az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020. március 3., kedd, 16:51

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2020. (V. 7.), 16/2020. (VII. 20.), 20/2020. (X. 19.), 22/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendeletekkel módosított, egységes szerkezetbe foglalt

4/2020. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019.évi LXXI. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

2. §

 1. Az Áht. 23. § (2) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. E rendelet az önkormányzatot és intézményeit címenként részletezi.

 

Intézmények címei:

 

100. cím: Monor Város Önkormányzata

110. cím: Önkormányzat és kiemelt szakfeladatai

111. cím: Önkormányzat

112. cím: Védőnői Szolgálat

113. cím: Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség

120. cím: Monori Polgármesteri Hivatal

130-160. cím: Önállóan működő költségvetési szervek

130. cím: Óvodák

131. cím: Monori Kossuth Lajos Óvoda

132. cím: Monori Tesz-Vesz Óvoda

133. cím: Monori Petőfi Óvoda

134. cím: Monori Napsugár Óvoda

135. cím: Monori Szivárvány Óvoda

140. cím: Monori Bölcsőde

150. cím: Monori Gondozási Központ

160. cím: Dr. Borzsák István Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiállítás

 

 1. E rendelet a bevételeket és a kiadásokat alcímenként a 3. § (3) bekezdésben részletezi.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1, 2, 3, 4

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 2. költségvetési kiadási összegét

  6.800.494.621,- Ft-ban

  költségvetési bevételi összegét

  4.409.822.404,- Ft-ban

  költségvetési egyenlegét

  -2.390.672.217,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiány

  -936.080.919,- Ft-ban

  felhalmozási költségvetési hiányt

  -1.454.591.298,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

A -2.390.672.217,- forint költségvetési hiányt belső finanszírozásként

- a 2019.évi maradvány 2.160.934.447,- forint (-53.681.254.-ÁHT-on belüli megelőleg. visszafiz.) igénybe vételével, valamint

- belföldi értékpapírok 283.419.024,- forint bevételeiből

biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2020. évi költségvetésének

 2. finanszírozási kiadási összegét

  53.681.254,- Ft-ban

  finanszírozási bevételi összegét

  2.444.353.471,- Ft-ban

  finanszírozási egyenlegét

  2.390.672.217,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többlet

  816.507.496,- Ft-ban

  felhalmozási finanszírozási többlet

  1.574.164.721,- Ft-ban

 

állapítja meg.

 

 1. Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 451 491 590

1 680 248 211

0

1 680 248 211

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

318 224 776

1 841 565 706

0

1 841 565 706

1.3

Közhatalmi bevételek

771 700 000

716 700 000

-60 000 000

656 700 000

1.4

Működési bevételek

214 598 112

225 502 487

0

225 502 487

1.5

Felhalmozási bevételek

0

0

4 806 000

4 806 000

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

1 000 000

0

1 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 756 014 478

4 465 016 404

-55 194 000

4 409 822 404

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

283 419 024

283 419 024

0

283 419 024

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 770 794 844

2 160 934 447

0

2 160 934 447

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

1 158 965 788

1 180 058 556

0

1 180 058 556

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-1 158 965 788

-1 180 058 556

0

-1 180 058 556

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

2 054 213 868

2 444 353 471

0

2 444 353 471

 

 1. Bevételek mindösszesen:

4 810 228 346

6 909 369 875

-55 194 000

6 854 175 875

 

Adatok forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Változás 4

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

3 033 457 988

3 618 754 472

-55 194 000

3 563 560 472

2.1.1.1

Személyi juttatások

1 023 710 017

1 101 121 340

0

1 101 121 340

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

203 256 729

208 329 896

0

208 329 896

2.1.1.3

Dologi kiadások

1 000 976 692

1 325 116 973

8 000 000

1 333 116 973

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

27 027 000

0

27 027 000

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

778 487 550

957 159 263

-63 194 000

893 965 263

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 776 770 358

3 236 934 149

0

3 236 934 149

2.1.2.1

Beruházások

1 291 847 804

1 298 270 579

0

1 298 270 579

2.1.2.2

Felújítás

484 922 554

1 938 663 570

0

1 938 663 570

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

4 810 228 346

6 855 688 621

-55 194 000

6 800 494 621

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

53 681 254

0

53 681 254

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

1 158 965 788

1 180 058 556

0

1 180 058 556

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-1 158 965 788

-1 180 058 556

0

-1 180 058 556

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

53 681 254

0

53 681 254

 

