Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete a mezőőri szolgálatról szóló 4/2010. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a mezőőri szolgálatról szóló 4/2010. (II. 19.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A Rendelet 2 §-tól 7. §-ig terjedő rendelkezései hatályon kívül helyezésre kerülnek.

 

2. §

  1. E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, melynek következtében mezőőri járulék fizetési kötelezettség a rendelet hatálybalépésétől nem áll fenn.


 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. február 15.

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző