A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról

2016. március 22., kedd, 15:51

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

14/1996., 20/1996. (X. 22.), 23/1996. (XI. 22.), 18/1997. (VII. 18.), 29/1997. (XI. 24.), 4/1998. (II. 20.), 21/1998. (XII. 17.), 7/1999. (II. 19.), 33/1999. (XII. 17.), 35/1999. (XII. 17.), 16/2000. (VII. 26.), 21/2000. (IX. 29.), 27/2000. (XII. 22), 9/2001. (III. 31.), 32/2001. (XII. 21.), 28/2002. (XII. 27.), 15/2003. (V. 30.), 20/2003. (IX. 29.), 27/2003. (XI. 27.), 31/2003. (XII. 30.), 7/2004. (III. 29.), 21/2004. (VII. 26.), 33/2004. (XII. 29.), 25/2005. (XII. 22.), 24/2006. (IX. 30.), 34/2006. (XII. 30., 29/2007. (I. 07.), 9/2008. (V. 02.), 22/2008. (XII. 31.), 12/2009. (V. 04.), 27/2009. (XII. 17., 13/2010. (V. 18.), 23/2010. (IX. 23.), 7/2011. (II. 18.), 33/2011. (XII. 21.), 25/2012. (V. 23.), 28/2012. (VII. 19.),33/2012. (VIII. 30.), 2/2013. (I. 29.), 35/2013. (XII. 20.), 29/2014. (XII. 15.), 6/2015. (III. 16.), 17/2015. (X. 22.), 16/2016. (VI. 29.), 32/2016. (XII. 21.), 19/2017. (X. 18.), 18/2021. (IX. 27.) számú rendeleteivel módosított egységes szerkezetbe foglalt,

 

1, 2 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelete

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról.

 

3 Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.13. § (1). bekezdés 5. pontjában meghatározott környezet-egészségügyi feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (továbbiakban Ht) 35. §-ban, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv (továbbiakban: Vgt)44/C. § (2). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

1.§

 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Monor város egész közigazgatási területére és azon belül minden jogi és természetes személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, társaságra, továbbá valamennyi ingatlanra, ingatlantulajdonosra, használóra és a köztisztasági közszolgáltatásra.

 

(2)4, 5 A rendeletben szereplő közszolgáltatások kötelező igénybevétele nem terjed ki azokra a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználókra, amelyek a Ht 31. § (2) a)-f) és h) pontjai szerint maguk gondoskodnak települési hulladéknak minősülő hulladékuk jogszabályi előírásoknak megfelelő kezeléséről.

 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya olyan hulladékra, ami nem minősül települési kommunális hulladéknak.

 

2.§

 

(1) A rendelet célja a köztisztaság, a településtisztaság biztosítása, a közegészségügy, valamint az épített és természeti környezet védelme a település területén belül keletkező települési szilárd és folyékony hulladékok káros hatásaitól. A kötelező közszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések célja a közszolgáltatás kiszámítható, folyamatos és biztonságos ellátása, a tevékenység ellenőrizhetősége, átláthatósága.

 

(2) A város köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles közreműködni és a települési környezet szennyeződését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.

 

(3)6 Az önkormányzat a Ht-ben és annak a települési szilárd és folyékony hulladék kezelésére, illetve az ahhoz kapcsolódó közszolgáltatás ellátására vonatkozó végrehajtási rendeleteiben, valamint a jelen rendeletben foglaltak szerint az ingatlan-tulajdonosokra és használókra kötelező hulladék-kezelési közszolgáltatást szervez és működtet a települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása, hasznosítása és más kezelési műveletének megvalósítása érdekében.

 

(4) A település közigazgatási területén lévő valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy használója az ingatlanán keletkező, a kötelező közszolgáltatás körébe tartozó települési szilárd hulladéka gyűjtéséről és annak a közszolgáltatónak történő átadásáról a hulladékgazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint jelen rendeletben meghatározott módon köteles gondoskodni.

 

(5) A települési szilárd hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag olyan módon történhet, hogy az ne idézzen elő szennyezést sem az ingatlanon belül, sem pedig közterületen. Ezen tevékenységek végzése során olyan gondossággal kell eljárni, hogy hulladék se a szállító járműbe való ürítéskor, se a szállítás folyamán ne szóródjon szét, ne porozzon, és egyéb módon környezetszennyezést ne idézzen elő.

 

3.§

 

(1)7 Az Önkormányzat a települési szilárd, és folyékony hulladék rendszeres összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalmatlanításáról kötelező helyi közszolgáltatás útján gondoskodik.

 

(1a)8 Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint 2017. október 1. napjától a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el.

 

(2)9, 10 A települési szilárd és folyékony hulladék elszállítását az Önkormányzat

 

a.) Monor város teljes belterületén található ingatlanok,

b.) külterületen a Laposhegyi dűlőben (az Orbán szoborhoz vezető út 09 hrsz.-ú út, és az abból nyíló 08. hrsz-ú út mentén) lévő üdülők és lakóházak, illetve

c.) külterületen a 0365 hrsz-ú út mentén lévő ingatlanok

részére – e rendeletben meghatározottak szerint – az általa szervezett helyi közüzemi köztisztasági közszolgáltatás útján és annak keretében biztosítja.

 

(3)11 Monor Város külterületének a (2) bekezdésben nem említett részén az Önkormányzat a települési szilárd hulladék elszállítását meghatározott gyűjtőhelyekre kihelyezett és a szükségleteknek megfelelő időközönként összegyűjtött gyűjtőkonténerek útján biztosítja.

 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott területeken, valamint a szokásos mennyiséget meghaladó települési szilárd hulladék esetén –lakossági megrendelés vagy megbízás alapján– a helyi közüzemi közszolgáltató is igénybe vehető, ha a terület a begyűjtést végző szállítójárművel megközelíthető.

 

4.§

 

A kötelező közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe venni, amelyeken települési szilárd hulladék nem keletkezik és nem gyülemlik fel.

 

5.§

 

A kommunális hulladék elhelyezésére irányuló 11.§ (1) bekezdés c.) pont alatti közszolgáltatás igénybe-vételének kötelezettsége Monor város közigazgatási területén lévő ingatlan tulajdonosára és használójára egyaránt vonatkozik.

 

II. fejezet

Az ingatlan és közterületek tisztántartása

6.§12

 

(1) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztántartásáról pedig a használó, illetőleg - a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint - a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni.

 

  1. A közterület - ideértve a rajtuk levő nyílt árkokat és ezek műtárgyait is - szervezett, rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység ellátásáról a (3) – (6) bekezdésben, a (7) bekezdés a) és c) pontjában, valamint a (8) bekezdésében említett esetek kivételével a KÖVÁL Nonprofit Zrt. gondoskodik.

 

(3) A tulajdonos köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

 

4. Az országos közutak belterületi szakaszainak tisztántartása az utakról szóló jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

5. A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek előtti járdaszakaszt a nyitvatartás ideje alatt - ettől eltérő megállapodás kivételével - a használó köteles tisztántartani és a hulladékot eltávolítani.

 

6. A közterület rendeltetéstől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett terület közvetlen környezetét a használó köteles tisztántartani.

 

(7) Közforgalmú közúti közlekedés céljára szolgáló tömegközlekedési járművek esetében

a) a közterületen levő üzemi területek, végállomások, pályaudvarok, továbbá a villamosközlekedéssel összefüggésben létesített megállóhelyek és járdaszigetek tekintetében a járművek üzembentartója,

b) a belterületen levő és az a) pont alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek, járdaszigetek és a járdától füvesített területtel vagy egyéb módon elkülönített megállóhelyek tekintetében a KÖVÁL Nonprofit Zrt.;

c) a külterületen levő és az a) pont hatálya alá nem tartozó váróhelyiségek, várakozóhelyek és megállóhelyek tekintetében a közforgalmú jármű üzembentartója, autóbusz-megállóhelyek tekintetében a közút kezelője köteles a rendszeres tisztán tartásról, továbbá az ott keletkezett hulladék eltávolításáról gondoskodni.

 

  1. Vasutat keresztező járda tisztántartása és a hulladékok eltávolítása a vasút üzembentartójának a feladata.

 

III. fejezet

A köztisztasággal összefüggő egyéb rendelkezések

7.§

 

(1) Mindennemű anyag szállításánál ügyelni kell arra, hogy a közterület ne szennyeződjék. Ha a szállítmány fel- vagy lerakásánál, vagy szállítása alatt a közterület beszennyeződik, a szállító köteles –a fel- vagy lerakás után- illetve a szállítás során azonnal megszüntetni.

 

(2) Alkalmi szabadtéri (szórakoztató, kulturális, sport, vásár vagy egyéb) rendezvények idejére és helyszínére a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet és illemhely biztosításáról, továbbá a rendezvény alatt és azt követően a használattal érintett terület közvetlen környezetének tisztántartásáról.

 

(3) Ebek és más háziállatok által közterületen okozott szennyeződés eltakarításáról az eb sétáltatója, gazdája, illetve a háziállat tulajdonosa, gondozója köteles haladéktalanul gondoskodni. A közterületen –erre utaló táblával- azokat a helyeket meg kell jelölni, ahol ebet nem lehet sétáltatni.

 

(4) Hóeltakarítás során hórakást csak a közúti és gyalogosközlekedést (forgalmat) nem akadályozó, a közüzemi létesítmények üzemképességét és állagát nem veszélyeztető helyen és módon lehet elhelyezni.

 

(5) A közterületeken elhelyezett felszerelési tárgyakat, padokat, játszótéri eszközöket, emlékhelyeket, emlékműveket vagy szobrokat csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni, 13

 

(6) A közparknak minősülő Kistóban tilos az állatok fürdetése, itatása, az erre vonatkozó felhívást kihelyezett táblákkal kell közzétenni.

 

8.§

 

(1) A tisztántartással és a keletkező hulladék kezelésével összefüggésben tilos:

 

a) a helyiségek és területek feltakarításából keletkező szennyeződést (szemetet) szennyvízelvezető csatornába, másnak az ingatlanára, vagy a közterületre elhelyezni,

b) az ingatlanon háztartási hulladékot felhalmozni, vagy hulladékot az erre kijelölt helyen kívüli területre elhelyezni,

c) szennyvizet közterületre, árokba, vízfolyásba, csapadékvíz-csatornába, vagy –a tulajdonos hozzájárulása nélkül- más ingatlanára kiengedni, elvezetni, átvezetni.

 

(2) Az (1) bekezdésben előírtak megszegése esetén a tilalom megszegője, ha pedig az nem állapítható meg, az ingatlan tulajdonosa köteles a hulladék elszállításával, a szennyezés megszüntetésével, vagy más módon helyreállítani az eredeti állapotot.

 

IV. fejezet

Kommunális hulladék kezelése és ártalmatlanítása

9.§ 14

 

(1)15 Települési szilárd és folyékony hulladékot csak a (3), (4), (5) és (6) bekezdésben erre kijelölt lerakóhelyen szabad elhelyezni és - a települési folyékony hulladék esetében - ártalmatlanítani.

 

(2) E rendelet alkalmazásában- nem minősül települési hulladéknak az állati hulla, trágya, jég, hó, sár, fertőző, mérgező, vagy tűz- és robbanásveszélyes anyag, továbbá a mérete miatt eredeti alakjában az e rendelet szerint meghatározott szokásos mennyiség gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe nem helyezhető szilárd hulladék.

 

(3) A települési folyékony hulladék esetében az Önkormányzat által kijelölt lerakó és ártalmatlanító hely: a Jókai úti Monor Térségi Szennyvíztisztító Telep.

 

(4) A települési szilárd hulladék esetében az önkormányzat által kijelölt lerakó, ártalmatlanító hely: Cegléd külterület 0411, 0412 hrsz. alatt található hulladékártalmatlanító.

 

(5) Az elkülönítetten begyűjthető települési szilárd hulladékok (akkumulátor, háztartási gép, elektronikai-, papír-, lom-, műanyag csomagolási- és üveg, csomagolási hulladék, személyautó gumiabroncs, szárazelem, növényvédő szerek és festékek csomagolásai, fénycső, izzó, használt sütő zsiradék, olaj) esetében az Önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő udvar: a Monor, Bajcsy-Zsilinszky út 092/11 hrsz-ú ingatlan alatti telep.

 

(6) 16, 17, 18, 19 Az elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött települési hulladék esetében az Önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő szigetek: Kossuth Lajos u. 147. szám előtti közterületen; A Katona József Óvoda előtti zöldterületen; Pozsonyi lakótelepen a Klapka utcában, valamint a Bercsényi utcában kihelyezett konténerek.

 

(7) 20, 21, 22, 23 A hulladékgyűjtő szigeteken elkülönítetten (szelektíven) gyűjtött hulladék lerakására és ideiglenes tárolására kihelyezett konténerekbe kizárólag üveg (tiszta, üres, kiöblített fehér és színes öblös üvegek kupak nélkül) hulladékok helyezhetők el.

 

10.§

 

A köztisztasági szolgáltatás igénybevételével és ellátásával összefüggésben tilos:

a) a hulladékgyűjtő edénybe, eszközbe veszélyes, radioaktív hulladékot, izzósalakot, folyékony, fertőző, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyagot, állati ürüléket és tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét, vagy kárt okozhat az azt szállító gépkocsi műszaki berendezéseiben,

b) másnak a szemétgyűjtés céljára kihelyezett gyűjtőedényébe –a tulajdonos engedélye nélkül- háztartási vagy egyéb hulladékot elhelyezni,

c) a gyűjtőedénybe a hulladékot összetömörítve, vagy más módon felhalmozni, ami az edény szabályos ürítését megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi.

d)24, 25 a hulladék gyűjtő edénybe (kukába) használt ruhaneműt és textíliát, a kötelezően elkülönítetten begyűjthető települési szilárd hulladékokat (akkumulátor, háztartási gép, elektronikai-, papír-, lom-, műanyag csomagolási-, üveg és vegyes csomagolási hulladék (papír, fém, műanyag, üveg), személyautó gumiabroncs, szárazelem, növényvédő szerek és festékek csomagolásai, fénycső, izzó, használt sütő zsiradék, olaj) és az elkülönítetten gyűjtendő biológiailag lebomló hulladékot elhelyezni.

 

V. fejezet

Köztisztasági szolgáltatások és azok ellátása

Közös szabályok

11.§

 

(1) A 3.§ (1) bekezdése értelmében a város területén az önkormányzat az alábbi köztisztasági szolgáltatásokat biztosítja:

a) települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatás a 15.§ szerint,

b) települési folyékonyhulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás a 17.§ szerint,

c) 26.

 

(2)27, 28, 29, 30, 31, 32 33, 34 A köztisztasági szolgáltatást – a települési szilárd hulladék tekintetében „DTKH” Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6000 Kecskemét, Kisfái tanya 248. 0737/12 hrsz.) végzi. A köztisztasági szolgáltatást – a települési folyékony hulladék begyűjtése tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) végzi.

 

(3) A kötelező közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet csak az érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező közszolgáltató végezhet.

 

12.§

 

(1) Az ingatlantulajdonos kötelezettsége körében köteles az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, továbbá annak hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni. Alapvető kötelessége e tekintetben, hogy:

a)35 a települési szilárd hulladékot - különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az elszállításra való átvételig elkülönítetten gyűjtse, illetve tárolja;;

b) az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladékot a begyűjtésre e rendeletben feljogosított hulladékkezelőnek adja át, illetve a közszolgáltatási díjat kiegyenlítse.

c)36 Az elkülönítetten begyűjthető települési szilárd hulladékokat (akkumulátor, háztartási gép, elektronikai-, papír-, lom-, műanyag csomagolási-, üveg és csomagolási hulladék (papír, fém, műanyag, üveg), személyautó gumiabroncs, szárazelem, növényvédő szerek és festékek csomagolásai, fénycső, izzó, használt sütő zsiradék, olaj), és zöldhulladékot elkülönítetten gyűjtse és a hulladékudvarban, a hulladékgyűjtő szigetek vagy a házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtési szolgáltatás igénybevételével a közszolgáltatónak átadja.

 

(2) Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a települési szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatás esetében az a tény hozza létre, hogy a Szolgáltató az ingatlantulajdonos számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére rendelkezésre áll. Szünetel a szerződés, ha a tulajdonos időleges – három hónapot meghaladó - távollétét előzetesen bejelenti, és a bejelentés a valós helyzetet tükrözi.

 

(3) A szolgáltató a szolgáltatás teljesítését csak e rendeletben vagy más jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltetheti vagy korlátozhatja.

 

(4)37 A települési folyékony hulladék elszállításáért fizetendő közszolgáltatási díjakat – a szolgáltató árkalkulációjával benyújtott javaslata felhasználásával - az önkormányzat állapítja meg, amelyet évente legkésőbb december 31-ig felülvizsgál. Különösen indokolt esetben az önkormányzat évközben is korrigálhatja a szolgáltatás igénybe-vételéért fizetendő díjakat.

 

(5) 38

13.§

 

(1) A szolgáltató a kommunális hulladék elszállítását az általa évente meghatározott szállítási ütem-tervnek megfelelően köteles végezni, háztartási hulladék esetében a kijelölt szállítási napokon, folyékony hulladék esetében igény szerint, de legalább e rendeletben maghatározott gyakorisággal.

 

(2) A szállítás gyakoriságát és a szolgáltató köztisztasági szolgáltatással összefüggő részletes feladatait szolgáltatási megállapodásban kell szabályozni. A közszolgáltatás teljesítésének feltételeiről a szolgáltató az ingatlantulajdonost írásban vagy a helyi sajtó útján köteles értesíteni, illetve felhívás közzététele útján tájékoztatni. A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét (gyakoriság, útvonal és időpont) – a rendeletben foglaltak és a keletkező hulladékmennyiségek figyelembevételével - a szolgáltató köteles kialakítani és arról az ingatlantulajdonosokat - változás esetén is - értesíteni.

 

(3) Az (1) bekezdésben előírtak teljesítéséhez a lakás tulajdonosa köteles a kommunális hulladék ütemezett napokon való elszállítását a szolgáltató részére reggel 7,00 órától lehetővé tenni, illetve az összegyűjtött hulladékot elszállítás végett a szolgáltató rendelkezésére bocsátani.

 

(4) Ha a szolgáltató az ütemezett napon a kommunális hulladék elszállítását neki tulajdonítható szervezési hiányosság vagy gépmeghibásodás miatt elvégezni nem tudja, úgy a szolgáltatást 24 órán belül köteles pótolni.

 

(5) Ha a gyűjtőedényben a hulladék befagyott, vagy úgy összepréselték, hogy emiatt az edény előírt módon nem üríthető, a tulajdonos köteles az elszállítás előtt használhatóvá tenni. Ellenkező esetben a szolgáltató a hulladék elszállítását megtagadhatja.

 

14.§

 

  1. 39 A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló köztisztasági szolgáltatás díját –a 17.§-nál megállapított összegben és módon kell a szolgáltató részére megfizetni.

