Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (zárszámadás, auditálás.)

2016. április 5., kedd, 11:45

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

8/2008. (V. 02.) SZÁMÚ RENDELETE

 

Az Önkormányzat 2007. évi gazdálkodásáról (zárszámadás, auditálás.)

1.§.

Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

4.178.203 ezer Ft bevétellel

3.604.095 ezer Ft kiadással

j ó v á h a g y j a.

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit forrásonként részletezve a 2-3-4. számú mellékletben foglaltak szerint 4.178.203 eFt főösszeggel fogadja el a Képviselőtestület.

 

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését és a létszámkeret alakulását az 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően 1.625.631 eFt főösszeggel jóváhagyja.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként részletesen a 7. számú mellékletben foglaltak alapján 1.058.044 eFt főösszeggel fogadja el.

 

2.§.

A 2007. évi normatív és a normatív kötött felhasználású állami hozzájárulások összegét a 5. számú mellékletben foglaltak szerint, a 2007. évi normatív állami hozzájárulás elszámolását a 5/a. számú mellékletben foglaltak szerint -20.854.700,-

Ft főösszeggel, a 2007. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását a 5/b. számú mellékletben foglaltak szerint -177.861,- Ft főösszeggel fogadja el.

3.§.

A felújítási kiadások teljesítését 28.523 eFt főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A fejlesztési kiadások teljesítését 443.558 eFt főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint elfogadja.

 

A felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök teljesítését a 10/a. számú mellékletben foglaltak szerint 5.515 eFt főösszegben jóváhagyja.

 

A támogatásértékű felhalmozási kiadások teljesítését a 10/b. számú rendelet szerint 12.901 eFt főösszegben hagyja jóvá.

 

A részesedések vásárlása kiadás teljesítését a 14. számú rendelet szerint 3.000 eFt főösszegben hagyja jóvá.

4.§.

Az Önkormányzat 2007. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselőtestület a 11. számú melléklet szerint 417.520 eFt főösszegben fogadja el.

5.§.

Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. számú melléklet alapján az alábbiak szerint hagyja jóvá.

 

Működési bevételei:                  2.397.917 eFt

Működési kiadásai:                   2.616.961 eFt

Felhalmozási célú bevételei:      1.742.924 eFt

Felhalmozási célú kiadásai:           977.731 eFt

Függő, átfutó, kiegy. bevétel:         13.460 eFt

Függő, átfutó, kiegy. kiadás.:           9.403 eFt

2007. évi pénzm. felhasználása:     23.902 eFt

 

Bevétel főösszege:                 4.178.203 eFt

Kiadás főösszege:                  3.604.095 eFt

 

6.§.

Az önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését – a Kisebbségi Önkormányzat határozatának megfelelően – a 13. számú melléklet szerint 1.745 eFt bevételi és 1.745 eFt kiadási főösszeggel hagyja jóvá.

7.§.

Az Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatását a 15/a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 15.188.669 eFt, 2007. évi mérleg főösszeg: 15.895.969 eFt.

 

8.§.

Az Önkormányzat 2007. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon változását a 15/b. számú melléklet szerint fogadja el.

 

9.§.

Az Önkormányzat 2007 évi könyvviteli mérlegében értékkel nem szereplő eszközök állományát a 15/c. a 2007. évi könyvviteli mérlegben nem szereplő kötelezettségek állományát a 15/d. számú melléklet szerint fogadja el.

 

10.§.

Az Önkormányzat 2007. évi december 31-i állapot szerinti befektetett eszközök állományát a 16. számú mellékletben részletezett intézményi mérlegadatok alapján 15.139.470 eFt főösszegben hagyja jóvá.

 

11.§.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési helyesbített pénzmaradványát 557.863 eFt főösszegben, a költségvetési befizetéssel illetve a kiutalatlan intézményi támogatással módosított pénzmaradványt 526.799 eFt főösszegben a 17. számú mellékletben foglaltaknak – intézményi részletezésnek – megfelelően jóváhagyja.

 

A 2007. évi intézményi költségvetési pénzmaradványt a 18/a. számú melléklet alapján 91.407 eFt, a Polgármesteri Hivatal költségvetési pénzmaradványát 434.882 eFt összegben fogadja el. A 2007. évi kötelezettségvállalással terhelt intézményi költségvetési pénzmaradványt a 18/b. számú melléklet alapján 56.601 eFt, a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalással terhelt költségvetési pénzmaradványát 434.882 eFt összegben fogadja el.

12.§.

Az önkormányzat a többéves kihatással járó feladatait a 2008. év és 2009. év vonatkozásában a 19. számú melléklet szerint hagyja jóvá. A közvetett támogatások összegét 4.213 eFt főösszeggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

13.§.

A kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2007. évi teljesítését a 21. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

14.§.

Monor Város Önkormányzat hitelállományának főösszegét lejárat szerinti bontásban 2.425.514 eFt, az egyéb hosszúlejáratú kötelezettségeit 1.691 eFt, a likvid hiteleket 292.476 eFt főösszeggel a 22. számú mellékletnek megfelelően fogadja el.

15.§.

A beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a rendelet elfogadását követően írásban értesíteni kell az intézményeket.

 

16.§.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2008. április 17.

 

 

 

 

 

Pogácsás Tibor sk.                                                                                    Sándorné Urbán Hajnalka sk.

 polgármester                                                                                                                  jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T A R T A L O M J E G Y Z É K

 

I. Szöveges értékelés: Monor Városi Önkormányzat 2007. éves gazdálkodásáról.

 

II. Monor Városi Önkormányzat 2007. évi zárszámadási rendelettervezet

 

III. Mellékletek:

 

  1. sz. melléklet: Monor Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek és kiadásainak előirányzata és

                          teljesítése (Összesítő)

 

2. sz. melléklet: Monor Város Önkormányzat 2007. évi bevételeinek előirányzata és teljesítése

 

3. sz. melléklet: Intézmények működési bevételeinek 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

4. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

5. sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulások és a normatív kötött felhasználású támogatások

                        jogcímenkénti összegeinek és forrásainak előirányzata és teljesítése 2007. év

                         

5/a. sz. melléklet: Normatív állami hozzájárulások elszámolása 2007. év

 

5/b. sz. melléklet: A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása. 2007. év

 

6. sz. melléklet: Intézmények működési kiadásainak, létszámadatainak 2007. évi előirányzata és

                         teljesítése

 

7. sz. melléklet: Polgármesteri Hivatal működési kiadásainak, önkormányzati feladatok ellátásához

                         szükséges működési kiadásainak, létszámadatainak 2007. évi előirányzata és

                         teljesítése

        

8. sz. melléklet: Felújítási kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

9. sz. melléklet: Fejlesztési kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

10/a. sz. melléklet: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

10/b. sz. melléklet: Támogatásértékű felhalmozási kiadások 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

11. sz. melléklet: Monor Városi Önkormányzat által felvett hitelek törlesztésének 2007. évi

                          előirányzata és teljesítése

 

12. sz. melléklet: Monor Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai                   

                          előirányzatának és teljesítésének 2007. évi alakulását bemutató összevont mérleg

 

13. sz. melléklet: Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének 2007. évi előirányzata és

                          teljesítése, Cigány Kisebbségi Önkormányzat 3/2008. (III. 20.) számú zárszámadási

                          határozata

 

14. sz. melléklet: Részesedések vásárlásának 2007. évi előirányzata és teljesítése

 

    15/a. sz. melléklet: Monor Városi Önkormányzat 2007 évi könyvviteli mérleg szerinti vagyonkimutatása   

15/b. sz. melléklet: Monor Városi Önkormányzat 2007. évi törzsvagyon és vállalkozói vagyon 

                                 változása

   

    15/c. sz. melléklet: Monor Városi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegében értékkel

      nem szereplő eszközök állománya

 

    15/d. sz. melléklet: Monor Városi Önkormányzat 2007. évi könyvviteli mérlegében értékkel

                              nem szereplő kötelezettségek állománya

 

16. sz. melléklet: Monor Városi Önkormányzat befektetett eszközök vagyonmegoszlása

                          2007. december 31-i állapot szerint

 

    17. sz. melléklet: Kimutatás az önkormányzati intézmények 2007. évi pénzmaradványáról

 

18/a. sz. melléklet: Önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési pénzmaradványának összege

 

18/b. sz. melléklet: Önkormányzati intézmények kötelezettségvállalással terhelt 2007. évi költségvetési

                             pénzmaradványának összege

 

19. sz. melléklet: Többéves kihatással járó feladatok

 

20. sz. melléklet: Közvetett támogatások összege 2007. év

 

21. sz. melléklet: Kincstári előirányzat-felhasználási ütemterv 2007. évi teljesítése

 

22. sz. melléklet: Monor Város Önkormányzat által felvett hitelállomány és egyéb hosszúlejáratú

                          kötelezettség alakulása lejárat 2008. évtől 2027. évig

 

IV. Információs jellegű kimutatások:

 

1. számú kimutatás: MSE elszámolása a 2007. évi támogatásról

 

2. számú kimutatás: Polgárőr Egyesület elszámolása a 2007. évi támogatásról

 

V. Könyvvizsgálói jelentés Monor Városi Önkormányzat 2007. évi beszámolójának felülvizsgálatáról

 

VI. Monor Város Önkormányzat egyszerűsített éves mérleg (A), pénzforgalmi jelentése (B), pénzmaradvány kimutatása (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

 

 

 

 

 

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

(ÖSSZESÍTŐ)

 

 

 

 

eFt-ban

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%-ban

B E V É T E L E K

 

 

 

 

Működési bevételek:

1 452 058

1 555 834

1 554 653

99,92%

 - Intézményi működési bevételek

153 830

186 184

187 139

100,51%

 - Önkormányzat sajátos működési bevétele

1 298 228

1 369 650

1 367 514

99,84%

Támogatások:

668 497

748 958

748 958

100,00%

 - Önkormányzatok költségvetési támogatása

668 497

748 958

748 958

100,00%

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

111 792

443 830

118 682

26,74%

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

16 800

63 718

23 379

36,69%

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

25 289

20 186

79,82%

Támogatásértékű működési bevételek

45 300

94 038

94 080

100,04%

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

301 325

300 548

99,74%

Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele

3 200

3 200

3 320

103,75%

Hosszú lejáratú hitelfelvétel

173 365

173 365

17 986

10,37%

Rövid lejáratú (működési) hitelfelvétel

203 164

0

0

 

Befektetési kötvénykibocsátás bevétele

0

702 933

1 259 049

179,11%

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

0

0

13 460

 

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 674 176

4 112 490

4 154 301

101,02%

Pénzmaradvány

0

23 126

23 902

103,36%

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 674 176

4 135 616

4 178 203

101,03%

 

 

 

 

 

K I A D Á S O K

 

 

 

 

Személyi juttatások

1 247 176

1 345 772

1 288 210

95,72%

Munkaadókat terhelő járulékok

382 638

426 115

412 967

96,91%

Dologi kiadások

664 420

941 686

755 367

80,21%

Működési célú pénzeszközátadás

71 140

128 732

97 630

75,84%

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 500

5 526

5 515

99,80%

Támogatásértékű működési kiadások

4 100

3 391

2 315

68,27%

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

17 950

12 901

71,87%

Önkormányzat által folyósított ellátások

27 700

84 927

84 144

99,08%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 356

45 487

43 042

94,62%

Felújítási kiadások

24 000

76 494

28 523

37,29%

Fejlesztési kiadások

172 035

638 720

443 558

69,44%

Tartalék

0

296

0

0,00%

Részesedések vásárlása

0

3 000

3 000

100,00%

Fejlesztési hitelek törlesztése

53 111

413 948

413 948

100,00%

Működési (likvid) hitel törlesztése

0

3 572

3 572

100,00%

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

9 403

 

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 674 176

4 135 616

3 604 095

87,15%

 

 

 

 

 

 

2.számú melléklet

 

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI
BEVÉTELEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE

 
 

 

 

 

 

eFt-ban

 

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

%-ban

 

előirányzat

előirányzat

 

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

 

 

 

 

 

    1./ Intézményi működési bevételek

 

 

 

 

 

          1.1 Intézmények működési bevételei

125 000

139 760

140 968

100,86%

 

          1.2 Polgármesteri Hivatal működési bevétele

28 830

46 424

46 171

99,46%

 

    Intézmények működési bevételei összesen

153 830

186 184

187 139

100,51%

 

    2./ Önkormányzat sajátos működési bevételei

 

 

 

 

 

          - Helyi adó:

 

 

 

 

 

          2.1 Építmény adó

30 000

30 000

29 233

97,44%

 

          2.2 Idegenforgalmi adó

100

234

234

100,00%

 

          2.3 Iparűzési adó

215 000

269 384

269 384

100,00%

 

          - Átengedett központi adók:

 

 

 

 

 

          2.4 SZJA helyben maradó része

172 088

172 088

172 088

100,00%

 

          2.5 SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére

333 483

291 483

291 483

100,00%

 

          2.6 SZJA normatív módon elosztott része

443 757

474 523

474 523

100,00%

 

          2.7 Gépjárműadó

85 000

109 971

109 971

100,00%

 

          - Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

 

 

 

 

 

          2.9 Bírságok, pótlékok

4 100

5 605

5 618

100,23%

 

          2.10 Talajterhelési díj bevételek

1 900

3 140

3 140

100,00%

 

          2.11 Önk.egyéb helyiségek bérbeadásából származó bev.

12 800

12 800

11 418

89,20%

 

          2.12 Egyéb sajátos működési bevétel

0

422

422

100,00%

 

    Sajátos működési bevételek összesen

1 298 228

1 369 650

1 367 514

99,84%

 

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 452 058

1 555 834

1 554 653

99,92%

 

 

 

 

 

 

 

II. TÁMOGATÁSOK

 

 

 

 

 

    1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása

 

 

 

 

 

          1.1 Normatív állami hozzájárulások

663 727

628 894

628 894

100,00%

 

          1.2 Központosított előirányzatok (Kisebbségi Önkormányzat támogatása)

640

640

640

100,00%