Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól

2016. április 6., szerda, 11:25

Monor Város Önkormányzatának

11/2009. (III. 23.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt,

16/2007. (VII. 10.) sz. Önkormányzati Rendelete

 

Önkormányzati Építészeti- Műszaki Tervtanácsról, szervezetéről és működési szabályairól.

 

Monor Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6.§. (7) bek. szerinti felhatalmazás alapján  - figyelemmel a településrendezési és építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII.04.) Korm. sz. rendelet előírásaira Monor Város Önkormányzati Tervtanácsának létrehozásáról, szervezetéről és működési szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya, alkalmazási köre

 

[1]1.§.

 

A rendelet hatálya Monor Város Önkormányzata teljes közigazgatási területére kiterjed.

A rendelet előírásait alkalmazni kell a Ttr. és e rendeletben meghatározott építmények, telek-alakítások építészeti-műszaki tervezési és építésügyi hatósági eljárásaiban.

 

A Tervtanács szervezete

[2]2.§.

 

 1. Monor Város Önkormányzata a település közigazgatási területén az önkormányzati, építészeti-műszaki tervtanácsot társulási formában működteti a Ttr. 10. § (1) bekezdése alapján, valamint a „R” 1.sz. függelékét képező „Társulási megállapodás” és a rendelet 2. sz. függelékét képező „Ügyrend” alapján.

 

 1. A Tervtanács elnevezése: Társult Települési Tervtanács.

 

 1. A Társult Települési Tervtanács (a továbbiakban: Tervtanács) a szakmai munkáját a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló, többször módosított 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8. §-a alapján társulási formában létre hozott, a Monor és Térsége Főépítészi Önkormányzati Társulás közreműködésével, a társult települési főépítész közös foglalkoztatásában együttműködő önkormányzatok által alkalmazott társult települési főépítész szakmai irányításával végzi.

 

A Tervtanács működési rendje

3.§.

 

 1. A  Tervtanács elnökből és tervtanácsi tagokból áll. A szakmai munkát az elnök irányítja.

 

 1. [3]A Tervtanács elnöke a társult települési főépítész.

A Tervtanács üléseire az „R”-ben meghatározott személyeken kívül, tanácskozási joggal meg kell hívni a polgármestert, valamint a polgármester által javasolt más személyeket.

 

 1. [4]A Tervtanács ülése zárt ülés, a tanácskozáson kizárólag a napirendi pontonként meghívottak vehetnek részt.

 

 1. [5]A Tervtanács a vonatkozó jogszabályok keretei között, e rendelet függelékét képező Ügyrendje szerint végzi a szakmai tanácsadó munkáját.

 

 

 1. [6]A titkár megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel, valamint közigazgatási alapvizsgával vagy azzal egyenértékű vizsgával rendelkező személy.

 

 1. – (12)[7]

 

A bíráló[8], [9]

4.§.

 

Összeférhetetlenségi szabályok[10], [11]

5.§.

 

A Tervtanács véleményezési területei

4.§.[12]

 

 1. [13]A Tervtanácsnak meg kell tárgyalnia mindazokat a terveket, amelyek nem tartoznak a Központi Tervtanácshoz, vagy a Területi Tervtanácshoz és amelyeket az önkormányzat e rendelete, továbbá a vonatkozó Kormányrendelet és a település Szabályozási Terve (SzT) területileg kijelöl, illetőleg a tervező vagy az építtető-beruházó kérésére a Tervtanács elnöke befogad.

