Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

2016. március 22., kedd, 15:58

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

14/2009. (V. 25.), 23/2009. (X. 13.), 25/2009. (XII. 17), 2/2010. (II. 17.) számú rendeltével módosított egységes szerkezetbe foglalt

 

4/2009. (II. 17.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről.

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján, továbbá a Magyar Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvény , valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek megfelelően a 2009. évi költségvetésről és szerkezeti rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §.

 1. Az Államháztartási Törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. A költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti kiadások – 7. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.

 

[1], [2], [3], [4]3. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2009. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

 

 

 

eFt-ban

 

 

BEVÉTELEK

4/2009.sz.
rendelet

14/2009.sz
rendelet

23/2009.

sz.rendelet

25./200.sz
rendelet

Változás

2/2010.sz.
rendelet

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 074 117

1 088 320

1 133 432

1 132 921

125 907

1 258 828

 

1./ Intézményi működési bevételek

70 104

84 307

129 419

131 148

26 061

157 209

 

2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 004 013

1 004 013

1 004 013

1 001 773

99 846

1 101 619

II.

TÁMOGATÁSOK

1 066 650

1 120 921

1 169 137

1 226 843

69 984

1 296 827

 

1./ Önkormányzat költségvetési támogatása

1 066 650

1 120 921

1 169 137

1 226 843

69 984

1 296 827

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

224 300

362 082

373 241

384 038

-172 691

211 347

IV.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

64 146

152 265

160 672

178 836

-72 540

106 296

V.

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

859 737

859 737

860 261

863 777

140

863 917

VI.

TÁM. KÖLCS. VISSZATÉR.ÉRTÉKPAPÍR BEVÉTELE

1 070

1 070

1 070

1 070

0

1 070

VII.

HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL

0

139 260

139 260

139 260

0

139 260

VIII.

Likvid hitelfelvétel

0

0

0

 

0

0

IX.

Előző évi kiegészítés központi ktgv-i szervtől

0

5 605

9 400

11 592

0

11 592

X.

PÉNZMARADVÁNY

0

494 681

494 681

494 681

0

494 681

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 290 020

4 223 941

4 341 154

4 433 018

-49 200

4 383 818

KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

 

 

 

 

 

 

 

1./ Intézmények működési kiadásai

1 349 857

1 411 846

1 433 103

1 442 689

4 784

1 447 473

 

      - Személyi juttatások

881 425

926 646

936 087

934 389

-1 114

933 275

 

      - Munkaadókat terhelő járulékok

271 543

283 509

283 697

282 804

-2 784

280 020

 

      - Dologi kiadások

187 745

192 547

204 175

216 245

8 682

224 927

 

      - Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 144

9 144

9 144

9 251

0

9 251

 

2./ Polgármesteri Hivatal műk. kiadásai, önk. feladatok ell.

1 077 790

1 118 512

1 157 253

1 216 185

13 622

1 229 807

 

      - Személyi juttatások

328 748

335 296

344 965

366 763

-4 237

362 526

 

      - Munkaadókat terhelő járulékok

102 665

104 970

108 201

113 519

968

114 487

 

      - Dologi kiadások

379 855

369 167

441 794

443 469

2 774

446 243

 

      - Működési célú pénzeszközátadás

229 136

247 955

195 155

195 765

-115

195 650

 

      - Támogatásértékű működési kiadások

7 526

11 073

7 445

8 045

115

8 160

 

      - Önkormányzat által folyósított ellátások

27 360

44 484

52 787

76 588

13 116

89 704

 

      - Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500

5 567

6 906

12 036

1 001

13 037

II.

Felújítási kiadások

13 141

85 183

118 427

201 589

10 061

211 650

III.

Fejlesztési kiadások

0

389 987

404 338

460 618

-46 115

414 503

IV.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

1 500

1 505

2 853

7 377

-3 730

3 647

V.

Hitelek törlesztése

847 732

847 732

847 732

852 384

-4 652

847 732

VI.

TÁMOGATÁÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

15 175

18 301

24 026

7 500

31 526

VII.

FEJLESZTÉSI CÉLTARTALÉK

0

354 001

359 147

228 150

-30 670

197 480

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 290 020

4 223 941

4 341 154

4 433 018

-49 200

4 383 818

Költségvetési létszám előirányzat:

490,5 fő  

494,0 fő  

494,0 fő  

494,0 fő  

 -9,5 fő

484,5 fő

                 

 

4. §.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2009. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2009-2010-2011. évekre vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

I.

Az Önkormányzat bevételei

 

5. §.

 1. A 3. §-ban megállapított 2009. évi bevételi főösszegek megbontását a 2. számú melléklet részletezi.

 

 1. A bevételek közül az intézményenkénti (címenkénti) tevékenységi működési bevételeket 2009. évre vonatkozóan a 3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit (címenként) 2009. évre vonatkozóan a 4. számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2009. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

II.

