Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

2016. március 22., kedd, 15:42

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

13/2007. (V. 30.), 18/2007., 27/2007. (I. 07.), 5/2008. (IV. 1.) számú rendeletével módosított,

3/2007. (II. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről.

 

Monor Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló – többször módosított – 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek megfelelően a 2007. évi költségvetésről és szerkezeti rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1. §.

 

A rendelet hatálya a Képviselőtestületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

 

2. §.

 

 1. Az Államháztartási Törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a Képviselőtestület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti kiadások – 7. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön címet alkotnak.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

[1], [2], [3]3. §.

 

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

 

 

 

 

eFt-ban

 

Megnevezés

27/2007.
rendelet

5/2008.
rendelet

BEVÉTELEK

 

 

 

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1 525 491

1 555 834

 

 

1./ Intézményi működési bevételek

178 177

186 184

 

 

2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei

1 347 314

1 369 650

 

II.

TÁMOGATÁSOK

752 887

748 958

 

 

1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása

752 887

748 958

 

III.

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK

470 999

443 830

 

IV.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL

59 902

63 718

 

V.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

80 999

94 038

 

VI.

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR. BEVÉTELE

3 200

3 200

 

VII.

HOSSZÚLEJÁRATÚ HITELFELVÉTEL

173 365

173 365

 

VIII.

RÖVIDLEJÁRATÚ (MŰKÖDÉSI) HITELFELVÉTEL

203 164

0

 

IX.

PÉNZMARADVÁNY

23 126

23 126

 

X.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

16 551

25 289

 

XI.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

301 326

301 325

 

XII.

KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELE

401 523

702 933

 

 

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

4 012 533

4 135 616

 

KIADÁSOK

 

 

 

I.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

 

 

 

 

1./ Intézmények működési kiadásai

1 741 278

1 716 649

 

 

      - Személyi juttatások

1 036 457

1 018 752

 

 

      - Munkaadókat terhelő járulékok

323 582

320 424

 

 

      - Dologi kiadások

342 445

340 359

 

 

      - Ellátottak pénzbeli juttatásai

38 794

37 114

 

 

2./ Polgármesteri Hivatal működési kiadásai

1 243 426

1 259 461

 

 

      - Személyi juttatások

324 399

327 020

 

 

      - Munkaadókat terhelő járulékok

96 849

105 691

 

 

      - Dologi kiadások

589 981

601 327

 

 

      - Működési célú pénzeszközátadás

127 417

128 732

 

 

      - Támogatásértékű működési kiadások

14 552

3 391

 

 

      - Önkormányzat által folyósított ellátások

81 903

84 927

 

 

      - Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 325

8 373

 

II.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

23 182

76 494

 

III.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

565 959

638 720

 

IV.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

5 430

5 526

 

V.

HITELEK TÖRLESZTÉSE (felhalmozási

413 948

413 948

 

VI.

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

16 014

17 950

 

VII.

TARTALÉK (Kistérség)

296

296

 

VIII.

RÉSZESEDÉS

3 000

3 000

 

IX.

HITELEK TÖRLESZTÉSE (működési)

0

3 572

 

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

4 012 533

4 135 616

 

A költségvetési létszámkeret:

509,0

510,0

 

               
 

 

I.

 

Az Önkormányzat bevételei

 

4. §.

 

 1. Az önkormányzat a bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2007. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2007-2008-2009. évekre vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési hiány fedezete működési célú hitelfelvétel.

 

 1. A 3. §-ban megállapított 2007. évi bevételi főösszegek megbontását a 2. számú melléklet részletezi.

 

5. §.

 

(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek közül az intézményenkénti (címenkénti) tevékenységi működési bevételeket 2007. évre vonatkozóan a 3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit 2007. évre vonatkozóan a 4. számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2007. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív, kötött felhasználású támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

II.

Az Önkormányzat kiadásai

 

6. §.

 

A Képviselőtestület az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2007. évre vonatkozóan a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

7. §.

 

A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2007. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

 

 

8. §.

 

A Képviselőtestület a 2007. évi felújítási előirányzatokat célonként a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

9. §.

 

A Képviselőtestület a 2007. évi fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 

 

 

10. §.

 

A Képviselőtestület a 2007. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 10. számú melléklet részletezi.

 

11. §.

 

Az Önkormányzat 2007-2014. évi hitel törlesztésének előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

12. §.

 

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek  és kiadásainak mérlegszerű bemutatása  a 12. számú mellékletben meghatározott tartalommal valósul meg. Ennek megfelelően a mellékletben a 2006. év terv, a 2006. év módosított előirányzat adatai, és a 2007., 2008., 2009 év tervezett előirányzatai  szerepelnek.

 

13. §.

 

Az Önkormányzat 2007. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet tartalmazza.

 

14. §.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetését a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

15. §.

 

Az Áht. 118. §-ának megfelelően az önkormányzat által biztosított 2007. évi közvetett támogatások, és az ezáltal kieső bevételek bemutatása, kedvezményezettek és a jogcímek szerinti bontásban a 15. számú melléklet  szerint valósul meg..

 

16. §.

 

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladatellátása nincs.     

 

 

III.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

 

17. §.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült kisebbségi önkormányzati előirányzatok kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók, e módosítások a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.

 

18. §.

 

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a Képviselőtestületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselőtestület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

19. §.

 

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a Képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

20. §.

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés és szolgáltatás díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

21. §.

 

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten (külön szakfeladatként) épül be.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

 

22. §.

 

 1. Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.

 

 1. Ezen előirányzat-módosítások sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhatnak.

 

23. §.

 

 1. Az önkormányzati intézmények – külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után – a Képviselőtestület által a zárszámadási rendeletével egyidőben jóváhagyott előző évi előirányzat-maradványát, pénzmaradványát tárgyévben, az előirányzat-maradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. Az előző évi előirányzat-maradvány jóváhagyását követően az előirányzat-maradvány személyi juttatásokra fordítható részének az ugyanezen előirányzatok megtakarításából származó összeget kell tekinteni.

 

24. §.

 

 1. A személyi juttatások előirányzatának az előirányzat maradványa év közben, illetve a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat maradvány jóváhagyását követően felhasználható jutalom kifizetésére. Jutalom kifizetése valamennyi forrásból a rendszeres személyi juttatási előirányzat 18 %-os mértékéig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom.

 

 1. A betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

 

 1. A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a folyamatos feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló személyi juttatásokra fordítható.

 

 1. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti bérmegtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

 

 

25. §.

 

Az intézmények finanszírozási összegének folyósítását az állami támogatás nettó finanszírozási rendszeréhez hasonlóan kell biztosítani.

 

26. §.

 

Az Önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

27. §.

 

 1. A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2007. évben 19 600,- Ft .

 

 1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja 2007. évben 5.250,- forint/fő/hónap.

 

 1. Az intézmények pótfinanszírozás keretén belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
 • Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
 • Tanulók tankönyvvásárlása
 • MSE bérleti díj
 • Szociális továbbképzés és szakvizsga

         -    Felmentett  munkavállalók juttatásainak fedezete

 

(4) A 2007. évre vonatkozó Költségvetési törvényben központosított előirányzatként jóváhagyott  szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatására az oktatási intézmények általi igénylést az oktatási miniszter rendeletének megfelelően be kell nyújtani.

 

28. §.

 

2007. évben a törvényi rendelkezésnek megfelelően a köztisztviselői illetményalap 36 800,- Ft/hó.  Az önkormányzat rendeletében a 2002., 2003.,2004.,2005. és 2006. évben meghatározott illetményalapnak megfelelően a köztisztviselői illetményalap 38.000,- Ft/hó.

 

29. §.

 

Az önkormányzati oktatási intézmények feladatellátásából (ellátotti létszámváltozásból) adódó, feladatfinanszírozási határozatnak megfelelő növekedés, illetve csökkenés eredményeként a 2007/2008. tanév elején pótfinanszírozásra, illetve elvonásra kerül sor.

 

30. §.

 

 1. Az Önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív módon elosztott központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal, illetve az államháztartás más alrendszerétől kapott egyéb támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

31. §.

 

Az Önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

32. §.

 

 1. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a Képviselőtestület 80 Millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselőtestületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. Az 80 Millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselőtestületet illetik meg.

 

33. §.

 

 1. A polgármester az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a háromnegyed-éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Képviselőtestületet.

 

 1. A zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint a zárszámadáshoz kapcsolódó – önkormányzati szintű, összevont – éves egyszerűsített könyvviteli mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a könyvvizsgálói jelentéssel együtt legkésőbb a költségvetési évet követő április 30-ig a Képviselőtestület elé kell terjeszteni. A Képviselőtestület által elfogadott egyszerűsített beszámolót a költségvetési évet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

 

34. §.

 

A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

 

35. §

A önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

 

1. pont

 

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

 

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról – önkormányzati költségvetési elszámolási számláról.

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló a féléves és éves önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai működési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

 

2. pont

 

Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan gazdálkodó intézmények pénzeszközeit, illetve az önálló költségvetési elszámolási pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és előzetesen megtervezett kincstári alszámlán biztosítja.

A kincstári intézmény feladata az önállóan és részben önállóan gazdálkodó és teljes vagy részjogkörű költségvetési szervek pénzellátási feladatainak ellátása.

 

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

 

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

 

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

 

 

 

 

3. pont

 

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervét, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati kincstári kezelésbe rendelt nyilvántartott és kiemelt költségvetési előirányzatokat és felhasználási ütemezését elkülönítetten fogadja el.

 

Az önkormányzati költségvetési támogatást a fenntartásába tartozó költségvetési szervek részére előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

 

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

 

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

 

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

 

4. pont

 

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

 1. az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 2. az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 3. az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

 

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

 

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

 

5. pont

 

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv alszámlájára.

 

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

 

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

 

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

 

6. pont

 

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

 

7. pont

 

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

 1. ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,
 2. az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,
 3. az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

 

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

 

8. pont

 

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

 

9. pont

 

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

 

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

 

10. pont

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

 

11. pont

 

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, pénzeszközeiket az önkormányzat költségvetési számlája alszámláin kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

Az intézmény pénzellátási rendszere Monor Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó önkormányzati kincstári pénzforgalmi számlán és ahhoz kapcsolódó alszámlákon (alcímű számlákon) történik.

Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.

Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. A polgármester határozza meg az intézmények házipénztárában a napi pénztárzárást követően tartható készpénz-összeg mennyiségét.

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzintézeti bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

12. pont

 

Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a polgármester határozza meg.

 

A pénzmaradványok és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

 

Az intézmények előirányzat-maradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.

 

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja.

 

IV.

Záró rendelkezések

36. §.

 

 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 1. A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a Jegyző köteles gondoskodni a helyben szokásos módon.

 

Monor, 2007. február 15.

 

Pogácsás Tibor                                                                                Sándorné Urbán Hajnalka

 polgármester                                                                                                      jegyző

 

[1] Módosította a 13/2007. (V. 30.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2007. június 1.

[2] Módosította a 27/2007. (I. 07.) sz. rendelet. Hatályos: 2008. január 1.

[3] Módosította az 5/2008. (IV. 1.) sz. rendelet. Hatályos: 2008. április 1.