A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

2016. április 6., szerda, 11:22

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

3/2012. (I. 25.), 1/2013. (I. 29.), 15/2015. (X. 5.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

15/2000. (VII. 26.) számú rendelete

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

 

[1]A Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a képviselő-testület a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Általános rendelkezések

1.§

 

(1)[2]  A helyi népszavazás és népi kezdeményezés az állampolgároknak, illetve az állampolgárok helyi közösségének Alaptörvényből fakadó joga, amely közvetlen részvételt biztosít a hatalom gyakorlásában.

 

(2)   A helyi népszavazás és népi kezdeményezés indítványozása érdekében minden állampolgár jogosult –közterületen is- aláírásokat gyűjteni, illetőleg aláírásgyűjtés céljából szervezőmunkát végezni.

 

(3)[3]  Az aláírásgyűjtésben, az aláírásgyűjtés szervezésében résztvevő, illetőleg a helyi népi kezdeményezést, helyi népszavazást támogató –e rendelet előírásai szerint eljáró- állampolgárok az (1) bekezdésben meghatározott Alaptörvényből fakadó jogukat gyakorolják.

 

 1. [4]Nem gyűjthető aláírás a 2013. évi XXXVI. törvény 123. § (2) bekezdésében foglalt esetekben.

 

2.§.

 

 1. A helyi népszavazásban és népi kezdeményezésben való részvételre a helyi önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező állampolgárok jogosultak.

 

 1. A helyi népszavazás és népi kezdeményezés állampolgári kezdeményezése esetében a választójogosultsági feltételeknek a kezdeményezés időpontjában kell fennállni.

 

3.§.

 

 1. A helyi népszavazás tárgya lehet –e rendeletben meghatározott kivétellel- a képviselő-testület hatáskörébe tartozó kérdés.

 

 1. A döntéshozatal céljából elrendelt helyi népszavazás eredménye a képviselő-testületre kötelező.

 

 1. A véleménynyilvánító helyi népszavazás az állampolgárok, közreműködését biztosítja a képviselő-testület döntéseinek meghozatalában.

 

 1. A helyi népi kezdeményezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára irányul.

 

A helyi népszavazásról

4.§.

 

 1. A képviselő-testület helyi népszavazást köteles kiírni az alábbi kérdésekben:

 

 1. [5] a 2013. évi CCXXXVIII. törvény 16. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben.

 

 1. A képviselő-testület helyi népszavazást rendelhet el:

 

 1. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó ügyben,
 2. önkormányzati rendelet megerősítésére.

 

 1. Nem rendelhető el népszavazás:

 

 1. a költségvetésről való döntésre,
 2. a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendeletek tárgyában,
 3. a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szervezeti, működési, személyi kérdésekben: a képviselő-testület feloszlásának kimondásáról.

 

5.§.

 

 1. [6] A helyi népszavazást kezdeményezheti:

 

 1. a települési képviselők legalább egynegyede,
 2. a képviselő-testület bizottsága,
 3. [7]
 4. [8] a választópolgárok legalább 10%-a, legfeljebb 25%-a.

 

 1. A képviselő-testület köteles kitűzni a helyi népszavazást, ha az (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott számú választópolgár kezdeményezte.

 

6.§.

 

 1. A helyi népszavazás állampolgári kezdeményezését tartalmazó ívnek (a továbbiakban: aláírásgyűjtő ív) az alábbiakat kell tartalmaznia:

 

 1. a helyi népszavazásra javasolt kérdés (kérdéseket) pontos megfogalmazását az aláírásgyűjtő ív minden megkezdett oldalán,
 2. az állampolgár olvasható családi és utónevét,
 3. az állampolgár lakcímét,
 4. az állampolgár személyi azonosítóját,
 5. az állampolgár sajátkezű aláírását.

 

 1. Az aláírásgyűjtő ívek egy példányát az aláírásgyűjtés megkezdése előtt –hitelesítés céljából- be kell nyújtani a helyi választási iroda vezetőjéhez (az önkormányzat jegyzőjéhez).

