Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

13/2016. (V. 30.) önkormányzati rendelete

 

Monor Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. számú módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés (a továbbiakban: Áht.) és a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.), valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) számú Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) foglaltak figyelembe vételével Monor Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

 1. §

A 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe az alábbi szövegrész lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2015. évi költségvetésének

költségvetési kiadási összegét 3.549.262.000.- Ft-ban

költségvetési bevételi összegét 3.029.395.000.- Ft-ban

költségvetési egyenlegét -519.867.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

A 519.867.000.- forint költségvetési hiányt

 • belső finanszírozásként 519.867.000.- forint 2014.évi maradvány igénybe vételével,

biztosítja.

 

 1. A Képviselő-testület Monor Város Önkormányzata együttes 2015. évi költségvetésének

finanszírozási kiadását 0.- Ft-ban

finanszírozási bevételét 519.867.000.- Ft-ban

finanszírozási egyenlegét 519.867.000.- Ft-ban

állapítja meg.

 

(3) Monor Város Önkormányzatának bevételi és kiadási előirányzatai alcímenként az alábbiak:

 

Adatok ezer forintban

 1. B E V É T E L E K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás 5

Módosított előirányzat

1.1

Működési c.támogatások ÁHT-on belülről

1.113.612

1.323.800

0

1.323.800

1.2

Felhalmozási c.támog.ÁHT-on belülről

1.082.700

1.026.776

0

1.026.776

1.3

Közhatalmi bevételek

453.200

559.056

0

559.056

1.4

Működési bevételek

89.130

105.056

1.129

106.185

1.5

Felhalmozási bevételek

10.000

7.427

0

7.427

1.6

Működési célú átvett pénzeszközök

1.000

1.050

0

1.050

1.7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

5.000

5.101

0

5.101

 

I.1.1–1.7. Költségvetési bevételek össz.:

2.754.642

3.028.266

1.129

3.029.395

1.8.1.1

Hitel-, kölcsönfelvétel pü-i vállalkozástól

81.300

0

0

0

1.8.1.2

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

1.8.1.3

Maradvány igénybevétele

363.119

519.867

0

519.867

1.8.1.6

Központi-, irányítószervi támogatás

740.690

822.274

-1.766

820.508

 

- Intézm.finansz. miatti bevételi korrekció

-740.690

-822.274

1.766

-820.508

 

I.1.8 Finanszírozási bevételek összesen:

444.419

519.867

0

519.867

 

 1. Bevételek mindösszesen:

3.199.061

3.548.133

1.129

3.549.262

 

Adatok ezer forintban

 1. K I A D Á S O K

Eredeti előirányzat

Utolsó mód. előirányzat

Változás 5

Módosított előirányzat

2.1.1

Működési kiadások

 

 

 

 

2.1.1.1

Személyi juttatások

578.415

768.834

17

768.851

2.1.1.2

Munkaadót terhelő járulékok

158.828

195.095

1

195.096

2.1.1.3

Dologi kiadások

252.689

328.380

13.962

342.342

2.1.1.4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

100.772

133.915

-21.545

112.370

2.1.1.5

Egyéb működési célú kiadások

688.681

698.976

13.332

712.308

2.1.2

Felhalmozási kiadások

 

 

 

 

2.1.2.1

Beruházások

1.036.216

222.378

-9.064

213.314

2.1.2.2

Felújítás

377.460

1.193.623

4.426

1.198.049

2.1.2.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6.000

6.932

0

6.932

 

II.2.1 Költségvetési kiadások összesen:

3.199.061

3.548.133

1.129

3.549.262

2.2.1

Hosszú lej.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

 

0

2.2.2

Likviditási c.hitelek, kölcs.törl.pü-i váll-nak

0

0

 

0

2.2.3

Kp-i-, irányítószervi támogatás folyósítása

740.690

822.274

-1.766

820.508

 

- Intézm.finansz. miatti kiadási korrekció

-740.690

-822.274

1.766

-820.508

 

II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen:

0

0

0

0

 

 1. Kiadások mindösszesen:

3.199.061

3.548.133

1.129

3.549.262

 

Kv-i bevételek és kiadok egyenlege:

-444.419

-519.867

 

-519.867

 

Finansz.bevételek és kiadások egyenlege:

444.419

519.867

 

519.867

 

Egyenlegek egyenlege:

0

0

 

0

 1. §

A 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1 - 15. mellékletei helyébe jelen önkormányzati rendelet 1 – 15. mellékletei lépnek.

 

 1. §

 2. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

 1. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2016. május 26.

 

 

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka

polgármester jegyző