Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 2/2006. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzat Képviselő - testülete – a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló 2/2006. (I. 31.) számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:

D komponensként:

az önkormányzati fenntartású intézményeknek (a Monori TÖKT által fenntartott intézményt is ide értve) a tartalma alapján a jelen rendelet A vagy B komponense körébe tartozó kérelmei, kezdeményezései.

 

2. §

A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5. § (2) A pályázat négy (A, B, C, D) komponensű, amely területek lefedik az Emberi Erőforrások Bizottsága – külön rendeletben magállapított – feladatkörébe tartozó támogatási célokat.

 

3. §

A Rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

6. § (2) Egy szervezet a tárgyévben az A és a B komponensek közül csak az egyik komponensre nyújthat be pályázatot, illetve komponensenként is csupán egy pályázat nyújtható be. Amennyiben egy szervezet egyidejűleg az A és a B komponensre is pályázatot nyújt be, vagy komponensenként több pályázatot nyújt be, az adott komponensre benyújtott mindegyik pályázata érvénytelenné válik.

 

4. §

  1. E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. február 15.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző