Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról szóló rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
9/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 3.963.535.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 2.503.398.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -1.460.137.000.- Ft-ban

ebből: működési költségvetési hiányát: -531.112.000.- Ft-ban

felhalmozási költségvetési hiányát: -929.025.000.- Ft-ban

állapítja meg.

Az 1.460.137.000.- forint költségvetési hiányt

  • belső finanszírozásként 1.460.137.000.- forint 2016.évi maradvány igénybe vételével

biztosítja.

 

(2) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2017. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 41.841.000.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 1.501.978.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 1.460.137.000.- Ft-ban

ebből: működési finanszírozási többletet: 74.663.000.- Ft-ban

felhalmozási finanszírozási többletet: 1.385.474.000.- Ft-ban

állapítja meg.

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

Adatok forintban

  1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1 259 669 000

90 689

1 350 358

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

450 000 000

0

450 000

1.3

Közhatalmi bevételek

523 400 000

0

523 400

1.4

Működési bevételek

156 811 000

1 361

158 172

1.5

Felhalmozási bevételek

10 000 000

5 468

15 468

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

0

1 000

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5 000 000

0

5 000

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2 405 880 000

97 518

2 503 398

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

1 331 499 000

170 479

1 501 978

1.8.1.4

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

896 004 000

1 556

897 560

1.8.1.7

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-896 004 000

-1 556

-897 560

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

1 331 499 000

170 479

1 501 978

 

  1. Bevételek mindösszesen:

3 737 379 000

267 997

4 005 376

 

Adatok forintban

  1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Változás 1

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

2 352 101 000

211 941

2 564 042

2.1.1.1

Személyi juttatások

746 910 000

22 322

769 232

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

169 477 000

5 738

175 215

2.1.1.3

Dologi kiadások

441 216 000

43 703

484 919

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

27 027 000

63

27 090

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

967 471 000

140 115

1 107 586

2.1.2

Felhalmozási kiadások

1 385 278 000

14 215

1 399 493

2.1.2.1

Beruházások

48 882 000

-5 636

43 246

2.1.2.2

Felújítás

77 045 000

19 790

96 835

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 259 351 000

61

1 259 412

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3 737 379 000

226 156

3 963 535

2.2.1

Hitel-, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre

0

0

0

2.2.2

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

2.2.3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

41 841

41 841

2.2.5

Központi, ir.szervi támogatások folyósítása

896 004 000

1 556

897 560

2.2.6

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

 

0

0

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-896 004 000

-1 556

-897 560

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

41 841

41 841

 

  1. Kiadások mindösszesen:

3 737 379 000

267 997

4 005 376

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-1 331 499 000

-128 638

-1 460 137

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

1 331 499 000

128 638

1 460 137

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

0

2. §

A 2/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

3. §

  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

  1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

Monor, 2017. június 15.

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző