A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásról szóló 1/2010. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2016. május 27., péntek, 12:42

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

12/2016. (V. 27.) önkormányzati rendelete

 

A költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásról szóló 1/2010. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indoklásról szóló 1/2010. (II.1.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 3. § (2) bekezdésének i.) pontjának helyébe „a maradvány elszámolás elveit” szövegrész lép.

  1. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:

5. § (2) A zárszámadás előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni

a) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, a pénzeszközök változásának bemutatását,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait,

e) az önkormányzat adósságának állományát lejárat, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,

f) a vagyonkimutatást, és

g) az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

 

  1. §

A Rendelet 2. számú a „Zárszámadás mellékletei” címben „14. a. sz. ”Mérleg” elnevezésű melléklete törlésre kerül, a jelenlegi 14. b. sz. „Maradványkimutatás” elnevezésű melléklet számozása 14. a. sz. melléklet elnevezésre változik.

 

  1. §

A Rendelet 2. számú a „Zárszámadás mellékletei” címben „14. c. sz. ” Eredménykimutatás” elnevezésű melléklete törlésre kerül, a jelenlegi 14.d.sz. „Egyéb tartós részesedések” elnevezésű melléklet számozása 14.b. sz. melléklet elnevezésre változik.

 

  1. §

A Rendelet 2. számú a „Zárszámadás mellékletei” címe, a jelen rendelet 1. számú mellékletét képező melléklettel egészül ki „14. c. sz. Pénzkészletváltozás” elnevezéssel.

 

  1. §

  2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, rendelkezéseit a 2015. évi zárszámadási rendelet elkészítésekor alkalmazni kell.

 

 

 

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. május 26.

 

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka

polgármester jegyző