Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről

2016. március 22., kedd, 10:14

MONOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

29/2010. (XI. 17.), 3/2012. (I. 25.), 1/2013. (I. 29.), 13/2013. (IV. 24.), 31/2014. (XII. 15.) 4/2015. (II. 27.), 7/2015. (III. 16.), 15/2015. (X. 5.), 8/2016. (III. 21.), 8/2018. (II. 26.), 19/2020. (IX. 18) számú rendeletével módosított, egységes szerkezetbe foglalt

12/2006. (I. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

Az egyes bizottságok keretéről és

az alapítványok pályázati támogatási rendjéről.

 

2, 3 Monor Város Önkormányzat Képviselőtestülete – a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazással - az egyes bizottságok keretéről illetve az alapítványok és közalapítványok (a továbbiakban együtt: alapítványok) pályázati támogatási rendjéről az alábbi rendeletet alkotja.

 

I. Fejezet

A bizottsági keretek

1. §

 

(1) 4 Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Emberi Erőforrások Bizottsága számára az éves költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeget biztosít (a továbbiakban: bizottsági keret).

(2) A keretet a bizottság önállóan, a feladatkörében eljárva, pályázat illetve eseti döntések alapján használhatja fel.

(3) Nem adható támogatás, ha a kérelem tartalmilag a szociális vagy gyermekjóléti ellátás rendszerébe tartozó, jogszabály által meghatározott ellátási forma megállapítására irányul vagy a kérelem ilyen eljárás keretében lenne kezelendő.

(4) A bizottsági keretből alapítvány nem támogatható.

(5) A keret felhasználásról a bizottság évente – az éves költségvetési rendelet megalkotása előtt - beszámol a Képviselőtestületnek.

 

2. §5

(1) 6Az Emberi Erőforrások Bizottsága kerete fordítható

 

A komponensként :

közművelődési, közgyűjteményi, művészeti célokra,

különösen:

- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolására,

- a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítására,

- a művészeti alkotómunka feltételeinek javítására, művészeti értékek létrehozásának és megőrzésének elősegítésére,

- városi szintű tantárgyi (történelmi, helytörténeti, stb.) versenyek támogatására,

továbbá e bizottsági keretből támogathatóak azok a kezdeményezések, amelyekre lakossági szükségletek kielégítése érdekében kerül sor, vagy értékhordozó, közösségteremtő funkcióval bírnak,

különösen:

- nevelési, oktatási jellegű tevékenység,

- kulturális, közművelődési, művészeti tevékenység, vagy ezeket szolgáló rendezvények,

- sporttevékenység, kiemelten a fiatal korosztály sportolási lehetőségeinek támogatása,

- vallási jellegű tevékenység, mely a fiatalok színvonalas szabadidős tevékenységét, kulturális fejlődését, vagy értékmentést képvisel,

- közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását célzó tevékenység,

- idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység,

- fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét segítő tevékenység,

- városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem,

- helytörténeti kutatás, helyismeret, értékmentés,

- az önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb, a közösség érdekében kifejtett tevékenység.

 

B komponensként:

az e rendelet 1. § (3) bekezdésébe nem tartozó szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi célok megvalósítására.

 

C komponensként:

a gyermekek nyári táboroztatására.

 

D komponensként:

az önkormányzati fenntartású intézményeknek (a Monori TÖKT által fenntartott intézményt is ide értve) a tartalma alapján a jelen rendelet A vagy B komponense körébe tartozó kérelmei, kezdeményezései.

3. §

A bizottsági keret pályázati felhasználása

 

(1) 7A bizottsági keret vonatkozásában a Képviselőtestület évente egységes pályázatot ír ki.

(2)8 A pályázatot a bizottság saját hatáskörében, önállóan bírálja el.

(3) Amennyiben a pályázaton gazdálkodási önállósággal nem rendelkező intézmény indul, a pályázathoz csatolnia kell a pénzeszközeit kezelő szerv egyoldalú kötelezettségvállalását arról, hogy az elnyert összeget maradéktalanul a nyertes intézmény rendelkezésére bocsátja a pályázati cél megvalósítása érdekében.

(4) Természetes személy és alapítvány a pályázaton nem indulhat.

 

II. Fejezet

4. §

Alapítványok pályázati támogatása

 

(1) 9 A Képviselőtestület - a költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatra nézve - összhangban a bizottsági keretre kiírt pályázat tartalmával és időpontjával – évente pályázatot írhat ki alapítványok támogatására.

(2) A pályázatot a Képviselőtestület bírálja el.

(3) A beérkezett pályázatokat a képviselő-testületi döntés előtt előzetesen véleményezi az 1. § (1) bekezdése szerinti bizottságok elnökeiből álló eseti munkacsoport, amely határozati javaslattal él a Képviselőtestület felé a pályázat elbírálásának tárgyában.

(4) A pályázható legmagasabb támogatási igény: 150.000.- Ft.

 

III. Fejezet

A 3. § és a 4. § alapján kiírt pályázatok közös szabályai

5. §

A pályázat kiírása

 

(1) Évente egy pályázat írható ki.

(2)10, 11, 12 A pályázat négy (A, B, C, D) komponensű, amely területek lefedik az Emberi Erőforrások Bizottsága – külön rendeletben magállapított – feladatkörébe tartozó támogatási célokat.

(3) A pályázatot a Képviselőtestület az éves költségvetési rendelet elfogadását követő 30. napon belül írja ki.

