Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

2016. március 22., kedd, 16:17

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

7/2010. (IV. 26.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

  1. §.

 

Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

 

4 024 553 ezer Ft bevétellel

                                                                              3 916 586 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

 

A Polgármesteri Hivatal és az intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint 4 024 553 e Ft főösszeggel fogadja el a Képviselőtestület.

 

Az intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1 342 090 e Ft főösszeggel jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként részletesen a 7. számú mellékletben foglaltak alapján 1 151 661 e Ft főösszeggel fogadja el.

2.§.

 

A 2008. évi normatív és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások összegét a 5. számú mellékletben foglaltak szerint, a 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 5/a. számú mellékletben foglaltak szerint  3 748 884 Ft főösszeggel, a 2009. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 5/b. számú mellékletben foglaltak szerint  6 219  Ft főösszeggel fogadja el.

A 2009. évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az 5/c. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 0 Ft főösszeggel fogadja el.

A 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolását az 5/d. számú melléklet szerint 1 390 298 Ft főösszeggel fogadja el.

 

3.§.

 

A felújítási kiadások teljesítését 184 017 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A fejlesztési kiadások teljesítését 336 408 e Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 10/a. számú mellékletben foglaltak szerint 3 962 e Ft főösszegben jóváhagyja.

 

A támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 10/b. számú rendelet szerint 17 641 e Ft főösszegben hagyja jóvá.

 

4.§.

 

Az Önkormányzat 2009. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselőtestület a 11. számú melléklet szerint 847 732 e Ft főösszegben fogadja el.

5.§.

 

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Működési bevételei:   

 2.628 428 e Ft

Működési kiadásai:       

 2.408 792 e Ft

Felhalmozási célú bevételei: 

 1 098 860 e Ft

Felhalmozási célú kiadásai:        

1 474 719 e Ft

2008. évi pénzm.felh.: ( működési)

      17 178 e Ft

 

Függő, átfutó, kiegy.bevétel:                        962 e Ft

Függő, átfutó, kiegy.kiadás:

33 075 e Ft

2008. évi pénzm. felh.: ( felhalm)      279 125 e Ft

 

Bevétel főösszege:          

 4 024 553 e Ft

Kiadás főösszege:    

 3 916 586 e Ft

 

6.§.

 

Az önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 13. számú melléklet szerint

 1 626 eFt bevételi és 1 605 e Ft kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

 

7.§.

 

Az Önkormányzat 2009. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 15/a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 12 797 199 e Ft, 2009. évi mérleg főösszeg: 13 671 239 e Ft.

8.§.

 

Az Önkormányzat 2009. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 15/b. számú melléklet szerint fogadja el.

9.§.

 

Az Önkormányzat 2009 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 15/c. a 2009. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 15/d. számú melléklet szerint fogadja el.

 

10.§.

 

Az Önkormányzat 2009. évi december 31-i állapot szerinti befektetett eszközök állományát a 16. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 12 435 478 e Ft főösszegben hagyja jóvá.

 

11.§.

 

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat önálló  intézményének  2009. évi  

(tárgyévi) költségvetési helyesbített pénzmaradványát 35 863 e Ft főösszegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított tárgyévi pénzmaradványt 37 005 e Ft főösszegben a 17/a. számú mellékletben foglaltaknak – önálló intézményi részletezésnek – megfelelően jóváhagyja.

 

Az önkormányzat 2009. évi költségvetési pénzmaradvány felhasználását a 17/b számú melléklet alapján 268 224 e Ft összegben fogadja el.

 

Az önkormányzat 2009. évi intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulását a 18. számú melléklet alapján 225 246 e Ft összegben fogadja el.

12.§.

 

Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatait a 2010. év és 2011. év vonatkozásában 455 126 e Ft, illetve 61 891 e Ft összegben, a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A közvetett támogatások összegét 7 993 e Ft főösszeggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

13.§.

 

A kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2009 évi teljesítését a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

 

Monor Város Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban 1 818 010 e Ft, az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségeit 940 740 e Ft, a likvid hiteleket 227 489 e Ft főösszeggel a 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

Monor Város Önkormányzat az EU-s pályázatok 2009. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a  23.  számú  melléklet alapján fogadja el.

 

15.§.

 

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az önálló intézményt.

 

16.§.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2010. április 15.

 

 

 

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                         Sándorné Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                                                                                                  jegyző