Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

2016. március 22., kedd, 15:44

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

12/2010. (V. 18.), 16/2010. (VII. 13.), 20/2010. (IX. 23), 28/2010. (XI. 17.), 1/2011. (I. 31.), 9/2011. (III. 18.) számú rendeletével módosított

3/2010. (II. 19.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

 

Monor Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a (a továbbiakban: Áht.) alapján, továbbá a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) számú Kormányrendeletnek (a továbbiakban: Ámr.) megfelelően a 2010. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

 1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §

 

 1. Az Áht. 67. § (3) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti bevételek - I/3.1. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti működési és rövid lejáratú finanszírozási kiadások - I/5.1. sz. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön címet alkotnak.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő felhalmozási és hosszú lejáratú finanszírozási kiadások - I/4. sz. melléklet szerinti felsorolásban - külön-külön címet alkotnak.

 

 1. A költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

 

 1. § [1], [2], [3], [4], [5], [6]

 

A Képviselőtestület az Önkormányzat együttes 2010. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok ezer Ft-ban értendők

 

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás

Módosított előirányzat

BEVÉTELEK

 

 

 

 

I.

Intézményi működési bevételek

176 497

196 524

31 606

228 130

II.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele

1 041 172

1 121 188

0

1 121 188

III.

Önkormányzat költségvetési támogatása

1 239 185

1 552 987

22 195

1 575 182

IV.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

440 370

595 969

5 458

601 427

V.

Támogatás értékű bevételek

147 394

187 672

-5 801

181 871

VI.

Véglegesen átvett pénzeszközök

32 552

37 672

99 040

136 712

VII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, érékpapírok kibocsátásának és értékesítésének bevétele

0

0

0

0

1.

Előző évi központi kiegészítés

0

5 145

0

5 145

VIII.

Pénzforgalom nélküli bevételek

212 092

325 909

-71 404

254 505

2.

Intézményi finanszírozás miatti bevételi korrekció

-275 005

-305 012

0

-305 012

 

Költségvetési bevételek összesen (I.+..+VIII.):

3 014 257

3 718 054

81 094

3 799 148

IX.

Működési célú hitel felvétele

157 959

157 959

0

157 959

X.

Felhalmozási célú hitel felvétele

0

0

 

0

 

Finanszírozási bevételek összesen (IX.+X):

157 959

157 959

0

157 959

XI.

Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

 

Bevételek összesen: (I.+..+XI) :

3 172 216

3 876 013

81 094

3 957 107

KIADÁSOK

 

0

 

0

XII.

Működési kiadások

2 644 976

3 056 374

3 539

3 059 913

3.

Személyi juttatások

1 179 736

1 343 010

-2 306

1 340 704

4.

Munkaadókat terhelő járulékok

298 334

339 975

1 383

341 358

5.

Támogatás-, támogatásértékű működési kiadások

288 093

323 343

622

323 965

6.

Működési célú pénzeszközátadás

178 556

213 672

-4 842

208 830

7.

Dologi- és egyéb folyó  kiadások

628 605

689 227

-2 051

687 176

8.

Önkormányzat által folyósított ellátások

59 384

103 347

6 771

110 118

9.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

12 268

43 800

3 962

47 762

XIII.

Felhalmozási kiadások

203 446

511 683

257 573

769 256

10.

Felújítási kiadások

49 710

203 888

106 583

310 471

11.

Intézményi beruházási kiadások

55 497

157 424

110 840

268 264

12.

Támogatás-, támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

25 785

40 150

65 935

13.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

10 500

33 347

0

33 347

14.

Részesedések vásárlása

24 639

28 139

0

28 139

15.

Kölcsönök nyújtása- és törlesztése

63 100

63 100

0

63 100

XIV.

Nyújtott kölcsönök

0

0

0

0

XV.

Pénzforgalom nélküli kiadások

535 179

321 859

-191 796

130 063

16.

Céltartalék

525 179

313 535

-186 796

126 739

17.

Általános tartalék

10 000

8 324

-5 000

3 324

18.

Intézményfinanszírozás miatti kiadási korrekció

-275 005

-305 012

0

-305 012

 

Költségvetési kiadások összesen ( XII.+..+XV.):

3 108 596

3 584 904

69 316

3 654 220

XVI.

Rövid lejáratú finanszírozási kiadások

0

227 489

0

227 489

XVII.

Hosszú lejáratú finanszírozási kiadások

63 620

63 620

11 778

75 398

 

Finanszírozási kiadások összesen (XVI.+XVII.):

63 620

291 109

11 778

302 887

XVIII.

Egyéb finanszírozási kiadások

0

0

0

0

 

Kiadások mindösszesen:

3 172 216

3 876 013

81 094

3 957 107

18.

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:

-94 339

133 150

11 778

144 928

19.

Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:

94 339

-133 150

-11 778

-144 928

20.