 

(2)40, 41 Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás a Vgt. 44/E. §-ában meghatározott eljárás szerint.

 

  1. 42 Nem terheli hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség a 3. § (3) bekezdése szerinti területen lévő, a fenti bekezdésben leírt gyűjtőkonténert használó ingatlanok tulajdonosait a gyűjtőkonténerek használata, illetve a bennük elhelyezett hulladék mennyisége után.

 

(4) 43 Nincs helye hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségnek nem lakott épület esetében arra az időre, amíg azt nem lakják, vagy használatát szüneteltetik, -az önkormányzat igazolása alapján-.

 

(5) 44 Az elmaradt, és nem pótolt szolgáltatásért nem jár hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj. Az emiatt visszajáró arányos összeget beszámítással vagy visszafizetéssel kell rendezni.

 

(6) Az átmeneti segélyekre vonatkozó szabályok alkalmazásával, az önkormányzat költségvetéséből a szolgáltatási díjat átvállalhatja azoktól, akik jövedelemi, vagyoni helyzetüknél fogva azt megfizetni nem tudják.

 

(7)45, 46

 

(8)47 A szolgáltató feladatának ellátása során a közszolgáltatást igénybe vevő személyes adatait (neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve ) nyilván tartja.

 

(9)48 A szolgáltatónak a feladatának ellátása során tudomására jutott, és általa nyilvántartott közszolgáltatást igénybe vevők személyes adatainak kezelése során gondoskodnia kell

a.) ezen adatok jogszabályban foglalt védelméről, és arról, hogy felhasználásukra kizárólag a közfeladat ellátásához kerülhet sor,

b.) a felvételük és a kezelésük tisztességességéről és törvényességéről,

c.) a felvett adatok pontosságáról, teljességéről és ha szükséges időszerűségéről, valamint arról, hogy

d.) tárolásuk módja alkalmas legyen arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

A szemétszállítási közszolgáltatás

15.§

 

(1) 49 A települési szilárdhulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló szemétszállítási közszolgáltatás:

a) a szolgáltató szállítóeszközeihez a (2) bekezdés szerint rendszeresített gyűjtő-edényzetben, a lakásoknál, ingatlanoknál összegyűjtött háztartási és egyéb szilárdhulladék elhelyezése céljából történő rendszeres elszállítás

b) házhoz-menő szelektív hulladékgyűjtés keretében a szolgáltató által rendszeresített műanyag zsákokban a lakásoknál, ingatlanoknál szelektív módon összegyűjtött műanyag, fém, papír és zöldhulladék rendszeres elszállítása.

50c) hulladékgyűjtő szigetek működtetése

51d) hulladékgyűjtő udvar működtetése

 

(2)52, 53 A települési szilárd hulladék gyűjtése és elszállításra való átadása céljára szabványos, maximum 2 személyes háztartások esetén 60, egyéb esetekben 80, illetve 120 literes gyűjtőedények (kuka) használhatók. Kiegészítésként a szolgáltatónál megvásárolható feliratozott, illetve a szolgáltató által a szelektív hulladékgyűjtéshez biztosított zsákokban, továbbá a kizárólagosan a 3. § (3) bekezdésében megjelölt területen a szolgáltató által biztosított szabványos konténerekben is történhet a szilárd hulladék gyűjtése.

 

(3) 54A közszolgáltató köteles a tulajdonos kérelmére, térítés ellenében a szabványos gyűjtő-edényzetből megfelelő számú és űrtartalmú gyűjtőedényzetet a tulajdonos rendelkezésére bocsátani. A tulajdonos vagy megbízottja a gyűjtőedényzet átvételét aláírásával köteles igazolni.

 

(3a)55, 56 A vegyes csomagolási hulladék lakossági és intézményi gyűjtésére szolgáló megkülönböztetett színű (sárga) és a benne elhelyezhető hulladékáramokat felsoroló feliratú gyűjtőedény (cserezsák) térítésmentes biztosítása a közszolgáltató feladata. Amennyiben az ingatlantulajdonosnak (használónak) nem áll rendelkezésére kellő mennyiségű, a közszolgáltató által biztosított sárgazsák, átlátszó zsákban is kihelyezhető a vegyes csomagolási hulladék.

 

(3b)57, 58 A biológiailag lebomló hulladék lakossági gyűjtésére szolgáló megkülönböztetett színű (Zöld) és a benne elhelyezhető hulladékáramokat felsoroló feliratú gyűjtőedény (zsák) térítésmentesen, alkalmanként 2 db biztosítása a közszolgáltató feladata.

