A 13/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet kihirdetése

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

13/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete

 

Monor Városi Polgármesteri Hivatalban történő elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

 

 

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt feladatkörben eljárva az alábbiakat rendeli el:

 

1. §

A Monor Városi Polgármesteri Hivatalban történő elektronikus ügyintézésről szóló 17/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésre kerül.

 

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

 

(2) E rendelet kihirdetéséről a Jegyző – a helyben szokásos módon- gondoskodik.

 

 

 

Monor, 2018. március 8.

dr. Zsombok László dr. Urbán Hajnalka
polgármester jegyző