 

6. §

A pályázat benyújtása

 

(1) 13 A pályázaton indulhat minden olyan jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, valamint a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet, (a továbbiakban együtt: szervezet vagy pályázó) amely a pályázati kiírás valamelyik komponense szerinti területen, közérdekű célból igényel olyan indokolt anyagi támogatást, amelyet Monor város közigazgatási területén belül kíván felhasználni, vagy amellyel Monor hírnevét öregbíti, illetve amely, egy meghatározott monori célcsoportnak az e rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott céljait szolgálja.

(2)14, 15 Egy szervezet a tárgyévben az A és a B komponensek közül csak az egyik komponensre nyújthat be pályázatot, illetve komponensenként is csupán egy pályázat nyújtható be. Amennyiben egy szervezet egyidejűleg az A és a B komponensre is pályázatot nyújt be, vagy komponensenként több pályázatot nyújt be, az adott komponensre benyújtott mindegyik pályázata érvénytelenné válik.

(3) A pályázat beadása erre a célra rendszeresített adatlapon történik, amely a Polgármesteri Hivatalban szerezhető be illetve az Önkormányzat honlapjáról tölthető le.

(4) A pályázathoz (a jogalanyiságától függően) csatolni kell

a.) a szervezet jogalanyiságát bizonyító okiratot, (bírósági bejegyzésről szóló végzés; vállalkozói engedélyt, (Monor Város Önkormányzata fenntartásában működő intézmény kivételével) az alapító okiratot, amelyből kitűnik a pályázó szervezet képviseleti jogosultsága.

b.)16 az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó a szervezet esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló okiratot.

(5) Amennyiben a szervezet korábban már részesült támogatásban, a (3) bekezdésben felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt. Erről a pályázónak nyilatkoznia kell.

(6) A pályázatok beadási határidejét a Képviselőtestület úgy állapítja meg, hogy az a kiírástól számított legfeljebb 45 nap lehet.

(7) A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelennek minősül.

 

7. §

A pályázat elbírálása

 

(1)17 A pályázatokat a tárgyév május 31-ig kell elbírálni.

(2) A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(3) A 8. § (4) bek. szerinti határozat meghozataláig nem adható támogatás, ha a pályázó a korábban kapott pályázati támogatással nem, vagy nem megfelelő módon számolt el.

(4) Nem adható támogatás, ha a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó nem rendelkezik megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel.

(5) A támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás felhasználásának végső időpontját, az elszámolás határidejét, illetve azt, hogy a támogatás felhasználása milyen célra történhet. A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. Erre, a megállapításról szóló határozatban a pályázó figyelmét fel kell hívni.

(6) A támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó szerv előzőleg hozzájárult.

 

8. §

A támogatás kifizetése, közzététele és a felhasználás elszámolása

 

(1) A támogatás kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal átutalással gondoskodik.

(2) A szervezet a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezettség a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával és a megvalósított programról készített írásbeli beszámolóval kell teljesíteni.

(3) Amennyiben az elbíráló szerv rövidebb határidőt nem állapít meg, az elszámolás határideje: a tárgyév december 31.-e.

(4) Az elszámolás megfelelőségét az elbíráló szerv határozattal állapítja meg.

(5)18 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó nyertes pályázókkal a támogatásról írásbeli szerződést kell kötni. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. A bizottsági keretből támogatott pályázóval is az Önkormányzat köt szerződést.

(6) A támogatott nevét, a támogatás összegét és célját az Önkormányzat hivatalos lapjának legközelebbi számában illetve a Város internetes honlapján közzé kell tenni. A közzététel az újságban egyszeri, a honlapon a következő pályázat elbírálásáig folyamatos.

 

199. §

A jelen rendelet szerint nyújtott támogatásra, amennyiben jelen rendelet eltérő szabályokat nem tartalmaz, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 31/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. §

(1) E rendelet 2006. február 1-én lép hatályba.

20(2)

21(3)

22(4)

 

13. §23

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

  1. A 2020. évben kihirdetett vészhelyzetre, és egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. évben a bizottsági keret A és B komponensének pályázati kiírási határideje jelen Rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően legkésőbb 2020. szeptember 25-e, a pályázatok legkésőbbi elbírálási határideje 2020. október 31.

  1. A 2020. évben kihirdetett vészhelyzetre, és egészségügyi válsághelyzetre tekintettel 2020. évben a jelen Rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott D komponens pályázati kiírására nem kerül sor.

 

Monor, 2006. január 19.

 

Pogácsás Tibor sk. Sándorné Urbán Hajnalka sk.
polgármester jegyző


 

Egységes szerkezetbe foglalta:

 

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Monor, 2020. szeptember 18.

 

1 Módosította a 13/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

2 Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 13.§. Hatályos: 2012. január 25.

3 Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 25. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

4 Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

5 Módosította a 8/2016. (III. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. március 22-től.

6 Módosította a 8/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

7 Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. február 28-tól.

8 Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése. Hatályos: 2015. február 28-tól.

9 Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

10 Módosította a 29/2010. (XI. 17.) számú rendelet 14.§. Hatályos: 2010. november 17.

11 Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

12 Módosította a 8/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

13 Módosította a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2015. február 28-tól.

14 Módosította a 7/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. március 17-től.

15Módosította a 8/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2018. február 27-től.

16 Módosította a 13/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

17 Módosította a 13/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

18 Módosította a 13/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. április 24-től.

19 Megalkotta a 31/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos: 2014. december 16-tól.

20 Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

21 Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

22 Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2015. október 6-tól.

23 Megalkotta a 19/2020. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2020. szeptember 19-től.