Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

2016. március 22., kedd, 15:41

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2004. (II. 26.) számú rendelete

 

Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló –többször módosított- 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló –többször módosított- 217/1998. (XII. 30.) számú Kormányrendeletnek megfelelően a 2004. évi költségvetésről és szerkezeti rendjéről az alábbi rendeletet alkotja:

 

A rendelet hatálya

1.§.

 

A rendelet hatálya képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

 

2.§.

 

 1. Az Államháztartási Törvény 67.§. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2), (3) bekezdés szerint állapítja meg.

 

 1. Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő szakfeladatonkénti kiadások –7. számú melléklet szerinti felsorolásban- külön-külön címet alkotnak.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§.

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények együttes 2004. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

eFt-ban

Bevételek főösszege:        2.975.709

I. Működési bevételek        1.668.474

1.) Intézményi működési bevételek               271.416

2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei           1.397.058

II. Támogatások  851.418

1.) Önkormányzatok költségvetési támogatása          851.418

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek   85.907

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök             99.462

1.) Működési célú pénzeszköz átvétel           81.264

2.) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel    18.198

V. Támogatási kölcsönök visszatérülésének bevétele              6.000

VI. Hitelek             264.448

1.) Működési célú hitelfelvétel         229.355

2.) Felhalmozási célú hitelfelvétel  35.093

Kiadások főösszege          2.975.709

I. Működési célú kiadások 2.509.180

1.) Intézmények működési kiadásai              1.556.910

- Személyi juttatások         941.094

- Munkaadókat terhelő járulékok    311.727

- Dologi kiadások               276.712

- Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás        3.554

- Ellátottak pénzbeli juttatásai          2.489

II. Felújítási kiadások         3.000

III. Fejlesztési kiadások     224.396

IV. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás   3.063

V. Hitelek törlesztése, támogatási kölcsönök nyújtása              233.734

VI. Készfizető kezességvállalás      2.336

A költségvetési létszámkeret:          620,0 fő

 

 1. Az Önkormányzat bevételei

4.§.

 

 1. Az önkormányzat a bevételeinek és kiadásainak összesített előirányzatait a 2003. évi gördülő tervezésnek megfelelően 2004-2005-2006. évekre vonatkozóan az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

 1. A 3.§-ban megállapított 2004. évi bevételi főösszegek megbontását a 2. számú melléklet részletezi.

 

5.§.

 

 1. Az 5.§-ban megállapított bevételek közül az intézményenkénti (címenkénti) tevékenységi működési bevételeket 2004. évre vonatkozóan a 3. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit 2004. évre vonatkozóan a 4. számú melléklet foglalja magába.

 

 1. A 2004. évi normatív állami hozzájárulás és támogatások jogcímenkénti összegeit és forrásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

II.

Az önkormányzat kiadásai

6.§.

 

A képviselő-testület az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek (címek) kiadásait – és ezen belül kötelező – kiemelt előirányzatait 2004. évre vonatkozóan a 6. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

7.§.

 

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 2004. évi kiadásait (címenként) és ezen belül kiemelt előirányzatonként a 7. számú melléklet szerint határozza meg.

 

8.§.

 

A képviselő-testület a 2004. évi felújítási előirányzatokat célonként (címenként) a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

9.§.

 

A képviselő-testület a 2004. évi fejlesztési előirányzatokat feladatonként (címenként) a 9. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

10.§.

 

A képviselő-testület a 2004. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadásait a 10. számú melléklet részletezi.

 

11.§.

 

Az önkormányzat 2004. évi hitel törlesztésének és a támogatási kölcsönök nyújtásának előirányzatait a 11. számú melléklet tartalmazza.

 

12.§.

 

Az önkormányzat 2004. évi kész fizető kezességvállalását a 12. számú melléklet foglalja magában.

 

13.§.

 

Az önkormányzat működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2004., 2005. és 2006. évi előirányzatai – mérlegszerűen – a 13. számú mellékletben szerepelnek.

 

14.§.

 

Az önkormányzat 2004. évi kincstári előirányzat-felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza.

 

15.§.

 

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2004. évi költségvetését a 15. számú melléklet tartalmazza.

 

16.§.

 

Az önkormányzat által biztosított 2004. évi közvetett támogatásokat, és az ezáltal kieső bevételek bemutatását a 16. számú melléklet tartalmazza kedvezményezettenként, jogcímenként.

 

III.

A 2004. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatok, költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítási jogát nem ruházza át sem a bizottságaira, sem a polgármesterre.

 

 1. A kisebbségi önkormányzat költségvetési előirányzatai kizárólag a kisebbségi önkormányzat határozata alapján módosíthatók.

 

18.§.

 

A központi pótelőirányzatokról, valamint a szükséges előirányzat-módosításokról és előirányzat-átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt költségvetési rendeletét.

 

19.§.

 

Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a költségvetési előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfügegsztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolni.

 

20.§.

 

Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmény saját hatáskörben a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól eltérhet, de a dologi kiadások körében a kötelezettségekre tervezett (adók, távközlési díjak, intézményüzemeltetés szolgáltatási díja) részelőirányzatok terhére más célra történő átcsoportosítást csak akkor hajthat végre, ha ezen éves fizetési kötelezettségének folyamatosan eleget tud tenni.

 

21.§.

 

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat költségvetését ön állóan, költségvetési határozatban állapítja meg. Az önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése a kisebbségi önkormányzat költségvetési határozata alapján, elkülönítetten (külön szakfeladatként) épül be.

 

 1. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

 

22.§.

 

 1. Az önkormányzati intézmények a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

 

 1. Az intézmények a részükre jóváhagyott bevételi előirányzatok feletti többletbevételt a tényleges többletnek, illetve szerződés esetén az abban meghatározott mértéknek megfelelő összegű intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel az idevonatkozó jogszabályok alapján.

 

 1. Ezen előirányzat-módosítások sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhatnak.

 

23.§.

 

 1. Az önkormányzati intézmények – külön jogszabályban szabályozott felülvizsgálat után – a képviselő-testület által jóváhagyott előző évi előirányzat-maradványát, pénzmaradványát tárgyévben, az előirányzat-maradvány teljes összegére vonatkozó intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után a 22.§. (3) bekezdés és a 23.§. betartásával használhatja fel.

 

 1. Feladatelmaradás esetén az elmaradt feladatra eső előirányzat elvonásra kerül.

 

 1. Az előző évi előirányzat-maradvány jóváhagyását követően az előirányzat-maradvány személyi juttatásokra fordítható részének az ugyanezen előirányzatok megtakarításából származó összeget kell tekinteni.

 

24.§.

 

 1. A személyi juttatások előirányzatai közül a rendszeres személyi juttatások és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzat-maradványa használható fel évközben, illetve a következő évben a pénzmaradvány, illetőleg az előirányzat-maradvány jóváhagyását követően jutalom kifizetésére. E kifizetés összesen a rendszeres személyi juttatási módosított előirányzatának 15%-os mértékig terjedhet. E mértéken felül csak teljesítményhez kötötten fizethető jutalom.

 

 1. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

 

 1. A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata évközben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a folyamatos feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló személyi juttatásokra fordítható.

 

 1. A személyi juttatások előirányzatának átmeneti bérmegtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.

 

25.§.

 

Az intézmények finanszírozási összegének folyósítását az állami támogatás nettó finanszírozási rendszeréhez hasonlóan kell biztosítani.

 

26.§.

 

Az önkormányzat pénzállományának alakulásáról – szükség szerint aktualizálva – likviditási tervet kell készíteni.

 

27.§.

 

 1. A közalkalmazottakra vonatkozó illetménypótlék számításának alapja (pótlékalap) 2004. évben 17.100 Ft.

 

 1. A kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés fedezetének számítási alapja: 2004. évben: 3.900 Ft/fő/hó. 2004. szeptember 1-jén hatályba lépő törvényi változás alapján az 5.000 Ft/fő/hó-ra emelkedés miatti különbözet biztosítására évközben kerül sor.

 

 1. Az intézmények pótfinanszírozás keretében belül kapják meg az alábbi feladatok előirányzatait:
  • Pedagógus szakvizsga és továbbképzés
  • Pedagógusok szakkönyvvásárlása
  • Tanulók tankönyvvásárlása
  • Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
  • MSE bérleti díj
  • Szakmai fejlesztési feladatok támogatása
  • Szociális továbbképzés és szakvizsga

 

28.§.

 

2004. évben a törvényi rendelkezésnek megfelelően a köztisztviselői illetményalap 33.000 Ft/hó. Az önkormányzat rendeletében a 2002. és 2003. évben meghatározott illetményalapnak megfelelően a köztisztviselői illetményalap 38.000 Ft/hó.

 

29.§.

 

Az önkormányzati oktatási intézmények feladatellátásából (ellátotti létszámváltozásból) adódó, feladatfinanszírozási határozatnak megfelelő növekedés, illetve csökkenés eredményeként a 2004/2005. tanév elején pótfinanszírozásra, illetve elvonásra kerül sor.

 

30.§.

 

 1. Az önkormányzat a költségvetési év végét követően a költségvetési törvény előírásai szerint a tényleges mutatók alapján elszámol a normatív módon elosztott központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásokkal, a címzett- és céltámogatásokkal, illetve az államháztartás más alrendszerétől kapott egyéb támogatásokkal.

 

 1. A jogtalanul igénybe vett összeget a törvényben meghatározott módon teljes egészében, kamatokkal együtt vissza kell fizetni.

 

31.§.

 

Az önkormányzat az elfogadott költségvetéséről a Költségvetési törvény, valamint az Államháztartási törvény előírásai alapján az államháztartási információs és mérlegrendszernek megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

 

32.§.

 

 1. Az önkormányzat 2004. évi költségvetésében tervezett működési hiány fedezete működési célú hitelfelvétel.

 

 1. A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő-testület 70 millió Ft értékhatárig a polgármesterre ruházza át.

 

 1. A polgármester a hitelszerződésről, annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

 1. A 70 millió Ft feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

 

33.§.

 

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között szereplő alapítványok támogatására tervezett 1,24 millió forint 50%-ának felhasználási jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

 

34.§.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája az önkormányzat gazdálkodásának eredményéről évenként és félévenként beszámolót köteles készíteni, míg a háromnegyed-éves helyzetről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

 1. A helyi kisebbségi önkormányzat elnöke az előírt beszámolási kötelezettség teljesítéséhez információt szolgáltat.

 

 1. A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája köteles elkészíteni az önkormányzati szintű összevont időközi költségvetési jelentést és megküldeni a MÁK részére a tárgyév I-III. hónapjáról április 20. napjáig, I-V. hónapjáról június 15. napjáig, az I-IX. hónapjáról október 20. napjáig, az I-XII. hónapjáról a tárgyévet követő év január 15. napjáig. Az időközi mérlegjelentést a jogszabályban meghatározott időpontokra vonatkozóan kell elkészíteni.

 

35.§.

 

A zárszámadáshoz kapcsolódó – önkormányzati szintű, összevont – éves egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést és az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a könyvvizsgálói jelentéssel együtt a tárgyévet követő április 30-ig a képviselő-testület elé kell terjeszteni. A képviselő-testület által elfogadott egyszerűsített beszámolót a tárgyévet követő év június 30-ig közzé kell tenni és egyidejűleg a könyvvizsgálói jelentéssel együtt meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

 

36.§.

Az önkormányzati kincstári feladat ellátásának általános szabályai

1. pont

 

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Polgármesteri Hivatal.

 

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról – önkormányzati költségvetési elszámolási számláról.

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló a féléves és éves önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai működési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

 

2. pont

 

Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan gazdálkodó intézmények pénzeszközeit, illetve az önálló költségvetési elszámolási pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és előzetesen megtervezett kincstári alszámlán biztosítja.

A kincstári intézmény feladata az önállóan és részben önállóan gazdálkodó és teljes vagy részjogkörű költségvetési szervek pénzellátási feladatainak ellátása.

 

Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

 

Az intézmény a számára meghatározott előirányzat-felhasználási kereten belül –a kincstári intézménnyel egyeztetett módon- rendelkezhet előirányzatai felett.

 

A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők az ütemtervnek megfelelően.

 

3. pont

 

A Képviselő-testület a költségvetési előirányzatokat és felhasználási finanszírozási ütemtervét, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati kincstári kezelésbe rendelt nyilvántartott és kiemelt költségvetési előirányzatokat és felhasználási ütemezését elkülönítetten fogadja el.

Az önkormányzati költségvetési támogatást a fenntartásába tartozó költségvetési szervek részére előirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre.

 

Az előirányzat felhasználási keret ütemezésének évközi módosítását a polgármester hagyja jóvá. Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a polgármester, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester engedélyezi.

 

Az eltérés engedélyezése során a polgármester vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.

 

Az eltérés alapja lehet folyamatos, előre nem tervezett működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű kiadási előirányzati többlet.

