Monor Városi Önkormányzat 2000- évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról

2016. április 5., kedd, 11:51

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

10/2001. (IV. 30.) számú rendelete

 

Monor Városi Önkormányzat 2000- évi gazdálkodásáról, zárszámadásáról

 

1.§.

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.452.598 ezer Ft bevétellel

2.402.178 ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el a képviselő-testület.

Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményét kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 5. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait –ezen belül kiemelt kiadásait- feladatonként részletesen a 6. számú mellékletben foglaltak alapján fogadja el.

 

2.§.

 

A felújítási kiadások teljesítését 103.233 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 7. számú melléklet szerint elfogadja.

A fejlesztési kiadások teljesítését 95.669 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

A felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, támogatásokat a 9. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

3.§.

 

Az önkormányzat 2000. évi hitel törlesztésének és támogatási kölcsön nyújtásának teljesítését a képviselő-testület a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

 

4.§.

 

A pénzügyi befektetések és értékpapírok kiadásainak teljesítését a 11., 12. számú mellékletek szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

 

5.§.

 

Az önkormányzat 2000. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 13. számú melléklet szerint fogadja el.

 

6.§.

 

Az önkormányzat 2000. évi december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján állapítja meg.

 

7.§.

 

A 2000. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 15/a. számú mellékletben foglaltak szerint, a 2000. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 15/b. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

 

8.§.

 

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2000. évi pénzmaradványát a 16. számú mellékletben foglaltak –intézményi részletezésnek megfelelően- 37.918 eFt összegben jóváhagyja. A 2000. évi önkormányzati intézményi pénzmaradvány felhasználását a 17. számú melléklet szerint fogadja el.

 

9.§:

 

Az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 18. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

 

10.§.

 

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéből a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az intézményeket.

 

11.§.

Záró rendelkezések

 

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2001. április 12.

 

                Pogácsás Tibor sk.              Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester        jegyző