Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról /zárszámadás

2016. április 6., szerda, 11:11

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

13/2009. (V. 04.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról /zárszámadás.

 

1.§.

Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

3 178 557 ezer Ft bevétellel

3 136 683 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

 

A Polgármesteri Hivatal és az intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint 3.178.557 eFt főösszeggel fogadja el a Képviselőtestület.

 

Az intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.605.188 eFt főösszeggel jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként részletesen a 7. számú mellékletben foglaltak alapján 1.235.637 e Ft főösszeggel fogadja el.

 

2.§.

 

A 2008. évi normatív és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások összegét a 5. számú mellékletben foglaltak szerint, a 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 5/a. számú mellékletben foglaltak szerint    1.616.433,- Ft főösszeggel, a 2008. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 5/b. számú mellékletben foglaltak szerint  -109.310,-  Ft főösszeggel fogadja el.

 

A 2008.évi központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását az 5/c. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően -6.330.922,-Ft főösszeggel fogadja el.

 

A 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolását az 5/d. számú melléklet szerint 4.097.846,- Ft főösszeggel fogadja el.

 

3.§.

A felújítási kiadások teljesítését 121.893 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A fejlesztési kiadások teljesítését 89.312 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 10/a. számú mellékletben foglaltak szerint 4.982 eFt főösszegben jóváhagyja.

 

A támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 10/b. számú rendelet szerint 10.731 eFt főösszegben hagyja jóvá.

 

Támogatási kölcsön nyújtásának teljesítését államháztartáson kívülre a 14/a számú mellékletben foglaltak szerint 143 e Ft összegben fogadja el.

 

A részesedések vásárlása kiadás teljesítését a 14/b számú rendelet szerint 2.100 eFt főösszegben hagyja jóvá.                                     

4.§.

 

Az Önkormányzat 2008. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselőtestület a 11. számú melléklet szerint 79.214 eFt főösszegben fogadja el.

5.§.

 

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Működési bevételei:                2.580.213 eFt

Működési kiadásai:                 2.777.656 eFt

Felhalmozási célú bevételei:       510.724 eFt

Felhalmozási célú kiadásai:       376.463 eFt

Függő, átfutó, kiegy. bevétel:        -3.710 eFt

Függő, átfutó, kiegy. kiadás.:      -17.436 eFt

2008. évi pénzm. felhasználása:   91.330 eFt

 

Bevétel főösszege:                3.178.557 eFt

Kiadás főösszege:                 3.136.683 eFt

 

6.§.

 

Az önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 13. számú melléklet szerint 1.941 eFt bevételi és 1.941 eFt kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

7.§.

 

Az Önkormányzat 2008. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 15/a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 15.895.969 eFt, 2008. évi mérleg főösszeg: 12.797.199 eFt.

 

8.§.

 

Az Önkormányzat 2008. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 15/b. számú melléklet szerint fogadja el.

 

9.§.

 

Az Önkormányzat 2008 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 15/c. a 2008. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 15/d. számú melléklet szerint fogadja el.

 

10.§.

 

Az Önkormányzat 2008. évi december 31-i állapot szerinti befektetett eszközök állományát a 16. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 12.097.254 eFt főösszegben hagyja jóvá.

 

11.§.

 

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat önálló intézményének 2008. évi költségvetési helyesbített pénzmaradványát 21.077 eFt főösszegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított pénzmaradványt 20.351 eFt főösszegben a 17. számú mellékletben foglaltaknak – önálló intézményi részletezésnek – megfelelően jóváhagyja.

 

A 2008. évi kötelezettségvállalással terhelt önálló intézményi költségvetési pénzmaradványt a 18. számú melléklet alapján 28.397 eFt, a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési pénzmaradványát 346.328 eFt összegben fogadja el.

 

12.§.

 

Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatait a 2009. év és 2010. év vonatkozásában a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A közvetett támogatások összegét 4.017 eFt főösszeggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

 

A kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2009 évi teljesítését a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

14.§.

 

Monor Város Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban 2.488.447 eFt, az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségeit 246 eFt, a likvid hiteleket 222.598 eFt főösszeggel a 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

 

15.§.

 

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az önálló intézményt.

 

16.§.

 

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

 

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2009. április 28.

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                    Sándorné Urbán Hajnalka sk.

   polgármester                                                                                                   jegyző