 

4. pont

 

Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a polgármester akkor engedélyezi, ha

az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,

az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,

az előrehozás ténye nem érinti a költségvetési szerv éves működésének biztonságát.

 

Az intézmény az előrehozott előirányzat felhasználásáról köteles elszámolni a teljesítést követő 8 napon belül a polgármesternek.

 

A működési célú előirányzatok személyi kiadások kiemelt előirányzataira az előrehozás kizárólag a munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatainak megfelelő mértékű előrehozásával egyidejűleg hajtható végre.

 

5. pont

 

Az intézmény jóváhagyott előirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést a költségvetési szerv alszámlájára.

 

A kincstári intézmény, teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési megbízás alapján bocsátja a szükséges pénzeszközt (ellenérték) a költségvetési szerv rendelkezésére.

 

A kincstári intézmény figyelembe veszi a rendelkezésre álló előirányzat mértékét, illetve a kifizetés esedékességét, valamint a finanszírozás ütemezését.

 

A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a kincstári intézmény, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

 

6. pont

 

A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát.

 

Az elmaradás okának ismeretében a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.

 

Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

 

7. pont

 

A kincstári intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következő esetekben tagadhatja meg:

a.) ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 10%-át,

b.) az előirányzat előrehozatalára vonatkozó kérelmet a polgármester nem engedélyezte,

c.) az intézménynek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

 

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetőjét, valamint a polgármestert.

 

8. pont

 

A kincstári intézmény nem korlátozza a kincstári pénzellátási rendszerbe tartozó intézmények hatáskörét, gazdasági önállóságát.

 

A kincstári intézmény felelőssége az előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

 

9. pont

 

Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.

 

Az előirányzatok felhasználása tekintetében az előirányzat-felhasználásáért az intézmény teljes körűen felel.

 

10. pont

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete, vagy a helyi önkormányzat által megbízott intézmény látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatokat.

 

Az intézmény saját gazdasági szervezete látja el a beszerzéssel, annak analitikus nyilvántartásával összefüggő feladatokat.

 

11. pont

 

Az intézmény önálló bankszámlával nem rendelkezik.

 

Az önkormányzat költségvetési intézményei hitelt nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el, pénzeszközeiket tartós betétként nem köthetik le.

 

Az önkormányzat –kincstári körbe tartozó- intézményei önálló bankszámlával nem rendelkezhetnek, pénzeszközeiket az önkormányzat költségvetési számlája alszámláin kötelesek tartani, kivéve a jogszabály alapján elkülönítetten kezelendő bevételeket.

 

Az intézmény pénzellátási rendszere Monor Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó önkormányzati kincstári pénzforgalmi számlán és ahhoz kapcsolódó alszámlákon (alcímű számlákon) történik.

 

Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.

 

Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik. A polgármester határozza meg az intézmények házipénztárában a napi pénztárzárást követően tartható készpénz-összeg mennyiségét.

 

A kincstári intézmény az intézmények előirányzat felhasználását folyamatosan figyelemmel kíséri.

 

A kincstári intézmény vezetője a tapasztalati adatok, a gazdasági események és a célszerűség alapján – a költségvetési pénzforgalmi és a számlavezető pénzintézeti bankszámlakivonatok adatai alapján - kialakítja a rendszeres és eseti kifizetések teljesítésének rendjét, valamint a bevételek beérkezésének idejét és rendjét.

 

12. pont

 

Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek pénzeszközeit az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a polgármester határozza meg.

 

A pénzmaradványok és többletbevételek jóváhagyását követően a polgármester szükséges esetben felülvizsgáltatja a tervezett előirányzatok, illetve a szintre hozás mértékét.

 

Az intézmények előirányzat-maradványát az intézmény működésének hatékonysága, a minőségi ellátás figyelembe vételével a képviselő-testület felülvizsgálja, és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.

 

Az előző két bekezdésben foglaltak érvényesítéséhez pénzügyi és szakmai működési mutatórendszer alkalmazását írja elő a kincstári intézmény számára.

 

A képviselő-testület alacsony hatékonyságú intézményi működés esetében, gazdasági szükséghelyzetben az intézmény előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja.

 

IV.

Záró rendelkezések

37.§.

 

 1. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2004. január 1. napjától kell alkalmazni.

 

 1. A rendelet kihirdetéséről és közzétételéről a jegyző köteles gondoskodni a helyben szokásos módon.

 

Monor, 2004. február 12.

 

                Pogácsás Tibor sk.             Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester       jegyző