Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

19/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel a 4/1996. (I. 18.) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 4/1996./I.18./ sz. önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a kiegészül az alábbi (1a) bekezdéssel:

„(1a) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait a társulási megállapodásban foglaltak szerint 2017. október 1. napjától a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás látja el.”

 

2. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A köztisztasági szolgáltatást – a települési szilárd hulladék tekintetében „DTKH” Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2700 Cegléd, Pesti út 65.) végzi.

- Az ingatlanon képződött vegyes hulladék rendszeres gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása,

- az ingatlanhasználók ingatlanán képződött és az ingatlanhasználók által elkülönítetten gyűjtött hulladékgazdálkodás körébe tartozó hulladék (műanyag, papír, üveg és fém csomagolási hulladék) rendszeres gyűjtése, szállítása és kezelésre történő átadása,

- lomhulladékok házhoz menő gyűjtése,

- házhoz menő zöldhulladék gyűjtése,

- hulladékudvar működtetése,

- 5 gyűjtősziget összesen 10 darab 1,1 m3-es, csomagolási üveghulladék gyűjtésére szolgáló konténer szükség szerinti, de minimum heti ürítése szállítása és kezelésre történő átadása

tekintetében az DTKH Nonprofit Kft. alvállalkozója a KÖVÁL Nonprofit Zrt.. Az Alvállalkozónak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz viszonyított aránya: 60 %.

A köztisztasági szolgáltatást – a települési folyékony hulladék begyűjtése tekintetében – a Monor Város Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) végzi.”

 

3. §

A Rendelet 9. § (6) bekezdésben a „Jászai Mari téren a sportpálya előtti közterületen;” szöveg törlésre kerül.

 

4. §

  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

  1. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

Monor, 2017. október 12.

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző


 

 

Záradék: a rendelet kihirdetése Monor Város honlapjára történő kihelyezéssel, valamint a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel 2017. október 18-án megtörtént.

 

 

 

Monor, 2017. október 18.

 

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka

polgármester jegyző