 

(4) Szemétszállítási szolgáltatás keretében a szolgáltató:

 

a) a közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő konténerből a hulladékot a közterület-felügyelő által meghatározott időszakonként, de legalább heti 1 alkalommal,

b) a háztartási hulladékot és azzal együtt elhelyezhető egyéb szilárdhulladékot, a meghatározott ütemterv szerinti napokon, de legalább heti 1 alkalommal,

c)59, 60 a szabványos gyűjtőedényzetbe nem helyezhető egyéb szilárd hulladékot és a nagyméretű berendezési tárgyakat, illetve a naponta keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falombot és kerti hulladékot, a lakos által minimum egy héttel korábban kért időpontban az adott körzetben szokványos hulladékszállítási napon egyszer egy évben a lomhulladékát a kukás kommunális hulladékával együtt, házhoz menő gyűjtési formában szállítja el térítésmentesen.

d.)61, 62, 63, 64 házhoz-menő vegyes csomagolási hulladék gyűjtés keretében összegyűjtött hulladékot a szolgáltató az általa közzétett járatterv szerint, de legalább havi egy alkalommal szállítja el.

e.) 65, 66 A szolgáltató a vonatkozó magasabb szintű jogszabályok szerint működtetett, és a 9. § (6) bekezdésében felsorolt hulladékgyűjtő pontokon lévő edényeket járatterv szerint az edények telítettségének megfelelő gyakorisággal üríti.

f.)67, 68 házhoz-menő szelektív zöldhulladék-gyűjtés keretében összegyűjtött hulladékot a szolgáltató az általa közzétett járatterv szerint április 1 - november 15-e között, legalább évi 10 alkalommal szállítja el.

 

(5)69, 70 A hulladékgyűjtő edény, illetve zsák – a közterület használatára vonatkozó hatósági engedély hiányában – kizárólag az ingatlanon belül helyezhető el, kivéve a szállítás napját megelőző nap 18. órától a szállítás napján 7. óráig, mely időszakban a szolgáltató szállítójárművével megközelíthető módon a közterületre kihelyezhető, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatást végző a hulladékot közterületen veszi át. A kihelyezett gyűjtőedény, illetve zsák nem akadályozhatja a jármű- és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

 

(6) Az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról, valamint környezetük tisztántartásáról. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedények, gyűjtőeszközök ürítése során esetlegesen keletkezett szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni.

 

(7) 71 A 3. § (3) bekezdés szerinti területen kihelyezett gyűjtőkonténerek és a közcélú – pl. hulladékgyűjtő udvarban, hulladékgyűjtő szigeten vagy egyébként a közterületen keletkező hulladék gyűjtésére elhelyezett – hulladékgyűjtő eszközök tisztítása, fertőtlenítése és karbantartása a közszolgáltató kötelezettsége.

 

(8)72, 73, 74

 

(9)75, 76 A hulladékudvarban és a hulladékgyűjtő pontokon vállalkozási tevékenységből származó hulladékot elhelyezni tilos.

 

7716.§

 

(1)78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86

 

 

  1. 87 A lakás tulajdonjogában és használatában bekövetkező változást, - annak időpontjától számított 8 napon belül – az igénybevevő köteles a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén a közszolgáltatási díj megfizetésében a régi és az új ingatlanhasználó egyetemlegesen felel.

 

(3) 88, 89

 

(4) 90

 

(5) 91

 

A szennyvízszállítási közszolgáltatás

17.§

 

(1) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a folyékony hulladék ideiglenes tárolására szolgáló létesítmény (szennyvíztároló) kiürítése és a folyékony hulladék elhelyezése céljából történő elszállítás –a közcsatornára rá nem kapcsolt lakásokból-.

 

(2) A települési folyékony hulladék elszállítása a szolgáltató által biztosított tartályban és járművel történik.

 

(3) A szolgáltató az (1) bekezdésben megjelölt lakásoktól a települési folyékony hulladékot igény szerint, de félévente legalább 1 alkalommal köteles elszállítani. A szállítás ütemezését a szolgáltató hirdeti meg.

 

(4)92, 93,94, 95, 96, 97, 98Folyékony hulladék elszállításának és leürítésének díja:

- Lakossági folyékony kommunális hulladék (rövid cső): 1.638,- Ft/m3

- 20 méter feletti csőigény esetén: 1.728,- Ft/m3

A fenti díjak tartalmazzák a leürítési és elszállítási díjat, nem tartalmazzák az ÁFA összegét.

 

(5) A folyékony hulladék elszállításának díját a szolgáltatás teljesítésekor, az elszállított mennyiség mértéke szerint készpénzfizetési számla ellenében kell megfizetni a szolgáltatónak.

 

9917/A. § 100

 

10117/B. § 102

 

A lerakóhely üzemeltetése

10318. §

 

(1) Lerakóhely üzemeltetés keretében történik a települési folyékony hulladék ellenőrzött és rendezett lerakása (befogadása), illetőleg feldolgozása, ártalmatlanítása a 9.§ (3) bekezdés b) pontja szerinti szennyvíztelepen.

