Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

26/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 4.577.555.107,- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 4.159.751.539,- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -417.803.568,- Ft-ban

  • ebből: működési költségvetési hiányát: -45.645.243,- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -372.158.325,- Ft-ban

állapítja meg.

A 417.803.568,- forint költségvetési hiányt és a 46.000.555,- forint működési finanszírozási hiányt

- belső finanszírozásként 463.804.123,- forint 2017.évi maradvány igénybe vételével biztosítja.


 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2018. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 3.343.935.183,- Ft-ban

finanszírozási bevételét 3.761.738.751,- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 417.803.568,- Ft-ban

  • ebből: működési finanszírozási többletet: -46.000.555.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 463.804.123.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 3

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 368 611

1 368 610 371

1 438 203 877

57 386 782

1 495 590 659

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

204 893

204 893 099

466 303 208

30 880 044

497 183 252

1.3

Közhatalmi bevételek

535 901

535 901 000

535 901 000

2 676 360

538 577 360

1.4

Működési bevételek

169 082

169 081 592

472 823 845

17 423 923

490 247 768

1.5

Felhalmozási bevételek

36 200

36 200 000

1 134 152 500

0

1 134 152 500

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000

1 000 000

4 000 000

0

4 000 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 315 687

2 315 686 062

4 051 384 430

108 367 109

4 159 751 539

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

305 435

305 435 000

463 804 123

0

463 804 123

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 401 300

2 533 328

3 934 628

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

947 292

947 291 701

959 374 694

8 800 062

968 174 756

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

1 098 000 000

2 196 000 000

3 294 000 000

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-947 292

-947 291 701

-959 374 694

-8 800 062

-968 174 756

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

305 435

305 435 000

1 563 205 423

2 198 533 328

3 761 738 751

 

  1. Bevételek mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

5 614 589 853

2 306 900 437

7 921 490 290


 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

/ezer forintban/

Eredeti előirányzat

Utolsó módosított előirányzat

Változás 3

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 491 417

2 491 416 943

4 009 730 176

-66 589 355

3 943 140 821

2.1.1.1

Személyi juttatások

808 772

808 770 348

854 065 020

44 125 545

898 190 565

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

161 544

161 544 086

169 829 786

5 836 531

175 666 317

2.1.1.3

Dologi kiadások

459 986

459 987 580

775 034 441

28 322 520

803 356 961

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027

27 027 000

27 386 838

3 546 420

30 933 258

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

1 034 088

1 034 087 929

2 183 414 091

-148 420 371

2 034 993 720

2.1.2

Felhalmozási kiadások

129 705

129 704 119

459 457 822

174 956 464

634 414 286

2.1.2.1

Beruházások

27 285

27 284 852

298 424 206

143 853 159

442 277 365

2.1.2.2

Felújítás

102 420

102 419 267

131 606 221

29 999 305

161 605 526

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

29 427 395

1 104 000

30 531 395

 

II.2.1 Költségvetési kiadások össz.:

2 621 122

2 621 121 062

4 469 187 998

108 367 109

4 577 555 107

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

0

2.2.3

ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafiz.

0

0

47 401 855

2 533 328

49 935 183

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

947 292

947 291 701

959 374 694

8 800 062

968 174 756

2.2.6

Pénzeszk.lek.bankbetétként elhelyezése

0

0

1 098 000 000

2 196 000 000

3 294 000 000

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-947 292

-947 291 701

-959 374 694

-8 800 062

-968 174 756

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

1 145 401 855

2 198 533 328

3 343 935 183

 

  1. Kiadások mindösszesen:

2 621 122

2 621 121 062

5 614 589 853

2 306 900 437

7 921 490 290

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-305 435

-305 435 000

-417 803 568

0

-417 803 568

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

305 435

305 435 000

417 803 568

0

417 803 568

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

0

0

 

2. §

A 10/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1-15. mellékletei lépnek.

 

3. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. november 15.

 

dr. Zsombok László

dr. Urbán Hajnalka

polgármester

jegyző