A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 17/2003. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

23/2014. (IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

 

A SZOCIÁLIS RÁSZORULTSÁGTÓL FÜGGŐ PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 17/2003. (VII. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 10. § (1), 32. § (3) bekezdésében, 37/D. § (3) , 38. § (9),  43/B. § (3) , 45.§ (1), 46. § (1), 47.§ (5), 55/C. § (4), 62.§ (2), bekezdéseiben, a 92. § (1) bekezdésében, a 92. § (2) bekezdés a.) - g.) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában foglalt feladatkörében eljárva a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

 

  1. §

A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

19. § (4) A kölcsön mértéke nem haladhatja meg a kérelmező által igényelt összeget, illetve az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösét. Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének az ötszörösénél magasabb mértékű kölcsön megállapítására a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleményezését követően méltányosságból a Képviselő-testület jogosult.

 

  1. §
  1. E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
  2. E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

 

Monor, 2014. szeptember 25.

 

 

 

 

          dr. Zsombok László sk.                                                                     dr. Urbán Hajnalka sk.

                 alpolgármester                                                                                       jegyző