 1. Kiadások mindösszesen:

4 810 228 346

6 909 369 875

-55 194 000

6 854 175 875

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-2 054 213 868

-2 390 672 217

0

-2 390 672 217

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

2 054 213 868

2 390 672 217

0

2 390 672 217

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

I. Az Önkormányzat bevételei

4 §

 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2020. évi bevételi főösszegek megbontását címenként az I./2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az Önkormányzat bevételeit (alcímenként) az I./3. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) bevételeit a I./8.1-8.2 számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2020. évi állami központi támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I./3.2. számú melléklet tartalmazza.


 

II. Az Önkormányzat kiadásai

5. §

 1. A 3. § (3) bekezdésében megállapított 2020. évi kiadási főösszegek megbontását címenként az I./2.-2.1 számú mellékletek részletezi.

 

 1. A kiadások közül az Önkormányzat kiadásait (alcímenként) az. I./4-6. számú melléklet, az intézmények (alcímenkénti) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2020. évre vonatkozóan a I./8.1.-8.2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi felújítási és fejlesztési előirányzatait a I./4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2020. évi kiadásait (alcímenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I./5. számú mellékletek szerint határozza meg.

 

8. §

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő 2020. évi pénzforgalom nélküli kiadásait (céltartalékát és általános tartalékát) az I./6. számú melléklet tartalmazza.

 

9. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés a) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I./9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

10. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzat 2020. évi hitel tőketörlesztés és kötvény tőketörlesztés előirányzatait a I./11. számú melléklet tartalmazza.

 

11. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontjának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2020. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I./12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

12. §

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés d) pontjának megfelelően Monor Város Önkormányzatának a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak főbb csoportokban történő bemutatása az I./13. és 14. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

13. §

Monor Város Önkormányzat 2020. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I./15. számú melléklet tartalmazza.

III. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

14. §

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

15. §

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

16. §

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 3 millió Ft vis major keretet visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

17. §

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

18. §

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül - beleértve a létszám-előirányzatot is - kötelesek gazdálkodni.

 

19. §

 1. Az önkormányzat költségvetési szervei vonatkozásában a maradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

20. §

A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

A költségvetési törvény 59. § (1) bekezdése szerinti és a Kttv. 132. §-a szerinti 38.650.- forint illetményalapot a (6) bekezdésben adott felhatalmazás alapján Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetmény alapjáról szóló 21/2019. (XII. 17.) önkormányzati rendeletével 2020. évre 60.000.- forintban határozta meg.

A Monori Polgármesteri Hivatalnak a Kttv. hatálya alá tartozó középfokú végzettségű dolgozói esetében nincs, a felsőfokú végzettségű dolgozói esetében 10 % az illetménykiegészítés mértéke.

 

21. §

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról - szükség szerint aktualizálva - likviditási tervet kell készíteni.

 

22. §

 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján - külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni

 

23. §

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

24. §

 1. A munkabér-hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő¬testület 100 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az (1) bekezdésen kívüli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

25. §

 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának a háromnegyed éves helyzetről november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

 

26. §

Az önkormányzat fenntartásában működő valamennyi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete látja el, mely feladat részletes szabályait az Ávr. ide vonatkozó rendelkezései alapján megkötött munkamegosztási megállapodások tartalmazzák.

 

IV. Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni, kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2020. február 27.

 

Darázsi Kálmán sk. dr. Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Monor, 2020. november 19.

 

1 Módosította a 9/2020. (V. 7.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. május 8-tól.

2 Módosította a 16/2020. (VII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. július 21-től

3 Módosította a 20/2020. (X. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. október 20-tól

4 Módosította a 22/2020. (XI. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. november 20-tól.