 

(2) A Szennyvíztisztító Telep üzemeltetője az odaszállított települési folyékony hulladék ártalmatlanításáról folyamatosan – a vonatkozó egészségügyi, környezetvédelmi és egyéb jogszabályi előírások betartásával - köteles gondoskodni.

 

(3) A Szennyvíztisztító Telep bejáratnál a nyitvatartási időt és az üzemeltető nevét, címét, telefonszámát, valamint e rendeletnek a lerakóhelyre vonatkozó rendelkezéseit, jól látható helyen és távolról is olvasható formában fel kell tüntetni.

 

(4) 104 A Szennyvíztisztító Telepen a települési folyékony hulladék átvétele a telep üzemeltetési szabályzatának megfelelően történik.

 

VI. fejezet

A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenőrzése

19.§

 

Az e rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzéséről a jegyző a közterület-felügyelet bevonásával és közreműködésével gondoskodik.

 

105

20.§

 

(1)106, 107, 108

 

(2)109 , 110

 

VII. fejezet

Fogalom-meghatározások

21.§

 

(1) E rendelet alkalmazásában –ha eltérő rendelkezést nem tartalmaz–:

a) ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában vagy bármilyen más törvényes jogcímen tartós használatában ingatlan van;

 

b) ingatlan használója: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az ingatlant tulajdonosként, bérlőként, üzemeltetőként vagy bármilyen más jogcímen, ténylegesen használja.

 

c) közszolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan feljogosított hulladékkezelő.

 

d) Települési szilárd hulladék:

 

da) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező,

 

db) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező,

 

dc) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott -

veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék.

 

e) Települési folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

 

ea) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szenny-víztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

 

eb) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

 

ec) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből

származik.

 

f) veszélyes hulladék: a Hgt. 2. számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkező, illetve ilyen anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre, a környezetre kockázatot jelentő hulladék

 

g) hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési szilárd és folyékony hulladéknak a feljogosított szolgáltató által a kötelező közszolgáltatás alanyi körébe tartozó ingatlantulajdonosoktól történő rendszeres begyűjtése, gyűjtése, elszállítása, tárolása, ártalmatlanítása és hasznosítása, illetőleg kezelő létesítmény üzemeltetése, működtetése;

 

h) köztisztasággal összefüggő tevékenység: az egyes ingatlanok - ezen belül különösen a lakó-épületek és az emberi tartózkodásra (üdülés, pihenés, szállás stb. céljára) szolgáló más épületek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a hozzájuk tartozó területek -, valamint a közterületek tisztán tartása;

 

i) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része (épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró);

 

j) 111 szokásos mennyiség: a szilárd hulladéknak lakásonként és szállításonként 1 db szabványosított kukaedényben, vagy ennek megfelelő, fedhető, együttesen maximum 120 l-es űrtartalmú hulladékot befogadó tárolóedényben elhelyezett, maximum 36 kg össztömegű mennyiség, kisebb űrtartalmú tárolóedény esetén ennek arányos része.

 

k) köztisztasági szolgáltatás: megrendelés, illetőleg megbízás alapján a közterületek tisztán tartása, szervezetek hulladékártalmatlanítási tevékenysége;

 

l) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.

 

m) kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is;

 

n) gyűjtés: a hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további kezelésre történő elszállítás érdekében;

 

o) nem lakott ingatlan: olyan ingatlan, lakóépület és annak helyiségei, amelyet bizonyíthatóan 30 napja nem laknak, illetve nem használnak.

 

  1. 112 Az (1) bekezdésben nem említett fogalmakra a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

Záró rendelkezések

22.§

 

(1) Ez az önkormányzati rendelet a (2) bekezdés kivételével a kihirdetése napján lép hatályba és egyidejűleg hatályát veszti a többször módosított 15/1991. (X. 3.) Ök. rendelet a köztisztaság szabályozásáról.

 

113(2) Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodással kapcsolatos magasabb rendű jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

 

(3) A rendelet kihirdetéséről a város jegyzője gondoskodik.

 

Monor, 1996. január 18.

Dr. Dudás Jenő sk. Dr. Szekeres Sándor sk.
polgármester jegyző

 

 

Egységes szerkezetbe foglalta:

dr. Urbán Hajnalka

jegyző

 

Monor, 2021. szeptember 28.

 

1 Módosította a 21/2004. (VII. 26.) sz. rendelet. Hatályos: 2004. augusztus 1-től.

2 Módosította a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

3 Módosította a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

4 Módosította a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

5 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

6 Módosította a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

7 Módosította a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

8 Megalkotta a 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. október 19-től.

9 Módosította a 7/2004. (III. 29.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2004. április 1-től.

10 Módosította a 24/2006. (IX. 30.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2006. október 1-től.

11 Módosította a 9/2008. (V. 02.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. május 2-től.

12 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. november 1-től.

13A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés c.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

14 Módosította a 28/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. július 20.

15 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

16 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. november 1-től.

17 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

18 Módosította a 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. október 19-től.

19 Módosította a 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2021. szeptember 28-tól.

20 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

21 Módosította a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

22 Módosította a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdése. Hatályos: 2015. november 1-től.

23 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

24 Megalkotta a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

25 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

26 Hatályon kívül helyezte a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

27 Módosította a 9/2008. (V. 02.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2008. május 2-től.

28 Módosította a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

29 Módosította a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

30 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

31 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

32 Módosította a 32/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2017. január 1-től

33 Módosította a 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. október 19.

34 Módosította a 18/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2021. szeptember 28-tól.

35 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

36 Megalkotta a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

37 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

38 Hatályon kívül helyezte a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

39 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

40 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

41 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

42 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

43 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

44 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

45 Módosította a 9/2008. (V. 02.) számú rendelet 4.§. Hatályos: 2008. május 2-től.

46 Hatályon kívül helyezte a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

47 Megállapította a 13/2010. (V. 18.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. V. 18.

48 Megállapította a 13/2010. (V. 18.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. V. 18.

49 Módosította a 28/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 2.§. Hatályos: 2012. július 20.

50 Megalkotta a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

51 Megalkotta a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: Hatályos: 2015. január 1-től.

52 Módosította a 9/2008. (V. 02.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2008. május 2-től.

53 Módosította a 7/2011. (II. 18.) sz. rendelet 4.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

54 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

55 Megalkotta a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

56 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

57 Megalkotta a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

58 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 9. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

59 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

60 Módosította a 32/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2017. január 1-től.

61 Megállapította a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

62 Módosította a 28/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 3.§. Hatályos: 2012. július 20.

63 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

64 Módosította a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

65 Megállapította a 28/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 4.§. Hatályos: 2012. július 20.

66 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

67 Megalkotta a 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2015. április 1-től.

68 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 10. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

69 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 11. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

70 Módosította a 32/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2017. január 1-től.

71 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

72 Megállapította a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

73 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2015. január 1-től.

74 Hatályon kívül helyezte a 17/2015. (X. 22.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdése. Hatályos: 2015. november 1-től.

75 Megállapította a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

76 Módosította a 29/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2014. december 16-tól.

77 Módosította a 25/2005. (XII. 22.) sz. rendelet 1.§. Hatályos: 2006. január 1-től.

78 Módosította a 34/2006. (XII. 30.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2007. január 1.

79 Módosította a 29/2007. (I. 07.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2008. január 1.

80 Módosította a 9/2008. (V. 02.) számú rendelet 6.§. Hatályos: 2008. május 2-től.

81 Módosította a 22/2008. (XII. 31.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2009. január 1.

82 Módosította a 27/2009. (XII. 17.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. január 1.

83 Módosította a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

84 Módosította a 28/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 5.§. Hatályos: 2012. augusztus 1.

85 Módosította a 33/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelet 1.§. Hatályos: 2012. augusztus 1.

86 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

87 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 12. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

88 Módosította a 28/2012. (VII. 19.) önkormányzati rendelet 5.§. Hatályos: 2012. augusztus 1.

89 Hatályon kívül helyezte a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 13. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

90 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

91 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 2/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

92 Módosította a 33/2004. (XII. 29.) sz. rendelet 2.§. Hatályos: 2005. január 1-től.

93 Módosította a 25/2005. (XII. 22.) sz. rendelet 2.§. Hatályos: 2006. január 1-től.

94 Módosította a 34/2006. (XII. 30.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2007. január 1.

95 Módosította a 22/2008. (XII. 31.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2009. január.

96 Módosította a 27/2009. (XII. 17.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. január 1.

97 Módosította a 33/2011. (XII. 21.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2012. január 1.

98 Módosította a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

99 Megállapította a 23/2010. (IX. 23.) számú rendelet 1.§. Hatályos: 2010. szeptember 23.

100 Hatályon kívül helyezte a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

101 Megállapította a 23/2010. (IX. 23.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2010. szeptember 23.

102 Hatályon kívül helyezte a 35/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

103Módosította a 9/2008. (V. 02.) számú rendelet 7.§. Hatályos: 2008. május 2-től.

104 Módosította a 35/2013. (XII. 20. ) önkormányzati rendelet 8. §. Hatályos: 2014. január 1-től.

105 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés c.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

106 Módosította a 23/2010. (IX. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2010. szeptember 23.

107 Módosította a 7/2011. (II. 18.) számú rendelet 8.§. Hatályos: 2011. március 1-től.

108 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés c.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

109 Módosította a 23/2010. (IX. 23.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2010. szeptember 23.

110 A szövegrészt hatályon kívül helyezte a 25/2012. (V. 23.) Önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés c.) pontja. Hatályos: 2012. május 24.

111 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 14. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

112 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 15. §. Hatályos: 2016. július 1-től.

113 Módosította a 16/2016. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 16. §. Hatályos: 2016. július 1-től.