 

 1. [9] A helyi választási iroda vezetője a jogszabályi feltételeknek megfelelő aláírásgyűjtő ívet a kérdés hitelesítéséről vagy annak megtagadásáról a benyújtásától számított harminc napon belül hitelesíti. Meg kell tagadni az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha;

 

 1. a helyi népszavazásra javasolt kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe,
 2. a kérdésben nem lehet helyi népszavazást tartani,
 3. ugyanabban a kérdésben egy éven belül már volt helyi népszavazás,
 4. az aláírásgyűjtő ív nem felel meg az (1) bekezdés a.)-d.) pontjaiban foglaltaknak.

 

7.§.

 

A helyi népszavazás kitűzésére irányuló állampolgári kezdeményezést az aláírásgyűjtő ív hitelesítését követő egy hónapon belül egyszer lehet benyújtani a polgármesterhez. A pótlólag benyújtott, a kezdeményezést kiegészítő aláírások érvénytelenek.

 

8.§.

 

 1. Az aláírások ellenőrzéséről a helyi választási bizottság gondoskodik. Az aláírások ellenőrzése az érvényesnek tekinthető aláírások számának statisztikai és matematikai módszerekkel történő megállapítását jelenti a helyi népszavazás kezdeményezést aláíró állampolgárok személyi adatainak a személyi adat- és lakcímnyilvántartás, továbbá a választójoggal nem rendelkező nagykorú állampolgárok nyilvántartási adatainak felhasználásával. Ha az alkalmazott statisztikai és matematikai módszer nem valószínűsíti a kellő számú érvényes aláírás meglétét, akkor az aláírások ellenőrzését az a aláírások tételes vizsgálatával kell folytatni mindaddig, amíg a kezdeményezés érvényessége kétséget kizáróan meg nem állapítható.

 

 1. Ha az aláírások ellenőrzése során alapos gyanú merül fel meghatározott aláírások eredetiségét illetően, és az ilyen aláírások érvényessége, vagy érvénytelensége befolyásolja a kezdeményezés érvényességét vagy érvénytelenségét, a helyi választási bizottság a helyi választási iroda vezetője útján a személyazonosságot is ellenőrizheti.

 

 1. Az aláírások ellenőrzése során a kezdeményezést benyújtók képviselője jelen lehet.

 

 1. A helyi választási bizottság elnöke az aláírások ellenőrzésének eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert.

 

 1. Az aláírásgyűjtő íveket az aláírások ellenőrzését, illetőleg a jogorvoslati eljárás befejezését követő 30 nap elteltével meg kell semmisíteni.

 

9.§.

 

 1. A polgármester a helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezést

 

 1. a 8.§. (4) bekezdése szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő,
 2. nem állampolgári kezdeményezés esetén a benyújtást követő legközelebbi ülésnapon köteles a képviselő-testület bejelenteni.

 

 1. A helyi népszavazás elrendelésére irányuló kezdeményezésről a polgármester bejelentését követő 30 napon belül dönteni kell.

 

10.§.

 

Ha a népszavazás elrendelésére irányuló állampolgári kezdeményezést késve nyújtották be, vagy az aláírások ellenőrzésének eredményeként a helyi választási bizottság azt állapította meg, hogy az érvényes aláírások száma nem éri el a rendelet 5.§. (1) bekezdésének d.) pontjában meghatározott számot, a kezdeményezést a polgármester elutasítja.

 

11.§.

 

 1. A képviselő-testület a helyi népszavazás elrendelésével egyidejűleg –legkésőbb 35 nappal a szavazás napja előtt- kitűzi a választás időpontját.

 

 1. A helyi népszavazás elrendeléséről és a helyi népszavazás időpontjáról szóló határozatot a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

 

12.§.

 

 1. [10] A helyi választási iroda vezetője a helyi népszavazás kitűzését követő 15 napon belül összeállítja a választójoggal rendelkező állampolgárok névjegyzékét.

 

 1. A névjegyzéket úgy kell összeállítani, hogy alkalmas legyen a település, a szavazókör és a választópolgár azonosítására. A névjegyzék tartalmazza a választópolgár:

 

 1. családi és utónevét (nők esetében a leánykori családi és utónevet is),
 2. személyi azonosítóját,
 3. lakcímét,
 4. névjegyzékbeli sorszámát,
 5. az azonos nevű és lakcímű választópolgárok születési idejét, ezek azonossága esetén egyéb természetes személyazonosító adatát.

 

13.§.

 

 1. A helyi népszavazásra előkészített névjegyzéket a szavazás napja előtt 18 nappal –8 napra- közszemlére kell tenni. A közszemlére tett névjegyzék a választópolgár személyi azonosítóját nem tartalmazhatja.

 

 1. A választópolgárokat a névjegyzékbe vételükről legkésőbb a szavazás napja előtti 16. napig értesítő megküldésével tájékoztatni kell.

 

 1. Az értesítő tartalmazza a választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, a szavazás helyét és idejét, és a szavazással kapcsolatos egyéb tudnivalókat.

 

 1. Az értesítő kézbesítését a helyi választási iroda vezetője ellenőrzi. Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, azt a helyi választási iroda vezetőjétől igényelheti.

 

14.§.

 

 1. [11]A helyi népszavazáson a szavazás idejére és helyére a szavazás megkezdésére és a szavazás módjára a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 

 1. A helyi népszavazás érvényességét ls eredményét a szavazási jegyzőkönyv alapján a helyi választási bizottság állapítja meg. A helyi népszavazás:

 

 1. érvényes, ha a választópolgárok több mint a fele szavazott és,
 2. eredményes, ha a szavazatok több mint a fele a megfogalmazott kérdésre azonos választ adott.

 

15.§.

 

 1.  [12] A helyi népszavazással kapcsolatos jogorvoslati eljárásra a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.

 

 1. [13]

 

16.§.

 

 1. [14] A helyi népszavazáson a 2013. évi XXXVI. törvény 83. § (1) bekezdésben meghatározott választási bizottságok működnek:

 

 • helyi választási bizottság, amely a választás napján ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait is.

 

 1. A helyi népszavazáson az alábbi választási iroda működik:

 

 • helyi választási iroda.

 

 1. A helyi választási bizottságba (a szavazás napjára a szavazatszámláló bizottságba) a kezdeményezést benyújtók egy közös megbízottat delegálhatnak.

 

Helyi népi kezdeményezés

17.§.

 

 1. A helyi népi kezdeményezés során a rendelet 6-10. és 15.§-ában foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

 

 1. A választópolgárok 10%-ának kezdeményezését a polgármesternek kell benyújtani.

 

 1. A helyi választási iroda vezetője akkor tagadja meg az aláírásgyűjtő ív hitelesítését, ha

 

 1. a kérdés nem tartozik a képviselő-testület hatáskörébe,
 2. az aláírásgyűjtő ív nem felel meg a rendelet 6.§. (1) bekezdésének a.)-e.) pontjában foglaltaknak.

 

Záró rendelkezések

18.§.

 

E rendelet 2000. augusztus 1-jén lép hatályba, kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti az azonos tárgyú 4/1992. (II. 13.) Ök. számú rendelet. Kihirdetéséről a Polgármesteri Hivatal jegyzője a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2000. július 13.

 

                Pogácsás Tibor sk.           Sándorné Urbán Hajnalka sk.

                polgármester      jegyző

 

 

 

 

[1] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[2] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 2.§. Hatályos: 2012. január 25-től

[3] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 3.§. Hatályos: 2012. január 25-től

[4] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[5] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (1) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[6] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[7] Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzat rendelet 6. §. (2) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[8] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (3) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[9] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (4) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[10] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (5) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[11] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (6) bekezdése. Hatályos: 2015. október 6-tól.

[12] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (7) bekezdése. Hatályos: 2015. októbert 6-tól.

[13] Hatályon kívül helyezte a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (8) bekezdése. Hatályos: 2015. októbert 6-tól.

[14] Módosította a 15/2015. (X. 5.) önkormányzati rendelet 6. §. (9) bekezdése. Hatályos: 2015. októbert 6-tól.