A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

27/2018. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

 

A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) alábbiak szerint módosítja:

 

1. §

A Rendelet 2. § (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. § (2) …A nyilatkozat adóbevallásnak, adatbejelentésnek minősül.”

 

2. §

A Rendelet 18. § (2) bekezdésében a „, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon szövegrész hatályon kívül helyezésre kerül.

 

3. §

A Rendelet 21. § (1) bekezdésében a „ Htv. 39. § (4)-(10) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Htv. 39. § (4)-(8) bekezdésében” szövegrész lép.

 

4. §

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. november 15.

 

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző