Dologi  kiadások

459 986

459 987 580

471 835 586

303 198 855

775 034 441

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027

27 027 000

27 389 258

-2 420

27 386 838

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 034 088

1 034 087 929

1 172 599 422

1 010 814 669

2 183 414 091

2.1.2

Felhalmozási kiadások

129 705

129 704 119

154 158 892

305 298 930

459 457 822

2.1.2.1

Beruházások

27 285

27 284 852

33 624 552

264 799 654

298 424 206

2.1.2.2

Felújítás

102 420

102 419 267

119 534 340

12 071 881

131 606 221

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

1 000 000

28 427 395

29 427 395

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

2 621 122

2 621 121 062

2 841 275 837

1 627 912 161

4 469 187 998

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

0

47 401 855

47 401 855

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

947 292

947 291 701

955 749 738

3 624 956

959 374 694

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

1 098 000 000

1 098 000 000

 

 - Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-947 292

-947 291 701

-955 749 738

-3 624 956

-959 374 694

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

1 145 401 855

1 145 401 855

 

 1. Kiadások mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

2 841 275 837

2 773 314 016

5 614 589 853

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-305 435

-305 435 000

-463 804 123

46 000 555

-417 803 568

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

305 435

305 435 000

463 804 123

-46 000 555

417 803 568

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

0

 

 1. Az Önkormányzat bevételei
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2018. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. Az Önkormányzat kiadásai
 1. §
 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2018. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2018. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2018. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

 1. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2018. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2018. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2018. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat 2018. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.   A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 1. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

 1. §

A Monori Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg, mely az önkormányzat költségvetési rendeletébe nem épül be.

 

 1. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §
 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalap a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján 2018. évben 58.000.- forint.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

 1. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1. §
 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §
 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

 1. §
 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

 1. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

IV.   Záró rendelkezések

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. március 8.

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                           dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

                                                                       dr. Urbán Hajnalka

                                                                                jegyző

 

Monor, 2018. szeptember 24.

 

 

 

[1] Módosította a 19/2018. (VI. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. június 20-tól.

[2] Módosította a 24/2018. (IX. 24.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2018. szeptember 25-től.