 

 1. [14]Az építési hatósági eljárásban megelőzően és kötelezően be kell szerezni a Tervtanács szakmai véleményét:
  • ipari, szolgáltatási és kereskedelmi célú létesítések, település-képben megjelenő homlokzati átalakítások, rendeltetés változások építésügyi hatósági eljárását megelőzően,
  • 4 lakóegységet meghaladó lakóépület létesítésének, átalakításának és rendeltetés változásának akár 1 lakóegységet érintő építésügyi hatósági eljárását megelőzően,
  • műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint világörökségi területen, az országos jelentőségű védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen, építményen kezdeményezett építési-fenntartási munkákat megelőzően,
  • a település szabályozási tervében (SzT) illetve a helyi építési szabályzatban (HÉSz) jelölt/meghatározott terület-felhasználási övezeteken belül, a létesítés tartalmától függetlenül, (az SzT vonatkozó kivonatai e rendelet 3. számú függelékét képezik.)
  • ahol azt az I. fokú építési hatóság indokoltnak tarja és kéri.
 2. [15]
 3. 4 lakóegységet meghaladó lakóépület létesítésének, átalakításának és rendeltetés változásának akár 1 lakóegységet érintő engedélyezési eljárását megelőzően,
 4. műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint világörökségi területen, az országos jelentőségű védett természeti területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben, továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt álló területen, építményen kezdeményezett építési-fenntartási munkákat megelőzően,[16]
 5. a település szabályozási tervében (SzT) illetve a helyi építési szabályzatban (HÉSz) jelölt/meghatározott terület-felhasználási egységeknél a létesítés tartalmától függetlenül,
 6. ahol azt az I. fokú építési hatóság indokoltnak tarja.
 7.       A Tervtanács elnöke, a kezdeményezéssel érintett Tervtanács előzetes egyetértése mellett kezdeményezheti, hogy az illetékességi körébe tartozó terveket a Területi Tervtanács is tárgyalja meg.

 

A tervtanácsi eljárás rendje

5.§.[17]

 

(1.)  A tervtanácsi eljárás a tervdokumentáció benyújtójának kérelmére indul.

(2.)  [18] A tervdokumentációt minimum két példányban, papír alapon kell benyújtani a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalához, a Társult Települési Tervtanács részére címezve.

(3.)  Amennyiben a tervdokumentáció digitális adathordozón is benyújtásra kerül, papír alapon meghatározotthoz képest eggyel kevesebb példányszám is elegendő.

(4.)  – (11) [19]

Amennyiben a benyújtott tervdokumentáció nem felel meg az e rendeletben előírt tartalmi követelményeknek a tervtanács titkára 3 munkanapon belül egy alkalommal legfeljebb 15 napos határidővel hiánypótlásra szólíthatja fel a benyújtót. A hiánypótlás ideje nem számít bele véleményezési határidőbe.

A benyújtott tervdokumentációt a tervtanács tagjai és a meghívott résztvevők számára a tárgyalás előtt legalább 5 munkanappal tanulmányozásra hozzáférhetővé kell tenni. A bírálók szakmai véleményüket a tervtanács ülése előtt legalább 5 munkanappal írásban megküldik a tervtanács titkárának.

A tervtanács az állásfoglalását a kérelem előterjesztésétől számított 30 munkanapon belül hozza meg. A határidő indokolt esetben egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési határidőbe az állásfoglalás postára adásának napja is beszámít.

A titkár a tervtanács elnöke által aláírt állásfoglalást postai úton megküldi - építészeti-műszaki tervtanács esetén a tervdokumentáció egy lepecsételt példányával együtt - a tervdokumentáció benyújtójának és tervezőjének.

A titkár a tervtanácsot működtető szerv iratkezelési szabályai szerint nyilvántartásba veszi és megőrzi a jegyzőkönyvet és annak mellékleteit, valamint a tervtanács állásfoglalását, továbbá a tervdokumentáció egy példányát vagy az azt tartalmazó digitális adathordozót.

Az építészeti-műszaki tervtanács a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, valamint a titokvédelemről.

