az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

2016. április 6., szerda, 14:16

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 

9/2015. (IV. 20.), 24/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt,

 

25/2013. (VII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

az avar-, és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről

 

 

Monor Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló, 1995. évi LIII. tv. 48. § (4). bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

  1. §

A rendelet célja és hatálya

(1)   A rendelet célja az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják.

(2)   A rendelet célja, hogy az abban foglaltak betartásával, betartatásával elősegítsük az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, valamint csökkentsük a tárgyhoz kapcsolódó tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos, illetve a környező birtokok füst hatásával járó háborítását.

(3)[1]  A rendelet hatálya kiterjed Monor város belterületére.

(4)   A rendelet hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

 

  1. §

Fogalom meghatározások

(1)   A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok (továbbiakban: kerti hulladék).

(2)   Hasznosítás: avar és kerti hulladék komposztálása, illetve a vastagabb faágak, szőlő metszése során keletkező nyesedék, ahol erre lehetőség van tüzelőanyagként történő hasznosítása.

 

  1. §

Általános rendelkezések

(1)   Az egészséges, károkozóktól és kártevőktől mentes és egyébként alkalmas avar és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a Bajcsy-Zsilinszky úti hulladékudvarba kell szállítani.

(2)   Az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése csak e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel végezhető.

(3)   Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett növényi hulladék semmisíthető meg.

(4)   Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos.

(5)   A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.

(6)   Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.

 

  1. §

Kerti égetés tűzvédelmi szabályai:

[2](1)  Avar és kerti hulladék égetése pénteki napokon 08.00 óra és 20.00 óra között engedélyezett.

(2)   Tilos a kerti hulladék égetése ködös, esős, vagy szeles időben. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

(3)   A füstképzés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet.

(4)   Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és környezeti kárt nem okoz.

(5)   Avar és kerti hulladék égetését végezni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.

(6)   A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetést végző személy köteles gondoskodni a tűz helyszínén olyan eszközök és felszerelések készenlétben tartásáról, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg eloltható. (lapát, kerti csapra szerelt locsolótömlő).

(7)   Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).

(8)   Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról. A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.

(9)   A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

 

  1. §

Vegyes és záró rendelkezések

(1)   E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2)   A kihirdetéséről a Jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2013. július 18.

 

 

 

 

              Pogácsás Tibor sk.                                                               dr. Urbán Hajnalka sk.

                  polgármester                                                                               jegyző

 

 

 

 

 

[1] Módosította a 24/2016. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. szeptember 20-tól.

[2] Módosította a 9/2015. (IV. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. április 21-től.