Az Önkormányzat kiadásai

 

6. §.

A Képviselő-testület a költségvetési intézmények (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2009. évre vonatkozóan a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

7. §.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2009. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

 

8. §.

A Képviselő-testület a 2009. évi felújítási előirányzatokat célonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

9. §.

A Képviselő-testület a 2009. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 9. számú melléklet részletezi.

 

10. §.

Az Önkormányzat 2009-2027. évi Hitel tőketörlesztés és Kötvény tőketörlesztés előirányzatait lejárat szerinti bontásban, mint többéves kihatással járó feladatellátást a 10. számú melléklet tartalmazza.

 

11. §.

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása  a 11. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg. Ennek megfelelően a mellékletben a 2008. év terv, a 2008. év módosított előirányzat adatai, és a 2009., 2010., 2011 év tervezett előirányzatai  szerepelnek.

 

12. §.

Az Önkormányzat 2009. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 12. számú melléklet tartalmazza.

 

13. §.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetését a 13 számú melléklet, az erről szóló kisebbségi önkormányzat határozatát a 13/a. számú melléklet tartalmazza.

 

14. §.

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2009. évi közvetett támogatások, és az ez által kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 14. számú melléklet szerint valósul meg.

III.

A 2009. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

15. §.

 1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

 

16. §.

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

17. §.

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

18. §.

A költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

19. §.

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten (külön szakfeladatként) épül be.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

 

20. §.

Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszám-előirányzatot is – kötelesek gazdálkodni.

 

21. §.

 1. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények vonatkozásában a pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 

22. §.

 1. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

 

23. §.

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

24. §.

 1. A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2009. évben 20 000,- Ft.

 

 1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2009. évben 5.250,- forint/fő/hónap.

 

 1. Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 • MSE bérleti díj
 •  Diáksport támogatás
 •  Pótlékok mértékének változásából adó többletkiadások.

 

(4) A 2009. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott  szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően be kell nyújtani.

 

25. §.

 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény szabályai szerint a tényleges mutatók alapján – külön jogszabályban meghatározott határidőig - elszámol a normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

26. §.

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

27. §.

 1. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselő-testület 100 Millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az 100 Millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

 

28. §.

 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed-éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

 

 1. Az önkormányzat zárszámadásához kapcsolódó, az önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó, egyszerűsített éves költségvetési beszámolót a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselő-testület elé kell terjeszteni. A Képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített éves költségvetési beszámolót, a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

 

29. §.

A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

 

30. §

A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

 

1. pont

 

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

 

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó Tűzoltó Parancsnokság (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról – önkormányzati költségvetési elszámolási számláról.

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló a féléves és éves önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai működési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

 

2. pont

Az önkormányzat az általa fenntartott Tűzoltó Parancsnokság pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és előzetesen megtervezett kincstári alszámlán biztosítja.

A kincstári intézmény feladata a Tűzoltó Parancsnokság pénzellátási feladatainak ellátása.

 

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

 

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

 

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

 

3. pont

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervet elkülönítetten fogadja el.

 

Az önkormányzati költségvetési támogatást előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

 

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

 

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

 

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

 

4. pont

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

 1. az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 2. az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 3. az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

 

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

 

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

 

5. pont

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv alszámlájára.

 

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

 

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

 

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

 

6. pont

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

 

7. pont

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

 

 1. ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,
 2. az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,
 3. az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

 

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

 

8. pont

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

 

9. pont

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

 

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

 

10. pont

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

 

11. pont

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézménye önálló bankszámlával nem rendelkezhet, pénzeszközeit az önkormányzat költségvetési számlája alszámláján kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

 

Az intézmény pénzellátási rendszere Monor Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó önkormányzati kincstári pénzforgalmi számlán és ahhoz kapcsolódó alszámlán (alcímű számlán) történik.

 

Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.

 

Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. A polgármester határozza meg az intézmény házipénztárában a napi pénztárzárást követően tartható készpénz-összeg mennyiségét.

 

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzintézeti bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

 

12. pont

Az intézmény számláján képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a polgármester határozza meg.

 

A pénzmaradvány és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

 

A kincstári intézmény pénzmaradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és hagyja jóvá.

 

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

 

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

 

IV.

Záró rendelkezések

 

31. §.

 

 1. Ez a rendelet a 2009. január 1. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.

 

 

Monor, 2009. február 12.

 

 

Pogácsás Tibor                                                                                Sándorné Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                                  jegyző


[1]  Módosította a 14/2009. sz. rendelet. Hatályos: 2009. június 1-től.

[2]  Módosította a 23/2009. (X. 13.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. október 13.

[3]  Módosította a 25/2009. (XII. 17.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. december 17.

[4]  Módosította a 2/2010. (II. 19.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. február 19.