 

8.§.[20]

 

A tervtanácsi jegyzőkönyv

9.§. [21]

 

A tervdokumentáció minősítésének szempontjai

6.§.[22]

 

(1.)  [23]

(2.)  [24] Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja, hogy a benyújtott építészeti műszaki terv – a Ttr.-ben meghatározott szakmai követelményeken túlmenően - megfelel-e a település által meghatározott településfejlesztési koncepciónak és összhangban áll-e az ennek alapján meghatározható közérdekkel.

(3.)  aa) a telepítés (a környezetbe illeszkedés, a beépítés),

(4.)  ab) a tervezési program szerinti rendeltetés, a használhatóság és a gazdaságosság (rendeltetésszerű használat, gazdaságossági, épületfizikai, energetikai),

(5.)  ac) az esztétikus megjelenés (tömegalakítás, színezés, anyaghasználat),

(6.)  ad) településképi és településszerkezeti hatásai kedvezőek-e, továbbá hogyan felel meg a rálátás és látványvédelem követelményének,

(7.)  a helyi építési szabályzatnak és a szabályozási tervnek, illetve ezek hiányában vagy nem teljes körű szabályozásuk esetén az illeszkedés követelményének.

 1. Az építészeti-műszaki tervtanács a szakmai véleményezés során vizsgálja továbbá, hogy a benyújtott építészeti műszaki terv megfelel-e a település által meghatározott településfejlesztési koncepciónak és összhangban áll-e az ennek alapján meghatározható közérdekkel.

 

A tervtanácsi állásfoglalás

11.§. [25]

 

 

Finanszírozás

7.§. [26]

 

(1.)  A tervtanácsi eljárás díj- és illetékmentes.

 1. A Tervtanács helyi működési költségeit Monor Város Önkormányzata költségvetési rendeletében biztosítja.

(3) [27]A Tervtanács tagjait és bírálóit 3.000.- Ft összegű tiszteletdíj illeti meg, azon napirendek után, amelyeken részt vett, illetve bírált. A tiszteletdíj a költségtérítést is magába foglalja.

 

 1. [28]Az Önkormányzat Képviselő-testülete 2010-től a tiszteletdíj mértékét a tárgyévi költségvetési rendeletben határozza meg.

 

 1. [29]Nem jár tiszteletdíj a Tervtanács elnökének, illetve tagjának vagy titkárának, ha a település köztisztviselője.

 

 

Záró rendelkezések

9.§.

 

A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a 9/2003. (II. 13.) sz. ÖK. rendelet.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépés után beadott kérelmek esetén kell alkalmazni, kihirdetéséről a jegyző hirdető táblán történő kifüggesztéssel gondoskodik.

 

Monor, 2007. július 2.

 

 

 

                Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester                    jegyző

 

 

[1] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. március 23.

[2] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. március 23.

[3] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. március 23.

[4] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. március 23.

[5] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. március 23.

[6] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. március 23.

[7] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2009. március 23.

[8] 252/2006.(XII.7.) Korm.sz. rendelet 6.§.

[9] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2009. március 23.

[10] 252/2006.(XII.7.) Korm.sz. rendelet 7.§.

[11] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2009. március 23.

[12] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2009. március 23.

[13] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2009. március 23.

[14] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2009. március 23.

[15] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2009. március 23.

[16] 252/2006.(XII.7.) Korm. sz. rend. 10.§.(2) bek. a) pont.

[17] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2009. március 23.

[18] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2009. március 23.

[19] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 6.§ (2) bekezdés. Hatályos: 2009. március 23.

[20] Hatályon kívül helyezet a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2009. március 23.

[21] Hatályon kívül helyezet a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2009. március 23.

[22] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 8.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2009. március 23.

[23] Hatályon kívül helyezet a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 8.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2009. március 23.

[24] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 8.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2009. március 23.

[25] Hatályon kívül helyezte a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 9.§. Hatályos: 2009. március 23.

[26] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2009. március 23.

[27] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2009. március 23.

[28] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2009. március 23.

[29] Módosította a 11/2009. (III. 23.) számú rendelet 10.§. Hatályos: 2009. március 23.