Monor Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és szerkezeti rendjéről szóló – 12/2006. (V. 30.) számú rendelettel módosított – 5/2006. (II. 28.) számú alaprendelet módosításáról

2016. április 6., szerda, 13:45

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

23/2006. (IX. 30.) SZÁMÚ RENDELETE

 

„Monor Városi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és szerkezeti rendjéről szóló – 12/2006. (V. 30.) számú rendelettel módosított – 5/2006. (II. 28.) számú alaprendelet módosításáról.”

 

1. §.

 

Az  5/2006. (II. 28.) számú alaprendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

2. §

eFt-ban

Megnevezés

19/2006. rendelet

23/2006. rendelet

B E V É T E L E K

 

 

 

 

 

I. Működési bevételek

1 670 386

1 670 446

 1. Intézményi működési bevétel

172 216

172 276

 2. Sajátos működési bevétel

1 498 170

1 498 170

II. Támogatások

910 400

910 400

 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása

910 400

910 400

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

261 142

261 142

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

153 650

160 575

 1. Működési célú pénzeszköz átvétel

103 750

107 079

 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

49 900

53 496

V. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele

8 500

8 500

VI. Hitelek

151 237

151 237

 1. Működési célú hitelfelvétel

151 237

151 237

 2. Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

V. Pénzmaradvány

10 842

10 842

B E V É T E L E K  ÖSSZESEN

3 166 157

3 173 142

K I A D Á S O K

 

 

 

 

 

I. Működési kiadások

2 892 113

2 890 432

 1. Intézmények

1 882 605

1 882 425

    - Személyi juttatás

1 124 967

1 124 967

    - Munkaadókat terhelő járulékok

348 857

348 857

    - Dologi kiadás

363 001

362 821

    - Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

470

470

    - Ellátottak pénzbeli juttatásai

45 310

45 310

 2. Polgármesteri Hivatal

1 009 508

1 008 007

    - Személyi juttatás

329 000

329 670

    - Munkaadókat terhelő járulékok

104 935

105 066

    - Dologi kiadás

398 471

393 054

    - Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás

94 380

97 498

    - Ellátottak pénzbeli juttatásai

82 722

82 719

II. Felújítási kiadások

117 461

118 587

III. Fejlesztési kiadások

67 048

72 686

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

9 967

11 689

V. Hitelek törlesztése

65 863

65 863

VI. Kötelező államháztartási céltartalék

12 975

12 975

VII. Tartalék (Kistérség)

730

910

K I A D Á S O K  ÖSSZESEN

3 166 157

3 173 142

Költségvetési létszámkeret

615,0

615,0

 

3. §

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

Monor, 2006. szeptember 14.

 

 

 

 

 

 Pogácsás Tibor                                                                  Sándorné Urbán Hajnalka   

  polgármester                                                                                                        jegyző