Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

18/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról

 

Monor Város Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

 

1. A rendelet célja

 

1. §

E rendelet célja Monor Város építészeti, városképi, illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésével, alkalmazásának követelményeivel, feltételeivel és tilalmával kapcsolatos szabályok megállapítása.

 

II. Fejezet

A reklámokra, reklámhordozókra, cégtáblákra, üzletfeliratokra és egyéb műszaki berendezésekre vonatkozó követelmények

2. A reklámokra, reklámhordozókra,cégtáblákra, üzletfeliratokra vonatkozó településképi követelmények

 

2. §

Reklámhordozó utcabútorok egymástól 50 m-en belül nem helyezhetők el.

 

3. §

Reklámberendezés nem létesíthető káprázást okozó megoldással.

 

4. §

Építési reklámháló az építési tevékenység időszakára, de legfeljebb 6 hónapra, mely indokolt esetben egy ízben 3 hónappal meghosszabbítható, településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján kihelyezhető.

 

5. §

Helyi népszavazás, városi rendezvény, vagy a város szempontjából jelentős eseményről való tájékoztatás érdekében meghatározott időszakra hirdetmény településképi bejelentési eljárás lefolytatása alapján kihelyezhető.

 

III. Fejezet

Záró- és átmeneti rendelkezések

3. Hatálybalépés

6. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a hirdető – és reklámtáblák elhelyezési szabályairól szóló 34/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

(4) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

Monor, 2017. október 12.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző