A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

2016. április 5., kedd, 11:47

 

 

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2/2012. (I. 25.), 3/2012. (I. 25.), 16/2012. (III. 05.), 1/2013. (I. 29.), 20/2014. (IX. 3.), 16/2015. (IX. 22.), 21/2015. (XII. 15.), 19/2016. (VIII. 12.) számú rendeletével módosított egységes szerkezetbe foglalt

8/2011. (II. 18.) SZÁMÚ RENDELETE

A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és egyéb családi események szolgáltatási díjairól

 

[1], [2] Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

A rendelet hatálya Monor Város közigazgatási területén történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események megünneplése kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

 

2. §

(1) A Polgármesteri Hivatal munkarendjének munkaidejében az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség, a Vigadó Nonprofit Kft. maximum 15 fő befogadására alkalmas helyisége (tükrös terem), valamint az anyakönyvvezető hivatalos közreműködése térítésmentes.

 

(2) A munkaidőn kívül történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartások esetén a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott mértékű alapszolgáltatási díjat kell fizetni.

 

(3) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidőn és ügyfélfogadási időn kívül, pénteki és szombati napokon – munkaszüneti napok kivételével - lehet lebonyolítani. A hivatali helyiségen kívüli házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartások esetén a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott mértékű alapszolgáltatási díjat kell fizetni.

 

(4) Az alapszolgáltatáson túlmenően a Vigadó Nonprofit Kft.-től igényelhető többletszolgáltatások díját a 3. sz. melléklet tartalmazza.

 

(5)[3] A szolgáltatási díjak teljesítése legkésőbb az eseményt megelőző 5. nap 12.00 óráig esedékes.

 

(6)[4]

 

3. §

 

(1) A rendelet 1. §-ban foglalt eljárások és események megrendelésének felvételéről a Vigadó Nonprofit Kft. gondoskodik a szertartást megelőző eljárással és egyeztetéssel egy időben, de legkésőbb az esemény előtt 8 nappal.

 

(2)[5] A rendelet a 3. sz. mellékletben meghatározott díjak a Vigadó Nonprofit Kft., az 1. sz. melléklet, valamint a 2. sz. mellékletben meghatározott díjak a Polgármesteri Hivatal bevételét képezik.

 

4. §

 

(1)[6], [7] A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötési, a bejegyzett élettársi kapcsolatok eljárásai és egyéb családi események megünneplése lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben meghatározott szabadidő illeti meg. Amennyiben az anyakönyvezető a szabadidő kivételével nem él, úgy megbízási szerződéssel az alábbi mértékű díjazás illeti meg:

a.) hivatali helyiségben 1 szertartás/nap esetén nettó: 9.000.-Ft,

b.) hivatali helyiségben 1 napon történő több szertartás esetén az első szertartás díja nettó 9.000.-Ft, a további szertartás díja nettó 7.000 Ft/szertartás,

c.) hivatali helyiségen kívül, kísérő igénybevételével szertartásonként nettó: 14.000 Ft,

d.) hivatali helyiségen kívül, kísérő igénybevétele nélkül szertartásonként nettó: 18.000 Ft.

A fentiekben meghatározott szabadidő igénybevétele esetén az anyakönyvezetőt a fenti díjak 60%-a illeti meg.

 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg havonta kerül elszámolásra.

 

[8](3) A hivatali munkaidőn és helyiségen kívül történő házasságkötés alkalmával kísérő (pl. biztonsági őr vagy sofőr stb.) igénybevétele esetén a kísérőt szertartásonként nettó 4.000 Ft díjazás illeti meg.

5. §

(1)[9] Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény, az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) rendelkezései irányadók.

 

(2) A rendeletet évente, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg felül kell vizsgálni és díjtételeit Monor Város honlapján, és a Monori Strázsa újságban közzé kell tenni.

 

6. §

E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2011. február 10.

 

Pogácsás Tibor sk.  Sándorné Urbán Hajnalka sk.

    polgármester                 jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[10]1. melléklet a 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

  1. [11], [12], [13] A munkaidőn, a hivatali időn kívül történő házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos alapszolgáltatásának díja: 12.700.- Ft,

2. amennyiben a házasulandók bármelyikének állandó lakcíme Monor közigazgatási területén található akkor az alapszolgáltatás díja: 10.160,- Ft.

 

[14]2. melléklet a 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

[15]2.[16] A hivatali helyiségen kívüli házasság megkötése, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, házassági évfordulók, házasság megerősítésével kapcsolatos szertartások díja:

2.1.[17], [18], [19] A külső helyszínen történő házasságkötés 50.800,- Ft.

2.2.[20]

 

[21], [22] 3. melléklet a 8/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

 

Az alapszolgáltatáson túlmenően a Vigadó Nonprofit Kft.-től igényelhető többletszolgáltatások díja:

[23]

1.

Kisterem (max. 18 főig)

5.000.-Ft + Áfa

Nagyterem (max. 36 főig)

8.000.-Ft + Áfa

Díszterem terembérleti díj

22.400.-Ft + Áfa

2.

Emlékpohár

2.500.-Ft+ Áfa /db

Anyakönyvi kivonat borító

3.000.-Ft+ Áfa /db

Emléklap mappával

2.500.-Ft+ Áfa /db

Gyertyagyújtás

800.-Ft+ Áfa

Pezsgős koccintás (plusz igény szerinti pezsgő ára)

200.-Ft+ Áfa /vendég

Asztali dísz /igény szerint

3.840.-Ft+ Áfá -tól

Szülők, hozzátartozók köszöntéséhez csokor /igény szerint:

3.840.-Ft+Áfá –tól/ csokor

 

A terembérleti díj már a technikus, az esküvői zeneszolgáltatás és a takarítás költségeit is tartalmazza.

 

 

 

 

 

 

 

[1] Módosította a 3/2012. (I. 25.) számú rendelet 16.§. Hatályos: 2012. január 25.

[2] Módosította az 1/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelet 36. §. Hatályos: 2013. január 29-től.

[3] Módosította a 19/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2016. szeptember 1-től.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 5.§. Hatályos: 2012. február 1-től.

[5] Módosította a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[6] Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 6.§. Hatályos. 2012. február 1-től.

[7] Módosította a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[8] Megalkotta a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[9] Módosította a 20/2014. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 1. §. Hatályos: 2014. szeptember 4-től.

[10] Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 6.§. Hatályos. 2012. február 1-től.

[11] Módosította a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 4. §. Hatályos: 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[12] Módosította a 21/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2015. december 16-tól.

[13] Módosította a 19/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2016. szeptember 1-től.

[14] Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 7.§. Hatályos. 2012. február 1-től.

[15] Módosította a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[16] Módosította a 21/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2015. december 16-tól.

[17] Módosította a 20/2014. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 2. §. Hatályos: 2014. szeptember 4-től.

[18] Módosította a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 5. §. Hatályos: 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[19] Módosította a 19/2016. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2016. szeptember 1-től.

[20] Hatályon kívül helyezte a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 6. §. Hatályos: 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.

[21] Módosította a 2/2012. (I. 25.) számú rendelet 8.§. Hatályos. 2012. február 1-től.

[22] Módosította a 20/2014. (IX. 3.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatályos: 2014. szeptember 4-től.

[23] Módosította a 16/2015. (IX. 22.) önkormányzati rendelet 7. §. Hatályos: 2015. október 1-től, rendelkezéseit 2015. november 1. napjától kell alkalmazni.