Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 17/2017. (X. 18.) önkormányzati rendeletének kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

17/2017. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a településképi bejelentési eljárásról szóló 24/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §-ában foglaltakra figyelemmel a településképi bejelentési eljárásról szóló 24/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya Monor város közigazgatási területére terjed ki.”

 

2. §

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének „- 2. § (1) bekezdésében felsorolt területekre vonatkozóan –„ szövegrész helyébe a következő szöveg lép:

„- Monor város közigazgatási területén a közintézményekre és az e rendelet mellékletében meghatározott kiemelt közterületekre vonatkozólag -„

 

3. §

A Rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

„(2) A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény szerinti reklámok és reklámhordozók tekintetében.”

 

4. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. E rendelet kihirdetéséről a jegyző - a helyben szokásos módon - gondoskodik.

 

Monor, 2017. október 12.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző