Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

8/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

 1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire.

 

 1. §

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló

költségvetési bevételi összegét                                       3.728.754.950.- Ft-ban

finanszírozási bevételét                                                      377.551.690.- Ft-ban

költségvetési kiadási összegét                                        2.563.768.058.- Ft-ban

finanszírozási kiadását                                                    1.290.561.324.- Ft-ban

h a g y j a  j ó v á.

 

 1. §
 1. Az Önkormányzat és intézményei bevételeit forrásonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltak szerint 4.976.993.416 forint főösszeggel fogadja el.

 

 1. Az Önkormányzat és intézményei kiadásainak kiemelt előirányzatait a 2. számú mellékletben foglaltak alapján 4.725.016.158 forint főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat bevételeit és ezen belül a 2016. évi önkormányzat működési támogatások összegét a 3. számú mellékletben foglaltak szerint 3.913.484.602 forint főösszeggel fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 399.221.411 forint főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 4. számú melléklet szerint fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat és intézményei működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen a 9. számú melléklet alapján az alábbiak szerint fogadja el.

 

Működési bevételei:               2.551.768.879 Ft

Működési kiadásai:                3.388.639.366 Ft

Felhalmozási bevételei:          1.554.537.761 Ft

Felhalmozási kiadásai:              465.690.016 Ft

Bevétel főösszege:                4.106.306.640 Ft

Kiadás főösszege:                 3.854.329.382 Ft

 

 

 1. §

Az Önkormányzat 2016. évi hitel törlesztésének teljesítését a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint 0 forint főösszegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2016. évi mérleg kimutatását a 14.a. számú melléklet szerint fogadja el. Előző évi mérleg főösszeg: 14.812.320.301 Ft, 2016. évi mérleg főösszeg: 15.724.649.122 Ft.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2016. évi maradványkimutatását a 14.b. számú melléklet szerint 251.977.258 forint összegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat 2016. évi eredménykimutatását a 14.c. számú melléklet szerint -121.945.152 forint összegben fogadja el.

 

 1. §

Az Önkormányzat az EU-s pályázatok 2016. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 14. számú melléklet alapján fogadja el.

 

 1. §

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2017. május 25.

 

 

 

             dr. Zsombok László                                                                 dr. Urbán Hajnalka

                  polgármester                                                                               jegyző