Egyéb finansz.-i bevét. és kiadások egyenlege:

0

0

0

0

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

 

 1. §

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2010. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2010. évre az I/1., 2011-2012. évekre vonatkozóan az I/14. számú melléklet tartalmazza.

 

I.

Az Önkormányzat bevételei

 

 1. §

 

 1. A 3. §-ban megállapított 2010. évi bevételi főösszegek megbontását a I/2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit (címenként) az I/3. számú melléklet, az intézményenkénti (címenkénti) bevételeket a I/8.1. számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2010. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az I/3.2. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az Önkormányzat kiadásai

 

 1. §

 

A Képviselőtestület a költségvetési intézmények (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2010. évre vonatkozóan a I/2. számú melléklet szerint állapítja meg.

 1. §

 

A Képviselőtestület a 2010. évi felújítási előirányzatokat célonként a I/4.1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

 

A Képviselőtestület a 2010. évi fejlesztési előirányzatokat célonként a I/4.2. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

 

A Képviselőtestület a 2010. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a I/4.3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 1. §

 

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2010. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a I/5. számú melléklet szerint határozza meg.

 

 1.  §

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a I/7. számú melléklet, valamint az erről szóló kisebbségi önkormányzat által hozott határozat tartalmazza.

 1. §

 

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása a I/9. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg.

 

 1.  §

 

Az Önkormányzat 2010-2027. évi Hitel tőketörlesztés és Kötvény tőketörlesztés előirányzatait lejárat szerinti bontásban, mint többéves kihatással járó feladatellátást a I/11. számú melléklet tartalmazza.

 

 1.  §

 

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2010. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a I/12. számú melléklet szerint valósul meg.

 

 1.  §

 

Az Önkormányzat 2010. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a I/15. számú melléklet tartalmazza.

 

III.

A 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

 1. §

 

 1. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

 

 1. §

 

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

 1. §

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az I/6. számú mellékletben betervezett 5 millió Ft vis major keret terhére visszapótlási kötelezettséggel felhasználhatja. Amennyiben az nem nyújt elegendő fedezetet, akkor a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

 1. §

 

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 1. §

 

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten (külön szakfeladatként) épül be.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

 

 1. §

 

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. §

 

 1. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.
 1. §

 

 1. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.
 1. §

 

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

 1. §

 

 1. A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2010. évben 20 000,- Ft.

 

 1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2010. évben 5.250,- forint/fő/hónap.

 

 1. Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 • MSE bérleti díj
 •  Diáksport támogatás
 •  Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.

 

(4) A 2010. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

 

 1. §

 

 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

 1. §

 

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

 1. §

 

 1. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselőtestület 100 Millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az 100 Millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

 

 1. §

 

 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed-éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselőtestületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. A Képviselőtestület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

 

 1. §

 

A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

 

 1. §

 

A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

 

 1. pont

 

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

 

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról – önkormányzati költségvetési elszámolási számláról.

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló a féléves és éves önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai működési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

 

 1. pont

 

Az önkormányzat az általa fenntartott Tűzoltó Parancsnokság pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és előzetesen megtervezett kincstári alszámlán biztosítja.

A kincstári intézmény feladata a Tűzoltó Parancsnokság pénzellátási feladatainak ellátása.

 

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

 

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

 

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

 

 1. pont

 

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervet elkülönítetten fogadja el.

 

Az önkormányzati költségvetési támogatást előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

 

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

 

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

 

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

 

 1. pont

 

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

 1. az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 2. az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 3. az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

 

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

 

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

 1. pont

 

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv alszámlájára.

 

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

 

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

 

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

 

 1. pont

 

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

 

 1. pont

 

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

 1. ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,
 2. az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,
 3. az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

 

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

 

 1. pont

 

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

 1. pont

 

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

 

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

 

 1. pont

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

 

 1. pont

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézménye önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközeit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

 

Az intézmény pénzellátási rendszere Monor Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó önkormányzati kincstári pénzforgalmi számlán és ahhoz kapcsolódó alszámlán (alcímű számlán) történik.

 

Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.

 

Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. A polgármester határozza meg az intézmény házipénztárában a napi pénztárzárást követően tartható készpénz-összeg mennyiségét.

 

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzintézeti bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

 1. pont

Az intézmény számláján képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a polgármester határozza meg.

A pénzmaradvány és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

A kincstári intézmény pénzmaradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és hagyja jóvá.

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

IV.

Záró rendelkezések

 1. §

 

 1. Ez a rendelet a 2010. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

 

Monor, 2010. február 11.

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                                           Sándorné Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                                                                                           jegyző


[1] Módosította a 12/2010. (V. 18.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. május 18.

[2] Módosította a 16/2010. (VII. 13.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. július 13.

[3], Módosította a 20/2010, (IX. 23.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. szeptember 23.

[4]  Módosította a 28/2010. (XI. 17.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. november 17.

[5] Módosította az 1/2011. (I. 31.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. január 31.

[6] Módosította a 9/2011. (III. 18.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2011. március 18.